Khai Thuế Trễ Hạn | Internal Revenue Service

Khai tổng thể thuế đã trễ hạn bất kể quý vị hoàn toàn có thể trả hết được hay không. Khai thuế đã trễ hạn theo cách và tại nơi tương tự như như khi quý vị khai thuế đúng hạn .
Nếu quý vị nhận thông tin ( received a notice ), thì cần chắc như đinh gửi khai thuế của quý vị đến nơi ghi trong thông tin .

Tại Sao Cần Khai Thuế Trễ Hạn Ngay Bây Giờ (Why You Should File Your Past Due Return Now)

Tránh Phải Trả Lãi Xuất và Bị Phạt (Avoid Interest and Penalties)

Khai thuế trễ hạn và trả tiền giờ đây để hạn chế tiền lãi và tiền phạt trả chậm .

Yêu Cầu Hoàn Thuế (Claim a Refund)

Quý vị có thể không được hoàn thuế nếu không khai thuế. Nếu quý vị được hoàn thuế đối với tiền thuế được giữ lại hoặc thuế dự tính thì phải khai thuế để yêu cầu hoàn thuế trong vòng 3 năm kể từ ngày phải khai thuế. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho quyền yêu cầu tín thuế như Tín Chỉ Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Credit). 

Xem thêm  CONFIG: Khám phá ý nghĩa và định nghĩa CONFIG

Bạn đang đọc: Khai Thuế Trễ Hạn | Internal Revenue Service

Chúng tôi giữ lại tiền hoàn thuế cống phẩm trong trường hợp hồ sơ của chúng tôi cho thấy có một hoặc nhiều khai thuế đã trễ hạn. Chúng tôi giữ lại tiền hoàn thuế cho đến khi nhận khai thuế trễ hạn hoặc được nguyên do chánh đáng cho quý vị không khai thuế trễ hạn .

Bảo Vệ Quyền Lợi An Sinh Xã Hội (Protect Social Security Benefits)

Nếu quý vị tư doanh và không khai thuế cống phẩm liên bang, thì cống phẩm tư doanh của quý vị sẽ không được báo cáo giải trình lên Cơ Quan An Sinh Xã Hội và quý vị sẽ không được tín chỉ so với quyền hạn tàn tật hoặc hưu trí An Sinh Xã Hội .

Tránh Gặp Khó Khăn Khi Đi Vay (Avoid Issues Obtaining Loans)

Quý vị hoàn toàn có thể được duyệt cho vay chậm trễ nếu không khai thuế. Phải gửi những bản sao khai thuế đến những tổ chức triển khai tài chánh, người cho vay mua nhà / người môi giới, v.v … bất kỳ khi nào quý vị muốn mua hoặc mượn lại vốn mua nhà, đi vay để doanh thương, hay xin hỗ trợ vốn liên bang để học cao học .

Nếu Quý Vị Nợ Nhiều Hơn Khoản Mình Có Thể Trả (If You Owe More Than You Can Pay)

Nếu quý vị không hề trả những gì mình nợ thì hoàn toàn có thể nhu yếu gia hạn thêm 60-120 ngày để trả hàng loạt trương mục của mình qua ứng dụng Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến hoặc gọi số 800-829-1040 ; người dùng không phải trả phí. Nếu quý vị cần thêm thời hạn để trả tiền thì hoàn toàn có thể nhu yếu thỏa thuận hợp tác trả góp hoặc quý vị hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo được thỏa hiệp trả tiền .

Xem thêm  Cách lấy lại mã 2FA để đăng nhập tài khoản Binance - https://wikifin.net

Nếu Quý Vị Không Tự Nguyện Khai Thuế Thì Sao (What If You Don’t File Voluntarily)

Khai Thuế Thay (Substitute Return) 

Nếu quý vị không khai thuế được thì chúng tôi hoàn toàn có thể khai thuế thay cho quý vị. Khai thuế này hoàn toàn có thể không cho quý vị tín chỉ để khấu trừ và loại trừ quý vị được hưởng. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo Thiếu CP3219N ( thư 90 ngày ) đề ghị nhìn nhận thuế. Quý vị sẽ có 90 ngày để khai thuế trễ hạn hoặc gửi khiếu nại lên Tòa Án Thuế. Nếu Quý vị không làm gì cả thì chúng tôi sẽ nhìn nhận thuế như đã đề xuất. Nếu quý vị không nhận thông tin CP3219N thì hoàn toàn có thể nhu yếu gia hạn khai thuế .
Nếu có bất kể cống phẩm nào nêu chưa đúng thì quý vị hoàn toàn có thể làm những điều sau đây :

  • Liên lạc với chúng tôi theo số 1-866-681-4271 để cho chúng tôi biết.
  • Liên lạc với người trả (nguồn trả) lợi tức để yêu cầu Mẫu Đơn chỉnh sửa W-2 hoặc 1099.
  • Gửi kèm các mẫu đơn đã chỉnh sửa khi quý vị gửi cho chúng tôi khai thuế đã điền đầy đủ thông tin.

Nếu IRS khai thuế thay cho quý vị thì tốt nhất quý vị vẫn nên tự khai thuế để tận dụng các loại trừ, tín chỉ và khấu trừ mình được hưởng. IRS nói chung sẽ điều chỉnh trương mục của quý vị  để phản ánh số đúng.

Xem thêm: Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực – MISA AMIS

Xem thêm  ĐH Kinh tế Quốc dân giảm mạnh chỉ tiêu từ thi tốt nghiệp

Thu Tiền và Thực Thi Luật (Collection and Enforcement Actions)

Nếu hóa đơn thuế của bản khai thuế chúng tôi lập cho quý vị ( hoặc nhìn nhận đề xuất ) chưa được trả tiền, thì chúng tôi sẽ mở màn tiến trình truy thu tiền. Điều này hoàn toàn có thể gồm có những hành vi như thu thuế ( levy ) trên tiền lương hoặc trương mục nhà băng của quý vị hoặc ra thông tin quyền lưu giữ thuế liên bang .
Nếu quý vị không khai thuế nhiều lần thì hoàn toàn có thể phải chịu những giải pháp bắt buộc thêm, như bị phạt thêm và / hoặc khởi kiện hình sự .

Trợ Giúp Khai Thuế Trễ Hạn (Help Filing Your Past Due Return)

Gọi số 1-800 – 829 – 1040 hoặc 1-800 – 829 – 4059 ( TTY / TDD ) để được trợ giúp khai thuế .
Nếu quý vị cần thông tin về tiền lương và cống phẩm để trợ giúp khai thuế đã quá hạn thì điền thông tin vào Mẫu Đơn 4506 – T, Yêu Cầu Bản Ghi Khai Thuế ( Form 4506 – T, Request for Transcript of Tax Return ), và lưu lại vào ô ở dòng 8. Quý vị cũng hoàn toàn có thể liên lạc với người chủ hoặc người trả cống phẩm cho mình .
Nếu quý vị cần thêm thông tin về khai thuế năm trước thì sử dụng Lấy Bản Ghi để nhu yếu bản ghi khai thuế hoặc bản ghi trương mục .

Lấy mẫu đơn và chỉ dẫn về thuế (tax forms and instructions) trên trực tuyến để khai thuế trễ hạn hoặc yêu cầu mẫu đơn và chỉ dẫn này bằng cách gọi số 1-800-Tax-Form (1-800-829-3676) hoặc 1-800-829-4059 cho  TTY/TDD. 

Nếu gặp khó khăn vất vả khai thuế cho mình thì quý vị hoàn toàn có thể xin tương hỗ qua chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Khai Thuế Lợi Tức ( Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA ) hoặc chương trình Cố Vấn Thuế cho Lão Niên ( Tax Counseling for the Elderly, hay TCE ). Xem Dịch Vụ Miễn Phí để Khai Thuế cho Người Đóng Thuế Đủ Tiêu Chuẩn để biết thêm thông tin .

Đã Khai Thuế Trễ Hạn (Already Filed Your Past Due Return)

Nếu nhận thông tin thì quý vị phải gửi cho chúng tôi một bản sao khai thuế trễ hạn đến địa chỉ được chúng tôi cho biết .
Chúng tôi cần khoảng chừng 6 tuần để cứu xét một bản khai thuế trễ hạn điền rất đầy đủ thông tin .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *