Nợ dài hạn là gì? Nợ dài hạn bao gồm những gì theo thông tư 200?

Nợ dài hạn là gì? Nợ dài hạn bao gồm những gì theo thông tư 200?

(5/5) – 99 bình chọn.


20/09/2021


2884

Bài trước đây, Thành Nam đã giới thiệu đến bạn đọc Hướng dẫn Lập và Trình bày Bảng cân đối Kế toán theo Thông tư 200.

Đi vào chi tiết hơn trong Bảng cân đối kế toán, hôm nay Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Nợ dài hạn là gì? Nợ phải trả dài hạn bao gồm các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán, và Cách trình bày Nợ dài hạn:

Ngoài ra những bạn hoàn toàn có thể Tìm hiểu thêm :

1. Nợ dài hạn là gì?

Nợ dài hạn là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.

2. Nợ dài hạn bao gồm những gì?

Trên bảng cân đối kế toán, Nợ phải trả dài hạn bao gồm các chỉ tiêu sau:

 • Phải trả người bán dài hạn (Mã số 331)
 • Người mua trả tiền trước dài hạn (Mã số 332)
 • Chi phí phải trả dài hạn (Mã số 333)
 • Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã số 334)
 • Phải trả nội bộ dài hạn (Mã số 335)
 • Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (Mã số 336)
 • Phải trả dài hạn khác (Mã số 337)
 • Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Mã số 338)
 • Trái phiếu chuyển đổi (Mã số 339)
 • Cổ phiếu ưu đãi (Mã số 340)
 • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 341)
 • Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 342)
 • Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 343)

3. Chi tiết các khoản mục thuộc Nợ phải trả dài hạn trên Bảng cân đối kế toán:

+ Phải trả người bán dài hạn (Mã số 331)

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả cho người bán có thời hạn giao dịch thanh toán còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 331 “ Phải trả cho người bán ”, mở cho từng người bán .

Xem thêm  MẸO KIẾM "TIỀN TẤN" TỪ KINH DOANH ONLINE CÁC MÓN CHÈ ĂN VẶT CHO DÂN VĂN PHÒNG - Virama

+ Người mua trả tiền trước dài hạn (Mã số 332)

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phầm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gia tài cố định và thắt chặt, bất động sản góp vốn đầu tư và doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình ( không gồm có những khoản doanh thu nhận trước ). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số phát sinh Có chi tiết cụ thể của thông tin tài khoản 131 “ Phải thu của người mua ” mở cụ thể cho từng người mua .

+ Chi phí phải trả dài hạn (Mã số 333)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị những khoản nợ còn phải trả do đã nhận sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa có hóa đơn hoặc những khoản ngân sách của kỳ báo cáo giải trình chưa có đủ hồ sơ, tài liệu nhưng chắc như đinh sẽ phát sinh cần phải được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại và chỉ phải giao dịch thanh toán sau 12 tháng hoặc sau chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tiếp theo tại thời gian báo cáo giải trình, như lãi vay phải trả của kỳ báo cáo giải trình nhưng chi phải thanh toán giao dịch khi hợp đồng vay dài hạn đáo hạn. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của Tài khoản 335 “ giá thành phải trả ” .

+ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã số 334)

Tùy thuộc vào đặc thù hoạt động giải trí và quy mô quản trị của từng đơn vị chức năng, doanh nghiệp thực thi phân cấp và pháp luật cho đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào ghi nhận khoản vốn do doanh nghiệp cấp vào chỉ tiêu này hoặc chỉ tiêu “ Vốn góp của chủ sở hữu ” – Mã số 411 .
Chỉ tiêu chỉ ghi ở Bảng cân đối kế toán đơn vị chức năng cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào, phản ánh những khoản đơn vị chức năng cấp dưới phải trả cho đơn vị chức năng cấp trên về vốn kinh doanh thương mại .
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào cụ thể số dư Có Tài khoản 3361 “ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh thương mại ”. Khi đơn vị chức năng cấp trên lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “ Vốn kinh doanh thương mại ở đơn vị chức năng thường trực ” trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị chức năng cấp trên .

+ Phải trả nội bộ dài hạn (Mã số 335)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản phải trả nội bộ có kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình ( ngoài phải trả về vốn kinh doanh thương mại ) giữa đơn vị chức năng cấp trên và đơn vị chức năng thường trực không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào và giữa những đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào trong một doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết cụ thể của những thông tin tài khoản 3362, 3363, 3368. Khi đơn vị chức năng cấp trên lập Báo cáo kinh tế tài chính tổng hợp với những đơn vị chức năng cấp dưới hạch toán phụ thuộc vào, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “ Phải thu nội bộ dài hạn ” trên Bảng cân đối kế toán của những đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào .

Xem thêm  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG - Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tim Sen

+ Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (Mã số 336)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản lệch giá chưa triển khai tương ứng với phần nghĩa vụ và trách nhiệm mà doanh nghiệp sẽ phải triển khai trong sau 12 tháng hoặc sau một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tiếp theo tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 3387 – “ Doanh thu chưa triển khai ” .

+ Phải trả dài hạn khác (Mã số 337)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản phải trả khác có kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình, ngoài những khoản nợ phải trả đã được phản ánh trong những chỉ tiêu khác, như : Các khoản nhận ký cược, ký quỹ dài hạn, cho mượn dài hạn, khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay dài hạn … Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của những thông tin tài khoản : TK 338, 344 .

+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Mã số 338)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản doanh nghiệp vay, nợ của những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai, công ty kinh tế tài chính và những đối tượng người dùng khác, có kỳ hạn giao dịch thanh toán còn lại trên 12 tại thời gian báo cáo giải trình, như : Số tiền Vay ngân hàng nhà nước, khoản phải trả về gia tài cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính, tiền thu phát hành trái phiếu thường … Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết cụ thể những thông tin tài khoản : TK 341 và tác dụng tìm được của số dư Có TK 34311 trừ ( – ) dư Nợ TK 34312 cộng ( + ) dư Có TK 34313 .

+ Trái phiếu chuyển đổi (Mã số 339)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị phần nợ gốc của trái phiếu quy đổi do doanh nghiệp phát hành tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 3432 – “ Trái phiếu quy đổi ” .

+ Cổ phiếu ưu đãi (Mã số 340)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị CP tặng thêm theo mệnh giá mà bắt buộc người phát hành phải mua lại tại một thời gian đã được xác lập trong tương lai. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể TK 41112 – Cổ phiếu khuyễn mãi thêm ( cụ thể loại CP khuyến mại được phân loại là nợ phải trả ) .

Xem thêm  Cập Nhật Các Mã Cổ Phiếu Ngành Vật Liệu Xây Dựng Tốt Trên Sàn Chứng Khoán 2021 - Money Fun

+ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 341)

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 347 “ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ” .
Nếu những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế và chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ tương quan đến cùng một đối tượng người dùng nộp thuế và được quyết toán với cùng một cơ quan thuế thì thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ với gia tài thuế hoãn lại. Trường hợp này chỉ tiêu “ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ” phản ánh số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả lớn hơn gia tài thuế hoãn lại .

+ Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 342)

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự trữ cho những khoản dự kiến phải trả sau 12 tháng hoặc sau chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tiếp theo tại thời gian báo cáo giải trình, như dự trữ bh mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, khu công trình kiến thiết xây dựng, dự trữ tái cơ cấu tổ chức, những khoản ngân sách trích trước để thay thế sửa chữa TSCĐ định kỳ, ngân sách hoàn nguyên môi trường tự nhiên trích trước … Các khoản dự trữ phải trả thường được ước tính, chưa chắc như đinh về thời hạn phải trả, giá trị phải trả và doanh nghiệp chưa nhận được sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung ứng. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết cụ thể của Tài khoản 352 “ Dự phòng phải trả ” .

+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 343)

Chỉ tiêu này phản ánh số Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến chưa sử dụng tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của thông tin tài khoản 356 “ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến ” .

4. Trình bày Nợ phải trả dài hạn trênBảng cân đối kế toán:

Nợ dài hạn được trình bày trên Báo cáo tài chính, cụ thể là trên Bảng cân đối kế toán, như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày … tháng … năm …(1)

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

  Đơn vị tính:………….

NGUỒN VỐN

số

Thuyết minh

Số cuối năm (3)

Số

đầu  năm

(3)

1 2 3 4 5

C – NỢ PHẢI TRẢ

300

I. Nợ ngắn hạn

310

II. Nợ dài hạn

330

1. Phải trả người bán dài hạn

331

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332
3. Ngân sách chi tiêu phải trả dài hạn 333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh thương mại 334
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335
6. Doanh thu chưa triển khai dài hạn 336
7. Phải trả dài hạn khác 337
8. Vay và nợ thuê kinh tế tài chính dài hạn 338
9. Trái phiếu quy đổi 339
10. Cổ phiếu khuyễn mãi thêm 340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342
13. Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến

343

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)

440

 

Trên đây, Thành Nam đã hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Nợ phải trả dài hạn là gì? Nợ phải trả dài hạn bao gồm các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán.

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy đặt câu hỏi cho Thành Nam để được tư vấn miễn phí nhé.

Các bạn hoàn toàn có thể khám phá thêm về :
Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *