Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II – Tài liệu text

Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (359.67 KB, 10 trang )

Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


1
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

(Vì Bài tập trong học phần II này đa số tập trung xoay quanh chương về học thuyết giá trị
thặng dư nên chúng ta chủ yếu nghiên cứu phần bài tập này)

Dạng 1: Tìm các yếu tố liên quan đến c, v, m, m’:
Thường thì các bài tập dạng này cho trước hoặc dễ dàng tìm ra 2 hoặc 3 yếu tố, rồi bắt
chúng ta đi tìm các yếu tố còn lại
Công thức và khái niệm chính cần sử dụng:
Tỷ suất giá trị thặng dư: m’ =
v
m
x 100%
Cấu tạo hữu cơ của tư bản :
v
c

Tổng tư bản đầu tư : c +v

Giá trị hàng hóa: W = c + v + m

Lao động sống : v

Giá trị mới tạo ra : v +m

VD1 : Cho tổng tư bản đầu tư là 1000 $, cấu tạo hữu cơ của tư bản là 4 :1, tỷ suất giá trị

thặng dư là 150%, tính giá trị thặng dư nhà tư bản thu được? Giả định toàn bộ tư bản cố định
chuyển hết giá trị của nó vào sản phẩm.

Bg : Ta có : c + v = 1000 và c : v = 4 : 1 => c = 800 $
v = 200 $
m’ =
v
m
x 100% = 150% => m =
%100
‘.vm
= 300 $
Vậy giá trị thặng dư mà nhà tư bản thu được trong trường hợp này là: 300 $

VD2 : Một tư bản đầu tư dệt vải như sau :

Máy móc (dùng trong 10 năm)
1000000 $
Thuê 1 công nhân (1 tháng)
50 $
Bông dệt vải ( 1 tháng)
500 $
Các chi phí cố định khác (1 tháng)
100 $

Giả sử nhà tư bản thuê 50 công nhân và tính toán để tỷ suất giá trị thặng dư là 200%. Tính
lượng giá trị hàng hóa trong 1 năm và tổng lượng giá trị thặng dư mà nhà tư bản đó thu được
trong 5 năm?

Bg: Ta có:

Trong 1 năm, nhà tư bản đầu tư:
– Máy móc: 1000000 : 10 = 100000 $
– Thuê công nhân: 50.50.12= 30000 $
– Mua bông: 500.12 = 6000 $
– Chi phí cố định khác: 100.12 = 1200 $
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


2
 c = 100000 + 6000 + 1200 = 107200 $
v = 30000 $
m’ = 200%
 tính được m = 60000 $
 Giá trị hàng hóa : W = c + v + m = 197200 $
 Tổng giá trị thặng dư tư bản thu được trong 5 năm là: 5 x 60000 = 300000 $

VD3: Cho tổng giá trị mới tạo ra là 400 $, tỷ suất giá trị thặng dư là 300%, tư bản đầu tư 600
$. Tìm cấu tạo hữu cơ của tư bản?

Bg: Ta có: – Tổng giá trị mới : v + m = 400 $
– Tỷ suất giá trị thặng dư: m’ =
v
m
x100% = 300%
 v = 100 $
m = 300 $
Mặt khác: tổng tư bản đầu tư: k = c + v = 600 $ => c = k – v = 500 $
 Cấu tạo hữu cơ của tư bản:
v
c

= 5:1

Dạng 2: Các bài tập liên quan đến thời gian lao động, năng suất lao động và cường độ lao
động.
(Bài tập phần này thì khá rắc rối và rất dễ mất điểm vì sai bản chất, lại không có khuân
mẫu nào cụ thể, các bạn nên đọc lại kỹ phần lý thuyết Kul đã tổng hợp và nghiên cứu thêm
trong giáo trình na ><)
Cần lưu ý một điều là khi tăng cường độ lao động và năng suất lao động, đều làm tăng
tổng số lượng sản phẩm, nhưng tăng cường độ lao động được coi như tăng thêm thời gian
lao động, nên giá trị sản phẩm cá biệt không thay đổi, còn tăng năng suất lao động, thì giá
trị cá biệt của sản phẩm giảm đi vì thời gian lao động vẫn thế, sức lực, cơ bắp, trí lực vẫn
giữ nguyên tức là tổng giá trị vẫn nguyên, chia đều cho số lượng sản phẩm tăng lên thì giá trị
cá biệt của mỗi sản phẩm sẽ phải giảm đi.
Đại loại có một số kiểu bài tập như sau:

VD1: Một nhà tư bản đầu tư trên một sản phẩm k = 500 $, cấu tạo hữu cơ 4:1,
m’ = 150%. Trung bình công nhân tào ra được 200 sản phẩm/giờ. Ngày làm 8h.
Hãy tính tổng giá trị hàng hóa và giá trị mỗi hàng hóa trong các trường hợp sau:
a, tăng thời gian lao động lên 1,25 lần
b, tăng cường độ lao động lên 1,5 lần
c, tăng năng suất lao động lên 1,5 lần

Bg: Dựa vào phần trên, ta tính được giá trị thặng dư là: m = 150 $
 Tổng giá trị hàng hóa: W = c + v + m = 650 $
Tổng giá trị hàng hóa trong 1 ngày: 650 x 8 x 200 = 1040000 $
a, thời gian lao động mới: 8 x 1,25 = 10h
Tổng giá trị hàng hóa: 650 x 200 x 10 = 1300000 $
Tổng sản phẩm: 200 x 10 = 2000 $
 Giá trị một sản phẩm: 1300000 : 2000 = 650

b, cường độ lao động tăng 1,5 lần => mỗi giờ sản xuất được 300 sản phẩm
=> số sản phẩm sản xuất trong 8h: 8 x 300 = 2400 sản phẩm
Tăng cường độ lao động thì giá trị từng sản phẩm không đổi = 650 $
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


3
=> Tổng giá trị = 1560000 $
c, năng suất lao động tăng 1,5 lần => mỗi giờ sản xuất được 300 sản phẩm
=> số sản phẩm sản xuất trong 8h: 8 x 300 = 2400 sản phẩm
Tăng năng suất lao động thì tổng giá trị sản phẩm không đổi = 1040000$
=> giá trị của từng sản phẩm: 1040000 : 2400 = 433,33 $

VD2: Một công nhân làm thuê một giờ tạo thêm được lượng giá trị mới là 300 $,
m’= 200%, một ngày người đó tạo thêm được 1800$ giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Tính
thời gian lao động của người đó trong 1 ngày và chỉ rõ đâu là thời gian lao động tất yếu, đâu
là thời gian lao động thặng dư.

Bg:
Trong thời gian lao động ta tính được
t
t’
= m’= 200%
C1: Trước tiên ta tính được trong 1 giờ, v = 100 $
m = 200 $
Vậy số thời gian lao động trong ngày là: 1800 : 200 = 9h
C2: Trong một ngày:
m = 1800 $
m’= 200%
 c = 900 $

 Giá trị mới trong một ngày: 1800 + 900 = 2700 $
 Số thời gian lao động trong một ngày: 2700 : 300 = 9h
Khi đó, thời gian lao động tất yếu là 3h, thời gian lao động thặng dư là 6h.

(Lưu ý: trong các bài tập dạng này có thể cho tiền lương của công nhân trong một ngày
và 1 giờ, nếu trong trường hợp này, ta dùng tiền lương của công nhân để chia thì sẽ bị sai
bản chất đấy ^^)

Dạng 3: Các dạng bài toán liên quan đến tiền công trong xã hội tư bản.

(Các bài tập này không quá khó, chỉ cần đọc kỹ lại lý thuyết Kul đã tổng hợp và tìm hiểu
thêm trong giáo trình, chỉ cần lưu ý nhỏ là phải phân biệt được rõ ràng giữa tiền công danh
nghĩa và tiền công thực tế trong xã hội tư bản)

Dạng 4: Các bài tập liên quan đến tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận bình quân

Các công thức và khái niệm thường dùng:
– Tỷ suất lợi nhuận bình quân:

‘p
=


 )( vc
m
x100%

– Lợi nhuận bình quân:

p
=
‘p
x k
Một số dạng bài tập cụ thể:

Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


4
VD: Cho dữ liệu bảng sau:

c
v
m’
Tư bản công nghiệp
800 $
200 $
150%
Tư bản thương nghiệp
200 $

Tính lợi nhuận bình quân và số tiền lợi nhuận mà mỗi tư bản nhận được?

Bg: Ta tính được: m = 300 $
Tỷ suất lợi nhuận bình quân:

‘p
=
200200800
300

x 100%= 25%
Lợi nhuận trong công nghiệp : pCN = 25% x 1.000 = 250 $
Lợi nhuận trong thương nghiệp : pTN = 25% x 200 = 50 $

Dạng 5: Một số bài tập liên quan đến địa tô tư bản chủ nghĩa.

(Các bài tập về địa tô chỉ xoay xung quanh về địa tô tuyệt đối, tính bằng giá trị chênh
lệch của sản phẩm nông nghiệp với sản phẩm công nghiệp do cấu tạo hữu cơ khác nhau và tỷ
suất giá trị thặng dư cũng khác nhau)

VD: Trong một nền kinh tế, giá trị và giá trị thặng dư sản xuất ra ở mỗi lĩnh vực là:
Trong nông nghiệp: 60c + 40v + 40m = 140
Trong công nghiệp: 80c + 20v + 20m = 120
Sự chênh lệch giữa giá trị nông sản phẩm với giá trị chung tạo nên địa tô tuyệt đối là: 140 –
120 = 20 ( Các bạn chú ý: trước khi tính sự chênh lệch, ta phải đưa tư bản trong các ngành
khác về bằng với giá trị tư bản trong nông nghiệp, giữ nguyên cấu tạo hữu cơ và tỉ suất giá
trị thặng dư)

Và một số dạng bài tập khác
Nhưng ít gặp hơn và mức độ khó cũng cao hơn
Ít sử dụng để thi và kiểm tra đại trà nên Kul không giới thiệu
Các bạn nên tìm hiểu thêm từ các bài tập mà giáo viên hướng dẫn…

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH

(Thật ra thì nghiên cứu các dạng bài tập trên cũng khá đầy đủ rồi.
Nhưng thực hành nhiều vẫn tốt hơn. Kul đã sưu tập một số bài tập cùng lời giải
để bổ sung và rèn luyện kỹ năng cho các bạn.
Nội dung dưới đây chỉ do Kul sưu tập, nên Kul sẽ không hoàn toàn
đảm bảo đúng tất cả về bản chất, mong các bạn thông cảm.
Nếu các bạn có thắc mắc hay bổ sung gì, xin liên hệ với Kul qua địa chỉ
[email protected] Kul sẽ trả lời các bạn ngay khi có thể.
Kul xin chân thành cám ơn!)
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


5
ĐỀ BÀI

Bài 1: Trong quá trình sản xuất sản phẩm, hao mòn thiết bị máy móc là 100000 phrăng. Chi
phí nguyên nhiên vật liệu là 300000 phrăng.
Hãy xác định chi phí tư bản khả biến nếu biết rằng giá trị sản phẩm là 1 triệu phrăng
và trình độ bóc lột là 200%.

Bài 2: 100 công nhân làm thuê sản xuất 1 tháng được 12.500 đơn vị sản phẩm với chi phí tư
bản bất biến là 250.000$. Giá trị sức lao động 1 tháng của mỗi công nhân là 250$. Trình độ
bóc lột là 300%.
Hãy xác định giá trị của một đơn vị sản phẩm và kết cấu của nó?
Bài 3: Để tái sản xuất sức lao động cần phải có những vật phẩm tiêu dùng sau đây:

a. sản phẩm ăn uống = 7$/ngày
b. đồ dung gia đình = 75$/năm
c. quần áo giày dép = 270$/năm
d. những đồ dung lâu bền = 5700$/10năm
e. đáp ứng nhu cầu văn hóa = 15$/tháng
Hãy xác định giá trị sức lao động trong 1 ngày?

Bài 4: Ngày làm 8h, “giá cả lao động” của 1h là 1,6 $. Sau đó nạn thất nghiệp tăng nên nhà tư
bản giảm “giá cả lao động” xuống 1/8.
Vậy công nhân phải làm thêm bao nhiêu trong ngày lao động của mình để có thể nhận
được tiền lương danh nghĩa như cũ?

Bài 5: Trước kia sức lao động bán theo giá trị. Sau đó tiền lương danh nghĩa tăng lên 2 lần,
giá cả vật phẩm tiêu dung tăng 60%, còn giá trị sức lao động tăng 35%.
Hãy tính tiền lương thực tế thay đổi như thế nào?

Bài 6: Tư bản ứng trước là 600000 $ với cấu tạo hữu cơ 4:1, trình độ bóc lột 100%.
Hỏi sau bao nhiêu năm trong điều kiện tái sản xuất giản đơn, tư bản đó biến thành giá
trị thặng tư bản hóa hoàn toàn?

Bài 7: Khi tổ chức sản xuất, nhà tư bản kinh doanh ứng trước 50 triệu lia, trong điều kiện cấu
tạo hữu cơ của tư bản là 9:1
Hãy tính tỷ suất tích lũy, nếu biết mỗi năm 2,25 triệu lia giá trị thặng dư biến thành tư
bản và trình độ bóc lột là 300%.

Bài 8: Tư bản ứng trước là 1000000 $ với cấu tạo hữu cơ 4:1. Số công nhân làm thuê là 2.000
người. Sau đó tư bản tăng lên 1800000$, cấu tạo hữu cơ tăng lên 9:1
Hỏi nhu cầu lao động thay đổi như thế nào nếu tiền lương công nhân không thay đổi?

Xem thêm  Vốn hóa thị trường là gì?

Bài 9: Tư bản ứng trước 500000 $. Trong đó bỏ vào nhà xưởng 200000 $, máy móc thiết bị

100000 $. Nguyên nhiên vật liệu gấp 3 lần sức lao động.
Hãy xác định tư bản cố định, tư bản lưu động, tư bản bất biến, tư bản khả biến?

Bài 10: Một cỗ máy có giá trị 600000 $, dự kiến hao mòn hữu hình trong 15 năm. Nhưng sau
4 năm hoạt động, giá trị của các máy mới tương tự đã giảm đi 25%.
Hãy xác định tổn thất do hao mòn vô hình của cỗ máy đó?

Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


6
Bài 11: Tư bản ứng trước để kinh doanh là 3,5 triệu yên, trong đó tư bản cố định là 2,5 triệu
yên, tư bản khả biến là 200.000 yên. Tư bản cố định hao mòn trung bình trong 12,5 năm.
Nguyên nhiên vật liệu 2 tháng mua 1 lần. Tư bản khả biến 1 năm quay 10 vòng.
Hãy xác định tốc độ chu chuyển trung bình của toàn bộ tư bản.

Bài 12: Có một số tư bản là 100.000 steclinh với cấu tạo hữu cơ là 4:1. Qua một thời gian tư
bản tăng lên 300.000 steclinh với cấu tạo hữu cơ là 9:1
Hãy tính sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận nếu trình độ bóc lột tăng từ 100% lên
150%. Nhận xét.

Bài 13: Giả sử toàn bộ nền sản xuất xã hội bao gồm 3 ngành
Ngành I: 900c + 100v
Ngành II: 3100c + 900v
Ngành III: 8000c + 2000v
m’ = 100%
Khối lượng lợi nhuận bình quân mà các nhà tư bản của ngành III thu được sẽ lớn hơn
bao nhiêu lần so với ngành I? Giải thích do đâu và taị sao không mâu thuẫn với quy luật hình
thành tỷ suất lợi nhuận bình quân?

Bài 14: Tổng số tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp là 800 đơn vị, với tỷ suất lợi
nhuận bình quân là 15%, lợi nhuận công nghiệp là 108 đơn vị.
Các nhà tư bản thương nghiệp phải mua và bán sản phẩm theo giá bao nhiêu để họ và
các nhà tư bản công nghiệp thu được lơi nhuận bình quân?

Bài 15: Giả sử tư bản công nghiệp trong xã hội là 720 tỷ đô la, tư bản thương nghiệp là 30 tỷ
đô la. Tổng giá trị thặng dư được tạo ra là 50 tỷ đô la, chi phí lưu thông thuần túy là 5 tỷ đô
la.
Hỏi tỷ suất lợi nhuận bình quân trong những điều kiện đó là bao nhiêu?

Bài 16: Tư bản ngân hàng tự có 10 triệu phrăng, đi vay 150 triệu phrăng. Trong tổng số tư
bản, ngân hàng giữ làm phương tiện tích trữ 5% vốn tiền tệ, số còn lại đem cho vay. Chi phí
của cơ quan ngân hàng hàng năm là 1,6 triệu phrăng.
Hãy xác định tỷ suất lợi nhuận ngân hàng, biết rằng tỷ suất lợi tức đi vay là 3%/năm
và cho vay là 5%/năm.

Bài 17: Một khoảnh ruộng cho thuê hàng năm thu được 6600 phrăng tiền tô. Hãy xác định
xem địa tô chiếm bao nhiêu trong tiền tô? Biết rằng trên khoảnh ruộng đó có xây dựng công
trình nông nghiệp trị giá 40.000 phrăng và có thời hạn phục vụ là 20 năm, tỷ suất lợi tức cho
vay trong xã hội là 6%.

Bài 18: Trên 3 khoảnh ruộng có diện tích như nhau là 1.000ha, người ta đầu tư cho mỗi
khoảnh ruộng là 100.000$. Sản lượng mỗi ha trên khoảnh ruộng I là 1 tấn, khoảnh II là 2 tấn,
khoảnh III là 3 tấn. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là 20%.
Hãy xác định địa tô chênh lệch của mỗi khoảnh ruộng. Địa tô đó thuộc loại nào?
Bài 19: Tư bản đầu tư trong công nghiệp là 800 tỷ lia với cấu tạo hữu cơ là 9:1, trong nông
nghiệp là 100 tỷ lia với cấu tạo hữu cơ là 4:1. Trình độ bóc lột trong công nghiệp là 100%,
nông nghiệp là 120%.
Hãy tính địa tô tuyệt đối?
Bài 20: Tư bản bất biến của khu vực II là 2400 đơn vị. Cấu tạo hữu cơ của khu vực I là 6:1,

của khu vực II là 4:1. Trình độ bóc lột cả 2 khu vực đều là 200%.
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


7
Hãy xác định tổng sản phẩm xã hội trong điều kiện tái sản xuất giản đơn?

ĐÁP ÁN

Bài 1: Chi phí tư bản bất biến (c) là: 100.000 + 300.000 = 400.000 phrăng
Giá trị sản phẩm: c + v + m = 1.000.000 phrăng
 tư bản khả biến và giá trị thặng dư là: v + m = 1.000.000 – 400.000 = 600.000 phrăng.
Trình độ bóc lột (m’) là 200% => m = 2v
 m = 400.000 phrăng
v = 200.000 phrăng
Vậy tư bản khả biến là 200.000 phrăng.

Bài 2: Giá trị toàn bộ sản phẩm:

W = C + V + M = 250.000 + 250.100 +
100
300.100.250
= 350.000$

Giá trị một sản phẩm:
500.12
000.350
= 28$

Trong tổng số hàng hóa, ta có tỷ lệ : c : v : m = 10 : 1 : 3
 Kết cấu của giá trị một hàng hóa: W = 20c + 2v + 6m = 28

Bài 3:
Trong một ngày, để tái sản xuất sức lao động cần:
– sản phẩm ăn uống: 7$
– đồ dùng gia đình: (75: 365)$
– quần áo giày dép: (270: 365)$
– những đồ dùng lâu bền: (5700: 3650)
– nhu cầu văn hóa: (15:12)
 Giá trị sức lao động một ngày là:
7 +
365
75
+
365
270
+
3650
5700
+
30
15
= 10$

Bài 4: Tiền lương ngày của công nhân: 1,6. 8 = 12,8$
Tiền lương 1h bị giảm: 1,6: 8 = 0,2$
 Tiền lương 1h còn lại: 1,6 – 0,2 = 1,4$
 Vậy để có tiền lương danh nghĩa như cũ, người công nhân phải kéo dài ngày lao động
là: 12,8 : 1,4 = 9,14h

Vậy người công nhân buộc phải kéo dài ngày lao động thêm 1,14h

Bài 5: Tiền lương danh nghĩa tăng 2 lần và giá cả vật phẩm tăng 60% thì tiền lương thực tế
là: 200% : 160% = 125%
Song giá trị sức lao động lại tăng lên 35%, vậy tiền lương thực tế chỉ còn
125% : 135% x 100% = 92%
(ở đây Kul cần nói thêm là dù tiền lương danh nghĩa tăng lên đến 2 lần, nhưng tiền lương
thực tế vẫn giảm, vì tiền lương thực tế còn phụ thuộc vào giá trị hàng tiêu dùng, giá cả sức
lao động, thuế má, lạm phát,…)
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


8

Bài 6: Ta có: c : v = 4:1 và c + v = 600.000$
 v = 120.000$.
 m’ = 100% => m = 120.000$
Vậy số năm mà tư bản ứng trước được biến thành giá trị thặng dư hoàn toàn trong điều
kiện tái sản xuất giản đơn là : 600.000 : 120.000 = 5 năm.

Bài 7 : Ta có : c : v = 9 : 1 mà c + v = 50 triệu lia => v = 5 triệu lia
m’ = 300% => m = 15 triệu lia
Mỗi năm nhà tư bản tích lũy được 2,25 triệu lia.
Vậy sau năm thứ nhất, tỷ suất tích lũy là :
15
5,2
.100% = 15%

Bài 8 : Ban đầu, ta có c : v = 4 : 1 và c + v = 1.000.000$ => c = 800.000$
v = 200.000$

Tiền lương công nhân là : 200.000 : 2000 = 100$
Sau đó, c : v = 9 : 1 và c + v = 1.800.000$ => c = 1.620.000$ và v = 180.000$
Nếu tiền lương không đổi, số nhân công cần sẽ là : 180.000 : 100 = 1800 người
Vậy nhu cầu công nhân giảm 200 người.

Bài 9 : Theo bài ra ta tính được : tiền nhà xưởng = 200.000$ (1)
Tiền máy móc = 100.000$ (2)
Nguyên nhiên liệu = 150.000$ (3)
Sức lao động = 50.000$ (4)
Vậy, tư bản bất biến = (1) + (2) + (3) = 450.000$
Tư bản khả biến = (4) = 50.000$
Tư bản cố định = (1) + (2) = 300.000$
Tư bản lưu động = (3) + (4) = 200.000$
(Các bạn muốn hiểu tại sao lại như vậy thì xem lại phần lý thuyết do Kul biên soạn nha ^^)

Bài 10 : Hao mòn hữu hình của cỗ máy sau 4 năm : (600000.4)/15 = 160000$
Giá trị còn lại sau hao mòn hữu hình : 600000 – 160000 = 440000$
Sau 4 năm, giá trị của máy mới giảm đi 25%, do đó hao mòn vô hình của máy đó là :
440000.25% = 110000$

Bài 11 : Tư bản cố định hao mòn trong 1 năm là:
2,5 triệu : 12,5 năm = 0,2 triệu yên/ năm
Tư bản khả biến chu chuyển trong năm là:
0,2 triệu .10 = 2 triệu yên/năm
Lượng giá trị nguyên, nhiên vật liệu chu chuyển trong 1 năm là:
(3,5 – 2,5 – 0,2) x 12/2 = 4,8 triệu yên
Tốc độ chu chuyển trung bình của toàn bộ tư bản là:
3,5/(1,2 + 4,8 + 2) = 0,5 năm
Bài 12 : Ban đầu, c : v = 4 : 1, c +v = 100.000 => c = 80.000, v =20.000
m’ = 100% => m = v = 20.000 => p’ = m/(c +v) = 0,2 = 20%

Sau đó, c : v = 9: 1, c + v = 300.000 => c = 270.000, v = 30.000
m’ = 150% => m = 150%.v = 45.000 => p’ = 15%
Vậy, tỷ suất lợi nhuận giảm từ 20% xuống 15%
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group


9
(Đây chính là cách ngụy biện của chủ nghĩa tư bản, lợi nhuận của chúng giảm, nhưng thực
chất trình độ bóc lột lại tăng, nghĩa là công nhân bị bóc lột năng nề hơn và tinh vi hơn mà cứ
nghĩ là tư bản bóc lột mình ít hơn do lợi nhuận ít hơn)

Bài 13 : Giá trị hàng hóa của các ngành lần lượt là :
Ngành I : 900 c + 100v + 100m
Ngành II : 3100 c + 900v + 900m
Ngành III : 8000c + 2000v + 2000m
_____________________________
12000c + 3000v + 3000m
Tỷ suất lợi nhuận bình quân là : 3000/(12000+3000) = 20%
Lợi nhuận của ngành III : (8000 + 2000) x 20% = 2000
Lợi nhuận của nganh I : (900 +100) x20% = 200
 Lợi nhuận của ngành III gấp 10 lần ngành I.
Điều này vẫn hợp lý với nguyên tắc lợi nhuận bình quân vì lượng tư bản đầu tư ở ngành III
gấp 10 lần lượng đầu tư ở ngành I, nên với tỷ suất lợi nhuận tương đương nhau thì lợi nhuận
sẽ gấp 10 lần nhau.

Bài 14 : Tư bản công nghiệp là : 108 : 15% = 720 đơn vị
 Tư bản thương nghiệp là : 800 – 720 = 80 đơn vị
 Lợi nhuận thương nghiệp là : 80 .15% = 12 đơn vị
Nếu là nhà tư bản thương nghiệp, ta sẽ mua sản phẩm của nhà tư bản công nghiệp bằng chi
phí sản xuất sản phẩm cộng với lợi nhuận công nghiệp :

720 + 108 = 828 đơn vị
Nhà tư bản thương nghiệp sẽ bán hàng hóa cho người tiêu dùng với mức giá mua của tư bản
công nghiệp và cộng thêm với lợi nhuận thương nghiệp của mình :
828 + 12 = 840 đơn vị

Bài 15 : (chi phí lưu thông thuần túy là chi phí vẩn chuyển nguyên, nhiên vật liệu, kho
bãi,vận chuyển hàng hóa, vv nên chi phí này sẽ bị trừ thẳng vào giá trị thặng dư, các bạn
chú ý nha ^^)
Tổng số lợi nhuận còn lại : 50 – 5 = 45 tỷ
Tổng tư bản xã hội là : 270 + 30 = 300 tỷ
 Tỷ số lợi nhuận bình quân :
(45/300).100% = 15%

Bài 16 : Tổng số tư bản ngân hàng cho vay :
160 – 160.5% = 152 triệu phrăng
Tổng số lợi tức tiền cho vay :
152. 5% = 7,6 triệu phrăng
Tổng lợi tức tiền đi vay :
150.3% = 4,5 triệu phrăng
Tổng số lợi nhuận ngân hàng :
7,6 – (4,5 +1,6) = 1,5 triệu phrăng
 Tỷ suất lợi nhuận ngân hàng là :
1,5 : 10.100% = 15%

Bài 17 : Trong 6600 phrăng tiền tô một năm, tiền khấu hao tư bản đầu tư trên mảnh đất đó là
(40000 : 20) và 2400 ph răng lợi nhuận mà tư bản đầu tư :
(40000.6% = 2400 phrăng)
Bài tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group



10
 Lượng địa tô thực tế là : 6600 – (2000 + 2400) = 2200 phrăng
 Tỷ trọng địa tô trong tổng số tiền là : 2200/6600 = 1/3

Bài 18 : Giá cả sản xuất chung của nông sản phẩm là do điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu
quyết định, tức khoảng 1.
Giá cả sản xuất chung của 1 sản phẩm ( trung bình k+p)
[100,000 + (100,000 .20%)]/1000 = 120 đô la
Giá cả sản xuất toàn bộ trên khoảnh II : 120.2.1000 = 240,000 đô la
Giá cả sản xuất toàn bộ trên khoảnh III : 120.3.1000= 360,000 đô la
Địa tô chênh lệch I trên khoảng II là : 240,000 – 120,000 = 120,000 đô la
Địa tô chênh lệch I trên khoảng III là : 360,000 – 120,000 = 240,000 đô la

Bài 19 : Áp dụng dạng 1, ta tính được :

Trong công nghiệp : 720c + 80v + 80m = 880
Trong nông nghiệp : 80c + 20v + 24m= 124

(Kul lưu ý các bạn 1 điểm nha, khi tính địa tô tuyệt đối, ta thường nhắc đến trong nông
nghiệp, vậy thì trước khi bắt tay vào làm, các bạn có thể quy toàn bộ các tư sản trong ngành
khác bằng với tư bản trong nông nghiệp, tức trong bài này, bạn coi như tư bản công nghiệp
cũng chỉ là 100 tỷ lia, với cấu tạo hữu cơ và trình độ bóc lột không thay đổi)
Khi đó :
Trong nông nghiệp : 80c + 20v + 24m = 124
Trong công nghiệp : 90c + 10v + 10m = 110
 Địa tô tuyệt đối : 124 – 110 = 14 tỷ lia

Xem thêm  Top 20 3 cách nhận spin coin master miễn phí mới nhất 2022

Bài 20 :
Trong điều kiện tái sản xuất giản đơn :
(v + m)I = cII = 2400 đơn vị

m’= 200% => (v + m) = 3v => vI = 800 đơn vị
mI = 1600 đơn vị
cấu tạo hữu cơ của khu vực I là 6 :1 => cI = 4800 đơn vị
Áp dụng dạng 1, ta tính được ở khu vực II : 2400c + 600v + 1200m
 Vậy tổng sản phẩm xã hội trong điều kiện tái sản xuất giản đơn là :

4800c + 800v + 1600m = 7200
2400c + 600v + 1200m = 4200
__________________________
11,400 đơn vị

HẾT

Chúc các bạn thành công trong tất cả các Kỳ thi
và tiếp tục đón nhận các sản phẩm củ Kul.
Thân ái !
ẤN BẢN 02/2016 – GIÁ 3000 Đ
thặng dư là 150 %, tính giá trị thặng dư nhà tư bản thu được ? Giả định hàng loạt tư bản cố địnhchuyển hết giá trị của nó vào mẫu sản phẩm. Bg : Ta có : c + v = 1000 và c : v = 4 : 1 => c = 800 USD v = 200 USD m ’ = x 100 % = 150 % => m = % 100 ‘. vm = 300 USD Vậy giá trị thặng dư mà nhà tư bản thu được trong trường hợp này là : 300 USD VD2 : Một tư bản đầu tư dệt vải như sau : Máy móc ( dùng trong 10 năm ) 1000000 USD Thuê 1 công nhân ( 1 tháng ) 50 USD Bông dệt vải ( 1 tháng ) 500 USD Các ngân sách cố định và thắt chặt khác ( 1 tháng ) 100 USD Giả sử nhà tư bản thuê 50 công nhân và thống kê giám sát để tỷ suất giá trị thặng dư là 200 %. Tínhlượng giá trị sản phẩm & hàng hóa trong 1 năm và tổng lượng giá trị thặng dư mà nhà tư bản đó thu đượctrong 5 năm ? Bg : Ta có : Trong 1 năm, nhà tư bản đầu tư : – Máy móc : 1000000 : 10 = 100000 USD – Thuê công nhân : 50.50.12 = 30000 USD – Mua bông : 500.12 = 6000 USD – Ngân sách chi tiêu cố định và thắt chặt khác : 100.12 = 1200 USD Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group         c = 100000 + 6000 + 1200 = 107200 USD v = 30000 USD m ’ = 200 %  tính được m = 60000 USD  Giá trị sản phẩm & hàng hóa : W = c + v + m = 197200 USD  Tổng giá trị thặng dư tư bản thu được trong 5 năm là : 5 x 60000 = 300000 USD VD3 : Cho tổng giá trị mới tạo ra là 400 USD, tỷ suất giá trị thặng dư là 300 %, tư bản đầu tư 600 USD. Tìm cấu trúc hữu cơ của tư bản ? Bg : Ta có : – Tổng giá trị mới : v + m = 400 USD – Tỷ suất giá trị thặng dư : m ’ = x100 % = 300 %  v = 100 USD m = 300 USD Mặt khác : tổng tư bản đầu tư : k = c + v = 600 USD => c = k – v = 500 USD  Cấu tạo hữu cơ của tư bản : = 5 : 1D ạng 2 : Các bài tập tương quan đến thời hạn lao động, hiệu suất lao động và cường độ laođộng. ( Bài tập phần này thì khá rắc rối và rất dễ mất điểm vì sai thực chất, lại không có khuânmẫu nào đơn cử, những bạn nên đọc lại kỹ phần triết lý Kul đã tổng hợp và nghiên cứu và điều tra thêmtrong giáo trình na > mỗi giờ sản xuất được 300 mẫu sản phẩm => số loại sản phẩm sản xuất trong 8 h : 8 x 300 = 2400 sản phẩmTăng cường độ lao động thì giá trị từng loại sản phẩm không đổi = 650 USD Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group        => Tổng giá trị = 1560000 USD c, hiệu suất lao động tăng 1,5 lần => mỗi giờ sản xuất được 300 loại sản phẩm => số loại sản phẩm sản xuất trong 8 h : 8 x 300 = 2400 sản phẩmTăng hiệu suất lao động thì tổng giá trị loại sản phẩm không đổi = 1040000 USD => giá trị của từng loại sản phẩm : 1040000 : 2400 = 433,33 USD VD2 : Một công nhân làm thuê một giờ tạo thêm được lượng giá trị mới là 300 USD, m ’ = 200 %, một ngày người đó tạo thêm được 1800 USD giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Tínhthời gian lao động của người đó trong 1 ngày và chỉ rõ đâu là thời hạn lao động tất yếu, đâulà thời hạn lao động thặng dư. Bg : Trong thời hạn lao động ta tính đượct ‘ = m ’ = 200 % C1 : Trước tiên ta tính được trong 1 giờ, v = 100 USD m = 200 USD Vậy số thời hạn lao động trong ngày là : 1800 : 200 = 9 hC2 : Trong một ngày : m = 1800 USD m ’ = 200 %  c = 900 USD  Giá trị mới trong một ngày : 1800 + 900 = 2700 USD  Số thời hạn lao động trong một ngày : 2700 : 300 = 9 hKhi đó, thời hạn lao động tất yếu là 3 h, thời hạn lao động thặng dư là 6 h. ( Lưu ý : trong những bài tập dạng này hoàn toàn có thể cho tiền lương của công nhân trong một ngàyvà 1 giờ, nếu trong trường hợp này, ta dùng tiền lương của công nhân để chia thì sẽ bị saibản chất đấy ^ ^ ) Dạng 3 : Các dạng bài toán tương quan đến tiền công trong xã hội tư bản. ( Các bài tập này không quá khó, chỉ cần đọc kỹ lại kim chỉ nan Kul đã tổng hợp và tìm hiểuthêm trong giáo trình, chỉ cần chú ý quan tâm nhỏ là phải phân biệt được rõ ràng giữa tiền công danhnghĩa và tiền công trong thực tiễn trong xã hội tư bản ) Dạng 4 : Các bài tập tương quan đến tỷ suất lợi nhuận và doanh thu bình quânCác công thức và khái niệm thường dùng : – Tỷ suất lợi nhuận trung bình : ‘ p  ) ( vcx100 % – Lợi nhuận trung bình : ‘ px kMột số dạng bài tập đơn cử : Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group        VD : Cho tài liệu bảng sau : m’Tư bản công nghiệp800 USD 200 USD 150 % Tư bản thương nghiệp200 USD Tính doanh thu trung bình và số tiền doanh thu mà mỗi tư bản nhận được ? Bg : Ta tính được : m = 300 USD Tỷ suất lợi nhuận trung bình : ‘ p200200800300   x 100 % = 25 % Lợi nhuận trong công nghiệp : pCN = 25 % x 1.000 = 250 USD Lợi nhuận trong thương nghiệp : pTN = 25 % x 200 = 50 USD Dạng 5 : Một số bài tập tương quan đến địa tô tư bản chủ nghĩa. ( Các bài tập về địa tô chỉ xoay xung quanh về địa tô tuyệt đối, tính bằng giá trị chênhlệch của loại sản phẩm nông nghiệp với mẫu sản phẩm công nghiệp do cấu trúc hữu cơ khác nhau và tỷsuất giá trị thặng dư cũng khác nhau ) VD : Trong một nền kinh tế tài chính, giá trị và giá trị thặng dư sản xuất ra ở mỗi nghành là : Trong nông nghiệp : 60 c + 40 v + 40 m = 140T rong công nghiệp : 80 c + 20 v + 20 m = 120S ự chênh lệch giữa giá trị nông sản phẩm với giá trị chung tạo nên địa tô tuyệt đối là : 140 – 120 = 20 ( Các bạn chú ý quan tâm : trước khi tính sự chênh lệch, ta phải đưa tư bản trong những ngànhkhác về bằng với giá trị tư bản trong nông nghiệp, giữ nguyên cấu trúc hữu cơ và tỉ suất giátrị thặng dư ) Và một số ít dạng bài tập khácNhưng ít gặp hơn và mức độ khó cũng cao hơnÍt sử dụng để thi và kiểm tra đại trà phổ thông nên Kul không giới thiệuCác bạn nên tìm hiểu và khám phá thêm từ những bài tập mà giáo viên hướng dẫn … MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH ( Thật ra thì điều tra và nghiên cứu những dạng bài tập trên cũng khá không thiếu rồi. Nhưng thực hành thực tế nhiều vẫn tốt hơn. Kul đã sưu tập 1 số ít bài tập cùng lời giảiđể bổ trợ và rèn luyện kiến thức và kỹ năng cho những bạn. Nội dung dưới đây chỉ do Kul sưu tập, nên Kul sẽ không hoàn toànđảm bảo đúng toàn bộ về thực chất, mong những bạn thông cảm. Nếu những bạn có vướng mắc hay bổ trợ gì, xin liên hệ với Kul qua địa chỉKul [email protected] Kul sẽ vấn đáp những bạn ngay khi hoàn toàn có thể. Kul xin chân thành cám ơn ! ) Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group        ĐỀ BÀIBài 1 : Trong quy trình sản xuất loại sản phẩm, hao mòn thiết bị máy móc là 100000 phrăng. Chiphí nguyên nhiên vật tư là 300000 phrăng. Hãy xác lập ngân sách tư bản khả biến nếu biết rằng giá trị mẫu sản phẩm là 1 triệu phrăngvà trình độ bóc lột là 200 %. Bài 2 : 100 công nhân làm thuê sản xuất 1 tháng được 12.500 đơn vị chức năng mẫu sản phẩm với ngân sách tưbản không bao giờ thay đổi là 250.000 USD. Giá trị sức lao động 1 tháng của mỗi công nhân là 250 USD. Trình độbóc lột là 300 %. Hãy xác lập giá trị của một đơn vị chức năng mẫu sản phẩm và cấu trúc của nó ? Bài 3 : Để tái sản xuất sức lao động cần phải có những vật phẩm tiêu dùng sau đây : a. loại sản phẩm siêu thị nhà hàng = 7 USD / ngàyb. đồ dung mái ấm gia đình = 75 USD / nămc. quần áo giày dép = 270 USD / nămd. những đồ dung lâu bền = 5700 USD / 10 năme. phân phối nhu yếu văn hóa truyền thống = 15 USD / thángHãy xác lập giá trị sức lao động trong 1 ngày ? Bài 4 : Ngày làm 8 h, “ Chi tiêu lao động ” của 1 h là 1,6 USD. Sau đó nạn thất nghiệp tăng nên nhà tưbản giảm “ giá thành lao động ” xuống 1/8. Vậy công nhân phải làm thêm bao nhiêu trong ngày lao động của mình để hoàn toàn có thể nhậnđược tiền lương danh nghĩa như cũ ? Bài 5 : Trước kia sức lao động bán theo giá trị. Sau đó tiền lương danh nghĩa tăng lên 2 lần, Chi tiêu vật phẩm tiêu dung tăng 60 %, còn giá trị sức lao động tăng 35 %. Hãy tính tiền lương thực tế đổi khác như thế nào ? Bài 6 : Tư bản ứng trước là 600000 USD với cấu trúc hữu cơ 4 : 1, trình độ bóc lột 100 %. Hỏi sau bao nhiêu năm trong điều kiện kèm theo tái sản xuất giản đơn, tư bản đó biến thành giátrị thặng tư bản hóa trọn vẹn ? Bài 7 : Khi tổ chức triển khai sản xuất, nhà tư bản kinh doanh thương mại ứng trước 50 triệu lia, trong điều kiện kèm theo cấutạo hữu cơ của tư bản là 9 : 1H ãy tính tỷ suất tích góp, nếu biết mỗi năm 2,25 triệu lia giá trị thặng dư biến thành tưbản và trình độ bóc lột là 300 %. Bài 8 : Tư bản ứng trước là 1000000 USD với cấu trúc hữu cơ 4 : 1. Số công nhân làm thuê là 2000 người. Sau đó tư bản tăng lên 1800000 USD, cấu trúc hữu cơ tăng lên 9 : 1H ỏi nhu yếu lao động đổi khác như thế nào nếu tiền lương công nhân không biến hóa ? Bài 9 : Tư bản ứng trước 500000 USD. Trong đó bỏ vào nhà xưởng 200000 USD, máy móc thiết bị100000 USD. Nguyên nhiên vật tư gấp 3 lần sức lao động. Hãy xác lập tư bản cố định và thắt chặt, tư bản lưu động, tư bản không bao giờ thay đổi, tư bản khả biến ? Bài 10 : Một cỗ máy có giá trị 600000 USD, dự kiến hao mòn hữu hình trong 15 năm. Nhưng sau4 năm hoạt động giải trí, giá trị của những máy mới tựa như đã giảm đi 25 %. Hãy xác lập tổn thất do hao mòn vô hình dung của cỗ máy đó ? Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group        Bài 11 : Tư bản ứng trước để kinh doanh thương mại là 3,5 triệu yên, trong đó tư bản cố định và thắt chặt là 2,5 triệuyên, tư bản khả biến là 200.000 yên. Tư bản cố định và thắt chặt hao mòn trung bình trong 12,5 năm. Nguyên nhiên vật tư 2 tháng mua 1 lần. Tư bản khả biến 1 năm quay 10 vòng. Hãy xác lập vận tốc chu chuyển trung bình của hàng loạt tư bản. Bài 12 : Có một số ít tư bản là 100.000 steclinh với cấu trúc hữu cơ là 4 : 1. Qua một thời hạn tưbản tăng lên 300.000 steclinh với cấu trúc hữu cơ là 9 : 1H ãy tính sự biến hóa của tỷ suất lợi nhuận nếu trình độ bóc lột tăng từ 100 % lên150 %. Nhận xét. Bài 13 : Giả sử hàng loạt nền sản xuất xã hội gồm có 3 ngànhNgành I : 900 c + 100 vNgành II : 3100 c + 900 vNgành III : 8000 c + 2000 vm ’ = 100 % Khối lượng doanh thu trung bình mà những nhà tư bản của ngành III thu được sẽ lớn hơnbao nhiêu lần so với ngành I ? Giải thích do đâu và taị sao không xích míc với quy luật hìnhthành tỷ suất lợi nhuận trung bình ? Bài 14 : Tổng số tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp là 800 đơn vị chức năng, với tỷ suất lợinhuận trung bình là 15 %, doanh thu công nghiệp là 108 đơn vị chức năng. Các nhà tư bản thương nghiệp phải mua và bán mẫu sản phẩm theo giá bao nhiêu để họ vàcác nhà tư bản công nghiệp thu được lơi nhuận trung bình ? Bài 15 : Giả sử tư bản công nghiệp trong xã hội là 720 tỷ đô la, tư bản thương nghiệp là 30 tỷđô la. Tổng giá trị thặng dư được tạo ra là 50 tỷ đô la, ngân sách lưu thông thuần túy là 5 tỷ đôla. Hỏi tỷ suất lợi nhuận trung bình trong những điều kiện kèm theo đó là bao nhiêu ? Bài 16 : Tư bản ngân hàng nhà nước tự có 10 triệu phrăng, đi vay 150 triệu phrăng. Trong tổng số tưbản, ngân hàng nhà nước giữ làm phương tiện đi lại tích trữ 5 % vốn tiền tệ, số còn lại đem cho vay. Chi phícủa cơ quan ngân hàng nhà nước hàng năm là 1,6 triệu phrăng. Hãy xác lập tỷ suất lợi nhuận ngân hàng nhà nước, biết rằng tỷ suất cống phẩm đi vay là 3 % / nămvà cho vay là 5 % / năm. Bài 17 : Một khoảnh ruộng cho thuê hàng năm thu được 6600 phrăng tiền tô. Hãy xác địnhxem địa tô chiếm bao nhiêu trong tiền tô ? Biết rằng trên khoảnh ruộng đó có kiến thiết xây dựng côngtrình nông nghiệp trị giá 40.000 phrăng và có thời hạn Giao hàng là 20 năm, tỷ suất cống phẩm chovay trong xã hội là 6 %. Bài 18 : Trên 3 khoảnh ruộng có diện tích quy hoạnh như nhau là 1.000 ha, người ta đầu tư cho mỗikhoảnh ruộng là 100.000 USD. Sản lượng mỗi ha trên khoảnh ruộng I là 1 tấn, khoảnh II là 2 tấn, khoảnh III là 3 tấn. Tỷ suất lợi nhuận trung bình là 20 %. Hãy xác lập địa tô chênh lệch của mỗi khoảnh ruộng. Địa tô đó thuộc loại nào ? Bài 19 : Tư bản đầu tư trong công nghiệp là 800 tỷ lia với cấu trúc hữu cơ là 9 : 1, trong nôngnghiệp là 100 tỷ lia với cấu trúc hữu cơ là 4 : 1. Trình độ bóc lột trong công nghiệp là 100 %, nông nghiệp là 120 %. Hãy tính địa tô tuyệt đối ? Bài 20 : Tư bản không bao giờ thay đổi của khu vực II là 2400 đơn vị chức năng. Cấu tạo hữu cơ của khu vực I là 6 : 1, của khu vực II là 4 : 1. Trình độ bóc lột cả 2 khu vực đều là 200 %. Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group        Hãy xác lập tổng sản phẩm xã hội trong điều kiện kèm theo tái sản xuất giản đơn ? ĐÁP ÁNBài 1 : giá thành tư bản không bao giờ thay đổi ( c ) là : 100.000 + 300.000 = 400.000 phrăngGiá trị loại sản phẩm : c + v + m = một triệu phrăng  tư bản khả biến và giá trị thặng dư là : v + m = một triệu – 400.000 = 600.000 phrăng. Trình độ bóc lột ( m ’ ) là 200 % => m = 2 v  m = 400.000 phrăngv = 200.000 phrăngVậy tư bản khả biến là 200.000 phrăng. Bài 2 : Giá trị hàng loạt mẫu sản phẩm : W = C + V + M = 250.000 + 250.100 + 100300.100.250 = 350.000 USD Giá trị một mẫu sản phẩm : 500.12000.350 = 28 USD Trong tổng số sản phẩm & hàng hóa, ta có tỷ suất : c : v : m = 10 : 1 : 3  Kết cấu của giá trị một sản phẩm & hàng hóa : W = 20 c + 2 v + 6 m = 28B ài 3 : Trong một ngày, để tái sản xuất sức lao động cần : – mẫu sản phẩm ẩm thực ăn uống : 7 USD – vật dụng mái ấm gia đình : ( 75 : 365 ) USD – quần áo giày dép : ( 270 : 365 ) USD – những vật dụng lâu bền : ( 5700 : 3650 ) – nhu yếu văn hóa truyền thống : ( 15 : 12 )  Giá trị sức lao động một ngày là : 7 + 36575365270365057003015 = 10 USD Bài 4 : Tiền lương ngày của công nhân : 1,6. 8 = 12,8 USD Tiền lương 1 h bị giảm : 1,6 : 8 = 0,2 USD  Tiền lương 1 h còn lại : 1,6 – 0,2 = 1,4 USD  Vậy để có tiền lương danh nghĩa như cũ, người công nhân phải lê dài ngày lao độnglà : 12,8 : 1,4 = 9,14 hVậy người công nhân buộc phải lê dài ngày lao động thêm 1,14 hBài 5 : Tiền lương danh nghĩa tăng 2 lần và Chi tiêu vật phẩm tăng 60 % thì tiền lương thực tếlà : 200 % : 160 % = 125 % Song giá trị sức lao động lại tăng lên 35 %, vậy tiền lương thực tế chỉ còn125 % : 135 % x 100 % = 92 % ( ở đây Kul cần nói thêm là dù tiền lương danh nghĩa tăng lên đến 2 lần, nhưng tiền lươngthực tế vẫn giảm, vì tiền lương thực tế còn nhờ vào vào giá trị hàng tiêu dùng, giá thành sứclao động, thuế má, lạm phát kinh tế, … ) Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group        Bài 6 : Ta có : c : v = 4 : 1 và c + v = 600.000 USD  v = 120.000 USD.  m ’ = 100 % => m = 120.000 USD Vậy số năm mà tư bản ứng trước được biến thành giá trị thặng dư trọn vẹn trong điềukiện tái sản xuất giản đơn là : 600.000 : 120.000 = 5 năm. Bài 7 : Ta có : c : v = 9 : 1 mà c + v = 50 triệu lia => v = 5 triệu liam ’ = 300 % => m = 15 triệu liaMỗi năm nhà tư bản tích góp được 2,25 triệu lia. Vậy sau năm thứ nhất, tỷ suất tích góp là : 155,2. 100 % = 15 % Bài 8 : Ban đầu, ta có c : v = 4 : 1 và c + v = một triệu USD => c = 800.000 USD v = 200.000 USD Tiền lương công nhân là : 200.000 : 2000 = 100 USD Sau đó, c : v = 9 : 1 và c + v = 1.800.000 USD => c = 1.620.000 USD và v = 180.000 USD Nếu tiền lương không đổi, số nhân công cần sẽ là : 180.000 : 100 = 1800 ngườiVậy nhu yếu công nhân giảm 200 người. Bài 9 : Theo bài ra ta tính được : tiền nhà xưởng = 200.000 USD ( 1 ) Tiền máy móc = 100.000 USD ( 2 ) Nguyên nguyên vật liệu = 150.000 USD ( 3 ) Sức lao động = 50.000 USD ( 4 ) Vậy, tư bản không bao giờ thay đổi = ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = 450.000 USD Tư bản khả biến = ( 4 ) = 50.000 USD Tư bản cố định và thắt chặt = ( 1 ) + ( 2 ) = 300.000 USD Tư bản lưu động = ( 3 ) + ( 4 ) = 200.000 USD ( Các bạn muốn hiểu tại sao lại như vậy thì xem lại phần triết lý do Kul biên soạn nha ^ ^ ) Bài 10 : Hao mòn hữu hình của cỗ máy sau 4 năm : ( 600000.4 ) / 15 = 160000 USD Giá trị còn lại sau hao mòn hữu hình : 600000 – 160000 = 440000 USD Sau 4 năm, giá trị của máy mới giảm đi 25 %, do đó hao mòn vô hình dung của máy đó là : 440000.25 % = 110000 $ Bài 11 : Tư bản cố định và thắt chặt hao mòn trong 1 năm là : 2,5 triệu : 12,5 năm = 0,2 triệu yên / nămTư bản khả biến chu chuyển trong năm là : 0,2 triệu. 10 = 2 triệu yên / nămLượng giá trị nguyên, nhiên vật tư chu chuyển trong 1 năm là : ( 3,5 – 2,5 – 0,2 ) x 12/2 = 4,8 triệu yênTốc độ chu chuyển trung bình của hàng loạt tư bản là : 3,5 / ( 1,2 + 4,8 + 2 ) = 0,5 nămBài 12 : Ban đầu, c : v = 4 : 1, c + v = 100.000 => c = 80.000, v = 20.000 m ’ = 100 % => m = v = 20.000 => p ’ = m / ( c + v ) = 0,2 = 20 % Sau đó, c : v = 9 : 1, c + v = 300.000 => c = 270.000, v = 30.000 m ’ = 150 % => m = 150 %. v = 45.000 => p ’ = 15 % Vậy, tỷ suất lợi nhuận giảm từ 20 % xuống 15 % Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group        ( Đây chính là cách ngụy biện của chủ nghĩa tư bản, doanh thu của chúng giảm, nhưng thựcchất trình độ bóc lột lại tăng, nghĩa là công nhân bị bóc lột năng nề hơn và phức tạp hơn mà cứnghĩ là tư bản bóc lột mình ít hơn do doanh thu ít hơn ) Bài 13 : Giá trị sản phẩm & hàng hóa của những ngành lần lượt là : Ngành I : 900 c + 100 v + 100 mNgành II : 3100 c + 900 v + 900 mNgành III : 8000 c + 2000 v + 2000 m_____________________________12000c + 3000 v + 3000 mTỷ suất lợi nhuận trung bình là : 3000 / ( 12000 + 3000 ) = 20 % Lợi nhuận của ngành III : ( 8000 + 2000 ) x 20 % = 2000L ợi nhuận của nganh I : ( 900 + 100 ) x20 % = 200  Lợi nhuận của ngành III gấp 10 lần ngành I.Điều này vẫn hài hòa và hợp lý với nguyên tắc doanh thu trung bình vì lượng tư bản đầu tư ở ngành IIIgấp 10 lần lượng đầu tư ở ngành I, nên với tỷ suất lợi nhuận tương tự nhau thì lợi nhuậnsẽ gấp 10 lần nhau. Bài 14 : Tư bản công nghiệp là : 108 : 15 % = 720 đơn vị chức năng  Tư bản thương nghiệp là : 800 – 720 = 80 đơn vị chức năng  Lợi nhuận thương nghiệp là : 80. 15 % = 12 đơn vịNếu là nhà tư bản thương nghiệp, ta sẽ mua loại sản phẩm của nhà tư bản công nghiệp bằng chiphí sản xuất mẫu sản phẩm cộng với doanh thu công nghiệp : 720 + 108 = 828 đơn vịNhà tư bản thương nghiệp sẽ bán sản phẩm & hàng hóa cho người tiêu dùng với mức giá mua của tư bảncông nghiệp và cộng thêm với doanh thu thương nghiệp của mình : 828 + 12 = 840 đơn vịBài 15 : ( ngân sách lưu thông thuần túy là ngân sách vẩn chuyển nguyên, nhiên vật tư, khobãi, luân chuyển sản phẩm & hàng hóa, vv nên ngân sách này sẽ bị trừ thẳng vào giá trị thặng dư, những bạnchú ý nha ^ ^ ) Tổng số doanh thu còn lại : 50 – 5 = 45 tỷTổng tư bản xã hội là : 270 + 30 = 300 tỷ  Tỷ số doanh thu trung bình : ( 45/300 ). 100 % = 15 % Bài 16 : Tổng số tư bản ngân hàng nhà nước cho vay : 160 – 160.5 % = 152 triệu phrăngTổng số cống phẩm tiền cho vay : 152. 5 % = 7,6 triệu phrăngTổng cống phẩm tiền đi vay : 150.3 % = 4,5 triệu phrăngTổng số doanh thu ngân hàng nhà nước : 7,6 – ( 4,5 + 1,6 ) = 1,5 triệu phrăng  Tỷ suất lợi nhuận ngân hàng nhà nước là : 1,5 : 10.100 % = 15 % Bài 17 : Trong 6600 phrăng tiền tô một năm, tiền khấu hao tư bản đầu tư trên mảnh đất đó là ( 40000 : 20 ) và 2400 ph răng doanh thu mà tư bản đầu tư : ( 40000.6 % = 2400 phrăng ) Bài tập Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin II Kul Studies Group        10  Lượng địa tô thực tiễn là : 6600 – ( 2000 + 2400 ) = 2200 phrăng  Tỷ trọng địa tô trong tổng số tiền là : 2200 / 6600 = 1/3 Bài 18 : Giá cả sản xuất chung của nông sản phẩm là do điều kiện kèm theo sản xuất trên ruộng đất xấuquyết định, tức khoảng chừng 1. Giá cả sản xuất chung của 1 mẫu sản phẩm ( trung bình k + p ) [ 100,000 + ( 100,000. 20 % ) ] / 1000 = 120 đô laGiá cả sản xuất hàng loạt trên khoảnh II : 120.2.1000 = 240,000 đô laGiá cả sản xuất hàng loạt trên khoảnh III : 120.3.1000 = 360,000 đô laĐịa tô chênh lệch I trên khoảng chừng II là : 240,000 – 120,000 = 120,000 đô laĐịa tô chênh lệch I trên khoảng chừng III là : 360,000 – 120,000 = 240,000 đô laBài 19 : Áp dụng dạng 1, ta tính được : Trong công nghiệp : 720 c + 80 v + 80 m = 880T rong nông nghiệp : 80 c + 20 v + 24 m = 124 ( Kul quan tâm những bạn 1 điểm nha, khi tính địa tô tuyệt đối, ta thường nhắc đến trong nôngnghiệp, vậy thì trước khi bắt tay vào làm, những bạn hoàn toàn có thể quy hàng loạt những tư sản trong ngànhkhác bằng với tư bản trong nông nghiệp, tức trong bài này, bạn coi như tư bản công nghiệpcũng chỉ là 100 tỷ lia, với cấu trúc hữu cơ và trình độ bóc lột không biến hóa ) Khi đó : Trong nông nghiệp : 80 c + 20 v + 24 m = 124T rong công nghiệp : 90 c + 10 v + 10 m = 110  Địa tô tuyệt đối : 124 – 110 = 14 tỷ liaBài 20 : Trong điều kiện kèm theo tái sản xuất giản đơn : ( v + m ) I = cII = 2400 đơn vịm ’ = 200 % => ( v + m ) = 3 v => vI = 800 đơn vịmI = 1600 đơn vịcấu tạo hữu cơ của khu vực I là 6 : 1 => cI = 4800 đơn vịÁp dụng dạng 1, ta tính được ở khu vực II : 2400 c + 600 v + 1200 m  Vậy tổng sản phẩm xã hội trong điều kiện kèm theo tái sản xuất giản đơn là : 4800 c + 800 v + 1600 m = 72002400 c + 600 v + 1200 m = 4200 __________________________11, 400 đơn vịHẾTChúc những bạn thành công xuất sắc trong toàn bộ những Kỳ thivà liên tục tiếp đón những mẫu sản phẩm củ Kul. Thân ái ! ẤN BẢN 02/2016 – GIÁ 3000 Đ

Xem thêm  SWIFT Code là gì? Danh sách mã SWIFT Code các ngân hàng

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *