Chủ Đề 409 Tiền Lời và Lỗ Đầu Tư Vốn | Internal Revenue Service

Hầu như tổng thể mọi thứ quý vị làm chủ và sử dụng cho mục tiêu cá thể hoặc đầu tư là một gia tài vốn. Thí dụ như một ngôi nhà, đồ vật cá thể như bàn và ghế trong nhà, và CP hoặc trái phiếu trong những đầu tư. Khi quý vị bán một gia tài, sự độc lạ giữa cơ bản đã kiểm soát và điều chỉnh của gia tài và số tiền quý vị có được từ việc kinh doanh này là tiền lời hay tiền lỗ. Thông thường, cơ bản của gia tài là phí tổn cho gia chủ nhưng nếu quý vị nhận được gia tài như một món quà hoặc được thừa kế, xin tìm hiểu thêm Chủ Đề 703 để biết thông tin về cơ bản của quý vị. Muốn biết thông tin về đo lường và thống kê cơ bản kiểm soát và điều chỉnh, xin xem Ấn Bản 551, Căn Bản Tài Sản ( Tiếng Anh ). Quý vị có lời nếu quý vị bán gia tài cao hơn cơ bản đã kiểm soát và điều chỉnh của quý vị. Quý vị bị lỗ vốn nếu quý vị bán gia tài thấp hơn cơ bản đã kiểm soát và điều chỉnh của quý vị. Tiền lỗ từ việc bán gia tài cá thể sử dụng, ví dụ điển hình như nhà hay xe của quý vị, không được khấu trừ thuế .

Dài Hạn hoặc Ngắn Hạn

Lời và lỗ vốn được phân loại thành dài hạn hay ngắn hạn để tính chính xác lời hay lỗ vốn thực sự của quý vị. Thông thường, nếu quý vị giữ tài sản lâu hơn một năm trước khi quý vị bán, lời hoặc lỗ vốn có tính cách dài hạn. Nếu quý vị giữ nó trong một năm hoặc ngắn hơn, lời hoặc lỗ vốn có tính cách ngắn hạn. Muốn biết điều ngoại lệ cho quy định này, như tài sản có được bằng quà tặng, tài sản có được từ người quá cố, hay tài sản do bằng sáng chế, tham khảo Ấn Bản 544, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản (Tiếng Anh); hay để giao dịch hàng hóa kỳ hạn, xem Ấn Bản 550, Lợi Tức và Chi Phí Đầu Tư (Tiếng Anh). Để ấn định quý vị đã giữ tài sản đó bao lâu, thông thường tính từ ngày sau ngày quý vị đã mua tài sản cho đến và kể cả ngày quý vị bán tài sản.

Xem thêm  Bảo hiểm nhân thọ? Hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo quyền lợi

Nếu quý vị có một tiền lời vốn ròng, có thể áp dụng thuế suất thấp hơn cho tiền lời so với thuế suất áp dụng cho thu nhập thông thường của quý vị. Danh từ “tiền lời vốn ròng” có nghĩa là số tiền lời vốn ròng dài hạn cho cả năm cao hơn số tiền lỗ vốn ròng ngắn hạn của quý vị trong năm. Từ “tiền lời vốn ròng dài hạn” có nghĩa là số tiền lời vốn ròng dài hạn trừ đi tiền lỗ vốn dài hạn, kể cả bất cứ tiền lỗ vốn dài hạn nào không dùng, chuyển từ các năm trước.

Thuế Suất Lời Vốn

Thuế suất trên phần lớn tiền lời vốn ròng không cao hơn 15% đối với hầu hết cá nhân. Một số hoặc tất cả các tiền lời vốn ròng có thể được đánh thuế ở mức 0%, nếu thu nhập chịu thuế của quý vị là ít hơn $80,000.

Một thuế suất là 15% được áp dụng trên tiền lời vốn ròng nếu thu nhập chịu thuế của quý vị là từ $80,000 đến dưới $441,450 cho một người; $496,600 cho người kết hôn nộp chung hay người góa chồng/vợ đủ tiêu chuẩn; $469,050 cho chủ gia đình, hay $248,300 cho người kết hôn nộp riêng.

Tuy nhiên, thuế suất trên tiền lời vốn ròng là 20% áp dụng khi mà thu nhập chịu thuế vượt quá ngưỡng quy định cho thuế suất trên tiền lời vốn ròng là 15%.
Có một vài trường hợp ngoại lệ mà tiền lời vốn có thể bị đánh thuế ở mức cao hơn 20%:

  1. Phần chịu thuế của tiền lời trong việc bán cổ phiếu tiểu thương đủ điều kiện của đoạn 1202 phải bị đánh thuế với tỷ lệ tối đa là 28%.
  2. Tiền lời vốn ròng từ việc bán đồ sưu tầm (như tiền xu hoặc nghệ thuật) bị đánh thuế với tỷ lệ tối đa 28%.
  3. Phần lời vốn không tính việc bán bất động sản theo đoạn 1250 từ việc bán bất động sản đoạn 1250 bị đánh thuế với tỷ lệ tối đa 25%.
Xem thêm  WAX (WAXP) là gì? Tìm hiểu chi tiết về đồng WAX 2021

Lưu ý: Tiền lời vốn ròng ngắn hạn phải chịu thuế theo mức thuế thu nhập thông thường theo thuế suất tăng dần.

Giới Hạn Giảm và Mang Sang Tiền Lỗ Vốn

Nếu tiền lỗ vốn của quý vị cao hơn tiền lời vốn, số tiền lỗ quý vị có thể khai để giảm thu nhập của quý vị không được quá $3,000 ($1,500 nếu đã kết hôn nhưng khai thuế riêng rẽ) hoặc tổng số tiền lỗ ròng của quý vị như ghi trên dòng 21 của Bản Khai D (Mẫu 1040) (Tiếng Anh). Hãy khai tiền lỗ trên dòng 6 của Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh) của quý vị. Nếu lỗ vốn ròng của quý vị nhiều hơn mức giới hạn này, quý vị có thể chuyển tiền lỗ sang các năm sau. Quý vị có thể sử dụng Bản Chiết Tính Lỗ Vốn Mang Sang trong Ấn Bản 550, Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư (Tiếng Anh) hoặc trong Hướng Dẫn cho Bản Khai D (Mẫu 1040) (Tiếng Anh) PDF để tính toán số tiền mà quý vị có thể mang sang.

Nơi Báo Cáo

Báo cáo phần lớn các giao dịch buôn bán và vốn khác và tính tiền lời vốn và tiền lỗ vốn trên Mẫu 8949, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản Vốn (Tiếng Anh), sau đó tóm lược tiền lời và lỗ vốn khấu trừ thuế trên Bản Khai D (Mẫu 1040), Lời và Lỗ Vốn (Tiếng Anh).

Xem thêm  Mãn nhãn với các xu hướng thiết kế web sẽ dẫn đầu năm 2017

Xem thêm: Cimb Bank là ngân hàng gì? Có uy tín hay không?

Trả Tiền Thuế Ước Tính

Nếu có một tiền lời vốn chịu thuế thì quý vị hoàn toàn có thể phải trả tiền thuế ước tính. Muốn biết thêm thông tin, tìm hiểu thêm Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính ( Tiếng Anh ), Thuế Ước Tính và Tôi Có Cần Phải Trả Tiền Thuế Ước Tính không ? ( Tiếng Anh ) .

Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng

Người đóng thuế có cống phẩm đầu tư đáng kể hoàn toàn có thể phải chịu Thuế Lợi Tức Đầu Tư Ròng ( Net Investment Income Tax, NIIT ) ( Tiếng Anh ). Muốn biết thêm thông tin về NIIT, xem Chủ Đề 559 .

Thông Tin Khác

Có thông tin bổ trợ về lời và lỗ vốn trong Ấn Bản 550 ( Tiếng Anh ), và Ấn Bản 544, Bán và Những Cách Phát Mãi Khác so với Tài Sản ( Tiếng Anh ). Nếu quý vị bán nhà chánh của quý vị, xin xem Chủ Đề 701, Chủ Đề 703 và Ấn Bản 523, Bán Nhà ( Tiếng Anh ) .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *