Những điểm đáng chú ý của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử. Theo đó, một số vấn đề về thời hạn, nội dung, ký hiệu, xử lý hóa đơn điện tử,… sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết. Để cập nhật kịp thời các thông tin nhằm áp dụng hóa đơn điện tử đúng quy định, doanh nghiệp tham khảo một số điểm đáng chú ý tại Thông tư 78/2021/TT-BTC trong bài viết dưới đây.

1. Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Tại Khoản 1, Điều 11 về hiệu lực thi hành của Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định:
“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”
Mặc dù thời hạn bắt buộc 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử là 1/7/2022, tuy nhiên để đẩy mạnh tiến trình “phủ sóng” hóa đơn điện tử, mới đây, Tổng cục Thuế đưa ra chủ trương triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn:

Như vậy, tại một số ít tỉnh thành đã khởi đầu vận dụng hóa đơn điện tử, tiến hành kế hoạch vận dụng hóa đơn điện tử ngay từ tháng 11/2021 .

Giai đoạn triển khai hóa đơn điện tử

2 tiến trình triển khai hóa đơn điện tử theo pháp luật mới .

2. Bên bán được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Đây là pháp luật được hướng dẫn đơn cử tại Điều 3, Thông tư 78/2021 / TT-BTC. Theo đó, người bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác sẽ được ủy nhiệm cho bên thứ 3 ( bên có quan hệ link với người bán, đủ điều kiện kèm theo sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc những trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử .

2.1. Nội dung hóa đơn ủy nhiệm

Hóa đơn ủy nhiệm phải thể hiện các nội dung sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm, tên, địa chỉ và mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm phải đúng với thực tế phát sinh.
>> Có thể bạn quan tâm: Thông báo phát hành hóa đơn.

2.2. Thủ tục ủy nhiệm

Việc ủy nhiệm hóa đơn điện tử phải được lập bằng hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác, biểu lộ vừa đủ những nội dung :

 • tin tức về bên nhận ủy nhiệm và bên ủy nhiệm : Tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng từ số .

 • tin tức về hóa đơn điện tử ủy nhiệm : Loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn .

 • Mục đích ủy nhiệm .

 • Thời hạn ủy nhiệm .

 • Phương thức thanh toán giao dịch hóa đơn ủy nhiệm .

3. Ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Khoản 1, Điều 4, Thông tư 78/2021 / TT-BTC :

3.1. Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là ký tự có một chữ số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

 • Số 1 phản ánh hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng .

 • Số 2 phản ánh hóa đơn điện tử bán hàng .

 • Số 3 phản ánh hóa đơn điện tử bán gia tài công .

 • Số 4 phản ánh hóa đơn bán hàng dự trữ vương quốc .

 • Số 5 phản ánh tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, những chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử .

 • Số 6 : Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử .

Ký hiệu trên hóa đơn điện tử

Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn theo Thông tư 78/2021 / TT-BTC .

3.2. Ký hiệu hóa đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số, phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng:

 • Ký tự tiên phong ( C hoặc K ) : C bộc lộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. K bộc lộ hóa đơn điện tử không có mã .

 • Hai ký tự tiếp theo ( 2 chữ số Ả rập ) : Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử .

 • Một ký tự tiếp theo ( 1 vần âm ) : T, D, L, M, N, B, G, H bộc lộ loại hóa đơn điện tử được sử dụng .

 • Hai ký tự sau cuối ( chữ viết ) : Do người bán tự xác lập theo nhu yếu quản trị .

4. Quy định riêng đối với thời điểm lập hóa đơn dịch vụ ngân hàng

Trước đây, các Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC không có quy định riêng về thời điểm hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng. Mới đây, Thông tư 78/2021/TT-BTC đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
Cụ thể, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ xác nhận của hai bên nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh dịch vụ ngân hàng.

Hóa đơn điện tử với dịch vụ ngân hàng

Dịch Vụ Thương Mại ngân hàng nhà nước có lao lý riêng về thời gian lập hóa đơn .
Trường hợp đơn vị chức năng phân phối dịch vụ ngân hàng nhà nước số lượng lớn và tiếp tục, cần có thời hạn đối soát tài liệu thì thời gian lập hóa đơn được xác lập là thời gian triển khai xong việc đối soát tài liệu giữa ngân hàng nhà nước và những bên thứ ba tương quan nhưng chậm nhất không quá 10 ngày của tháng sau tháng phát sinh .

5. Quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

Nội dung về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được quy định cụ thể tại Điều 8, Thông tư 78/2021/TT-BTC, cụ thể:

5.1. Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, hộ, cá thể kinh doanh thương mại nộp thuế theo giải pháp kê khai, có hoạt động giải trí cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo quy mô kinh doanh thương mại được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có liên kết chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã .

5.2. Nguyên tắc

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo quy định tại Điều 11, Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

5.3. Nội dung

Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có liên kết chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế có những nội dung :

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, thông tin người mua nếu người mua nhu yếu .

 • Tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá giao dịch thanh toán .

 • Trường hợp tổ chức triển khai, doanh nghiệp nộp thuế theo chiêu thức khấu trừ phải ghi rõ giá cả chưa thuế GTGT, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền giao dịch thanh toán có thuế GTGT thời gian lập hóa đơn, mã của Cơ quan thuế .

6. 14 văn bản pháp luật hết hiệu lực thi hành từ 1/7/2022

Theo Khoản 3, Điều 11, Nghị định 78/2021 / TT-BTC, từ ngày 1/7/2022, 14 văn bản sau đây sẽ chính thức hết hiệu lực hiện hành :

 • Nghị định 51/2010 / NĐ-CP pháp luật về hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ .

 • Nghị định 04/2014 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP lao lý về hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ .

 • Nghị định 119 / 2018 / NĐ-CP pháp luật về hóa đơn điện tử khi bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ liên tục có hiệu lực hiện hành thi hành đến ngày 30/6/2022 .

 • Quyết định 30/2001 / QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc phát hành chính sách in, phát hành, quản trị, sử dụng ấn chỉ thuế .

 • Thông tư 191 / 2010 / TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản trị, sử dụng hóa đơn vận tải đường bộ .

 • Thông tư 32/2011 / TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ .

 • Thông tư 39/2014 / TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ( được sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015 / TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính ) .

 • Quyết định 1209 / QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thử nghiệm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế .

 • Quyết định 526 / QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lan rộng ra khoanh vùng phạm vi thử nghiệm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế .

 • Quyết định 2660 / QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn triển khai Quyết định số 1209 / QĐ-BTC ngày 23/6/2015 .

 • Thông tư 303 / năm nay / TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản trị và sử dụng những loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước .

 • Thông tư 37/2017 / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ Thông tư 39/2014 / TT-BTC ( được sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015 / TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính ) .

 • Thông tư 68/2019 / TT-BTC hướng dẫn triển khai một số ít điều của Nghị định 119 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/9/2018 của nhà nước pháp luật về hóa đơn điện tử .

 • Thông tư 88/2020 / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ Điều 26, Thông tư 68/2019 / TT-BTC hướng dẫn thực thi một số ít điều của Nghị định 119 / 2018 / NĐ-CP pháp luật về hóa đơn điện tử .

Trên đây là những điểm đáng chú ý của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử. Kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 đã bắt đầu triển khai tại 6 tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp cần lưu ý nắm được các quy định quan trọng để triển khai hóa đơn điện tử kịp thời, tuân thủ theo lộ trình của Tổng cục Thuế.
Để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *