Nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Phân bổ vốn phải bảo đảm công khai, minh bạch.


Nguyên tắc phân bổ vốn

Việc phân bổ vốn phải tuân thủ pháp luật của Luật Đầu tư công, Luật Chi tiêu nhà nước, Nghị quyết số 973 / 2020 / UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội pháp luật về những nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân bổ vốn góp vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2025 và những văn bản pháp lý khác có tương quan ; bám sát những tiềm năng và chỉ tiêu đơn cử của Chương trình quá trình 2021 – 2025 ; bảo vệ không vượt quá tổng mức vốn góp vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và không đổi khác cơ cấu tổ chức nguồn vốn của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn trước nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện đã được tích hợp tại nội dung Chương trình; tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn, bản khó khăn nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù; phân bổ vốn của Chương trình bảo đảm công khai, minh bạch…

Bạn đang đọc: Nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Xem thêm  Kinh doanh gì với số vốn 30 triệu - BYTUONG

Quyết định cũng nêu rõ nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách TW trung hạn và hằng năm. Theo đó, tổng nguồn vốn ngân sách TW trung hạn và hằng năm để thực thi Chương trình phân bổ cho những cơ quan TW và địa phương theo pháp luật tại Luật Ngân sách chi tiêu nhà nước, Luật Đầu tư công, những văn bản hướng dẫn về nội dung này .
Các bộ, cơ quan Trung ương và những địa phương tham gia thực thi Chương trình địa thế căn cứ kế hoạch vốn ngân sách TW được giao thiết kế xây dựng kế hoạch triển khai, xác lập tiềm năng, trách nhiệm đơn cử, kiến thiết xây dựng giải pháp phân bổ vốn ngân sách Trung ương gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo pháp luật .

Nguồn vốn phân bổ hằng năm của Chương trình phải phù hợp với kế hoạch trung hạn được cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng cân đối ngân sách hằng năm; ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các chương trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm trước sang năm sau; ưu tiên các địa phương giải ngân nhanh để tạo điều kiện sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Tỉ lệ vốn đối ứng

Quyết định lao lý so với những địa phương tự cân đối được ngân sách ( trừ 03 địa phương có huyện nghèo và nhiều xã, thôn, bản đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả gồm : Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa ) : 100 % vốn thực thi Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương và những nguồn vốn kêu gọi hợp pháp khác, bảo vệ Kế hoạch thực thi Chương trình trong tiến trình 05 năm và hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật tại Quyết định số 1719 / QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng nhà nước, trong đó định mức góp vốn đầu tư, tương hỗ so với từng dự án Bất Động Sản, tiểu dự án Bất Động Sản không thấp hơn định mức trung bình của Chương trình .

Xem thêm  Chuyển đổi Tiền tệ, Đồng Việt Nam đến Franc Thụy Sĩ

Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương từ 70% trở lên: Hằng năm, ngân sách địa phương bố trí đối ứng tối thiểu bằng 05% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho địa phương.

Các địa phương nhận tương hỗ từ ngân sách Trung ương từ 50 % đến dưới 70 % : Hằng năm, ngân sách địa phương sắp xếp đối ứng tối thiểu bằng 10 % tổng ngân sách Trung ương tương hỗ thực thi Chương trình cho địa phương .
Các địa phương nhận tương hỗ từ ngân sách Trung ương dưới 50 % và những tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa : Hằng năm, ngân sách địa phương sắp xếp đối ứng tối thiểu bằng 15 % tổng ngân sách Trung ương tương hỗ triển khai Chương trình cho địa phương .

Vũ PhươngNhi

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *