Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội: LUẬT KẾ TOÁN

QUỐC HỘI


QUỐC HỘI


__________

Luật số : 03/2003 / QH11


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


__________________

LUẬT


KẾ TOÁN


Để thống
nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có
hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung
thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành
của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;


Căn cứ
vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,
bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khóa X, kỳ họp thứ 10;


Luật này
quy định về kế toán.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1.

Phạm vi điều chỉnh

Luật này lao lý về nội dung công tác làm việc kế toán, tổ chức triển khai cỗ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động giải trí nghề nghiệp kế toán .

Điều 2.
Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng vận dụng của Luật này gồm có :
a ) Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước ;
b ) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước ;
c ) Doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật Nước Ta ; Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta ;
d ) Hợp tác xã ;
đ ) Hộ kinh doanh thương mại thành viên, tổ hợp tác ;
e ) Người làm kế toán, người khác có tương quan đến kế toán .
2. Đối với văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta, hộ kinh doanh thương mại thành viên và tổ hợp tác, nhà nước pháp luật đơn cử nội dung công tác làm việc kế toán theo những nguyên tắc cơ bản của Luật này .

Điều 3.
Áp dụng điều ước quốc tế

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có pháp luật về kế toán khác với lao lý của Luật này thì vận dụng pháp luật của điều ước quốc tế đó .

Điều 4.
Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
1. Kế toán là việc tích lũy, giải quyết và xử lý, kiểm tra, nghiên cứu và phân tích và cung ứng thông tin kinh tế tài chính, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời hạn lao động .
2. Kế toán tài chính là việc tích lũy, giải quyết và xử lý, kiểm tra, nghiên cứu và phân tích và cung ứng thông tin kinh tế tài chính, tài chính bằng báo cáo giải trình tài chính cho đối tượng người tiêu dùng có nhu yếu sử dụng thông tin của đơn vị chức năng kế toán .
3. Kế toán quản trị là việc tích lũy, giải quyết và xử lý, nghiên cứu và phân tích và cung ứng thông tin kinh tế tài chính, tài chính theo nhu yếu quản trị và quyết định hành động kinh tế tài chính, tài chính trong nội bộ đơn vị chức năng kế toán .
4. Nghiệp vụ kinh tế tài chính, tài chính là những hoạt động giải trí phát sinh đơn cử làm tăng, giảm gia tài, nguồn hình thành gia tài của đơn vị chức năng kế toán .
5. Đơn vị kế toán là đối tượng người dùng lao lý tại những điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 của Luật này có lập báo cáo giải trình tài chính .
6. Kỳ kế toán là khoảng chừng thời hạn xác lập từ thời gian đơn vị chức năng kế toán khởi đầu ghi sổ kế toán đến thời gian kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo giải trình tài chính .
7. Chứng từ kế toán là những sách vở và vật mang tin phản ánh nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính phát sinh và đã hoàn thành xong, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán .
8. Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo giải trình tài chính, báo cáo giải trình kế toán quản trị, báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán, báo cáo giải trình kiểm tra kế toán và tài liệu khác có tương quan đến kế toán .
9. Chế độ kế toán là những pháp luật và hướng dẫn về kế toán trong một nghành hoặc 1 số ít việc làm đơn cử do cơ quan quản trị nhà nước về kế toán hoặc tổ chức triển khai được cơ quan quản trị nhà nước về kế toán uỷ quyền phát hành .
10. Kiểm tra kế toán là xem xét, nhìn nhận việc tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, đúng mực của thông tin, số liệu kế toán .
11. Hành nghề kế toán là hoạt động giải trí phân phối dịch vụ kế toán của doanh nghiệp hoặc cá thể có đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo thực thi dịch vụ kế toán .
12. Hình thức kế toán là những mẫu sổ kế toán, trình tự, giải pháp ghi sổ và mối tương quan giữa những sổ kế toán .
13. Phương pháp kế toán là phương pháp và thủ tục đơn cử để triển khai từng nội dung việc làm kế toán .

Điều 5.
Nhiệm vụ kế toán

1. Thu thập, giải quyết và xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng người dùng và nội dung việc làm kế toán, theo chuẩn mực và chính sách kế toán .
2. Kiểm tra, giám sát những khoản thu, chi tài chính, những nghĩa vụ và trách nhiệm thu, nộp, giao dịch thanh toán nợ ; kiểm tra việc quản trị, sử dụng gia tài và nguồn hình thành gia tài ; phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán .
3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán ; tham mưu, yêu cầu những giải pháp ship hàng nhu yếu quản trị và quyết định hành động kinh tế tài chính, tài chính của đơn vị chức năng kế toán .
4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo pháp luật của pháp luật .

Điều 6.
Yêu cầu kế toán

1. Phản ánh không thiếu nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo giải trình tài chính .
2. Phản ánh kịp thời, đúng thời hạn pháp luật thông tin, số liệu kế toán .
3. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và đúng mực thông tin, số liệu kế toán .
4. Phản ánh trung thực hiện trạng, thực chất vấn đề, nội dung và giá trị của nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính .
5. tin tức, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động giải trí kinh tế tài chính, tài chính, từ khi xây dựng đến khi chấm hết hoạt động giải trí của đơn vị chức năng kế toán ; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước .
6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có mạng lưới hệ thống và hoàn toàn có thể so sánh được .

Điều 7.
Nguyên tắc kế toán

1. Giá trị của gia tài được tính theo giá gốc, gồm có ngân sách mua, bốc xếp, luân chuyển, lắp ráp, chế biến và những ngân sách tương quan trực tiếp khác đến khi đưa gia tài vào trạng thái sẵn sàng chuẩn bị sử dụng. Đơn vị kế toán không được tự kiểm soát và điều chỉnh lại giá trị gia tài đã ghi sổ kế toán, trừ trường hợp pháp luật có lao lý khác .
2. Các lao lý và giải pháp kế toán đã chọn phải được vận dụng đồng điệu trong kỳ kế toán năm ; trường hợp có sự đổi khác về những pháp luật và giải pháp kế toán đã chọn thì đơn vị chức năng kế toán phải báo cáo giải trình trong báo cáo giải trình tài chính .
3. Đơn vị kế toán phải tích lũy, phản ánh khách quan, rất đầy đủ, đúng thực tiễn và đúng kỳ kế toán mà nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính phát sinh .
4. tin tức, số liệu trong báo cáo giải trình tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán phải được công khai minh bạch theo pháp luật tại Điều 32 của Luật này .
5. Đơn vị kế toán phải sử dụng giải pháp nhìn nhận gia tài và phân chia những khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm xô lệch hiệu quả hoạt động giải trí kinh tế tài chính, tài chính của đơn vị chức năng kế toán .
6. Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước ngoài việc thực thi pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này còn phải triển khai kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước .

Điều 8.
Chuẩn mực kế toán

1. Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và giải pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo giải trình tài chính .
2. Bộ Tài chính lao lý chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán và theo pháp luật của Luật này .

Điều 9.
Đối tượng kế toán

1. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động giải trí thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, sự nghiệp ; hoạt động giải trí của đơn vị chức năng, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước gồm :
a ) Tiền, vật tư và gia tài cố định và thắt chặt ;
b ) Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ ;
c ) Các khoản giao dịch thanh toán trong và ngoài đơn vị chức năng kế toán ;
d ) Thu, chi và giải quyết và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động giải trí ;
đ ) Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước ;
e ) Đầu tư tài chính, tín dụng thanh toán nhà nước ;
g ) Nợ và giải quyết và xử lý nợ của Nhà nước ;
h ) Tài sản vương quốc ;
i ) Các gia tài khác có tương quan đến đơn vị chức năng kế toán .
2. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động giải trí của đơn vị chức năng, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước gồm những gia tài, nguồn hình thành gia tài theo pháp luật tại những điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này .
3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gồm :
a ) Tài sản cố định và thắt chặt, gia tài lưu động ;
b ) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu ;
c ) Các khoản lệch giá, ngân sách kinh doanh thương mại, ngân sách khác và thu nhập ;
d ) Thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước ;
đ ) Kết quả và phân loại tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
e ) Các gia tài khác có tương quan đến đơn vị chức năng kế toán .
4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, tín dụng thanh toán, bảo hiểm, sàn chứng khoán, góp vốn đầu tư tài chính, ngoài pháp luật tại khoản 3 Điều này còn có :
a ) Các khoản góp vốn đầu tư tài chính, tín dụng thanh toán ;
b ) Các khoản thanh toán giao dịch trong và ngoài đơn vị chức năng kế toán ;
c ) Các khoản cam kết, bảo lãnh, những sách vở có giá .

Điều 10.
Kế toán
tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết

1. Kế toán ở đơn vị chức năng kế toán gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị .
2. Khi thực thi việc làm kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị chức năng kế toán phải triển khai kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết cụ thể như sau :
a ) Kế toán tổng hợp phải tích lũy, giải quyết và xử lý, ghi chép và phân phối thông tin tổng quát về hoạt động giải trí kinh tế tài chính, tài chính của đơn vị chức năng. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị chức năng tiền tệ để phản ánh tình hình gia tài, nguồn hình thành gia tài, tình hình và tác dụng hoạt động giải trí kinh tế tài chính, tài chính của đơn vị chức năng kế toán ;
b ) Kế toán cụ thể phải tích lũy, giải quyết và xử lý, ghi chép và phân phối thông tin cụ thể bằng đơn vị chức năng tiền tệ, đơn vị chức năng hiện vật và đơn vị chức năng thời hạn lao động theo từng đối tượng người dùng kế toán đơn cử trong đơn vị chức năng kế toán. Kế toán chi tiết cụ thể minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết cụ thể phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán .
3. Bộ Tài chính hướng dẫn vận dụng kế toán quản trị tương thích với từng nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí .

Điều 11.
Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Đơn vị tính sử dụng trong kế toán gồm :
1. Đơn vị tiền tệ là đồng Nước Ta ( ký hiệu vương quốc là “ đ ”, ký hiệu quốc tế là “ VND ” ). Trong trường hợp nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Nước Ta theo tỷ giá hối đoái trong thực tiễn hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có pháp luật khác ; so với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Nước Ta thì phải quy đổi trải qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Nước Ta .
Đơn vị kế toán hầu hết thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính lao lý làm đơn vị chức năng tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo giải trình tài chính sử dụng tại Nước Ta phải quy đổi ra đồng Nước Ta theo tỷ giá hối đo � i do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian khóa sổ lập báo cáo giải trình tài chính, trừ trường hợp pháp luật có lao lý khác .
2. Đơn vị hiện vật và đơn vị chức năng thời hạn lao động là đơn vị chức năng thống kê giám sát chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; trường hợp có sử dụng đơn vị chức năng thống kê giám sát khác thì phải quy đổi ra đơn vị chức năng giám sát chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Điều 12.
Chữ viết
và chữ số sử dụng trong kế toán

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng quốc tế trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo giải trình tài chính ở Nước Ta thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng quốc tế .
2. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số ả-Rập : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (. ) ; khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng phải đặt dấu phẩy (, ) sau chữ số hàng đơn vị chức năng .

Điều 13.
Kỳ kế toán

1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được lao lý như sau :
a ) Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc trưng riêng về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, khởi đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày ở đầu cuối của tháng cuối quý trước năm sau và thông tin cho cơ quan tài chính biết ;
b ) Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày ở đầu cuối của tháng cuối quý ;
c ) Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày sau cuối của tháng .
2. Kỳ kế toán của đơn vị chức năng kế toán mới được xây dựng được pháp luật như sau :
a ) Kỳ kế toán tiên phong của doanh nghiệp mới được xây dựng tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại đến hết ngày sau cuối của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này ;

b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn
vị kế toán khác tính từ ngày có hiệu lực ghi trên quyết định thành lập đến hết
ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy
định tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi hình thức chiếm hữu, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí hoặc phá sản thì kỳ kế toán ở đầu cuối tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo lao lý tại khoản 1 Điều này đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định hành động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi hình thức chiếm hữu, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí hoặc phá sản đơn vị chức năng kế toán có hiệu lực thực thi hiện hành .
4. Trường hợp kỳ kế toán năm tiên phong hoặc kỳ kế toán năm ở đầu cuối có thời hạn ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng ( + ) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng ( + ) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm tiên phong hoặc kỳ kế toán năm sau cuối phải ngắn hơn mười lăm tháng .

Điều 14.
Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Giả mạo, khai man, thỏa thuận hợp tác hoặc ép buộc người khác trá hình, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán .
2. Cố ý, thỏa thuận hợp tác hoặc ép buộc người khác cung ứng, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai thực sự .
3. Để ngoài sổ kế toán gia tài của đơn vị chức năng kế toán hoặc gia tài tương quan đến đơn vị chức năng kế toán .
4. Huỷ bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn tàng trữ pháp luật tại Điều 40 của Luật này .
5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán không đúng thẩm quyền .
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn rình rập đe dọa, trù dập người làm kế toán trong việc thực thi việc làm kế toán .
7. Người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, quản lý đơn vị chức năng kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán gia tài, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh thương mại thành viên .
8. Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo theo pháp luật tại Điều 50 và Điều 53 của Luật này .
9. Các hành vi khác về kế toán mà pháp luật nghiêm cấm .

Điều 15.
Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán

1. Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý về tình hình kinh tế tài chính, tài chính của đơn vị chức năng kế toán và được sử dụng để công bố công khai minh bạch theo pháp luật của pháp luật .
2. Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để thiết kế xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự trù, quyết toán, xem xét, giải quyết và xử lý vi phạm pháp luật .

Điều 16.
Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu
kế toán

1. Đơn vị kế toán có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ và tàng trữ tài liệu kế toán .
2. Đơn vị kế toán có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, không thiếu, trung thực, minh bạch cho tổ chức triển khai, cá thể theo lao lý của pháp luật .

CHƯƠNG II

NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN


MỤC 1

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Điều 17.
Nội dung chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có những nội dung hầu hết sau đây :
a ) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán ;
b ) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán ;
c ) Tên, địa chỉ của đơn vị chức năng hoặc cá thể lập chứng từ kế toán ;
d ) Tên, địa chỉ của đơn vị chức năng hoặc cá thể nhận chứng từ kế toán ;
đ ) Nội dung nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính phát sinh ;
e ) Số lượng, đơn giá và số tiền của nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính ghi bằng số ; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ ;
g ) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có tương quan đến chứng từ kế toán .
2. Ngoài những nội dung đa phần của chứng từ kế toán pháp luật tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán hoàn toàn có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ .

Điều 18.
Chứng từ điện tử

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có những nội dung pháp luật tại Điều 17 của Luật này và được bộc lộ dưới dạng tài liệu điện tử, được mã hóa mà không bị biến hóa trong quy trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, những loại thẻ thanh toán giao dịch .
2. nhà nước lao lý cụ thể về chứng từ điện tử .

Điều 19.
Lập chứng từ kế toán

1. Các nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí của đơn vị chức năng kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính .
2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, rất đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn theo nội dung pháp luật trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có pháp luật mẫu thì đơn vị chức năng kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải có không thiếu những nội dung pháp luật tại Điều 17 của Luật này .
3. Nội dung nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa thay thế ; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo ; chứng từ bị tẩy xóa, thay thế sửa chữa đều không có giá trị giao dịch thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai .
4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên pháp luật. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính thì nội dung những liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị chức năng kế toán lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này lập để thanh toán giao dịch với tổ chức triển khai, cá thể bên ngoài đơn vị chức năng kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị chức năng kế toán .
5. Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán .
6. Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo pháp luật tại Điều 18 của Luật này và khoản 1, khoản 2 Điều này. Chứng từ điện tử phải được in ra giấy và tàng trữ theo pháp luật tại Điều 40 của Luật này .

Điều 20.
Ký chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất .
2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của người ký .
3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực thi. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên .
4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo lao lý của pháp luật .

Điều 21.
Hóa đơn bán hàng

1. Tổ chức, cá thể khi bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho người mua. Trường hợp kinh doanh bán lẻ sản phẩm & hàng hóa hoặc phân phối dịch vụ dưới mức tiền lao lý mà người mua hàng không nhu yếu thì không phải lập hóa đơn bán hàng. nhà nước lao lý đơn cử những trường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập hóa đơn bán hàng .
2. Tổ chức, cá thể khi mua sản phẩm & hàng hóa hoặc được cung ứng dịch vụ có quyền nhu yếu người bán hàng, người phân phối dịch vụ lập, giao hóa đơn bán hàng cho mình .
3. Hóa đơn bán hàng được biểu lộ bằng những hình thức sau đây :
a ) Hóa đơn theo mẫu in sẵn ;
b ) Hóa đơn in từ máy ;
c ) Hóa đơn điện tử ;
d ) Tem, vé, thẻ in sẵn giá giao dịch thanh toán .
4. Bộ Tài chính pháp luật mẫu hóa đơn, tổ chức triển khai in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng. Trường hợp tổ chức triển khai hoặc cá thể tự in hóa đơn bán hàng thì phải được cơ quan tài chính có thẩm quyền đồng ý chấp thuận bằng văn bản trước khi thực thi .
5. Tổ chức, cá thể khi bán sản phẩm & hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ nếu không lập, không giao hóa đơn bán hàng hoặc lập hóa đơn bán hàng không đúng lao lý tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp luật .

Điều 22.
Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán

1. Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là địa thế căn cứ để ghi sổ kế toán .
2. Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế tài chính, theo trình tự thời hạn và dữ gìn và bảo vệ bảo đảm an toàn theo lao lý của pháp luật .
3. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp ; đồng thời lập biên bản ghi rõ nguyên do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu .
4. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ nguyên do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu .


MỤC 2

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN

Điều 23.
Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa những nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính theo nội dung kinh tế tài chính .
2. Hệ thống thông tin tài khoản kế toán gồm những thông tin tài khoản kế toán cần sử dụng. Mỗi đơn vị chức năng kế toán phải sử dụng một mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán .
3. Bộ Tài chính pháp luật đơn cử về thông tin tài khoản kế toán và mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán .

Điều 24.
Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

1. Đơn vị kế toán phải địa thế căn cứ vào mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán do Bộ Tài chính pháp luật để chọn mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán vận dụng ở đơn vị chức năng .
2. Đơn vị kế toán được chi tiết cụ thể những thông tin tài khoản kế toán đã chọn ship hàng nhu yếu quản trị của đơn vị chức năng .

Điều 25.
Sổ kế toán và hệ thống sổ kế toán

1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, mạng lưới hệ thống và lưu giữ hàng loạt những nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính đã phát sinh có tương quan đến đơn vị chức năng kế toán .
2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị chức năng kế toán ; tên sổ ; ngày, tháng, năm lập sổ ; ngày, tháng, năm khóa sổ ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện thay mặt theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán ; số trang ; đóng dấu giáp lai .
3. Sổ kế toán phải có những nội dung hầu hết sau đây :
a ) Ngày, tháng ghi sổ ;
b ) Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ ;
c ) Tóm tắt nội dung của nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính phát sinh ;
d ) Số tiền của nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính phát sinh ghi vào những thông tin tài khoản kế toán ;
đ ) Số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ .
4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán cụ thể .
5. Bộ Tài chính pháp luật đơn cử về hình thức kế toán, mạng lưới hệ thống sổ kế toán và sổ kế toán .

Điều 26.
Lựa chọn áp dụng hệ thống sổ kế toán

1. Mỗi đơn vị chức năng kế toán chỉ có một mạng lưới hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm .
2. Đơn vị kế toán phải địa thế căn cứ vào mạng lưới hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính lao lý để chọn một mạng lưới hệ thống sổ kế toán vận dụng ở đơn vị chức năng .
3. Đơn vị kế toán được cụ thể hoá những sổ kế toán đã chọn để Giao hàng nhu yếu kế toán của đơn vị chức năng .

Điều 27.
Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán

1. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm ; so với đơn vị chức năng kế toán mới xây dựng, sổ kế toán phải mở từ ngày xây dựng .
2. Đơn vị kế toán phải địa thế căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán .
3. Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, không thiếu theo những nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải đúng chuẩn, trung thực, đúng với chứng từ kế toán .

4. Việc ghi sổ kế toán phải theo trình
tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi
trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ
kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi
khóa sổ.

5. tin tức, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực ; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới ; không ghi chồng lên nhau ; không ghi cách dòng ; trường hợp ghi không hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi ; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng số của trang và chuyển số liệu tổng số sang trang tiếp nối .

6. Đơn vị kế toán
phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và các
trường hợp khóa sổ kế toán khác theo quy định của pháp luật.

7. Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính. Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì phải triển khai những lao lý về sổ kế toán tại Điều 25, Điều 26 của Luật này và những khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này. Sau khi khóa sổ kế toán trên máy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm .

Điều 28.
Sửa chữa sổ kế toán

1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải thay thế sửa chữa theo một trong ba giải pháp sau :
a ) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh ;
b ) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh ;
c ) Ghi bổ trợ bằng cách lập “ chứng từ ghi sổ bổ trợ ” và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ .
2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo giải trình tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải thay thế sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó .
3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo giải trình tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa thay thế trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót .
4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính :
a ) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo giải trình tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa thay thế trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính ;
b ) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo giải trình tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải thay thế sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót ;
c ) Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính được triển khai theo chiêu thức lao lý tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này .


MỤC 3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều 29.
Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế tài chính, tài chính của đơn vị chức năng kế toán .
2. Báo cáo tài chính của đơn vị chức năng kế toán thuộc hoạt động giải trí thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước gồm :
a ) Bảng cân đối thông tin tài khoản ;
b ) Báo cáo thu, chi ;
c ) Bản thuyết minh báo cáo giải trình tài chính ;
d ) Các báo cáo giải trình khác theo lao lý của pháp luật .
3. Báo cáo tài chính của đơn vị chức năng kế toán thuộc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gồm :
a ) Bảng cân đối kế toán ;
b ) Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
c ) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
d ) Bản thuyết minh báo cáo giải trình tài chính .
4. Bộ Tài chính lao lý đơn cử về báo cáo giải trình tài chính cho từng nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí .

Điều 30.
Lập báo cáo tài chính

1. Đơn vị kế toán phải lập báo cáo giải trình tài chính vào cuối kỳ kế toán năm ; trường hợp pháp luật có lao lý lập báo cáo giải trình tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị chức năng kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó .
2. Việc lập báo cáo giải trình tài chính phải địa thế căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên phải lập báo cáo giải trình tài chính tổng hợp hoặc báo cáo giải trình tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo giải trình tài chính của những đơn vị chức năng kế toán trong cùng đơn vị chức năng kế toán cấp trên .
3. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, chiêu thức và trình diễn đồng điệu giữa những kỳ kế toán ; trường hợp báo cáo giải trình tài chính trình diễn khác nhau giữa những kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ nguyên do .
4. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện thay mặt theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán ký. Người ký báo cáo giải trình tài chính phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung của báo cáo giải trình .

Điều 31.
Thời hạn
nộp báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo pháp luật của pháp luật ; so với báo cáo giải trình quyết toán ngân sách thì thời hạn nộp báo cáo giải trình được triển khai theo pháp luật của nhà nước .
2. nhà nước lao lý đơn cử thời hạn nộp báo cáo giải trình tài chính, báo cáo giải trình quyết toán ngân sách cho từng nghành hoạt động giải trí và từng cấp quản trị .

Điều 32.
Nội dung công khai báo cáo tài chính

1. Nội dung công khai minh bạch báo cáo giải trình tài chính của đơn vị chức năng kế toán thuộc hoạt động giải trí thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước gồm :
a ) Đơn vị kế toán thuộc hoạt động giải trí thu, chi ngân sách nhà nước công khai minh bạch quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm ;
b ) Đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước công khai minh bạch quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và những khoản thu, chi tài chính khác ;
c ) Đơn vị kế toán là đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước công khai minh bạch quyết toán thu, chi tài chính năm ;
d ) Đơn vị kế toán có sử dụng những khoản góp phần của nhân dân công khai minh bạch mục tiêu kêu gọi và sử dụng những khoản góp phần, đối tượng người dùng góp phần, mức kêu gọi, hiệu quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản góp phần .
2. Nội dung công khai minh bạch báo cáo giải trình tài chính của đơn vị chức năng kế toán thuộc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gồm :
a ) Tình hình gia tài, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu ;
b ) Kết quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
c ) Trích lập và sử dụng những quỹ ;
d ) Thu nhập của người lao động .
3. Báo cáo tài chính của đơn vị chức năng kế toán đã được truy thuế kiểm toán khi công khai minh bạch phải kèm theo Kết luận của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán .

Điều 33.
Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

1. Việc công khai minh bạch báo cáo giải trình tài chính được thực thi theo những hình thức :
a ) Phát hành ấn phẩm ;
b ) Thông báo bằng văn bản ;
c ) Niêm yết ;
d ) Các hình thức khác theo pháp luật của pháp luật .
2. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động giải trí thu, chi ngân sách nhà nước phải công khai minh bạch báo cáo giải trình tài chính năm trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt .
3. Đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước, đơn vị chức năng kế toán có sử dụng những khoản góp phần của nhân dân phải công khai minh bạch báo cáo giải trình tài chính năm trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt .
4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại phải công khai minh bạch báo cáo giải trình tài chính năm trong thời hạn một trăm hai mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm .

Điều 34.
Kiểm toán
báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán mà pháp luật lao lý phải truy thuế kiểm toán thì phải được truy thuế kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai minh bạch .
2. Đơn vị kế toán khi được truy thuế kiểm toán phải tuân thủ không thiếu những pháp luật của pháp luật về truy thuế kiểm toán .
3. Báo cáo tài chính đã được truy thuế kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật tại Điều 31 của Luật này phải có báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán đính kèm .


MỤC 4

KIỂM TRA KẾ TOÁN

Điều 35.
Kiểm tra kế toán

Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực thi khi có quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp luật .

Điều 36.
Nội dung
kiểm tra kế toán

1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm :
a ) Kiểm tra việc thực thi những nội dung công tác làm việc kế toán ;
b ) Kiểm tra việc tổ chức triển khai cỗ máy kế toán và người làm kế toán ;
c ) Kiểm tra việc tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí nghề nghiệp kế toán ;
d ) Kiểm tra việc chấp hành những lao lý khác của pháp luật về kế toán .
2. Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác lập trong quyết định hành động kiểm tra .

Điều 37. Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán

1. Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải xuất trình quyết định hành động kiểm tra kế toán. Đoàn kiểm tra kế toán có quyền nhu yếu đơn vị chức năng kế toán được kiểm tra cung ứng tài liệu kế toán có tương quan đến nội dung kiểm tra kế toán và báo cáo giải trình khi thiết yếu .
2. Khi kết thúc kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải lập biên bản kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị chức năng kế toán được kiểm tra một bản ; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về kế toán thì giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp luật .
3. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những Kết luận kiểm tra .
4. Đoàn kiểm tra kế toán phải tuân thủ trình tự, nội dung, khoanh vùng phạm vi và thời hạn kiểm tra, không được làm tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí thông thường và không được sách nhiễu đơn vị chức năng kế toán được kiểm tra .

Điều 38. Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế
toán

1. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có tương quan đến nội dung kiểm tra và báo cáo giải trình những nội dung theo nhu yếu của đoàn kiểm tra ;
b ) Thực hiện Tóm lại của đoàn kiểm tra kế toán .
2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có quyền :
a ) Từ chối kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với pháp luật tại Điều 36 của Luật này ;
b ) Khiếu nại về Kết luận của đoàn kiểm tra kế toán với cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động kiểm tra kế toán ; trường hợp không đồng ý chấp thuận với Tóm lại của cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động kiểm tra kế toán thì thực thi theo pháp luật của pháp luật .


MỤC 5

KIỂM KÊ TÀI SẢN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Điều 39.
Kiểm kê tài sản

1. Kiểm kê gia tài là việc cân, đong, đo, đếm số lượng ; xác nhận và nhìn nhận chất lượng, giá trị của gia tài, nguồn vốn hiện có tại thời gian kiểm kê để kiểm tra, so sánh với số liệu trong sổ kế toán .
2. Đơn vị kế toán phải kiểm kê gia tài trong những trường hợp sau :
a ) Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo giải trình tài chính ;
b ) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp ;
c ) Chuyển đổi hình thức chiếm hữu doanh nghiệp ;
d ) Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và những thiệt hại không bình thường khác ;
đ ) Đánh giá lại gia tài theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
e ) Các trường hợp khác theo lao lý của pháp luật .
3. Sau khi kiểm kê gia tài, đơn vị chức năng kế toán phải lập báo cáo giải trình tổng hợp hiệu quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tiễn kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị chức năng kế toán phải xác lập nguyên do và phải phản ánh số chênh lệch và hiệu quả giải quyết và xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo giải trình tài chính .
4. Việc kiểm kê phải phản ánh đúng trong thực tiễn gia tài, nguồn hình thành gia tài. Người lập và ký báo cáo giải trình tổng hợp hiệu quả kiểm kê phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng kiểm kê .

Điều 40.
Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị chức năng kế toán dữ gìn và bảo vệ không thiếu, bảo đảm an toàn trong quy trình sử dụng và tàng trữ .
2. Tài liệu kế toán tàng trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận ; nếu bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận .
3. Tài liệu kế toán phải đưa vào tàng trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc việc làm kế toán .
4. Người đại diện thay mặt theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ tài liệu kế toán .
5. Tài liệu kế toán phải được tàng trữ theo thời hạn sau đây :
a ) Tối thiểu năm năm so với tài liệu kế toán dùng cho quản trị, quản lý của đơn vị chức năng kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo giải trình tài chính ;
b ) Tối thiểu mười năm so với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo giải trình tài chính, sổ kế toán và báo cáo giải trình tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có pháp luật khác ;
c ) Lưu trữ vĩnh viễn so với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế tài chính, bảo mật an ninh, quốc phòng .
6. nhà nước lao lý đơn cử từng loại tài liệu kế toán phải tàng trữ, thời hạn tàng trữ, thời gian tính thời hạn tàng trữ lao lý tại khoản 5 Điều này, nơi tàng trữ và thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán tàng trữ .

Điều 41.
Công việc kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại

Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại, đơn vị chức năng kế toán phải triển khai ngay những việc làm sau đây :
1. Kiểm tra, xác lập và lập biên bản về số lượng, thực trạng, nguyên do tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại và thông tin cho tổ chức triển khai, cá thể có tương quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
2. Tổ chức hồi sinh lại tài liệu kế toán bị hư hỏng ;
3. Liên hệ với tổ chức triển khai, cá thể có thanh toán giao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại ;
4. Đối với tài liệu kế toán có tương quan đến gia tài nhưng không hề hồi sinh bằng những giải pháp lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì phải kiểm kê gia tài để lập lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại .


MỤC 6

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP
NHẬP, CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU,

GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

Điều 42.
Công việc kế toán trong trường hợp chia đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán bị chia thành những đơn vị chức năng kế toán mới phải thực thi những việc làm sau đây :
a ) Khóa sổ kế toán, kiểm kê gia tài, xác lập nợ chưa giao dịch thanh toán, lập báo cáo giải trình tài chính ;
b ) Phân chia gia tài, nợ chưa thanh toán giao dịch, lập biên bản chuyển giao và ghi sổ kế toán theo biên bản chuyển giao ;
c ) Bàn giao tài liệu kế toán tương quan đến gia tài, nợ chưa thanh toán giao dịch cho những đơn vị chức năng kế toán mới .
2. Đơn vị kế toán mới được xây dựng địa thế căn cứ vào biên bản chuyển giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo lao lý của Luật này .

Điều 43.
Công việc kế toán trong trường hợp tách đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán bị tách một bộ phận để xây dựng đơn vị chức năng kế toán mới phải triển khai những việc làm sau đây :
a ) Kiểm kê gia tài, xác lập nợ chưa thanh toán giao dịch của bộ phận được tách ;
b ) Bàn giao gia tài, nợ chưa giao dịch thanh toán của bộ phận được tách, lập biên bản chuyển giao và ghi sổ kế toán theo biên bản chuyển giao ;
c ) Bàn giao tài liệu kế toán tương quan đến gia tài, nợ chưa giao dịch thanh toán cho đơn vị chức năng kế toán mới ; so với tài liệu kế toán không chuyển giao thì đơn vị chức năng kế toán bị tách tàng trữ theo lao lý tại Điều 40 của Luật này .
2. Đơn vị kế toán mới được xây dựng địa thế căn cứ vào biên bản chuyển giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo lao lý của Luật này .

Điều 44.
Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán

1. Các đơn vị chức năng kế toán hợp nhất thành đơn vị chức năng kế toán mới thì từng đơn vị chức năng kế toán bị hợp nhất phải thực thi những việc làm sau đây :
a ) Khóa sổ kế toán, kiểm kê gia tài, xác lập nợ chưa thanh toán giao dịch, lập báo cáo giải trình tài chính ;
b ) Bàn giao hàng loạt gia tài, nợ chưa giao dịch thanh toán, lập biên bản chuyển giao và ghi sổ kế toán theo biên bản chuyển giao ;
c ) Bàn giao hàng loạt tài liệu kế toán cho đơn vị chức năng kế toán hợp nhất .
2. Đơn vị kế toán hợp nhất phải thực thi những việc làm sau đây :
a ) Căn cứ vào những biên bản chuyển giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán ;
b ) Tổng hợp báo cáo giải trình tài chính của những đơn vị chức năng kế toán bị hợp nhất thành báo cáo giải trình tài chính của đơn vị chức năng kế toán hợp nhất .

Điều 45.
Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán

1. Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị chức năng kế toán khác phải triển khai những việc làm sau đây :
a ) Khóa sổ kế toán, kiểm kê gia tài, xác lập nợ chưa giao dịch thanh toán, lập báo cáo giải trình tài chính ;
b ) Bàn giao hàng loạt gia tài, nợ chưa giao dịch thanh toán, lập biên bản chuyển giao và ghi sổ kế toán theo biên bản chuyển giao ;
c ) Bàn giao hàng loạt tài liệu kế toán cho đơn vị chức năng kế toán nhận sáp nhập .
2. Đơn vị kế toán nhận sáp nhập địa thế căn cứ vào biên bản chuyển giao ghi sổ kế toán theo lao lý của Luật này .

Điều 46. Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức
sở hữu

1. Đơn vị kế toán quy đổi hình thức chiếm hữu phải thực thi những việc làm sau đây :
a ) Khóa sổ kế toán, kiểm kê gia tài, xác lập nợ chưa thanh toán giao dịch, lập báo cáo giải trình tài chính ;
b ) Bàn giao hàng loạt gia tài, nợ chưa giao dịch thanh toán, lập biên bản chuyển giao và ghi sổ kế toán theo biên bản chuyển giao ;
c ) Bàn giao hàng loạt tài liệu kế toán cho đơn vị chức năng kế toán có hình thức chiếm hữu mới .
2. Đơn vị kế toán có hình thức chiếm hữu mới địa thế căn cứ vào biên bản chuyển giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo pháp luật của Luật này .

Điều 47.
Công việc kế toán trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản

1. Đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm hết hoạt động giải trí phải triển khai những việc làm sau đây :
a ) Khóa sổ kế toán, kiểm kê gia tài, xác lập nợ chưa giao dịch thanh toán, lập báo cáo giải trình tài chính ;
b ) Mở sổ kế toán theo dõi những nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính tương quan đến giải thể, chấm hết hoạt động giải trí ;
c ) Bàn giao tài liệu kế toán của đơn vị chức năng kế toán giải thể hoặc chấm hết hoạt động giải trí sau khi giải quyết và xử lý xong cho đơn vị chức năng kế toán cấp trên hoặc tổ chức triển khai, cá thể tàng trữ theo lao lý tại Điều 40 của Luật này .
2. Trường hợp đơn vị chức năng kế toán bị công bố phá sản thì Toà án công bố phá sản chỉ định người thực thi việc làm kế toán theo lao lý tại khoản 1 Điều này .

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

Điều 48.
Tổ chức
bộ máy kế toán

1. Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy
kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán.

2. Đơn vị kế toán phải sắp xếp người làm kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị chức năng kế toán chưa sắp xếp được người làm kế toán trưởng thì phải cử người đảm nhiệm kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng ( sau đây kế toán trưởng và người đảm nhiệm kế toán gọi chung là kế toán trưởng ) .
3. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp có đơn vị chức năng kế toán cấp trên và đơn vị chức năng kế toán cấp cơ sở thì tổ chức triển khai cỗ máy kế toán theo lao lý của pháp luật .

Điều 49.
Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị
kế toán

1. Tổ chức cỗ máy kế toán, sắp xếp người làm kế toán, người làm kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo pháp luật tại Luật này .
2. Quyết định thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng .
3. Tổ chức và chỉ huy triển khai công tác làm việc kế toán trong đơn vị chức năng kế toán theo pháp luật của pháp luật về kế toán và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu quả do những sai lầm mà mình gây ra .

Điều 50.
Tiêu
chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

1. Người làm kế toán phải có những tiêu chuẩn sau đây :
a ) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật ;
b ) Có trình độ trình độ, nhiệm vụ về kế toán .
2. Người làm kế toán có quyền độc lập về trình độ, nhiệm vụ kế toán .
3. Người làm kế toán có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ những pháp luật của pháp luật về kế toán, thực thi những việc làm được phân công và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về trình độ, nhiệm vụ của mình. Khi đổi khác người làm kế toán, người làm kế toán cũ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao việc làm kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc làm kế toán trong thời hạn mình làm kế toán .

Điều 51.
Những người không được làm kế toán

1. Người chưa thành niên ; người bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự ; người đang phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bị quản chế hành chính .
2. Người đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án ; người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội về kinh tế tài chính, về chức vụ tương quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích .
3. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị quản lý đơn vị chức năng kế toán, kể cả kế toán trưởng trong cùng một đơn vị chức năng kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty CP, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước .

4. Thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài
sản trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp
tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân
sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà
nước.

Điều 52.
Kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc kế toán trong đơn vị chức năng kế toán theo pháp luật tại Điều 5 của Luật này .
2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài trách nhiệm lao lý tại khoản 1 Điều này còn có trách nhiệm giúp người đại diện thay mặt theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán giám sát tài chính tại đơn vị chức năng kế toán .
3. Kế toán trưởng chịu sự chỉ huy của người đại diện thay mặt theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán ; trường hợp có đơn vị chức năng kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ huy và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về trình độ, nhiệm vụ .
4. Trường hợp đơn vị chức năng kế toán cử người đảm nhiệm kế toán thay kế toán trưởng thì người đảm nhiệm kế toán phải có những tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1 Điều 50 của Luật này và phải triển khai trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền pháp luật cho kế toán trưởng .

Điều 53.
Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng phải có những tiêu chuẩn sau đây :
a ) Các tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1 Điều 50 của Luật này ;
b ) Có trình độ, nhiệm vụ về kế toán từ bậc tầm trung trở lên ;
c ) Thời gian công tác làm việc trong thực tiễn về kế toán tối thiểu là hai năm so với người có trình độ, nhiệm vụ về kế toán từ trình độ ĐH trở lên và thời hạn công tác làm việc trong thực tiễn về kế toán tối thiểu là ba năm so với người có trình độ, nhiệm vụ về kế toán bậc tầm trung .
2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng từ qua lớp tu dưỡng kế toán trưởng .
3. nhà nước pháp luật đơn cử tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo của kế toán trưởng tương thích với từng loại đơn vị chức năng kế toán .

Điều 54.
Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Thực hiện những pháp luật của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị chức năng kế toán ;
b ) Tổ chức quản lý và điều hành cỗ máy kế toán theo lao lý của Luật này ;
c ) Lập báo cáo giải trình tài chính .
2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về trình độ, nhiệm vụ kế toán .
3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài những quyền đã pháp luật tại khoản 2 Điều này còn có quyền :
a ) Có quan điểm bằng văn bản với người đại diện thay mặt theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ ;
b ) Yêu cầu những bộ phận tương quan trong đơn vị chức năng kế toán phân phối vừa đủ, kịp thời tài liệu tương quan đến việc làm kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng ;
c ) Bảo lưu ý kiến trình độ bằng văn bản khi có quan điểm khác với quan điểm của người ra quyết định hành động ;
d ) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện thay mặt theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán khi phát hiện những vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị chức năng ; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định hành động thì báo cáo giải trình lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hành động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định hành động đó .

CHƯƠNG IV

HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

Điều 55.
Hành nghề kế toán

1. Tổ chức, cá thể có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp luật có quyền hành nghề kế toán .
2. Tổ chức kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán phải xây dựng doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo pháp luật của pháp luật. Người quản trị doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng từ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo pháp luật tại Điều 57 của Luật này .
3. Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng từ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo lao lý tại Điều 57 của Luật này và phải có ĐK kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán .

Điều 56.
Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng

1. Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá thể có ĐK kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng theo pháp luật của pháp luật .
2. Việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo pháp luật của pháp luật .
3. Đơn vị kế toán thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng không thiếu, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu tương quan đến việc làm thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán giao dịch vừa đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
4. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 53 của Luật này .
5. Doanh nghiệp, cá thể cung ứng dịch vụ kế toán và người được thuê làm kế toán trưởng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .

Điều 57.
Chứng chỉ hành nghề kế toán

1. Công dân Nước Ta được cấp chứng từ hành nghề kế toán phải có những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật ; không thuộc đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật này ;
b ) Có trình độ, nhiệm vụ về tài chính, kế toán từ trình độ ĐH trở lên và thời hạn công tác làm việc thực tiễn về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên ;
c ) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai .
2. Người quốc tế được cấp chứng từ hành nghề kế toán phải có những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Được phép cư trú tại Nước Ta ;
b ) Có chứng từ chuyên gia kế toán hoặc chứng từ kế toán do tổ chức triển khai quốc tế hoặc tổ chức triển khai quốc tế về kế toán cấp được Bộ Tài chính Nước Ta thừa nhận ;
c ) Đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế tài chính, tài chính, kế toán Nước Ta do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai .
3. Bộ Tài chính pháp luật chương trình tu dưỡng, hội đồng thi tuyển, thủ tục, thẩm quyền cấp và tịch thu chứng từ hành nghề kế toán theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp luật có tương quan .

Điều 58.
Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán

Đơn vị kế toán và người làm kế toán có quyền tham gia Hội kế toán Nước Ta hoặc tổ chức triển khai nghề nghiệp kế toán khác nhằm mục đích mục tiêu tăng trưởng nghề nghiệp kế toán, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của hội viên theo pháp luật của pháp luật .

CHƯƠNG V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN

Điều 59.
Nội dung quản lý nhà nước về kế toán

Nội dung quản trị nhà nước về kế toán gồm có :
1. Xây dựng, chỉ huy thực thi kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kế toán ;
2. Ban hành, thông dụng, chỉ huy và tổ chức triển khai thực thi văn bản pháp luật về kế toán ;
3. Kiểm tra kế toán ; kiểm tra hoạt động giải trí dịch vụ kế toán ;
4. Hướng dẫn hoạt động giải trí hành nghề kế toán, tổ chức triển khai thi tuyển, cấp và tịch thu chứng từ hành nghề kế toán ;
5. Hướng dẫn và tổ chức triển khai giảng dạy, tu dưỡng nghề nghiệp kế toán ;
6. Tổ chức và quản trị công tác làm việc nghiên cứu và điều tra khoa học về kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí kế toán ;
7. Hợp tác quốc tế về kế toán ;
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán .

Điều 60.
Cơ quan quản lý nhà nước về kế toán

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về kế toán .
2. Bộ Tài chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai tính năng quản trị nhà nước về kế toán .
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về kế toán trong ngành, nghành nghề dịch vụ được phân công đảm nhiệm .
4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về kế toán tại địa phương .

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 61.
Khen thưởng

Tổ chức, cá thể có thành tích trong hoạt động giải trí kế toán thì được khen thưởng theo pháp luật của pháp luật .

Điều 62.
Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá thể có hành vi vi phạm pháp luật về kế toán thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp luật .

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 63.
Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 .
2. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988 hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành .

Điều 64.
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật này .

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm
2003.

 

CHỦ
TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Văn An

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Xem thêm  Đất lưu không là gì?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *