Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công

Để triển khai một dự án Bất Động Sản đầu tư công thì cần phải có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản, đây là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyết quyết định hành động nguồn vốn, cân đối ngân sách tương thích .

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công có những nội dung gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết sau đây:

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công là gì?

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công là văn bản trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra sơ bộ về sự thiết yếu, tính khả thi và tính hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản đầu tư công .

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bao gồm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền triển khai nhìn nhận, xem xem và quyết định hành động chủ trương đầu tư .

Hướng dẫn làm báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công

Để soạn thảo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không thiếu và hài hòa và hợp lý cần có trình diễn những nội dung như sau :
– Thứ nhất : Phần thông tin chung
+ Phần tiên phong, phía bên trái báo cáo ghi tên chủ chương trình, phần bên phải ghi quốc hiệu tiêu ngữ
+ Tiếp đến ghi tên báo cáo
+ Phần kính gửi : Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp đón báo cáo
+ Phần địa thế căn cứ : Ví dụ địa thế căn cứ luật đầu tư công, Luật đấu thầu …
– Thứ hai : Phần thông tin chung của dự án Bất Động Sản cần nêu những nội dung như sau :
+ Tên chương trình
+ Chủ chương trình
+ Đối tượng thụ hưởng của chương trình
+ Địa điểm thực thi chương trình
+ Tổng vốn triển khai chương trình
+ Tên chủ đầu tư
+ Tên đơn vị chức năng sử dụng
+ Địa điểm thực thi dự án Bất Động Sản
+ Dự kiến tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản
+ Nguồn vốn đầu tư :
+ Tiến độ thực thi :
+ Hình thức đầu tư của dự án Bất Động Sản
+ Hình thức quản trị dự án Bất Động Sản
– Thứ ba : Phần nội dung chương trình được luật đầu tư công lao lý đơn cử
– Cuối cùng : Người đại diện thay mặt ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu theo pháp luật của pháp lý .

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công bao gồm báo cáo chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C.

– Mẫu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công

TÊN CHỦ CHƯƠNG TRÌNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số : … … … … . … …, ngày … … tháng … .. năm … ..

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình ……………..

Kính gửi : ( Cơ quan quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình ) .
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 ;
Các địa thế căn cứ pháp lý khác ( có tương quan ) ;
( Tên cơ quan ) trình ( Cơ quan quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình ) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình ( Tên chương trình ) với những nội dung chính sau :

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên chương trình :
2. Chủ chương trình :
3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình :

4. Địa điểm thực hiện chương trình:

5. Tổng vốn triển khai chương trình, gồm vốn :
– Nguồn vốn đầu tư và mức vốn đơn cử theo từng nguồn :
– Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn đơn cử theo từng nguồn :
– Nguồn vốn khác ( nếu có ) :
6. Thời gian triển khai :
7. Cơ quan, đơn vị chức năng thực thi chương trình :
8. Các thông tin khác ( nếu có ) :

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Sự thiết yếu của chương trình để triển khai những tiềm năng kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;
2. Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi và quy mô chương trình ;
3. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu tổ chức nguồn lực thực thi chương trình, gồm có hạng mục dự án Bất Động Sản hoặc đối tượng người tiêu dùng đầu tư, dự kiến năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công, kêu gọi những nguồn vốn và nguồn lực khác ;
4. Dự kiến quá trình triển khai chương trình tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn và năng lực kêu gọi những nguồn lực theo thứ tự ưu tiên bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, có hiệu suất cao ;
5. Xác định ngân sách tương quan trong quy trình triển khai và ngân sách quản lý và vận hành sau khi chương trình kết thúc ;
6. Phân tích, nhìn nhận sơ bộ những tác động ảnh hưởng, ảnh hưởng tác động về môi trường tự nhiên, xã hội của chương trình, đo lường và thống kê hiệu suất cao về mặt kinh tế tài chính – xã hội của chương trình ;
7. Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần hoặc những trách nhiệm của chương trình theo lao lý của pháp lý ;
8. Các giải pháp tổ chức triển khai triển khai .
( Tên cơ quan ) trình ( Cơ quan quyết định hành động chủ trương đầu tư chương, trình ) xem xét, quyết định hành động phê duyệt chương trình ( Tên chương trình ) quá trình ( nêu rõ quy trình tiến độ thực thi chương trình ). / .

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư chương trình;
– Các cơ quan liên quan khác;
– Lưu:…….

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Tên người đại diện

– Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C

TÊN CƠ QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số : … … … … . … …, ngày … … tháng … .. năm … ..

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án ………………

Kính gửi : ( Cơ quan quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản ) .
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 ;
Các địa thế căn cứ pháp lý khác ( có tương quan ) ;
( Tên cơ quan ) trình ( Cơ quan quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản ) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản ( Tên dự án Bất Động Sản ) với những nội dung chính sau :

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án Bất Động Sản :
2. Dự án nhóm :
3. Cấp quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản :
4. Tên chủ đầu tư ( nếu có ) :
5. Địa điểm thực thi dự án Bất Động Sản :
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản : ( trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn đơn cử theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời hạn đơn cử, dự kiến sắp xếp vốn ) :
7. Thời gian thực thi :
8. Các thông tin khác ( nếu có ) :

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: Báo cáo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công.

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) xem xét, quyết định quyết định chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án)./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án;
– Các cơ quan liên quan khác;
– Lưu: ………..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Tên người đại diện

Trên đây là nội dung bài viết về Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công. Chúng tôi hi vọng những hướng dẫn từ bài viết sẽ giúp quý khách hàng có thể dễ dàng soạn thảo báo cáo này.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *