777 câu trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

 • Câu 1:

  Thông thường công ty CP được chiếm hữu bởi :

  A. Các nhà quản trị của chính công ty

  B. Các cổ đông

  C. Hội đồng quản trị

  D. Tất cả những câu trên đều đúng

 • Câu 2:

  Các trung gian tài chính hoàn toàn có thể là :

  A. Các quỹ tiết kiệm chi phí

  B. Các công ty bảo hiểm

  C. Ngân hàng và liên ngân hàng nhà nước

  D. Tất cả những câu trên đều đúng

 • ADMICRO / 1

 • Câu 3:

  Loại hình kinh doanh thương mại được chiếm hữu bởi một cá thể duy nhất được gọi là :

  A. Công ty tư nhân

  B. Công ty nhỏ

  C. Công ty hợp danh

  D. Người nhận thầu độc lập

 • Câu 4:

  Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò :

  A. Huy động bảo vệ rất đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

  B. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm ngân sách và chi phí và hiệu suất cao

  C. Giám sát, kiểm tra ngặt nghèo những mặt hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp

  D. Bao gồm cả a, b, c

 • VDO.AI

 • Câu 5:

  Quyết định góp vốn đầu tư của một công ty còn được gọi là :

  A. Quyết định hỗ trợ vốn

  B. Quyết định năng lực tiền mặt

  C. Quyết định ngân sách vốn

  D. Không câu nào đúng

 • Câu 6:

  Nhân tố tác động ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp :

  A. Sự độc lạ về hình thức pháp lý tổ chức triển khai Doanh Nghiệp

  B. Đặc điểm kinh tế tài chính kỹ thuật của ngành kinh doanh thương mại

  C. Môi trường kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp

  D. Tất cả những câu trên

 • ADMICRO

 • Câu 7:

  Nội dung của quản trị Tài chính doanh nghiệp :

  A. Xác định nhu yếu vốn, tổ chức triển khai kêu gọi những nguồn vốn để cung ứng nhu yếu doanh nghiệp

  B. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản trị ngặt nghèo những khoản thu chi bảo vệ năng lực thanh toán giao dịch của doanh nghiệp

  C. Tham gia nhìn nhận lựa chọn những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và kế hoạch kinh doanh thương mại

  D. Tất cả những ý trên

 • Câu 8:

  Công ty CP có thuận tiện so với mô hình công ty tư nhân và công ty hợp danh chính bới :

  A. Trách nhiệm vô hạn

  B. Các nhu yếu báo cáo giải trình được giảm thiểu

  C. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản trị

  D. Được miễn thuế

 • Câu 9:

  Mục tiêu về tài chính của một công ty CP là

  A. Tối đa hóa thu nhập cho những nhà quản trị

  B. Tối đa hóa giá trị công ty cho những cổ đông

  C. Tối đa hóa doanh thu

  D. Doanh số tối đa

 • Câu 10:

  Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của gia tài thực ngoại trừ :

  A. Bất động sản

  B. Các loại sàn chứng khoán

  C. Máy móc thiết

  D. Thương hiệu

 • Câu 11:

  Mục tiêu nào sau đây là tương thích nhất so với nhà quản trị tài chính một công ty CP :

  A. Tối đa hóa giá trị CP trên thị trường của công ty .

  B. Tối đa hóa doanh thu hiện tại của công ty

  C. Tối đa hóa thị trường của công ty

  D. Tối thiểu hóa những khoản nợ của công ty

 • Câu 12:

  Về mặt tài chính, Doanh Nghiệp nào phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn với những khoản nợ của Doanh Nghiệp ?

  A. Công ty CP

  B. DN tư nhân

  C. Cả a và b đều đúng

  D. Cả a và b đều sai

 • Câu 13:

  Trách nhiệm hữu hạn là đặc thù quan trọng của :

  A. Công ty tư nhân

  B. Công ty hợp danh

  C. Công ty CP

  D. Tất cả các câu trên đều đúng

 • Câu 14:

  Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất gia tài thực và gia tài tài chính ?

  A. Tài sản thực là những gia tài hữu hình, còn gia tài tài chính thì không phải

  B. Tài sản tài chính bộc lộ một trái quyền so với thu nhập được tạo ra từ gia tài thực

  C. Tài sản thực có giá trị thấp hơn gia tài tài chính

  D. Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn gia tài thực luôn luôn được mua

 • Câu 15:

  Một trách nhiệm quan trọng của nhà quản trị tài chính là :

  A. Huy động vốn

  B. Tạo giá trị cho doanh nghiệp

  C. Quyết định chủ trương cổ tức

  D. Cả 3 ý trên

 • Câu 16:

  Quyết định tương quan đến một gia tài cố định và thắt chặt nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định hành động _______

  A. Tài trợ

  B. Vốn lưu động

  C. Cấu trúc vốn

  D. Hoạch định ngân sách vốn

 • Câu 17:

  Các giám đốc vốn thường đảm nhiệm việc làm sau đây của một công ty CP ngoại trừ :

  A. Lập những báo cáo giải trình tài chính

  B. Thiết lập những mối quan hệ với những nhà đầu tư

  C. Quản lý tiền mặt

  D. Tìm kiếm những nguồn hỗ trợ vốn

 • Câu 18:

  Sau đây là những thuận tiện chính trong việc tách bạch giữa quyền quản trị và quyền sở hữu của một công ty CP ngoại trừ :

  A. Công ty CP có đời sống vĩnh viễn

  B. Các cổ đông có được sự thuận tiện trong việc quy đổi quyền sở hữu nhưng không ảnh hưởng tác động đến những hoạt động giải trí của công ty

  C. Công ty hoàn toàn có thể thuê những nhà quản trị chuyên nghiệp

  D. Phát sinh ngân sách đại diện thay mặt

 • Câu 19:

  Những không thuận tiện chính trong việc tổ chức triển khai một công ty CP là :

  A. Trách nhiệm hữu hạn

  B. Thuế bị đánh trùng hai lần

  C. Đời sống là vĩnh viễn

  D. Trách nhiệm vô hạn

 • Câu 20:

  Ngân sách chi tiêu đại diện thay mặt là :

  A. giá thành đại diện thay mặt là hậu quả giữa xích míc quyền hạn giữa những cổ đông và những nhà quản trị của công ty .

  B. Các ngân sách giám sát hoạt động giải trí của những nhà quản trị .

  C. Cả hai câu trên đều đúng

  D. Các câu trên đều không đúng

 • Câu 21:

  Khi một sàn chứng khoán được phát hành ra công chúng lần tiên phong, nó sẽ được thanh toán giao dịch trên thị trường __________ sau đó sàn chứng khoán này sẽ được thanh toán giao dịch trên thị trường ___________

  A. Sơ cấp, thứ cấp

  B. Thứ cấp, sơ cấp

  C. OTC, đấu giá

  D. Môi giới qua mạng đấu giá

 • Câu 22:

  Câu nào sau đây không phải là tính năng hầu hết của những trung gian tài chính ?

  A. Cung cấp chính sách thanh toán giao dịch

  B. Huy động vốn từ những nhà đầu tư nhỏ

  C. Đầu tư vào gia tài thực

  D. Phân tán rủi ro đáng tiếc giữa những nhà đầu tư cá thể

 • Câu 23:

  Các định chế tài chính đã tạo thuận tiện cho những cá thể và những công ty trải qua những hoạt động giải trí :

  A. Vay

  B. Phân tán rủi ro đáng tiếc

  C. Cho vay

  D. Các câu trên đều đúng

 • Câu 24:

  Khi nhà góp vốn đầu tư Y bán CP thường của công ty A tại thời gian mà ông X cũng đang tìm mua CP của công ty này, khi đó công ty A sẽ nhận được :

  A. Giá trị bằng tiền từ hoạt động giải trí thanh toán giao dịch này

  B. Một số tiền từ hoạt động giải trí thanh toán giao dịch này, trừ đi phí môi giới .

  C. Chỉ là mệnh giá CP thường

  D. Không nhận được gì

 • Câu 25:

  Anh Tuấn gửi vào ngân hàng nhà nước Techcombank 100 triệu đồng, thời hạn 6 tháng với lãi suất vay 12 % / năm. Hỏi sau 6 tháng ngân hàng nhà nước phải trả anh Tuấn bao nhiêu cả vốn lẫn lãi ( tính theo phương pháp lãi kép ) ? phải ghi lãi ghép theo tháng

  A. 110 triệu đồng

  B. 106,15 triệu đồng

  C. 100 triệu đồng

  D. 102 triệu đồng

 • Câu 31:

  Chị Lan gửi tiết kiệm chi phí 800 triệu đồng trong thời hạn 4 năm với lãi suất vay 14 % / năm theo phương pháp tính lãi kép gộp hàng năm. Số tiền ở cuối năm thứ 4 Chị Lan hoàn toàn có thể nhận giao động là :

  A. 1351,17 triệu đồng

  B. 912 triệu đồng

  C. 1000 triệu đồng

  D. 3648 triệu đồng

 • Câu 33:

  Một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo phương pháp chìa khoá trao tay có những khoản thu dự kiến ở cuối 3 năm thứ tự như sau : 550 ; 0 ; 665,5 ( đơn vị chức năng triệu đồng ). Tỷ lệ chiết khấu của dự án Bất Động Sản là 10 % / năm. Tính giá trị hiện tại tổng những nguồn thu của dự án Bất Động Sản ?

  A. 1215,500 triệu đồng

  B. 1000 triệu đồng

  C. 165,5 triệu đồng

  D. Không câu nào đúng

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Xem thêm  Mách bạn Ngành kinh doanh quốc tế là gì? Tại sao nhiều người chọn ngành kinh doanh quốc tế? - Đà Nẵng Cho Thuê

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *