Quy trình thực hiện dự án có sử dụng đất, đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, phải thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Cập nhật mới nhất năm 2021) – Nghiên cứu – Trao đổi

Tóm lược các bước chi tiết như sau:

(1) Xin chấp thuận độ cao tĩnh không, thỏa thuận đấu nối hạ tầng

Tuỳ vào độ cao của công trình thuộc quy hoạch, thiết kế của dự án mà Chủ đầu tư dự án phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận về quản lý độ cao công trình được quy định tại Nghị định 32/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam. Văn bản của Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu về chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình là cơ sở để các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, khu kinh tế, khu đặc thù, khu công nghệ cao (Điều 8 Nghị định 32/2016/NĐ-CP).

(2) Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng:

Đối với dự án Bất Động Sản chưa có quy hoạch chi tiết cụ thể thì chủ đầu tư sau khi được phê duyệt dự án Bất Động Sản phải triển khai những thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng tại khu vực dự án Bất Động Sản được giao đầu tư .Theo khoản 17 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị 2009 thì Giấy phép quy hoạch kiến thiết xây dựng là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng trong khu tính năng đặc trưng làm địa thế căn cứ lập quy hoạch chi tiết cụ thể hoặc lập dự án Bất Động Sản khi chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng được phê duyệt. Tuy nhiên, khoản 15 Điều 29 Luật sửa đổi 37 luật tương quan đến quy hoạch đã bãi bỏ pháp luật về Giấy phép quy hoạch đô thị và Chứng chỉ quy hoạch tại Luật Quy hoạch đô thị 2009. Đồng thời, luật mới cũng bải bỏ pháp luật về chứng từ quy hoạch ( Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩmq uyền xác lập những số liệu và thông tin tương quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo khoản 16 Luật Quy hoạch đô thị 2009 ) .

(3) Lập hồ sơ thiết kế công trình

Thiết kế kiến thiết xây dựng gồm những bước :

  • Thiết kế xây dựng gồm thiết kế sơ bộ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi);
  • Thiết kế cơ sở (trong Báo cáo nghiên cứu khả thi);
  • Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công trong giai đoạn thực hiện dự án và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. 

Thiết kế xây dựng được thực hiện theo một hoặc nhiều bước tùy thuộc quy mô, tính chất, loại và cấp công trình xây dựng. Người quyết định đầu tư quyết định số bước thiết kế khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 

  • Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
  • Thiết kế hai bước gồm gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng;
  • Thiết kế ba bước gồm gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp;
  • Thiết kế theo các bước khác (nếu có).

Thiết kế kiến thiết xây dựng phải được thẩm tra, thẩm định và đánh giá, phê duyệt theo lao lý tại Điều 82, Điều 83 Luật Xây dựng.

Luật Xây dựng 2020 có kiểm soát và điều chỉnh quan trọng tương quan đến thẩm quyền thẩm định và đánh giá Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi đầu tư kiến thiết xây dựng, báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư kiến thiết xây dựng, theo đó Chủ đầu tư 1 số ít loại khu công trình có quyền tự tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định thiết phong cách thiết kế kỹ thuật, phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế, không bắt buộc phải làm thủ tục đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản đầu tư, phong cách thiết kế thiết kế xây dựng tại Bộ Xây dựng / Sở Xây dựng. Quyền, thẩm quyền thẩm định và đánh giá Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi đầu tư thiết kế xây dựng, báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng được lao lý chi tiết cụ thể tại Điều 56, 57 và 58 Luật Xây dựng 2020 và Chương II Nghị định 15/2021 / NĐ-CP về quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng .

(4) Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Thiết kế và thẩm duyệt phong cách thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được pháp luật tại Điều 13 Nghị định số 136 / 2020 / NĐ-CP lao lý cụ thể 1 số ít điều, giải pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy ( có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 10/01/2021 ). Cụ thể :

  • Quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng dự án, công trình, thiết kế phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải thuộc mọi nguồn vốn đầu tư phải tuân theo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. Việc lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
  • Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.
  • Các đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được quy định chi tiết tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

(5) Lập và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

Chủ dự án thuộc đối tượng quy định phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường. Các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

(6) Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

Thẩm định phong cách thiết kế của chủ đầu tư theo khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng 2020 như sau :

  • Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở làm cơ sở phê duyệt, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng. 
  • Đối với các bước thiết kế còn lại, chủ đầu tư quyết định việc kiểm soát thiết kế theo quy định tại hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu và quy định của pháp luật có liên quan.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *