Vốn nhà nước ngoài đầu tư công – Một khái niệm hoàn toàn mới

Vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Tại khoản 4, điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 7, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

“ Điều 7. Chủ đầu tư

2. Căn cứ nguồn vốn sử dụng cho dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng, việc xác lập chủ đầu tư được pháp luật như sau :
a ) Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công, việc xác lập chủ đầu tư được triển khai theo pháp luật tại khoản 3 Điều này và pháp lý về đầu tư công ;
b ) Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn nhà nước theo lao lý của pháp lý có tương quan ( sau đây gọi là dự án Bất Động Sản sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công ), chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức triển khai được người quyết định hành động đầu tư giao quản trị, sử dụng vốn để đầu tư thiết kế xây dựng ;
… ”

Một khái niệm mới đã xuất hiện: “vốn nhà nước ngoài đầu tư công”

Nhận xét đầu tiên, Luật số 62/2020/QH14 đã được biên soạn phù hợp theo tinh thần Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2020 và đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Cũng theo Luật này, tại khoản 22, điều 4 lý giải :
“ Vốn đầu tư công pháp luật tại Luật này gồm có : vốn ngân sách nhà nước ; vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo lao lý của pháp lý. ”

Như vậy, theo Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng thì vốn nhà nước ngoài đầu tư công được hiểu là các loại vốn nhà nước (xem Luật Đấu thầu 2013) nhưng không bao gồm vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trước đây, những pháp luật pháp lý tương quan đến đầu tư thiết kế xây dựng sử dụng vốn nhà nước phân biệt hai đối tượng người tiêu dùng nguồn vốn, gồm có :

  • Vốn ngân sách nhà nước;
  • Vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Thì theo quy định mới này, hai đối tượng nguồn vốn chính trong hoạt động đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước được phân loại thành:

  • Vốn đầu tư công;
  • Vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Phan Việt Hiếu

DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: [email protected]
Trung tâm đào tạo: [email protected]
Hotline: 098765.6161

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *