Maryland – Wikipedia

City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Oakland 34 °F (1 °C)
16 °F (−9 °C) 38 °F (3 °C)
17 °F (−8 °C) 48 °F (9 °C)
25 °F (−4 °C) 59 °F (15 °C)
34 °F (1 °C) 68 °F (20 °C)
45 °F (7 °C) 75 °F (24 °C)
53 °F (12 °C) 79 °F (26 °C)
58 °F (14 °C) 78 °F (26 °C)
56 °F (13 °C) 71 °F (22 °C)
49 °F (9 °C) 62 °F (17 °C)
37 °F (3 °C) 50 °F (10 °C)
28 °F (−2 °C) 39 °F (4 °C)
21 °F (−6 °C) Cumberland 41 °F (5 °C)
22 °F (−6 °C) 46 °F (8 °C)
24 °F (−4 °C) 56 °F (13 °C)
32 °F (0 °C) 68 °F (20 °C)
41 °F (5 °C) 77 °F (25 °C)
51 °F (11 °C) 85 °F (29 °C)
60 °F (16 °C) 89 °F (32 °C)
65 °F (18 °C) 87 °F (31 °C)
63 °F (17 °C) 80 °F (27 °C)
55 °F (13 °C) 69 °F (21 °C)
43 °F (6 °C) 57 °F (14 °C)
34 °F (1 °C) 45 °F (7 °C)
26 °F (−3 °C) Hagerstown 39 °F (4 °C)
22 °F (−6 °C) 42 °F (6 °C)
23 °F (−5 °C) 52 °F (11 °C)
30 °F (−1 °C) 63 °F (17 °C)
39 °F (4 °C) 72 °F (22 °C)
50 °F (10 °C) 81 °F (27 °C)
59 °F (15 °C) 85 °F (29 °C)
64 °F (18 °C) 83 °F (28 °C)
62 °F (17 °C) 76 °F (24 °C)
54 °F (12 °C) 65 °F (18 °C)
43 °F (6 °C) 54 °F (12 °C)
34 °F (1 °C) 43 °F (6 °C)
26 °F (−3 °C) Frederick 42 °F (6 °C)
26 °F (−3 °C) 47 °F (8 °C)
28 °F (−2 °C) 56 °F (13 °C)
35 °F (2 °C) 68 °F (20 °C)
45 °F (7 °C) 77 °F (25 °C)
54 °F (12 °C) 85 °F (29 °C)
63 °F (17 °C) 89 °F (32 °C)
68 °F (20 °C) 87 °F (31 °C)
66 °F (19 °C) 80 °F (27 °C)
59 °F (15 °C) 68 °F (20 °C)
47 °F (8 °C) 56 °F (13 °C)
38 °F (3 °C) 45 °F (7 °C)
30 °F (−1 °C) Baltimore 42 °F (6 °C)
29 °F (−2 °C) 46 °F (8 °C)
31 °F (−1 °C) 54 °F (12 °C)
39 °F (4 °C) 65 °F (18 °C)
48 °F (9 °C) 75 °F (24 °C)
57 °F (14 °C) 85 °F (29 °C)
67 °F (19 °C) 90 °F (32 °C)
72 °F (22 °C) 87 °F (31 °C)
71 °F (22 °C) 80 °F (27 °C)
64 °F (18 °C) 68 °F (20 °C)
52 °F (11 °C) 58 °F (14 °C)
43 °F (6 °C) 46 °F (8 °C)
33 °F (1 °C) Elkton 42 °F (6 °C)
24 °F (−4 °C) 46 °F (8 °C)
26 °F (−3 °C) 55 °F (13 °C)
32 °F (0 °C) 67 °F (19 °C)
42 °F (6 °C) 76 °F (24 °C)
51 °F (11 °C) 85 °F (29 °C)
61 °F (16 °C) 88 °F (31 °C)
66 °F (19 °C) 87 °F (31 °C)
65 °F (18 °C) 80 °F (27 °C)
57 °F (14 °C) 69 °F (21 °C)
45 °F (7 °C) 58 °F (14 °C)
36 °F (2 °C) 46 °F (8 °C)
28 °F (−2 °C) Ocean City 45 °F (7 °C)
28 °F (−2 °C) 46 °F (8 °C)
29 °F (−2 °C) 53 °F (12 °C)
35 °F (2 °C) 61 °F (16 °C)
44 °F (7 °C) 70 °F (21 °C)
53 °F (12 °C) 79 °F (26 °C)
63 °F (17 °C) 84 °F (29 °C)
68 °F (20 °C) 82 °F (28 °C)
67 °F (19 °C) 77 °F (25 °C)
60 °F (16 °C) 68 °F (20 °C)
51 °F (11 °C) 58 °F (14 °C)
39 °F (4 °C) 49 °F (9 °C)
32 °F (0 °C) Waldorf 44 °F (7 °C)
26 °F (−3 °C) 49 °F (9 °C)
28 °F (−2 °C) 58 °F (14 °C)
35 °F (2 °C) 68 °F (20 °C)
43 °F (6 °C) 75 °F (24 °C)
53 °F (12 °C) 81 °F (27 °C)
62 °F (17 °C) 85 °F (29 °C)
67 °F (19 °C) 83 °F (28 °C)
65 °F (18 °C) 78 °F (26 °C)
59 °F (15 °C) 68 °F (20 °C)
47 °F (8 °C) 59 °F (15 °C)
38 °F (3 °C) 48 °F (9 °C)
30 °F (−1 °C) Point Lookout State Park 47 °F (8 °C)
29 °F (−2 °C) 51 °F (11 °C)
31 °F (−1 °C) 60 °F (16 °C)
38 °F (3 °C) 70 °F (21 °C)
46 °F (8 °C) 78 °F (26 °C)
55 °F (13 °C) 86 °F (30 °C)
64 °F (18 °C) 89 °F (32 °C)
69 °F (21 °C) 87 °F (31 °C)
67 °F (19 °C) 81 °F (27 °C)
60 °F (16 °C) 71 °F (22 °C)
49 °F (9 °C) 61 °F (16 °C)
41 °F (5 °C) 50 °F (10 °C)
32 °F (0 °C)

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *