3 chi nhánh của NH Taipei Fubon được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ảnh minh họa

Theo đó, so với Trụ sở Thành Phố Hà Nội, Thống đốc chấp thuận đồng ý : ( i ) Bổ sung nội dung hoạt động giải trí tại Điều III Giấy phép hoạt động giải trí Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế số 11 / NH-GP ngày 09/04/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Tổ chức góp vốn đầu tư và tín thác Cathay ( nay được đổi tên là Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố TP. Hà Nội ) như sau : “ Kinh doanh, đáp ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong khoanh vùng phạm vi do NHNN pháp luật ” ; ( ii ) Hủy bỏ mục II Điều III Giấy phép hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước quốc tế số 11 / NH-GP ngày 09/04/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố TP. Hà Nội .
Thống đốc nhu yếu, Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố TP.HN có nghĩa vụ và trách nhiệm : Thực hiện những nội dung hoạt động giải trí nêu tại Quyết định này bảo vệ tuân thủ những pháp luật của pháp lý về ngoại hối và những lao lý khác có tương quan ; Thực hiện những thủ tục theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 18 b Thông tư số 40/2011 / TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN pháp luật về việc cấp Giấy phép và tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước tại Nước Ta ( được sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư số 08/2015 / TT-NHNN ngày 30/6/2015 của NHNN ) so với nội dung hoạt động giải trí được bổ trợ nêu trên .

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 11/NH-GP ngày 09/04/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Giấy phép kinh doanh thương mại kỳ hạn hoán đổi số 23/1998 / GP-QLNH5 ngày 11/02/1998 và những văn bản đồng ý chấp thuận những hoạt động giải trí ngoại hối cơ bản khác do NHNN đã cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố TP. Hà Nội trước ngày ký Quyết định này hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký Quyết định này .
Đối với Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Thống đốc chấp thuận đồng ý : ( i ) Bổ sung nội dung hoạt động giải trí tại Điều 4 Giấy phép hoạt động giải trí Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế số 54 / GP-NHNN ngày 20/02/2013 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh như sau : “ Kinh doanh, đáp ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong khoanh vùng phạm vi do NHNN lao lý ” ; ( ii ) Sửa đổi nội dung “ Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được thực thi những hoạt động giải trí của mô hình ngân hàng nhà nước thương mại bằng đồng Nước Ta và ngoại tệ theo pháp luật của pháp lý và của NHNN Nước Ta, gồm những hoạt động giải trí sau đây : ” ghi tại Điều 4 Giấy phép xây dựng Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế số 54 / GP-NHNN ngày 20/02/2013 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thành : “ Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được thực thi những hoạt động giải trí của mô hình ngân hàng nhà nước thương mại bằng đồng Nước Ta theo lao lý của pháp lý và của NHNN Nước Ta, gồm những hoạt động giải trí sau đây : ”

Thống đốc yêu cầu, Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm: Thực hiện các nội dung hoạt động nêu tại Quyết định này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về ngoại hối và các quy định khác có liên quan; Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015 của NHNN) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động giải trí số 54 / GP-NHNN ngày 20/02/2013 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh .
Công văn số 1012 / NHNN-TTGSNH ngày 20/02/2013 về việc kinh doanh thương mại, đáp ứng dịch vụ ngoại hối và những văn bản chấp thuận đồng ý những hoạt động giải trí ngoại hối cơ bản khác do NHNN đã cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày ký Quyết định này hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký Quyết định này .

Đối với Chi nhánh Bình Dương, Thống đốc chấp thuận: (i) Sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động tại Điều 5 Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 02/GP-NHNN ngày 08/01/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co.,Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (nay được đổi tên thành Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Bình Dương) như sau: “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định”; (ii) Sửa đổi nội dung “Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Bình Dương được thực hiện các hoạt động sau đây bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ:” ghi tại Điều 5 Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 02/GP-NHNN ngày 08/01/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Bình Dương thành: “Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Bình Dương được thực hiện các hoạt động sau đây bằng đồng Việt Nam:”; Hủy bỏ nội dung hoạt động “mua, bán ngoại tệ”; “thực hiện các dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam”; “thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế khi được NHNN cho phép” ghi tại Khoản 4 Điều 5 Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 02/GP-NHNN ngày 08/01/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Bình Dương.

Thống đốc nhu yếu, Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Tỉnh Bình Dương có nghĩa vụ và trách nhiệm : Thực hiện những nội dung hoạt động giải trí nêu tại Quyết định này bảo vệ tuân thủ những lao lý của pháp lý về ngoại hối và những pháp luật khác có tương quan ; Thực hiện những thủ tục theo lao lý tại Khoản 3 Điều 18 b Thông tư số 40/2011 / TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN lao lý về việc cấp Giấy phép và tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước tại Nước Ta ( được sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư số 08/2015 / TT-NHNN ngày 30/6/2015 của NHNN ) so với nội dung hoạt động giải trí được bổ trợ nêu trên .
Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mở Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế số 02 / GP-NHNN ngày 08/01/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Tỉnh Bình Dương .
Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ ngoại hối số 9152 / NHNN-TTGSNH ngày 23/11/2009 và những văn bản chấp thuận đồng ý những hoạt động giải trí ngoại hối cơ bản khác do NHNN đã cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Tỉnh Bình Dương trước ngày ký Quyết định này hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *