Luật số 51/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử

Luật Giao dịch điện tử


QUỐC HỘI

__________


Số: 51/2005/QH11

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, Ngày 29 tháng 11 năm 2005

LUẬT

GIAO
DỊCH ĐIỆN TỬ

Căn cứ vào Hiến
pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X,
kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định
về giao dịch điện tử.


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh

Luật này pháp luật về thanh toán giao dịch điện tử trong hoạt động giải trí của những cơ quan nhà nước ; trong nghành nghề dịch vụ dân sự, kinh doanh thương mại, thương mại và những nghành nghề dịch vụ khác do pháp lý lao lý .
Các lao lý của Luật này không vận dụng so với việc cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và những bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định hành động ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và những sách vở có giá khác .

Điều 2. Đối
tượng áp dụng

Luật này vận dụng so với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể lựa chọn thanh toán giao dịch bằng phương tiện đi lại điện tử .

Điều 3. Áp dụng
Luật giao dịch điện tử

Trường hợp có sự khác nhau giữa lao lý của Luật thanh toán giao dịch điện tử với pháp luật của luật khác về cùng một yếu tố tương quan đến thanh toán giao dịch điện tử thì vận dụng pháp luật của Luật thanh toán giao dịch điện tử .

Điều 4. Giải
thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Chứng thư điện
tử
là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện
tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký
chữ ký điện tử.

2. Chứng thực chữ
ký điện tử
là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là
người ký chữ ký điện tử.

3. Chương trình ký
điện tử
là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập hoặc
thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác nhằm tạo ra
một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu.

4. Cơ sở dữ liệu
là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và
cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

5. Dữ liệu
thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng
tương tự.

6. Giao dịch điện
tử
là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

7. Giao dịch điện
tử tự động
là giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần hoặc toàn
bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.

8. Hệ thống thông
tin
là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện
các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.

9. Người trung gian
là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực
hiện việc gửi, nhận hoặc lưu trữ một thông điệp dữ liệu hoặc cung cấp các dịch
vụ khác liên quan đến thông điệp dữ liệu đó.

10. Phương tiện
điện tử
là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật
số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

11. Quy trình kiểm
tra an toàn
là quy trình được sử dụng để kiểm chứng nguồn gốc của thông điệp
dữ liệu, chữ ký điện tử, phát hiện các thay đổi hoặc lỗi xuất hiện trong nội
dung của một thông điệp dữ liệu trong quá trình truyền, nhận và lưu trữ.

12. Thông điệp dữ
liệu
là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng
phương tiện điện tử.

13. Tổ chức cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
là tổ chức thực hiện hoạt động chứng
thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức cung
cấp dịch vụ mạng
là tổ chức cung cấp hạ tầng đường truyền và các dịch vụ
khác có liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng
bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối Internet, tổ chức cung cấp dịch vụ
Internet và tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập mạng.

15. Trao đổi dữ
liệu điện tử
(EDI – electronic data interchange) là sự chuyển thông tin từ
máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã
được thỏa thuận về cấu trúc thông tin.

Điều 5. Nguyên
tắc chung tiến hành giao dịch điện tử

1. Tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện đi lại điện tử để thực thi thanh toán giao dịch .
2. Tự thỏa thuận hợp tác về việc lựa chọn loại công nghệ tiên tiến để thực thi thanh toán giao dịch điện tử .
3. Không một loại công nghệ tiên tiến nào được xem là duy nhất trong thanh toán giao dịch điện tử .
4. Bảo đảm sự bình đẳng và bảo đảm an toàn trong thanh toán giao dịch điện tử .
5. Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, quyền lợi của Nhà nước, quyền lợi công cộng .
6. Giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước phải tuân thủ những nguyên tắc lao lý tại Điều 40 của Luật này .

Điều 6. Chính
sách phát triển và ứng dụng giao dịch điện tử

1. Ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng hạ tầng công nghệ tiên tiến và huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực tương quan đến thanh toán giao dịch điện tử .
2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư và ứng dụng thanh toán giao dịch điện tử theo pháp luật của Luật này .
3. Hỗ trợ so với thanh toán giao dịch điện tử trong dịch vụ công .
4. Đẩy mạnh việc tiến hành thương mại điện tử, thanh toán giao dịch bằng phương tiện đi lại điện tử và tin học hóa hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước .

Điều 7. Nội dung
quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử

1. Ban hành, tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch và chủ trương tăng trưởng, ứng dụng thanh toán giao dịch điện tử trong những nghành kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh .
2. Ban hành, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy phạm pháp luật về thanh toán giao dịch điện tử .
3. Ban hành, công nhận những tiêu chuẩn trong thanh toán giao dịch điện tử .
4. Quản lý những tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ tương quan đến thanh toán giao dịch điện tử .
5. Quản lý tăng trưởng hạ tầng công nghệ tiên tiến cho hoạt động giải trí thanh toán giao dịch điện tử .
6. Tổ chức, quản trị công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong nghành thanh toán giao dịch điện tử .
7. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử ; xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử .
8. Quản lý và thực thi hoạt động giải trí hợp tác quốc tế về thanh toán giao dịch điện tử .

Điều 8. Trách
nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về hoạt động giải trí thanh toán giao dịch điện tử .
2. Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước trong việc chủ trì, phối hợp với những bộ, ngành có tương quan thực thi quản trị nhà nước về hoạt động giải trí thanh toán giao dịch điện tử .
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai quản trị nhà nước về hoạt động giải trí thanh toán giao dịch điện tử .
4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi quản trị nhà nước về hoạt động giải trí thanh toán giao dịch điện tử tại địa phương .

Điều 9. Các hành
vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

1. Cản trở việc lựa chọn sử dụng thanh toán giao dịch điện tử .
2. Cản trở hoặc ngăn ngừa trái phép quy trình truyền, gửi, nhận thông điệp tài liệu .
3. Thay đổi, xoá, huỷ, trá hình, sao chép, bật mý, hiển thị, vận động và di chuyển trái phép một phần hoặc hàng loạt thông điệp tài liệu .
4. Tạo ra hoặc phát tán chương trình ứng dụng làm rối loạn, đổi khác, phá hoại mạng lưới hệ thống quản lý hoặc có hành vi khác nhằm mục đích phá hoại hạ tầng công nghệ tiên tiến về thanh toán giao dịch điện tử .
5. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm mục đích thực thi hành vi trái pháp lý .
6. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác .


Chương II

THÔNG
ĐIỆP DỮ LIỆU

Mục 1

GIÁ
TRỊ PHÁP LÝ CỦA THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU

Điều 10. Hình
thức thể hiện thông điệp dữ liệu

Thông điệp tài liệu được bộc lộ dưới hình thức trao đổi tài liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và những hình thức tương tự như khác .

Điều 11. Giá trị
pháp lý của thông điệp dữ liệu

tin tức trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được bộc lộ dưới dạng thông điệp tài liệu .

Điều 12. Thông
điệp dữ liệu có giá trị như văn bản

Trường hợp pháp lý nhu yếu thông tin phải được bộc lộ bằng văn bản thì thông điệp tài liệu được xem là cung ứng nhu yếu này nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó hoàn toàn có thể truy vấn và sử dụng được để tham chiếu khi thiết yếu .

Điều 13. Thông
điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc

Thông điệp tài liệu có giá trị như bản gốc khi cung ứng được những điều kiện kèm theo sau đây :
1. Nội dung của thông điệp tài liệu được bảo vệ toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần tiên phong dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn hảo .
Nội dung của thông điệp tài liệu được xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị đổi khác, trừ những đổi khác về hình thức phát sinh trong quy trình gửi, tàng trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu ;
2. Nội dung của thông điệp dữ liệu hoàn toàn có thể truy vấn và sử dụng được dưới dạng hoàn hảo khi thiết yếu .

Điều 14. Thông
điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ

1. Thông điệp tài liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp tài liệu .
2. Giá trị chứng cứ của thông điệp tài liệu được xác lập địa thế căn cứ vào độ đáng tin cậy của phương pháp khởi tạo, tàng trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu ; phương pháp bảo vệ và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu ; phương pháp xác lập người khởi tạo và những yếu tố tương thích khác .

Điều 15. Lưu trữ
thông điệp dữ liệu

Xem thêm  Hướng dẫn cách đặt tên Shop hay, độc lạ, hợp phong thủy rước tài lộc

1. Trường hợp pháp lý nhu yếu chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin phải được tàng trữ thì chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin đó hoàn toàn có thể được tàng trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó hoàn toàn có thể truy vấn và sử dụng được để tham chiếu khi thiết yếu ;
b ) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng được cho phép bộc lộ đúng mực nội dung tài liệu đó ;
c ) Thông điệp tài liệu đó được tàng trữ theo một phương pháp nhất định được cho phép xác lập nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp tài liệu .
2. Nội dung, thời hạn tàng trữ so với thông điệp tài liệu được thực thi theo pháp luật của pháp lý về tàng trữ .

Mục 2

GỬI,
NHẬN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU

Điều 16. Người
khởi tạo thông điệp dữ liệu

1. Người khởi tạo thông điệp dữ liệu là cơ quan, tổ chức triển khai, cá nhân tạo hoặc gửi một thông điệp dữ liệu trước khi thông điệp dữ liệu đó được lưu giữ nhưng không bao hàm người trung gian chuyển thông điệp tài liệu .
2. Trong trường hợp những bên tham gia thanh toán giao dịch không có thỏa thuận hợp tác khác thì việc xác lập người khởi tạo một thông điệp tài liệu được lao lý như sau :
a ) Một thông điệp tài liệu được xem là của người khởi tạo nếu thông điệp dữ liệu đó được người khởi tạo gửi hoặc được gửi bởi một mạng lưới hệ thống thông tin được thiết lập để hoạt động giải trí tự động hóa do người khởi tạo chỉ định ;
b ) Người nhận hoàn toàn có thể coi thông điệp dữ liệu là của người khởi tạo nếu đã vận dụng những giải pháp xác định được người khởi tạo chấp thuận đồng ý và cho hiệu quả thông điệp dữ liệu đó là của người khởi tạo ;
c ) Kể từ thời gian người nhận biết có lỗi kỹ thuật trong việc truyền gửi thông điệp dữ liệu hoặc đã sử dụng những chiêu thức xác định lỗi được người khởi tạo chấp thuận đồng ý thì không vận dụng pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này .
3. Người khởi tạo phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung thông điệp dữ liệu do mình khởi tạo .

Điều 17. Thời
điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu

Trong trường hợp những bên tham gia thanh toán giao dịch không có thoả thuận khác thì thời gian, khu vực gửi thông điệp tài liệu được pháp luật như sau :
1. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời gian thông điệp dữ liệu này nhập vào mạng lưới hệ thống thông tin nằm ngoài sự trấn áp của người khởi tạo ;
2. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức triển khai hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá thể. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì khu vực gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với thanh toán giao dịch .

Điều 18. Nhận
thông điệp dữ liệu

1. Người nhận thông điệp dữ liệu là người được chỉ định nhận thông điệp tài liệu từ người khởi tạo thông điệp dữ liệu nhưng không bao hàm người trung gian chuyển thông điệp dữ liệu đó .
2. Trong trường hợp những bên tham gia thanh toán giao dịch không có thoả thuận khác thì việc nhận thông điệp tài liệu được lao lý như sau :
a ) Người nhận được xem là đã nhận được thông điệp dữ liệu nếu thông điệp tài liệu được nhập vào mạng lưới hệ thống thông tin do người đó chỉ định và hoàn toàn có thể truy vấn được ;
b ) Người nhận có quyền coi mỗi thông điệp dữ liệu nhận được là một thông điệp dữ liệu độc lập, trừ trường hợp thông điệp dữ liệu đó là bản sao của một thông điệp tài liệu khác mà người nhận ra hoặc buộc phải biết thông điệp dữ liệu đó là bản sao ;
c ) Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo có nhu yếu hoặc thoả thuận với người nhận về việc người nhận phải gửi cho mình thông tin xác nhận khi nhận được thông điệp tài liệu thì người nhận phải thực thi đúng nhu yếu hoặc thoả thuận này ;
d ) Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo đã công bố thông điệp dữ liệu đó chỉ có giá trị khi có thông tin xác nhận thì thông điệp dữ liệu đó được xem là chưa gửi cho đến khi người khởi tạo nhận được thông tin của người nhận xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu đó ;
đ ) Trường hợp người khởi tạo đã gửi thông điệp dữ liệu mà không công bố về việc người nhận phải gửi thông tin xác nhận và cũng chưa nhận được thông tin xác nhận thì người khởi tạo hoàn toàn có thể thông tin cho người nhận là chưa nhận được thông tin xác nhận và ấn định khoảng chừng thời hạn hài hòa và hợp lý để người nhận gửi xác nhận ; nếu người khởi tạo vẫn không nhận được thông tin xác nhận trong khoảng chừng thời hạn đã ấn định thì người khởi tạo có quyền xem là chưa gửi thông điệp dữ liệu đó .

Điều 19. Thời
điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Trong trường hợp những bên tham gia thanh toán giao dịch không có thoả thuận khác thì thời gian, khu vực nhận thông điệp tài liệu được lao lý như sau :
1. Trường hợp người nhận đã chỉ định một mạng lưới hệ thống thông tin để nhận thông điệp tài liệu thì thời gian nhận là thời gian thông điệp dữ liệu nhập vào mạng lưới hệ thống thông tin được chỉ định ; nếu người nhận không chỉ định một mạng lưới hệ thống thông tin để nhận thông điệp tài liệu thì thời gian nhận thông điệp dữ liệu là thời gian thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kể mạng lưới hệ thống thông tin nào của người nhận ;
2. Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức triển khai hoặc nơi cư trú tiếp tục của người nhận nếu người nhận là cá thể. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì khu vực nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với thanh toán giao dịch .

Điều 20. Gửi,
nhận tự động thông điệp dữ liệu

Trong trường hợp người khởi tạo hoặc người nhận chỉ định một hoặc nhiều mạng lưới hệ thống thông tin tự động hóa gửi hoặc nhận thông điệp tài liệu thì việc gửi, nhận thông điệp tài liệu được thực thi theo pháp luật tại những Điều 16, 17, 18 và 19 của Luật này .


Chương III

CHỮ
KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Mục 1

GIÁ
TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Điều 21. Chữ ký
điện tử

1. Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc những hình thức khác bằng phương tiện đi lại điện tử, gắn liền hoặc phối hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có năng lực xác nhận người ký thông điệp tài liệu và xác nhận sự đồng ý chấp thuận của người đó so với nội dung thông điệp tài liệu được ký .
2. Chữ ký điện tử được xem là bảo vệ bảo đảm an toàn nếu chữ ký điện tử đó phân phối những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 22 của Luật này .
3. Chữ ký điện tử hoàn toàn có thể được xác nhận bởi một tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử .

Điều 22. Điều
kiện để bảo đảm an toàn cho chữ ký điện tử

1. Chữ ký điện tử được xem là bảo vệ bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quá trình kiểm tra bảo đảm an toàn do những bên thanh toán giao dịch thỏa thuận hợp tác và cung ứng được những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong toàn cảnh tài liệu đó được sử dụng ;
b ) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự trấn áp của người ký tại thời gian ký ;
c ) Mọi đổi khác so với chữ ký điện tử sau thời gian ký đều hoàn toàn có thể bị phát hiện ;
d ) Mọi đổi khác so với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời gian ký đều hoàn toàn có thể bị phát hiện .
2. Chữ ký điện tử đã được tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử xác nhận được xem là bảo vệ những điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 23. Nguyên
tắc sử dụng chữ ký điện tử

1. Trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác, những bên tham gia thanh toán giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận hợp tác :
a ) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu trong quy trình thanh toán giao dịch ;
b ) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có xác nhận ;
c ) Lựa chọn tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử trong trường hợp thỏa thuận hợp tác sử dụng chữ ký điện tử có xác nhận .
2. Chữ ký điện tử của cơ quan nhà nước phải được xác nhận bởi tổ chức triển khai phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý .

Điều 24. Giá trị
pháp lý của chữ ký điện tử

1. Trong trường hợp pháp lý lao lý văn bản cần có chữ ký thì nhu yếu đó so với một thông điệp tài liệu được xem là phân phối nếu chữ ký điện tử được sử dụng để ký thông điệp dữ liệu đó cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Phương pháp tạo chữ ký điện tử được cho phép xác định được người ký và chứng tỏ được sự đồng ý chấp thuận của người ký so với nội dung thông điệp dữ liệu ;
b ) Phương pháp đó là đủ an toàn và đáng tin cậy và tương thích với mục tiêu mà theo đó thông điệp tài liệu được tạo ra và gửi đi .
2. Trong trường hợp pháp lý lao lý văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức triển khai thì nhu yếu đó so với một thông điệp tài liệu được xem là phân phối nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức triển khai cung ứng những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 22 của Luật này và chữ ký điện tử đó có xác nhận .
3. nhà nước lao lý đơn cử việc quản trị và sử dụng chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức triển khai .

Điều 25. Nghĩa
vụ của người ký chữ ký điện tử

1. Người ký chữ ký điện tử hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của người đó là người trấn áp hệ chương trình ký điện tử và sử dụng thiết bị đó để xác nhận ý chí của mình so với thông điệp tài liệu được ký .
2. Người ký chữ ký điện tử có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Có những giải pháp để tránh việc sử dụng không hợp pháp tài liệu tạo chữ ký điện tử của mình ;

b) Khi phát hiện chữ
ký điện tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, phải kịp thời sử dụng
các phương tiện thích hợp để thông báo cho các bên chấp nhận chữ ký điện tử và
cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp chữ ký
điện tử đó có chứng thực;

Xem thêm  Tìm hiểu chiến lược kinh doanh quốc tế của viettel - Tài liệu text

Xem thêm: KPI là gì? Phân loại KPI? Xây dựng chiến lược KPI hiệu quả?

c ) Áp dụng những giải pháp thiết yếu để bảo vệ tính đúng mực và toàn vẹn của mọi thông tin trong chứng thư điện tử trong trường hợp chứng thư điện tử được dùng để xác nhận chữ ký điện tử .
3. Người ký chữ ký điện tử phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hậu quả do không tuân thủ pháp luật tại khoản 2 Điều này .

Điều 26. Nghĩa
vụ của bên chấp nhận chữ ký điện tử

1. Bên đồng ý chữ ký điện tử là bên đã thực thi những nội dung trong thông điệp dữ liệu nhận được trên cơ sở tin vào chữ ký điện tử, chứng thư điện tử của bên gửi .
2. Bên gật đầu chữ ký điện tử có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Tiến hành những giải pháp thiết yếu để kiểm chứng mức độ đáng tin cậy của một chữ ký điện tử trước khi gật đầu chữ ký điện tử đó ;
b ) Tiến hành những giải pháp thiết yếu để xác định giá trị pháp lý của chứng thư điện tử và những hạn chế tương quan tới chứng thư điện tử trong trường hợp sử dụng chứng thư điện tử để xác nhận chữ ký điện tử .
3. Bên đồng ý chữ ký điện tử phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hậu quả do không tuân thủ pháp luật tại khoản 2 Điều này .

Điều 27. Thừa
nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài

1. Nhà nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử quốc tế nếu chữ ký điện tử hoặc chứng thư điện tử đó có độ an toàn và đáng tin cậy tương tự với độ an toàn và đáng tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử theo pháp luật của pháp lý. Việc xác lập mức độ đáng tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử quốc tế phải địa thế căn cứ vào những tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và những yếu tố có tương quan khác .
2. nhà nước lao lý đơn cử về việc thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử quốc tế .

Mục 2

DỊCH
VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Điều 28. Hoạt
động dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

1. Cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, hồi sinh, tịch thu chứng thư điện tử .
2. Cung cấp thông tin thiết yếu để giúp xác nhận chữ ký điện tử của người ký thông điệp tài liệu .
3. Cung cấp những dịch vụ khác tương quan đến chữ ký điện tử và xác nhận chữ ký điện tử theo lao lý của pháp lý .

Điều 29. Nội
dung của chứng thư điện tử

1. Thông tin về tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử .
2. tin tức về cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được cấp chứng thư điện tử .
3. Số hiệu của chứng thư điện tử .
4. Thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của chứng thư điện tử .
5. Dữ liệu để kiểm tra chữ ký điện tử của người được cấp chứng thư điện tử .
6. Chữ ký điện tử của tổ chức triển khai phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử .
7. Các hạn chế về mục tiêu, khoanh vùng phạm vi sử dụng của chứng thư điện tử .
8. Các hạn chế về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của tổ chức triển khai phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử .
9. Các nội dung khác theo lao lý của nhà nước .

Điều 30. Tổ chức
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử gồm có tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử công cộng và tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử chuyên dùng được phép triển khai những hoạt động giải trí xác nhận chữ ký điện tử theo pháp luật của pháp lý .
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử công cộng là tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng trong những hoạt động giải trí công cộng. Hoạt động cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử công cộng là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý .
3. Tổ chức phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử chuyên dùng là tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng trong những hoạt động giải trí chuyên ngành hoặc nghành. Hoạt động phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử chuyên dùng phải được ĐK với cơ quan quản trị nhà nước về dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử .
4. nhà nước pháp luật đơn cử việc xây dựng, tổ chức triển khai, ĐK kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí và việc công nhận lẫn nhau của những tổ chức triển khai phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều này .

Điều 31. Quyền
và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Thực hiện những hoạt động giải trí dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử pháp luật tại Điều 28 của Luật này ;
b ) Tuân thủ pháp luật của pháp lý về tổ chức triển khai phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử ;
c ) Sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật, tiến trình và nguồn lực an toàn và đáng tin cậy để triển khai việc làm của mình ;
d ) Bảo đảm tính đúng chuẩn và sự toàn vẹn của những nội dung cơ bản trong chứng thư điện tử do mình cấp ;
đ ) Công khai thông tin về chứng thư điện tử đã cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, phục sinh hoặc bị tịch thu ;
e ) Cung cấp phương tiện đi lại thích hợp được cho phép những bên gật đầu chữ ký điện tử và những cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền hoàn toàn có thể dựa vào chứng thư điện tử để xác lập đúng mực nguồn gốc của thông điệp tài liệu và chữ ký điện tử ;
g ) Thông báo cho những bên tương quan trong trường hợp xảy ra sự cố tác động ảnh hưởng đến việc xác nhận chữ ký điện tử ;
h ) Thông báo công khai minh bạch và thông tin cho những người được cấp chứng thư điện tử, cho cơ quan quản trị có tương quan trong thời hạn chín mươi ngày trước khi tạm dừng hoặc chấm hết hoạt động giải trí ;
i ) Lưu trữ những thông tin có tương quan đến chứng thư điện tử do mình cấp trong thời hạn tối thiểu là năm năm, kể từ khi chứng thư điện tử hết hiệu lực thực thi hiện hành ;
k ) Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .
2. nhà nước lao lý cụ thể những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử lao lý tại khoản 1 Điều này .

Mục 3

QUẢN
LÝ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Điều 32. Các
điều kiện để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

1. Tổ chức phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có đủ nhân viên cấp dưới kỹ thuật chuyên nghiệp và nhân viên cấp dưới quản trị tương thích với việc cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử ;
b ) Có đủ phương tiện đi lại và thiết bị kỹ thuật tương thích với tiêu chuẩn bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn vương quốc ;
c ) Đăng ký hoạt động giải trí với cơ quan quản trị nhà nước về hoạt động giải trí phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử .
2. nhà nước lao lý đơn cử về những nội dung sau đây :
a ) Trình tự, thủ tục ĐK hoạt động giải trí phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử ;
b ) Tiêu chuẩn kỹ thuật, quá trình, nhân lực và những điều kiện kèm theo thiết yếu khác so với hoạt động giải trí phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử ;
c ) Nội dung và hình thức của chứng thư điện tử ;
d ) Thủ tục cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, phục sinh và tịch thu chứng thư điện tử ;
đ ) Chế độ tàng trữ và công khai minh bạch những thông tin tương quan đến chứng thư điện tử do tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử cấp ;
e ) Điều kiện, thủ tục để tổ chức triển khai phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử quốc tế hoàn toàn có thể được phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử tại Nước Ta ;
g ) Các nội dung thiết yếu khác so với hoạt động giải trí cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử .


Chương IV

GIAO
KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

Điều 33. Hợp
đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo pháp luật của Luật này .

Điều 34. Thừa
nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không hề bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được bộc lộ dưới dạng thông điệp tài liệu .

Điều 35. Nguyên
tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

1. Các bên tham gia có quyền thỏa thuận hợp tác sử dụng phương tiện đi lại điện tử trong giao kết và thực thi hợp đồng .
2. Việc giao kết và thực thi hợp đồng điện tử phải tuân thủ những lao lý của Luật này và pháp lý về hợp đồng .
3. Khi giao kết và thực thi hợp đồng điện tử, những bên có quyền thoả thuận về nhu yếu kỹ thuật, xác nhận, những điều kiện kèm theo bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật thông tin có tương quan đến hợp đồng điện tử đó .

Điều 36. Giao
kết hợp đồng điện tử

1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để thực thi một phần hoặc hàng loạt thanh toán giao dịch trong quy trình giao kết hợp đồng .
2. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác, đề xuất giao kết hợp đồng và đồng ý giao kết hợp đồng hoàn toàn có thể được thực thi trải qua thông điệp tài liệu .

Điều 37. Việc
nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và
thực hiện hợp đồng điện tử

Việc nhận, gửi, thời gian, khu vực nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực thi hợp đồng điện tử được thực thi theo lao lý tại những Điều 17, 18, 19 và 20 của Luật này .

Điều 38. Giá trị
pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Trong giao kết và thực thi hợp đồng điện tử, thông tin dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông tin bằng chiêu thức truyền thống cuội nguồn .


Chương V
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 39. Các
loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Xem thêm  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN RTS

1. Giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước .
2. Giao dịch điện tử giữa những cơ quan nhà nước với nhau .
3. Giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .

Điều 40. Nguyên
tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

1. Các nguyên tắc pháp luật tại những khoản 3, 4 và 5 Điều 5 của Luật này .
2. Việc thanh toán giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước phải tương thích với lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
3. Cơ quan nhà nước trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình dữ thế chủ động triển khai từng phần hoặc hàng loạt thanh toán giao dịch trong nội bộ cơ quan hoặc với cơ quan khác của Nhà nước bằng phương tiện đi lại điện tử .
4. Căn cứ vào điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và tình hình đơn cử, cơ quan nhà nước xác lập một lộ trình hài hòa và hợp lý sử dụng phương tiện đi lại điện tử trong những mô hình thanh toán giao dịch pháp luật tại Điều 39 của Luật này .
5. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền lựa chọn phương pháp thanh toán giao dịch với cơ quan nhà nước nếu cơ quan nhà nước đó đồng thời đồng ý thanh toán giao dịch theo phương pháp truyền thống cuội nguồn và phương tiện đi lại điện tử, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .
6. Khi thực thi thanh toán giao dịch điện tử, cơ quan nhà nước phải pháp luật đơn cử về :
a ) Định dạng, biểu mẫu của thông điệp dữ liệu ;
b ) Loại chữ ký điện tử, xác nhận chữ ký điện tử trong trường hợp thanh toán giao dịch điện tử cần có chữ ký điện tử, xác nhận chữ ký điện tử ;
c ) Các quy trình tiến độ bảo vệ tính toàn vẹn, bảo đảm an toàn và bí hiểm của thanh toán giao dịch điện tử .
7. Việc cung ứng dịch vụ công của cơ quan nhà nước dưới hình thức điện tử được xác lập trên cơ sở pháp luật của cơ quan đó nhưng không được trái với lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 41. Bảo đảm
an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước

1. Định kỳ kiểm tra và bảo vệ bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống thông tin điện tử của cơ quan mình trong quy trình thanh toán giao dịch điện tử .
2. Bảo đảm bí hiểm thông tin tương quan đến thanh toán giao dịch điện tử, không được sử dụng thông tin vào mục tiêu khác trái với pháp luật về việc sử dụng thông tin đó, không bật mý thông tin cho bên thứ ba theo pháp luật của pháp lý .
3. Bảo đảm tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu trong thanh toán giao dịch điện tử do mình triển khai ; bảo vệ bảo đảm an toàn trong quản lý và vận hành của mạng lưới hệ thống mạng máy tính của cơ quan mình .
4. Thành lập cơ sở tài liệu về những giao dịch tương ứng, bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin và có giải pháp dự trữ nhằm mục đích phục sinh được thông tin trong trường hợp mạng lưới hệ thống thông tin điện tử bị lỗi .
5. Bảo đảm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và tàng trữ thông tin theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 42. Trách
nhiệm của cơ quan nhà nước trong trường hợp hệ thống thông tin điện tử bị lỗi

1. Trong trường hợp mạng lưới hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước bị lỗi, không bảo vệ tính bảo đảm an toàn của thông điệp tài liệu thì cơ quan đó có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin ngay cho người sử dụng biết về sự cố và vận dụng những giải pháp thiết yếu để khắc phục .
2. Cơ quan nhà nước phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý nếu không tuân thủ lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 43. Trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước

Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khi thực thi thanh toán giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ những lao lý của Luật này, những pháp luật về thanh toán giao dịch điện tử do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .


Chương VI
AN NINH, AN TOÀN, BẢO VỆ, BẢO MẬT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Điều 44. Bảo đảm
an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền lựa chọn những giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn tương thích với pháp luật của pháp lý khi triển khai thanh toán giao dịch điện tử .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khi triển khai thanh toán giao dịch điện tử có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những giải pháp thiết yếu nhằm mục đích bảo vệ sự hoạt động giải trí thông suốt của mạng lưới hệ thống thông tin thuộc quyền trấn áp của mình ; trường hợp gây ra lỗi kỹ thuật của mạng lưới hệ thống thông tin làm thiệt hại cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .
3. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể không được thực thi bất kể hành vi nào nhằm mục đích cản trở hoặc gây phương hại đến việc bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn trong thanh toán giao dịch điện tử .

Điều 45. Bảo vệ
thông điệp dữ liệu

C � quan, tổ chức triển khai, cá thể không được triển khai bất kể hành vi nào gây phương hại đến sự toàn vẹn của thông điệp tài liệu của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác .

Điều 46. Bảo mật
thông tin trong giao dịch điện tử

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền lựa chọn những giải pháp bảo mật thông tin tương thích với pháp luật của pháp lý khi triển khai thanh toán giao dịch điện tử .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể không được sử dụng, phân phối hoặc bật mý thông tin về bí hiểm đời tư hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác mà mình tiếp cận hoặc trấn áp được trong thanh toán giao dịch điện tử nếu không được sự đồng ý chấp thuận của họ, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .

Điều 47. Trách
nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ mạng

1. Tổ chức phân phối dịch vụ mạng có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với những cơ quan hữu quan kiến thiết xây dựng quy định quản trị và những giải pháp kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn ngừa việc sử dụng dịch vụ mạng nhằm mục đích phát tán những thông điệp dữ liệu có nội dung không tương thích với truyền thống lịch sử văn hoá, đạo đức của dân tộc bản địa, gây phương hại đến bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội hoặc vi phạm những lao lý khác của pháp lý .
2. Tổ chức phân phối dịch vụ mạng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý nếu không kịp thời vô hiệu những thông điệp tài liệu được pháp luật tại khoản 1 Điều này khi tổ chức triển khai phân phối dịch vụ mạng đó đã nhận được thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Điều 48. Trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền

1. Khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Lưu giữ một thông điệp tài liệu nhất định, gồm có cả việc vận động và di chuyển tài liệu đến một mạng lưới hệ thống máy tính khác hoặc nơi lưu giữ khác ;
b ) Duy trì tính toàn vẹn của một thông điệp tài liệu nhất định ;
c ) Xuất trình hoặc phân phối một thông điệp tài liệu nhất định gồm có cả mật mã và những phương pháp mã hóa khác mà cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó có hoặc đang trấn áp ;
d ) Xuất trình hoặc cung ứng thông tin về người sử dụng dịch vụ trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được nhu yếu là người cung ứng dịch vụ có quyền trấn áp thông tin đó ;
đ ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nhu yếu của mình .

Điều 49. Quyền
và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những quyền sau đây :
a ) Tìm kiếm hoặc thực thi những hình thức truy vấn so với một phần hoặc hàng loạt mạng lưới hệ thống máy tính và những thông điệp dữ liệu trong mạng lưới hệ thống đó ;
b ) Thu giữ hàng loạt hoặc một phần mạng lưới hệ thống máy tính ;
c ) Sao chép và lưu giữ bản sao của một thông điệp dữ liệu ;
d ) Ngăn cản việc truy vấn vào một mạng lưới hệ thống máy tính ;
đ ) Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý .
2. Khi thực thi những quyền lao lý tại khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những quyết định hành động của mình .


Chương VII
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 50. Xử lý
vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử

1. Người có hành vi vi phạm pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai có hành vi vi phạm pháp lý trong thanh toán giao dịch điện tử thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động giải trí, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .

Điều 51. Tranh
chấp trong giao dịch điện tử

Tranh chấp trong thanh toán giao dịch điện tử là tranh chấp phát sinh trong quy trình thanh toán giao dịch bằng phương tiện đi lại điện tử .

Điều 52. Giải
quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử

1. Nhà nước khuyến khích những bên có tranh chấp trong thanh toán giao dịch điện tử xử lý trải qua hòa giải .
2. Trong trường hợp những bên không hòa giải được thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý tranh chấp về thanh toán giao dịch điện tử được triển khai theo pháp luật của pháp lý .


Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 53. Hiệu
lực thi hành

Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2006 .

Điều 54. Hướng
dẫn thi hành

nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật này. / .

Luật này đã được
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 29 tháng 11 năm 2005.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

( Đã ký )

Nguyễn Văn An

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *