Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì? | Luật Hùng Thắng

Trong thời buổi nền kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển, các công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày càng nhiều. Hay còn gọi là FDI viết tắt của “Foreign Direct Investment” được dịch sát nghĩa là đầu tư trực tiếp nước ngoài.Vậy doanh nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Loại hình doanh nghiệp này có những điểm gì khác so với doanh nghiệp có vốn trong nước.

1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Luật đầu tư năm 2020 thì không có pháp luật đơn cử về định nghĩa thế nào là công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể được hiểu trải qua những định nghĩa sau .

Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư thì “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”

Trong khi đó “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.” (Khoản 22, Điều 3 Luật đầu tư).

“Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh” (Khoản 23, Điều 3 Luật đầu tư).

“Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.” (Khoản 19, Điều 3 Luật đầu tư).

Từ những định nghĩa trên, hoàn toàn có thể hiểu công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý Nước Ta, do những nhà đầu tư là cá thể hoặc tổ chức triển khai nước ngoài xây dựng hoặc tham gia góp vốn để triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Nước Ta .

2. Đặc điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

–  Về thành viên, cổ đông, chủ sở hữu

Thành viên, cổ đông, chủ sở hữu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

–  Về tỷ lệ vốn sở hữu 

Nhà đầu tư nước ngoài được chiếm hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Trừ những trường hợp sau đây :

  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

–  Về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng chủ quyền lãnh thổ không phải là thành viên WTO triển khai hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta được vận dụng điều kiện kèm theo đầu tư như pháp luật so với nhà đầu tư thuộc vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp lý và điều ước quốc tế giữa Nước Ta và vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ đó có lao lý khác .

–  Về thủ tục thành lập và thay đổi nội dung hoạt động

Trước khi xây dựng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án Bất Động Sản đầu tư, triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo lao lý tại Điều 38 của Luật đầu tư 2020 .
Sau khi có Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài liên tục xin Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp cho công ty theo lao lý của Luật doanh nghiệp 2020 .
Trong quy trình hoạt động giải trí, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp mà nội dung đó đồng thời là nội dung ĐK đầu tư thì phải kiểm soát và điều chỉnh nội dung ĐK đầu tư được ghi nhận trong Giấy ghi nhận ĐK đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Table of Contents

Có Thể Bạn Quan Tâm

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *