Nghị quyết về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định

Nghị quyết về định mức, nguyên tắc phân chia vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ 2021 – 2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Tỉnh Nam Định( Số : 56/2021 / NQ-HĐND, ngày 02 tháng 12 năm 2021 )

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái và Luật Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 ;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm năm ngoái ;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2021 / QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình 2021 – 2025 ;
Căn cứ Nghị quyết số 973 / 2020 / NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội pháp luật về những nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2025 ;
Căn cứ Nghị định số 40/2020 / NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của nhà nước về lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đầu tư công ;
Căn cứ Quyết định số 26/2020 / QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng nhà nước lao lý cụ thể thi hành một số ít điều của Nghị quyết số 973 / 2020 / UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội pháp luật về những nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2025 ;
Thực hiện Quyết định số 1535 / QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng nhà nước về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2025 ;
Xét Tờ trình số 142 / TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát hành định mức, nguyên tắc phân chia vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình 2021 – 2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Tỉnh Nam Định ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Chi tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh ; quan điểm đàm đạo của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp .

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1. Định hướng phân chia vốn đầu tư công trung hạn quá trình 2021 – 2025 bám sát những quan điểm, tiềm năng cải tiến vượt bậc và phương hướng, trách nhiệm, giải pháp đã được trải qua tại Nghị quyết số 02 – NQ / ĐH ngày 12/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 11 / NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tỉnh Nam Định về Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tỉnh Tỉnh Nam Định 5 năm 2021 – 2025 ; Đảm bảo tương thích với Quy hoạch tỉnh Tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, những quy hoạch ngành, nghành được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Kế hoạch kinh tế tài chính – ngân sách 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Tỉnh Nam Định .
2. Thực hiện hiệu suất cao cơ cấu tổ chức lại đầu tư công theo hướng tập trung chuyên sâu ; khắc phục thực trạng phân tán, giàn trải ; tránh tiêu tốn lãng phí ; bảo vệ bám sát thực tiễn, cung ứng nhu yếu tăng trưởng và tương thích với những quy hoạch. Xác định nguồn vốn ngân sách địa phương là nguồn lực đa phần, lồng ghép với những nguồn vốn tương hỗ từ Trung ương, vốn ODA, … đồng thời tích cực lôi cuốn nguồn vốn của những thành phần kinh tế tài chính khác để thực thi những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương. Không sắp xếp vốn đầu tư nguồn NSNN vào những nghành, dự án Bất Động Sản mà những thành phần kinh tế tài chính khác đã đầu tư, sản xuất kinh doanh thương mại, trừ những dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của pháp lý .
3. Phân bổ vốn gắn với sử dụng hiệu suất cao những nguồn lực, thôi thúc tăng trưởng nhanh và vững chắc theo xu thế từng bước hoàn thành xong mạng lưới hệ thống kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội thiết yếu ship hàng cho triển khai những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Trong đó tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng, tăng trưởng thành phố Tỉnh Nam Định và vùng kinh tế tài chính biển tạo động lực tăng trưởng mới ; triển khai xong những tiềm năng kiến thiết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại những địa phương, …
4. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào những ngành, nghành quan trọng. Tập trung sắp xếp vốn cho một số ít dự án Bất Động Sản giao thông vận tải có tính liên kết vùng, tác động ảnh hưởng lan tỏa, góp thêm phần thực thi và lôi cuốn đầu tư vào địa phận tỉnh ; những dự án Bất Động Sản thủy lợi ship hàng cho công tác làm việc phòng chống thiên tai và đổi khác khí hậu, bảo vệ bảo đảm an toàn và thôi thúc sản xuất nông nghiệp ; dự án Bất Động Sản giáo dục, y tế trọng điểm ; dự án Bất Động Sản Giao hàng quy đổi số, tăng trưởng kinh tế tài chính số, xã hội số, cải cách hành chính ; dự án Bất Động Sản giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cao ; dự án Bất Động Sản văn hóa truyền thống thôi thúc tăng trưởng du lịch và dịch vụ ; dự án Bất Động Sản bảo vệ quốc phòng – bảo mật an ninh, …
5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Đảm bảo công khai minh bạch, minh bạch trong công tác làm việc lập kế hoạch phân chia vốn đầu tư công trung hạn. Quản lý tập trung chuyên sâu, thống nhất về tiềm năng, chính sách chủ trương ; thực thi phân cấp trong quản trị đầu tư theo lao lý của pháp lý, nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường dữ thế chủ động cho những cấp, những ngành và nâng cao hiệu suất cao đầu tư .

Điều 2. Định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1. Nguồn vốn ngân sách TW
Thực hiện định mức phân chia cụ thể vốn ngân sách Trung ương cho những chương trình, dự án Bất Động Sản theo Quyết định số 1535 / QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng nhà nước .
2. Nguồn vốn ngân sách địa phương
Nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh gồm có : Vốn tập trung chuyên sâu trong nước ; Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết thiết kế ; Vốn từ nguồn thu sử dụng đất ; giá thành tỉnh giao tăng từ những khoản tăng thu, tiết kiệm chi phí chi NSNN, … của tỉnh theo năng lực cân đối. Định mức phân chia đơn cử từng nguồn vốn như sau :
a ) Đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản vốn tập trung chuyên sâu trong nước : Tỉnh trực tiếp quản trị quản lý 100 % .
b ) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất : Theo định mức đơn cử như sau :
– Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất theo kế hoạch hàng năm được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho những tổ chức triển khai, cá thể ( trừ những khu đất đã được đầu tư hạ tầng hoặc có kế hoạch đầu tư hạ tầng ) ; thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho những hộ đã sử dụng đất :
+ Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại những xã, thị xã : Tỉnh trực tiếp quản trị quản lý và điều hành 50 % ; Huyện, thành phố trực tiếp quản trị điều hành quản lý 20 % ; Xã, thị xã trực tiếp quản trị quản lý 30 % .
+ Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại những phường : Tỉnh trực tiếp quản trị quản lý 50 % ; thành phố trực tiếp quản trị quản lý 50 % .
– Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất khu đô thị, khu ( điểm ) dân cư tập trung chuyên sâu, khu tái định cư ; khu đất giao cho nhà đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án Bất Động Sản trên địa phận thành phố Tỉnh Nam Định :
+ Ngân sách chi tiêu tỉnh 80 % ; trong đó tỉnh cấp lại hàng loạt để đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình trên địa phận thành phố Tỉnh Nam Định .
+ Thành phố trực tiếp quản trị quản lý và điều hành 20 % .
– Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất những khu đô thị, khu ( điểm ) dân cư tập trung chuyên sâu, khu tái định cư ; khu đất giao cho nhà đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án Bất Động Sản trên địa phận những huyện : giá thành tỉnh 100 % ; Trong đó :
+ Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất những khu đô thị tại thị xã những huyện được quyết định hành động đầu tư trước ngày 01/01/2021 : Cấp lại 100 % để chi ship hàng công tác làm việc giải phóng mặt phẳng của dự án Bất Động Sản, chi đầu tư kiến thiết xây dựng những khu công trình hạ tầng thuộc dự án Bất Động Sản ; số còn lại để chi đầu tư kiến thiết xây dựng những dự án Bất Động Sản, khu công trình trọng điểm trên địa phận huyện và ưu tiên cho những dự án Bất Động Sản, khu công trình của thị xã có đất bị tịch thu theo hạng mục và kinh phí đầu tư phân chia cho những dự án Bất Động Sản, khu công trình được Hội đồng nhân dân huyện trải qua .
+ Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại những khu tái định cư, khu đô thị, khu ( điểm ) dân cư tập trung chuyên sâu trên địa phận những huyện ( trừ những khu đô thị tại thị xã những huyện được quyết định hành động đầu tư trước ngày 01/01/2021 ) : giá thành tỉnh cấp lại hàng loạt khoản kinh phí đầu tư giải phóng mặt phẳng của dự án Bất Động Sản, chi đầu tư kiến thiết xây dựng những khu công trình hạ tầng thuộc dự án Bất Động Sản ( Riêng những dự án Bất Động Sản khu ( điểm ) dân cư tập trung chuyên sâu do Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định hành động đầu tư theo Nghị quyết 30/2018 / NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực thi một trong những bước đấu thầu xây lắp, giải phóng mặt phẳng hoặc đầu tư hạ tầng : Thực hiện cấp bổ trợ có tiềm năng ) .
Số còn lại được coi là 100 % và được sử dụng như sau : Để lại ngân sách tỉnh 50 % để đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình của tỉnh. Cấp lại 50 % để đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình trên địa phận những huyện theo nguyên tắc : Số vốn cấp lại được coi là 100 %, trong đó dành tối thiểu 60 % để chi đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình trên địa phận từng huyện do tỉnh quyết định hành động đầu tư ; Số còn lại ( tối đa 40 % ) được cấp bổ trợ có tiềm năng cho ngân sách huyện để đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình theo hạng mục được Hội đồng nhân dân huyện trải qua, trong đó ưu tiên : Các dự án Bất Động Sản, khu công trình của xã có đất bị tịch thu ; những dự án Bất Động Sản, khu công trình trên địa phận huyện ; giải quyết và xử lý nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản ( nếu có ) ; công tác làm việc đo đạc, chỉnh lý, ĐK, kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu đất đai …
+ Các khoản thu từ khu đất giao cho nhà đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư để thực thi dự án Bất Động Sản trên địa phận những huyện : Để lại ngân sách tỉnh 50 % để đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình của tỉnh. Cấp lại 50 % để đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình trên địa phận những huyện theo nguyên tắc : Số vốn cấp lại được coi là 100 %, trong đó dành tối thiểu 60 % để chi đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình trên địa phận huyện do tỉnh quyết định hành động đầu tư ; Số còn lại ( tối đa 40 % ) được cấp bổ trợ có tiềm năng cho ngân sách huyện để đầu tư những dự án Bất Động Sản, khu công trình theo hạng mục được Hội đồng nhân dân huyện trải qua, trong đó ưu tiên : Các dự án Bất Động Sản, khu công trình của xã có đất bị tịch thu ; những dự án Bất Động Sản, khu công trình trên địa phận huyện ; giải quyết và xử lý nợ đọng kiến thiết xây dựng cơ bản ( nếu có ) ; công tác làm việc đo đạc, chỉnh lý, ĐK, thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu đất đai …
– Vốn đầu tư từ nguồn thu giải quyết và xử lý sắp xếp lại nhà, đất của những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng và doanh nghiệp theo Nghị định số 67/2021 / NĐ-CP ngày 15/7/2021 ; Nghị định số 167 / 2017 / NĐ-CP ngày 31/12/2017 của nhà nước : Chi tiêu tỉnh 100 %, trong đó :
+ Đối với nguồn thu từ việc sắp xếp lại những cơ sở nhà, đất do tỉnh và Trung ương điều chuyển cho tỉnh quản trị : Dành 100 % để chi đầu tư cho những dự án Bất Động Sản, khu công trình của tỉnh .
+ Đối với nguồn thu từ việc sắp xếp lại những cơ sở nhà, đất do huyện, thành phố quản trị : Dành 100 % để chi đầu tư thiết kế xây dựng những dự án Bất Động Sản, khu công trình do tỉnh, huyện quyết định hành động đầu tư .
( Riêng năm 2021 triển khai điều tiết vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo định mức lao lý tại Nghị quyết số 58/2020 / NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh ) .
c ) Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết thiết kế : Tỉnh trực tiếp quản trị quản lý và điều hành 100 % .
d ) Chi tiêu tỉnh giao tăng từ những khoản tăng thu, tiết kiệm ngân sách và chi phí chi NSNN, … của tỉnh : Tỉnh trực tiếp quản trị quản lý và điều hành 100 % ( Đối với những khoản giao tăng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm ngân sách và chi phí chi NSNN, … của những huyện, thành phố thì những huyện, thành phố trực tiếp quản trị điều hành quản lý ) .

Xem thêm  Nhiều tổ chức tài chính quốc tế tiếp sức cho ngân hàng Việt

Điều 3. Nguyên tắc và thứ tự ưu tiên phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

1. Các nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên phân chia vốn
a ) Các nguyên tắc chung
– Tuân thủ những pháp luật của Luật Đầu tư công, Luật giá thành Nhà nước, Nghị quyết số 135 / 2020 / QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội, Nghị quyết số 973 / 2020 / NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020 / QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng nhà nước ; Chỉ thị số 20 / CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng nhà nước về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ 2021 – 2025 ; Văn bản số 419 / TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng nhà nước về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình 2021 – 2025 ; Quyết định số 1535 / QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng nhà nước về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2025 và những văn bản pháp lý có tương quan .
– Việc lựa chọn hạng mục dự án Bất Động Sản vào kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình 2021 – 2025 phải bảo vệ nguyên tắc lao lý tại Điều 57 Luật Đầu tư công. Đồng thời, hạng mục những chương trình, dự án Bất Động Sản đã sắp xếp kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đã được cấp có thẩm quyền giao phải thuộc hạng mục chương trình, dự án Bất Động Sản trong kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình 2021 – 2025 và mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn tiến trình 2021 – 2025 sắp xếp cho từng chương trình, dự án Bất Động Sản không thấp hơn mức vốn kế hoạch năm 2021 đã được giao .
b ) Thứ tự ưu tiên phân chia vốn :
– Thanh toán nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản theo pháp luật tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công ( nếu có ) ;
– Phân bổ đủ vốn để tịch thu những khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách nhà nước ;
– Ưu tiên sắp xếp vốn để triển khai những dự án Bất Động Sản lớn, trọng điểm, có tính liên kết và ảnh hưởng tác động liên vùng, có ý nghĩa thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội nhanh, vững chắc .
– Bố trí vốn cho những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế tương thích với quy trình tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản và quyết định hành động đầu tư theo Hiệp định ký kết ; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực thi dự án Bất Động Sản theo phương pháp đối tác chiến lược công tư PPP ( nếu có ) ;
– Bố trí vốn sẵn sàng chuẩn bị đầu tư và lập quy hoạch tỉnh .
– Bố trí vốn để thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong và liên tục tiến hành triển khai những dự án Bất Động Sản đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước tiến trình năm nay – 2020 chuyển tiếp sang quy trình tiến độ 2021 – 2025 theo năng lực cân đối của từng nguồn vốn và theo thứ tự ưu tiên đơn cử như sau :
+ Ưu tiên sắp xếp vốn để thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong của những dự án Bất Động Sản đã quyết toán ; những dự án Bất Động Sản triển khai xong chưa quyết toán .
+ Bố trí vốn để thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong và liên tục tiến hành thực thi những dự án Bất Động Sản chuyển tiếp sang quá trình 2021 – 2025 .
– Bố trí vốn để thi công mới những dự án Bất Động Sản theo năng lực cân đối ; bảo vệ thời hạn sắp xếp vốn và thủ tục đầu tư theo pháp luật .
– Đối với những dự án Bất Động Sản không đủ năng lực cân đối vốn để thực thi theo quyết định hành động đầu tư đã được phê duyệt thì thanh tra rà soát, dừng triển khai tại điểm dừng kỹ thuật, bảo vệ hiệu suất cao số vốn đã đầu tư .
2. Nguyên tắc và thứ tự ưu tiên phân chia đơn cử so với từng nguồn vốn
a ) Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương
– Bố trí vốn để thực thi những dự án Bất Động Sản trọng điểm, dự án Bất Động Sản có tính link vùng, có ý nghĩa thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội nhanh, vững chắc, đường ven biển không thấp hơn mức vốn theo thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
– Bố trí tịch thu đủ vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương theo đúng số liệu thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
– Ưu tiên sắp xếp vốn cho những dự án Bất Động Sản văn hóa truyền thống, giao thông vận tải trọng điểm của tỉnh .
– Bố trí vốn để giao dịch thanh toán khối lượng triển khai xong và tiến hành thực thi những dự án Bất Động Sản đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW, vốn ngân sách tỉnh tiến trình năm nay – 2020 chuyển tiếp sang quá trình 2021 – 2025. Thứ tự ưu tiên sắp xếp vốn thực thi như nguyên tắc chung ; đồng thời bảo vệ tương thích với những quan điểm đánh giá và thẩm định và pháp luật cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
– Bố trí vốn cho những dự án Bất Động Sản thi công mới đủ thủ tục đầu tư theo pháp luật .
– Đối với những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA : Bố trí đủ vốn ODA, vốn vay tặng thêm quốc tế cho những dự án Bất Động Sản có trong hạng mục kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình năm nay – 2020 nhưng còn thiếu vốn và Hiệp định vay của dự án Bất Động Sản còn hiệu lực hiện hành để giải ngân cho vay. Dự án khai công mới quá trình 2021 – 2025 sắp xếp vốn ODA theo quá trình thực thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tương thích với thông tin bổ trợ vốn trung hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Xem thêm  Auto Treo điện thoại kiếm tiền Paypal trên app android ios nhàn rỗi uy tín 2022

b) Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương

– Bố trí đủ vốn hoàn ứng ngân sách tỉnh và vốn ứng từ quỹ tăng trưởng đất cho giải phóng mặt bằng đến hết năm 2020 chưa sắp xếp nguồn để tịch thu .
– Bố trí đủ vốn đối ứng ODA cho những dự án Bất Động Sản chuyển tiếp từ quy trình tiến độ năm nay – 2020 ; dự án Bất Động Sản dự kiến ký Hiệp định vay trong quy trình tiến độ 2021 – 2025 sắp xếp vốn đối ứng tương thích với tiến trình thực thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và năng lực giải ngân cho vay của từng dự án Bất Động Sản .
– Bố trí vốn sẵn sàng chuẩn bị đầu tư và lập Quy hoạch tỉnh .
– Bố trí vốn để tương hỗ kiến thiết xây dựng, tăng trưởng thành phố Tỉnh Nam Định .
– Bố trí vốn cho những dự án Bất Động Sản trọng điểm Giao hàng những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh .
– Mức vốn sắp xếp cụ thể cho từng chương trình, dự án Bất Động Sản theo năng lực cân đối tiến trình 2021 – 2025 và theo thứ tự ưu tiên như nguyên tắc chung .
– Đối với vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất : Thực hiện theo đúng những Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh .
– Tạm thời chưa sắp xếp vốn cho những dự án Bất Động Sản không có năng lực giải ngân cho vay. Dự án đã hoàn thành xong, dự án Bất Động Sản tạm dừng thực thi hoặc tạm dừng tại điểm dừng kỹ thuật có số vốn còn thiếu dưới 1,0 tỷ đồng trong thời điểm tạm thời chưa sắp xếp vốn để chờ quyết toán .

Điều 4. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Tổng số vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước tiến trình 2021 – 2025 của tỉnh là 38.912,191 tỷ đồng. Trong đó :
1. Chia theo nguồn vốn :
a ) Vốn ngân sách Trung ương theo đúng Quyết định số 1535 / QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng nhà nước : 4.150,544 tỷ đồng
– Vốn trong nước : 4.066,167 tỷ đồng
– Vốn quốc tế : 84,377 tỷ đồng
b ) Vốn ngân sách địa phương : 34.761,647 tỷ đồng
– Vốn tập trung chuyên sâu trong nước nhà nước giao : 3.879,169 tỷ đồng
– Vốn từ nguồn thu sử dụng đất nhà nước giao : 9.102,731 tỷ đồng
– Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết thiết kế nhà nước giao : 186,0 tỷ đồng
– Vốn từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh giao tăng : 19.893,747 tỷ đồng
– Ngân sách chi tiêu tỉnh giao tăng ( từ những khoản tăng thu, tiết kiệm chi phí chi NSNN, … của tỉnh ) : 1.700,0 tỷ đồng
2. Chia theo kế hoạch những năm :
a ) Vốn ngân sách Trung ương :
– Đã giao kế hoạch năm 2021 : 1.316,237 tỷ đồng
+ Vốn trong nước : 1.248,704 tỷ đồng
+ Vốn quốc tế : 67,533 tỷ đồng
– Còn lại tiến trình 2022 – 2025 : 2.834,307 tỷ đồng
+ Vốn trong nước : 2.817,463 tỷ đồng
+ Vốn quốc tế : 16,844 tỷ đồng
b ) Vốn ngân sách địa phương :
– Đã giao kế hoạch năm 2021 : 3.140,76 tỷ đồng
+ Vốn tập trung chuyên sâu trong nước : 686,76 tỷ đồng
+ Vốn từ nguồn thu sử dụng đất nhà nước giao : 2.000,0 tỷ đồng
+ Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết thiết kế : 34,0 tỷ đồng
+ Vốn từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh giao tăng : 220,0 tỷ đồng
+ Ngân sách chi tiêu tỉnh giao tăng ( từ những khoản tăng thu, tiết kiệm chi phí chi NSNN, … của tỉnh ) : 200,0 tỷ đồng
– Còn lại tiến trình 2022 – 2025 : 31.620,887 tỷ đồng
+ Vốn tập trung chuyên sâu trong nước : 3.192,409 tỷ đồng
+ Vốn từ nguồn thu sử dụng đất nhà nước giao : 7.102,731 tỷ đồng
+ Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết thiết kế : 152,0 tỷ đồng
+ Vốn từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh giao tăng : 19.673,747 tỷ đồng
+ Chi tiêu tỉnh giao tăng ( từ những khoản tăng thu, tiết kiệm chi phí chi NSNN, … của tỉnh ) : 1.500,0 tỷ đồng

Điều 5. Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương : Thống nhất giải pháp phân chia chi tiết cụ thể kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương quy trình tiến độ 2021 – 2025 theo những báo cáo giải trình của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã trình và được Thủ tướng nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 1535 / QĐ-TTg ngày 15/9/2021 .
2. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương :
Phương án phân chia chi tiết cụ thể kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương quá trình 2021 – 2025 đơn cử như sau :
a ) Đối với kế hoạch vốn năm 2021 : Phân bổ cụ thể theo Nghị quyết số 50 / NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh là 3.140,76 tỷ đồng .
b ) Còn lại quy trình tiến độ 2022 – 2025 : 31.620,887 tỷ đồng
– Đối với phần phân cấp ngân sách tỉnh : 29.165,662 tỷ đồng
+ Phần những huyện, thành phố dữ thế chủ động dự kiến hạng mục dự án Bất Động Sản và số vốn phân chia chi tiết cụ thể cho từng dự án Bất Động Sản theo đúng pháp luật tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh : 18.560,920 tỷ đồng
Trong đó : Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất những khu đô thị, khu ( điểm ) dân cư tập trung chuyên sâu, khu tái định cư, khu đất giao cho nhà đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án Bất Động Sản trên địa phận thành phố Tỉnh Nam Định là 5.272,966 tỷ đồng ; Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất những khu đô thị, khu ( điểm ) dân cư tập trung chuyên sâu, khu tái định cư, khu đất giao cho nhà đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư để thực thi dự án Bất Động Sản trên địa phận những huyện là 13.287,954 tỷ đồng .
+ Phần tỉnh trực tiếp quản trị, điều hành quản lý : 10.604,742 tỷ đồng
Phân bổ cụ thể như sau : Trả nợ lãi vay, phí của những dự án Bất Động Sản ODA là 12,588 tỷ đồng ; Bố trí tịch thu vốn ứng đến hết năm 2021 chưa tịch thu là 565,315 tỷ đồng ; Bố trí vốn lập Quy hoạch tỉnh Tỉnh Nam Định là 18,2 tỷ đồng ; Bố trí vốn đối ứng ODA là 220,412 tỷ đồng ; Bố trí vốn để sẵn sàng chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và XDCB khác ( từ những khoản tăng thu, tiết kiệm ngân sách và chi phí chi NSNN, … của tỉnh ; trong đó có dự trữ vốn để trả nợ lãi vay, phí của những dự án Bất Động Sản ODA phát sinh trong những năm 2022 – 2025 ) là 250,0 tỷ đồng ; Bố trí cho những dự án Bất Động Sản trọng điểm là 7.130,0 tỷ đồng ; Bố trí cho những dự án Bất Động Sản thuộc hạng mục ngân sách tỉnh là 1.151,815 tỷ đồng ; Bố trí cho những dự án Bất Động Sản thuộc hạng mục ngân sách TW là 1.056,001 tỷ đồng ; Bố trí cho những khu công trình thi công mới và những khoản tương hỗ ship hàng tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh là 200,411 tỷ đồng. Tạm thời chưa sắp xếp vốn cho những dự án Bất Động Sản không có năng lực giải ngân cho vay ; Dự án đã hoàn thành xong, dự án Bất Động Sản tạm dừng thực thi hoặc tạm dừng tại điểm dừng kỹ thuật có số vốn còn thiếu dưới 1,0 tỷ đồng chưa sắp xếp vốn để chờ quyết toán .
– Đối với phần phân cấp ngân sách huyện, thành phố, xã, thị xã là 2.455,225 tỷ đồng : Các huyện, thành phố dữ thế chủ động lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tiến trình 2021 – 2025 thuộc cấp mình quản trị theo lao lý của Luật Đầu tư công và những văn bản pháp lý có tương quan .

Xem thêm  Kinh doanh online: Lo lắng trước nguy cơ "cướp mất"

(Chi tiết kèm theo các Phụ lục I, II.a, II.b, III, IV.a,  IV.b, V)

Điều 6. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1. Quán triệt tới những cấp, những ngành dữ thế chủ động tiến hành và hoàn thành xong kế hoạch đầu tư công quá trình 2021 – 2025 theo lao lý. Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Chi tiêu nhà nước, những lao lý của Trung ương và của tỉnh về quản trị đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản. Kiểm soát ngặt nghèo và nâng cao chất lượng việc lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư ; quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản ; chất lượng và tiến trình thiết kế ; công tác làm việc thanh, quyết toán vốn của những khu công trình .
2. Thường xuyên theo dõi, thanh tra rà soát tình hình triển khai và giải ngân cho vay của những dự án Bất Động Sản. Chủ động có giải pháp đơn cử tháo gỡ khó khăn vất vả, vướng mắc trong việc triển khai xong hồ sơ, thủ tục ; chỉ huy kinh khủng công tác làm việc giải phóng mặt phẳng để đẩy nhanh quá trình xây đắp khu công trình, dự án Bất Động Sản. Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để tiến hành đúng quá trình, bảo vệ chất lượng .
3. Đối với khu công trình hoàn thành xong nhưng chưa quyết toán khẩn trương hoàn thành xong hồ sơ, thủ tục để phê duyệt quyết toán theo lao lý. Đối với những khu công trình chuyển tiếp chưa cân đối đủ nguồn vốn trung hạn thì triển khai thanh tra rà soát, cắt giảm những khuôn khổ khu công trình chưa thật thiết yếu, chọn điểm dừng kỹ thuật hài hòa và hợp lý hoặc phân kỳ đầu tư để tập trung chuyên sâu vốn cho những khuôn khổ, những dự án Bất Động Sản thật sự cấp thiết và tương thích với năng lực cân đối những nguồn vốn. Việc đầu tư kiến thiết xây dựng hạ tầng những khu đô thị, khu dân cư tập trung chuyên sâu, khu tái định phải tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ; quy hoạch kiến thiết xây dựng ; chương trình, kế hoạch tăng trưởng nhà tại và những quy hoạch tương quan ; bảo vệ tính khả thi trong công tác làm việc giải phóng mặt phẳng .
4. Đẩy mạnh lôi cuốn những nguồn lực ngoài xã hội cho đầu tư ; tranh thủ những nguồn vốn tương hỗ từ TW ; đẩy nhanh quy trình tiến độ thực thi thiết kế xây dựng hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất những khu đô thị, khu ( điểm ) dân cư tập trung chuyên sâu để tạo nguồn tiến hành những khu công trình trọng điểm, đặc biệt quan trọng là những dự án Bất Động Sản giao thông vận tải có tính liên kết vùng, có ý nghĩa quan trọng tới thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, triển khai và lôi cuốn đầu tư vào địa phận tỉnh. Rà soát những nguồn thu ngân sách trên địa phận, tích cực khai thác những nguồn thu còn tiềm năng, phấn đấu tăng thu ngân sách để tập trung chuyên sâu sắp xếp vốn, sớm triển khai xong những khu công trình đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư .
5. Tăng cường tập huấn, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng nhiệm vụ về đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản. Tiếp tục thay đổi công tác làm việc lập, theo dõi, nhìn nhận kế hoạch đầu tư công theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị vốn và dự án Bất Động Sản đầu tư công ; tăng nhanh hình thức đấu thầu qua mạng để nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí công tác làm việc lựa chọn nhà thầu trên địa phận tỉnh .

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai triển khai và chỉ huy những Sở, ban, ngành, những huyện, thành phố tiến hành đồng điệu những giải pháp thực thi kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2025. Trong quy trình thực thi, nếu cần kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích với chính sách chủ trương mới của Nhà nước và tình hình thực tiễn thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo lao lý .
2. Hàng năm trong kỳ trung hạn, trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công được nhà nước giao và năng lực cân đối thêm từ những nguồn vốn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công gồm có hạng mục và mức vốn sắp xếp chi tiết cụ thể cho từng chương trình, dự án Bất Động Sản ; báo cáo giải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh trải qua trước khi giao kế hoạch. Chỉ quyết định hành động giao cụ thể vốn cho những dự án Bất Động Sản đã đủ thủ tục đầu tư theo pháp luật của Luật Đầu tư công và những văn bản pháp lý có tương quan .

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 4 trải qua ngày 02 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. / .

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *