Tỷ Suất Đầu Tư Là Gì ? Suất Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Năm 2021

Tỉ suất doanh thu của một khoản đầu tư là tỉ lệ Phần Trăm giữa thu nhập ( tiền lãi cộng chênh lệch giá mua và bán ) trên số tiền đã bỏ ra để đầu tư hoặc cho vay đầu kì .Bạn đang xem : Tỷ suất đầu tư là gì
*

Tỉ suất lợi nhuận của một khoản đầu tư

Định nghĩa

Tỉ suất lợi nhuận của một khoản đầu tư là tỉ lệ phần trăm giữa thu nhập (tiền lãi cộng chênh lệch giá mua bán) trên số tiền đã bỏ ra để đầu tư hoặc cho vay đầu kì.

Bản chất

– Đối với ví dụ về một món vay đơn lãi suất vay 10 % / năm trả gốc và lãi cuối kì, tỉ suất doanh thu và lãi suất vay hoàn vốn bằng nhau. Tuy vậy tỉ suất doanh thu không nhất thiết phải bằng lãi suất vay hoàn vốn .- Khi thời hạn đầu tư bằng với kì hạn của trái phiếu thì tỉ suất doanh thu sẽ bằng lãi suất vay hoàn vốn. Nếu kì hạn đầu tư khác với kì hạn của trái phiếu thì tỉ suất doanh thu sẽ khác với lãi suất vay hoàn vốn do có sự chênh lệch giữa giá cả và giá mua sàn chứng khoán .Xem thêm : Hoạt Động Giao Tiếp Là Gì ? Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ- Đối với những loại trái phiếu dài hạn ( 30 năm, trái phiếu vĩnh cửu hoặc CP không có ngày đáo hạn đơn cử ) nhà đầu tư sẽ ít khi giữ những sàn chứng khoán đến hạn hoặc mãi mãi do vậy lãi suất vay hoàn vốn sẽ không phản ánh đúng tỉ lệ doanh thu từ việc nắm giữ sàn chứng khoán. Điều quan trọng hơn là họ chăm sóc tới tỉ suất doanh thu trên số vốn bỏ ra đầu tư, khi đó ta sẽ phải tính tỉ suất doanh thu theo công thức sau đây :R = ( Pt + 1 – Pt + C ) / Pt x100 %Trong đó :

Pt+1, Pt là giá chứng khoán ở thời điểm lần lượt là t+1 và t

C là khoản thu nhập bằng tiền do nắm giữ sàn chứng khoán trong thời hạn từ t đến t + 1 .

Ví dụ

Ví dụ nếu đầu năm một người mua trái phiếu với giá 95.000 đồng, mệnh giá 100.000 đồng và lãi suất vay coupon 10 %, giữ nó một năm rồi bán đi với giá 100.000 đồng, tỉ suất doanh thu của khoản đầu tư này trong một năm là :C = 100.000 x 10 % x 1 = 10.000 đồngR = ( Pt + 1 – Pt + C ) / Ptx100 % = ( 100.000 – 95.000 + 10.000 ) / 95.000 x 100 % = 15,79 %Ví dụ về đầu tư CP : Giả sử một nhà đầu tư đầu năm mua CP ACC với giá 35.000 đồng / CP, cổ tức trả cho năm đó là 30 % ( cổ tức tính trên mệnh giá CP là 10.000 đồng ), cuối năm giá CP là 38.000 đồng / CP .Như vậy tỉ suất doanh thu từ việc mua CP ACC là :

R = (Pt+1- Pt+C)/ Ptx100% = (38.000 – 35.000 + 3.000)/100% = 17,14%

Kết luận:

Tỉ suất doanh thu là cách tính lãi suất vay tiếp tục nhất so với những nhà đầu tư trên đầu tư và chứng khoán .( Tài liệu tìm hiểu thêm : Giáo trình Lí thuyết Tài chính tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân )

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *