Tính thuế thu nhập cá nhân online

Tính thuế thu nhập cá nhân

A. Theo tháng

Nhập tài liệu thu nhập theo tháng để biết số thuế tạm nộp hàng tháng .
Thu nhập tháng ( thường tính bằng tiền lương ghi trên hợp đồng ) :
Lương đóng bảo hiểm :

Số người phụ thuộc:

Tính thuế TNCN
Mức đóng : BHXH ( 8 % ), BHYT ( 1.5 % ), BHTN ( 1 % )
Mức lương tối đa để đóng BHXH, BHYT là : 29,800,000
Mức lương tối đa để đóng BHTN là : 88,400,000
Bảo hiểm bắt buộc = { { fmt ( bhxh_salary ) } } x 8 % + { { fmt ( bhxh_salary ) } } x 1.5 % + { { fmt ( bhtn_salary ) } } x 1 % = { { fmt ( insurance ) } }
Giảm trừ bản thân = 11,000,000
Giảm trừ người nhờ vào = { { fmt ( children ) } } x 4,400,000 = { { fmt ( children_subtract ) } }
Thu nhập chịu thuế = { { fmt ( gross ) } } – { { fmt ( insurance ) } } – 11,000,000 – { { fmt ( children_subtract ) } } = { { fmt ( tntt ) } }
Mức thuế vận dụng so với { { fmt ( tntt ) } } là { { tax_level_name } } ( tìm hiểu thêm bảng bên dưới )

Thuế thu nhập cá nhân = {{ fmt(tntt) }} x {{ tax_level_name }} = {{ fmt(tax) }}

B. Theo năm

Nhập tài liệu thu nhập theo năm để biết quyết toán thuế sẽ được hoàn trả hay phải nộp thêm. Dữ liệu này thường địa thế căn cứ trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá thể do công ty cấp cho .
Tổng thu nhập :
Tổng tiền bảo hiểm bắt buộc đã đóng :

Số người phụ thuộc:

Xem thêm: Sản phẩm tốt, cái bẫy dành cho Doanh nghiệp – MISA AMIS

Xem thêm  Quản trị kinh doanh là gì? Bí quyết theo đuổi nghề thành công

Số tháng phụ thuộc vào :
Số thuế TNCN đã khấu trừ :
Tính thuế TNCN
Giảm trừ bản thân = 12 x 11,000,000 = 132,000,000
Giảm trừ người phụ thuộc vào = { { children } } x { { month } } x 4,400,000 = { { fmt ( total_children_subtract ) } }
Tổng nhập chịu thuế = { { fmt ( total_gross ) } } – { { fmt ( total_insurance ) } } – 132,000,000 – { { fmt ( total_children_subtract ) } } = { { fmt ( total_tntt ) } }
Thu nhập chịu thuế theo tháng = { { fmt ( total_tntt ) } } / 12 = { { fmt ( tntt ) } }
Mức thuế vận dụng so với { { fmt ( tntt ) } } là { { tax_level_name } } ( tìm hiểu thêm bảng bên dưới )
Thuế thu nhập cá thể theo tháng = { { fmt ( tntt ) } } x { { tax_level_name } } = { { fmt ( tax ) } }
Thuế thu nhập cá thể theo năm = { { fmt ( tax ) } } x 12 = { { fmt ( total_tax ) } }
Số tiền thuế được hoàn = { { fmt ( total_paid ) } } – { { fmt ( total_tax ) } } = { { fmt ( diff ) } }
Số tiền thuế phải nộp thêm = { { fmt ( total_tax ) } } – { { fmt ( total_paid ) } } = { { fmt ( – diff ) } }

Bảng mức thuế thu nhập cá nhân

Trong bảng bên dưới, chữ viết tắt TN là số tiền thu nhập chịu thuế theo tháng ( sau khi đã trừ đi những khoản bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh ) .

Bậc Thu nhập tháng Số thuế phải nộp
1 TN <= 5tr TN x 5%
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% – 0.25tr
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% – 0.75tr
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% – 1.65tr
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% – 3.25tr
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% – 5.85tr
7 TN > 80tr TN x 35% – 9.85tr

Chú ý

Mỗi vùng có pháp luật về mức lương tối thiểu để đóng BHYT khác nhau. Cách tính ở trên dành cho vùng 1 ( gồm những thành phố lớn ). Đối với những vùng khác, sung sướng tìm hiểu thêm lao lý hiện hành .

Xem thêm  Tại sao Tôi Không Đăng Nhập Được vào Tài Khoản? (Why Can’t I Log In?) - PCC Library

Xem thêm

Chuyển đổi lương Gross sang Net

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *