Những điểm nổi bật của Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (2019) –

Dự án đầu tư công không được giải ngân nếu không có danh mục và số liệu giao kế hoạch hằng năm trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công.

vốn đầu tư công

Ảnh minh họa. Nguồn : Minh Trang ( MPI )

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công

Một trong những tiềm năng của việc sửa đổi Luật đầu tư công là nhằm mục đích góp thêm phần nâng cao tính công khai minh bạch, minh bạch trong quản trị đầu tư công gắn với tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra những hoạt động giải trí đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trải qua tăng nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị đầu tư công, gắn với quy trình thiết kế xây dựng nhà nước điện tử và tiến tới nhà nước số, góp thêm phần tích cực vào việc chống thất thoát, tiêu tốn lãng phí .
Quản lý bằng mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin là một giải pháp tân tiến và cần phải được pháp điển hóa một cách chính thức cũng cung ứng được nhu yếu thực tiễn ngày càng phức tạp và diễn ra nhanh gọn, góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao quản trị, giám sát đầu tư công. Đồng thời, kết nối những hoạt động giải trí quản trị đầu tư công với quy trình thiết kế xây dựng nhà nước điện tử và nhất là trong toàn cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra can đảm và mạnh mẽ .
Luật đầu tư công ( sửa đổi ) lao lý rõ về Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công. Hệ thống được thiết kế xây dựng, tiến hành thống nhất trên khoanh vùng phạm vi cả nước Giao hàng cho hoạt động giải trí quản trị nhà nước về đầu tư công, gồm có việc tổng hợp, báo cáo giải trình, giao, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; theo dõi, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; quản trị, tàng trữ, công khai minh bạch tài liệu theo lao lý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng, quản trị, tiến hành Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công. Các Bộ, cơ quan TW và địa phương tiến hành ứng dụng Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công trong khoanh vùng phạm vi quản trị .

Thông tin, dữ liệu được thu thập, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công là thông tin, dữ liệu, tài liệu gốc

Theo Nghị định số 40 / NĐ-CP, thông tin, tài liệu được tích lũy, tàng trữ trong cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công là thông tin, tài liệu, tài liệu gốc của những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công. Trường hợp số liệu bản giấy và trên Hệ thống khác nhau thì thông tin trên Hệ thống là cơ sở để lập, đánh giá và thẩm định, giao, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .
Tổ chức, cá thể sử dụng Hệ thống chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn của số liệu do cơ quan báo cáo giải trình, update trên Hệ thống. Đồng thời, Hệ thống phải sử dụng chữ ký số chuyên dùng của nhà nước trong việc ký gửi báo cáo giải trình trên Hệ thống. Quy định tại Điều này không vận dụng so với những dự án Bất Động Sản có nhu yếu bí hiểm Nhà nước .
Nghị định lao lý về thông tin tài khoản sử dụng Hệ thống là thông tin tài khoản được quản trị tập trung chuyên sâu trên Hệ thống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến thiết xây dựng. Tổ chức, cá thể tham gia hoặc có tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư công, quản trị và sử dụng vốn đầu tư công được ĐK thông tin tài khoản sử dụng Hệ thống. Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai cấp thông tin tài khoản dựa trên thông tin ĐK và công dụng, trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể tham gia Hệ thống .
Bộ, cơ quan TW và địa phương được cấp thông tin tài khoản sử dụng Hệ thống để theo dõi, update những thông tin tương quan đến chương trình, dự án Bất Động Sản, kế hoạch đầu tư công của cơ quan mình .
Việc ĐK thông tin tài khoản được thực thi trực tuyến trên Hệ thống tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn. tin tức bắt buộc phải update khi ĐK thông tin tài khoản gồm có thông tin của người được giao quản trị sử dụng thông tin tài khoản : Họ và tên ; số chứng tỏ nhân dân / số thẻ căn cước công dân ; số điện thoại di động ; thư điện tử .
tin tức của cơ quan sử dụng thông tin tài khoản : Tên cơ quan ; thông tin của người đứng đầu cơ quan : Họ và tên, số chứng tỏ nhân dân / số thẻ căn cước công dân, số điện thoại di động, thư điện tử ; bản chụp quyết định hành động xây dựng cơ quan .
Tài khoản chính của Bộ, cơ quan TW và địa phương được sử dụng để xác nhận thông tin ĐK thông tin tài khoản của những cơ quan quản trị, chủ đầu tư, ban quản trị dự án Bất Động Sản thuộc cơ quan mình .
Người sử dụng phải đổi mật khẩu khởi đầu trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận được thông tin tài khoản. Không bật mý mật khẩu cho người khác không có nghĩa vụ và trách nhiệm update trên Hệ thống. Trường hợp biến hóa người sử dụng thông tin tài khoản, người đảm nhiệm chuyển giao thông tin tài khoản phải đổi lại mật khẩu và biến hóa thông tin người quản trị, sử dụng thông tin tài khoản trên Hệ thống .

Xem thêm  6+ Cách Tra Cứu Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng Đông Á Nhanh Nhất

Các trình tự, thủ tục phải thực hiện trên Hệ thống

Nghị định lao lý trình tự, thủ tục phải triển khai trên Hệ thống, gồm có việc lập, thẩm định và đánh giá, giao, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ; Lập, giao, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm ; Báo cáo tình hình thực thi kế hoạch đầu tư công ; Theo dõi, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; Quản lý, tàng trữ, công khai minh bạch tài liệu theo pháp luật .
Về lập, đánh giá và thẩm định, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW trên Hệ thống, Nghị định lao lý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tổng mức vốn mức vốn đầu tư công dự kiến của Bộ, cơ quan TW và địa phương để làm địa thế căn cứ đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn, quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản quá trình sau theo lao lý tại khoản 2 Điều 55 của Luật đầu tư công trên Hệ thống. Bộ, cơ quan TW và Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lập, hoàn hảo kế hoạch đầu tư công trung hạn theo lao lý tại khoản 4, 5 Điều 55 Luật đầu tư công và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống .
Đến hết ngày 31/01 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước, trên cơ sở tài liệu của Bộ, cơ quan TW và địa phương đã gửi trên Hệ thống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai đóng Hệ thống để đánh giá và thẩm định giải pháp phân chia kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW của Bộ, cơ quan TW và địa phương theo pháp luật. Trong quy trình đánh giá và thẩm định, tài liệu được gửi lại Bộ, cơ quan TW và địa phương để hoàn thành xong và gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống .
Căn cứ quan điểm đánh giá và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ, cơ quan TW và địa phương triển khai xong kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau và gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống. Căn cứ kế hoạch đã hoàn thành xong của Bộ, cơ quan TW và địa phương trên Hệ thống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn của vương quốc, báo cáo giải trình nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đến Bộ, cơ quan TW và địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi được Thủ tướng nhà nước giao trên Hệ thống .
Nghị định lao lý chi tiết cụ thể về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương ; kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW ; kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương ; lập, giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách TW, ngân sách địa phương ; kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách TW, ngân sách địa phương trên Hệ thống .
Theo Nghị định, khi có nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, Bộ, cơ quan TW, địa phương báo cáo giải trình tình hình triển khai, update đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp giải pháp đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của Bộ, cơ quan TW, địa phương trên Hệ thống để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động. Sau khi cấp có thẩm quyền quyết định hành động việc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của Bộ, cơ quan TW, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin và update tài liệu kiểm soát và điều chỉnh trên Hệ thống .

Xem thêm  Pump và Dump là gì? Cách nhận biết Pump & Dump trên thị trường

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

Nghị định pháp luật chủ đầu tư những dự án Bất Động Sản đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước báo cáo giải trình mã đơn vị chức năng quan hệ ngân sách của dự án Bất Động Sản đầu tư ( so với dự án Bất Động Sản đã được cấp mã và chưa update trên Hệ thống ), số liệu triển khai và giải ngân cho vay kế hoạch của dự án Bất Động Sản trong tháng ( tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo giải trình ), bản quét màu những văn bản của dự án Bất Động Sản, gồm có quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, quyết định hành động đầu tư kiểm soát và điều chỉnh ( nếu chưa được update trên Hệ thống hoặc có quyết định hành động mới ) theo từng dự án Bất Động Sản trước ngày 18 của tháng thuộc kỳ báo cáo giải trình .
Định kỳ vào ngày 22 hằng tháng, Bộ, cơ quan TW và địa phương báo cáo giải trình trên Hệ thống số liệu tổng hợp thực thi và giải ngân cho vay kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước ( tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo giải trình ) của bộ, cơ quan TW và địa phương theo từng nguồn vốn, nhìn nhận tình hình tiến hành triển khai và giải ngân cho vay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, nghiên cứu và phân tích những hiệu quả đạt được, những mặt còn sống sót, khó khăn vất vả, thử thách, nguyên do và đề xuất kiến nghị giải pháp .
Về san sẻ và đồng nhất hóa dữ liệu, nhà nước giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm san sẻ và đồng điệu hóa thông tin về kế hoạch đầu tư công đã giao trên Hệ thống với Hệ thống TABMIS hoặc những mạng lưới hệ thống ứng dụng khác của Bộ Tài chính để phân phối kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm của những dự án Bất Động Sản được trấn áp, giao dịch thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, nhằm mục đích tương hỗ cho việc trấn áp chi của Kho bạc Nhà nước .
Bộ Tài chính có nghĩa vụ và trách nhiệm san sẻ và đồng nhất hóa thông tin về giải ngân cho vay của từng dự án Bất Động Sản đầu tư được trấn áp, giao dịch thanh toán qua Kho bạc Nhà nước trên Hệ thống TABMIS hoặc những mạng lưới hệ thống ứng dụng khác của Bộ Tài chính và Hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở báo cáo giải trình tình hình thực thi kế hoạch đầu tư công của bộ, cơ quan TW và địa phương .
Việc tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị, theo dõi, nhìn nhận về đầu tư công vận dụng cơ sở tài liệu mạng sẽ thuận tiện về kỹ thuật, giảm thời hạn, công sức của con người về nhân lực thực thi những biểu mẫu báo cáo giải trình ; cung ứng số liệu, báo cáo giải trình theo nhu yếu của Quốc hội, nhà nước. Đồng thời, tăng tính minh bạch và nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trong hoạt động giải trí đầu tư công, góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao đầu tư công. / .

Xem thêm  TOP 10 Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cập nhật mới năm 2021

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn: www.mpi.gov.vn

KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: [email protected]
Trung tâm đào tạo: [email protected]
Hotline: 098765.6161

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *