Hướng dẫn trình tự thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Thực hiện Thông báo số 64 / TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 “ Về Kết luận của quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi thao tác tháo gỡ khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình tiến hành triển khai những dự án Bất Động Sản lôi cuốn đầu tư trên địa phận tỉnh ” và Văn bản số 1430 / UBND-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “ Về tiến hành Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của nhà nước ” .Trên cơ sở lao lý của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 03/2021 / TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về pháp luật những mẫu văn bản, báo cáo giải trình tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta, đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế và thực thi đầu tư. Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum phát hành văn bản số 1203 / SKHĐT-DN về hướng dẫn trình tự triển khai chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư năm 2020 như sau :

I. Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương theo quy định tại Điều 32 của Luật Đầu tư([1])

1. Chấp thuận chủ trương để nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu quy hoạch, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

– Trường hợp nội dung đề xuất của nhà đầu tư đã rõ thông tin và không trùng với những chủ trương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chấp thuận, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu và điều tra quy hoạch .
– Trường hợp nội dung đề xuất của nhà đầu tư chưa rõ thông tin, bị trùng lặp với những chủ trương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đồng ý, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với những ngành tương quan tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh .
– Trường hợp dự án Bất Động Sản chưa có nhà đầu tư khảo sát, điều tra và nghiên cứu đầu tư : Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ ( [ 2 ] ) ý kiến đề nghị chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và đánh giá, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư trước khi lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật .

2. Lập Danh mục dự án thu hồi đất trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

– Trường hợp dự án Bất Động Sản do nhà đầu tư đề xuất kiến nghị : Sau khi triển khai xong công tác làm việc khảo sát, điều tra và nghiên cứu quy hoạch, Nhà đầu tư phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố nơi dự kiến triển khai dự án Bất Động Sản để tổng hợp đưa dự án Bất Động Sản vào Danh mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất .
– Trường hợp dự án Bất Động Sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu : Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố nơi dự kiến triển khai dự án Bất Động Sản để tổng hợp đưa dự án Bất Động Sản vào Danh mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất .
Trên cơ sở nội dung ý kiến đề nghị của Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố tổng hợp những dự án Bất Động Sản vào Danh mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trải qua hạng mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất .

Xem thêm  Cách tìm nguồn hàng kinh doanh giá sỉ tốt nhất cho chủ shop mới bắt đầu

3. Chấp thuận chủ trương đầu tư

Trên cơ sở hạng mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh trải qua, Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ ý kiến đề nghị chấp thuận đồng ý chủ trương dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP và những biểu mẫu theo Thông tư số 03/2021 / TT-BKHĐT, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư ( trải qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ) .
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai việc đánh giá và thẩm định, trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư theo pháp luật của Luật Đầu tư. Nội dung chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư theo pháp luật tại khoản 5, Điều 33, Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ( trong đó có xác lập hình thức lựa chọn nhà đầu tư trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai thực thi lựa chọn nhà đầu tư ) .

4. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

– Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất : Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao tổ chức triển khai triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định chấp chuận chủ trương đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về pháp lý đất đai .

– Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu: Trên cơ sở nội dung tại Quyết định chấp chuận chủ trương đầu tư (đồng thời là Quyết định phê duyệt Danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu)([3]), Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án. Đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế tổ chức xác định, phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi công bố danh mục dự án. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung về yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao tổ chức thực hiện đấu thầu tại Quyết định chấp chuận chủ trương đầu tư tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định về pháp luật Đấu thầu, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ (đã được Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Nhà đầu tư trúng đấu giá, trúng thầu thực thi thủ tục giao đất, cho thuê đất theo lao lý của pháp lý về đất đai, đấu thầu và tiến hành thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý tại Quyết định đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt hiệu quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà đầu tư .

II. Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương theo quy định tại Điều 32 của Luật Đầu tư

1. Chấp thuận chủ trương để nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu quy hoạch, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất

– Trường hợp nội dung đề xuất của nhà đầu tư đã rõ thông tin và không trùng với những chủ trương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đồng ý, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương khảo sát, điều tra và nghiên cứu .
– Trường hợp nội dung đề xuất của nhà đầu tư chưa rõ thông tin, bị trùng lặp với những chủ trương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đồng ý, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với những ngành tương quan tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh .

Xem thêm  Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế theo chương có đáp án phần 2

– Trường hợp dự án chưa có nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền([4]) lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

2. Lập Danh mục dự án thu hồi đất trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

– Trường hợp dự án Bất Động Sản do nhà đầu tư yêu cầu : Sau khi hoàn thành xong công tác làm việc khảo sát, điều tra và nghiên cứu quy hoạch, Nhà đầu phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố nơi dự kiến triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất để tổng hợp đưa dự án Bất Động Sản vào Danh mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất .
– Trường hợp dự án Bất Động Sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xuất kiến nghị : Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra rà soát, phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố nơi dự kiến triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất để tổng hợp đưa dự án Bất Động Sản vào hạng mục dự án Bất Động Sản cần tịch thu đất .
Trên cơ sở nội dung đề xuất của Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố tổng hợp những dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất vào Danh mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trải qua hạng mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất .

3. Lập Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Trên cơ sở hạng mục dự án Bất Động Sản tịch thu đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh trải qua, cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo lao lý tại điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 25/2020 / NĐ-CP ( được sửa đổi tại khoản 5, điều 108 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ). Đối với dự án Bất Động Sản do Nhà đầu tư đề xuất kiến nghị, Nhà đầu tư lập hồ sơ yêu cầu dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo pháp luật tại điểm b, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 25/2020 / NĐ-CP ( được sửa đổi tại khoản 5, điều 108 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ) .
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với những cơ quan có tương quan tổng hợp danh mục dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất ; nhìn nhận việc cung ứng không thiếu điều kiện kèm theo xác lập dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất lao lý tại Điều 11 của Nghị định 25/2020 / NĐ-CP ; xác lập nhu yếu sơ bộ về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà đầu tư, báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt hạng mục dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất, trong đó gồm có nhu yếu sơ bộ về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà đầu tư .
Trong quy trình thẩm định danh mục dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất, trường hợp dự án Bất Động Sản đủ điều kiện kèm theo đấu giá thì tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý đất đai .

Xem thêm  6 cách kiếm tiền online 24h uy tín và bền vững 2021

4. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Trên cơ sở hạng mục dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao trách nhiệm đấu thầu tổ chức triển khai triển khai đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo lao lý về pháp lý Đấu thầu, Nghị định số 25/2020 / NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của nhà nước ( đã được Sửa đổi, bổ trợ bởi Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ) .
Nhà đầu tư trúng thầu triển khai thủ tục giao đất, cho thuê đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai, đấu thầu và tiến hành triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý hiện hành .
Văn phòng

([1]) “Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án Bất Động Sản đầu tư lao lý tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :
a ) Dự án đầu tư có ý kiến đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không trải qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng ủy quyền, dự án Bất Động Sản đầu tư có đề xuất được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể không thuộc diện phải có văn bản đồng ý chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;
b ) Dự án đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở ( để bán, cho thuê, cho thuê mua ), khu đô thị trong những trường hợp : dự án Bất Động Sản đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị ; dự án Bất Động Sản đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị ; dự án Bất Động Sản đầu tư không phân biệt quy mô diện tích quy hoạnh đất, dân số thuộc khu vực hạn chế tăng trưởng hoặc nội đô lịch sử vẻ vang ( được xác lập trong đồ án quy hoạch đô thị ) của đô thị loại đặc biệt quan trọng ;
c ) Dự án đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại sân gôn ( golf ) ;
d ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế thực thi tại hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới ; xã, phường, thị xã ven biển ; khu vực khác có tác động ảnh hưởng đến quốc phòng, bảo mật an ninh .

2. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.”

( [ 2 ] ) Theo điểm b, khoản 4, Điều 31, Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP là : Cơ quan trình độ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; Ủy ban nhân dân cấp huyện ; Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính lập hồ sơ đề xuất đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .
( [ 3 ] ) Theo lao lý tại điểm b, khoản 2, Điều 29 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP
( [ 4 ] ) Theo điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 25/2020 / NĐ-CP ( được sửa đổi tại khoản 5, điều 108 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP ) là : Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *