Phân khúc nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại Việt Nam | Duy | PROCEEDINGS

Bộ Xây dựng. ( năm nay ). Thông tư 31/2016 BXD phân hạng căn hộ cao cấp căn hộ cao cấp hạng sang [ Circular 31/2016 BXD classification of apartments ] Retrieved July 12, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-31-2016-TT-BXD-quy-dinh-phan-hang-cong-nhan-hang-nha-chung-cu-338600.aspx

Bộ Xây dựng. ( 2019 a ). Thông tư 21/2019 BXD pháp luật quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về căn hộ chung cư cao cấp [ Circular 21/2019 BXD regulates national technical regulations on condominiums ]. Retrieved July 12, 2020, from https://sxd.binhdinh.gov.vn/vi/news/quy-hoach-kien-truc/qcvn-04-2019-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu-215.html
Bộ Xây dựng. ( 2009 ). Kinh nghiệm giải quyết và xử lý yếu tố nhà ở xã hội ở quốc tế và ứng dụng tại Nước Ta [ Experience in solving social housing problems abroad and applying in Vietnam ]. Retrieved July 25, 2020, from https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1145/51622/kinh-nghiem-giai-quyet-van-de-nha-o-xa-hoi-o-nuoc-ngoai-va-ung-dung-tai-viet-nam.aspxBộ Xây dựng. ( năm nay ). Thông tư 31/2016 BXD phân hạng căn hộ chung cư cao cấp căn hộ cao cấp hạng sang [ Circular 31/2016 BXD classification of apartments ] Retrieved July 12, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-31-2016-TT-BXD-quy-dinh-phan-hang-cong-nhan-hang-nha-chung-cu-338600.aspxBộ Xây dựng. ( 2019 a ). Thông tư 21/2019 BXD pháp lý quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về căn hộ cao cấp căn hộ cao cấp hạng sang [ Circular 21/2019 BXD regulates national technical regulations on condominiums ]. Retrieved July 12, 2020, from https://sxd.binhdinh.gov.vn/vi/news/quy-hoach-kien-truc/qcvn-04-2019-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu-215.htmlBộ Xây dựng. ( 2019 b ). QCVN 04 : 2019 ngày 31/12/2019 quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về nhà ở [ QCVN 04 : 2019 dated 31/12/2019 national technical regulation on condominiums ]. Retrieved July 13, 2020, from https://sxd.binhdinh.gov.vn/vi/news/quy-hoach-kien-truc/qcvn-04-2019-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu-215.html

Bộ Xây dựng. ( 2020 ). Nhà ở xã hội tại Nước Ta – Góc nhìn từ những chủ trương chủ trương [ Social housing in Vietnam – Perspective from policy mechanisms ]. Retrieved July 17, 2020, from https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/63704/nha-o-xa-hoi-tai-viet-nam—goc-nhin-tu-cac-co-che-chinh-sach.aspx

Bộ Xây dựng. ( n. d. ). Cổng thông tin tư liệu Bộ Xây dựng [ Document portal of the Ministry of Construction ]. Retrieved July 11, 2020, from https://moc.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

nhà nước. ( 2010 ). Nghị định số 71/2010 / NĐ-CP lao lý cụ thể đơn cử thi hành luật nhà ở [ Decree No. 71/2010 / ND-CP detailing the implementation of the housing law ]. Retrieved July 14, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2010-ND-CP-huong-dan-Luat-nha-o-107828.aspx
nhà nước. ( 2013 ). Nghị định 188 / 2013 / NĐ-CP về tăng trưởng và quản trị nhà tại xã hội [ Decree 188 / 2013 / ND-CP on development and management of social housing ] Retrieved July 15, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-188-2013-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-213910.aspx
nhà nước. ( năm trước ). Nghị định 79/2014 / NĐ-CP pháp lý về phòng cháy chữa cháy [ Decree 79/2014 / ND-CP regulations on FPF ]. Retrieved July 16, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-79-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Phong-chua-chay-va-Luat-Phong-hua-chay-sua-doi-241914.aspx
nhà nước. ( năm ngoái a ). Nghị định 46/2015 / NĐ-CP pháp lý chất lượng – bảo trì khu khu công trình thiết kế kiến thiết xây dựng [ Decree 46/2015 / ND-CP regulating the quality-maintenance of construction works ]. Retrieved July 17, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
nhà nước. ( năm ngoái b ). Nghị định 100 / năm ngoái / NĐ-CP pháp lý tăng trưởng và quản trị nhà tại xã hội [ Decree 100 / năm ngoái / ND-CP on development and management of social housing ] Retrieved July 14, 2020, from
nhà nước. ( năm nay ). Nghị định số 32/2016 / NĐ-CP pháp lý về quản trị độ cao chướng ngại vật hàng không và những trận địa quản trị bảo vệ vùng trời tại Nước Ta [ Decree No. 32/2016 / ND-CP on the management of aviation obstacle elevation and airspace management battlefields in Vietnam ] Retrieved July 13, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-32-2016-ND-CP-quan-ly-do-cao-chuong-ngai-vat-hang-khong-bao-ve-vung-troi-tai-Viet-Nam-311024.aspx
nhà nước. ( 2017 ). Chỉ thị số 03 / CT-TTg về tăng cường trấn áp ô nhiễm thiên nhiên và môi trường tự nhiên không khí [ Directive No. 03 / CT-TTg on strengthening control of air pollution ]. Retrieved July 17, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-03-CT-TTg-2021-tang-cuong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-khong-khi-462839.aspx
nhà nước. ( 2019 ). Nghị định 40/2019 / NĐ-CP lao lý về bảo vệ môi trường tự nhiên [ Decree 40/2019 / ND-CP on environmental protection ]. Retrieved July 11, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-40-2019-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx

nhà nước. ( 2020 ). Nghị quyết số 41 / NQ-CP ngày 09/4/2020 của nhà nước về phiên họp nhà nước thường kỳ tháng 3 năm 2020 [ Resolution No. 41 / NQ-CP dated April 9, 2020 of the Government on the Government’s regular meeting in March 2020 ]. Retrieved July 12, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-41-NQ-CP-2020-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-3-439408.aspx?tab=7

Dieu Hoa ( 2020 ). Bài học từ Nước Hàn về tăng trưởng nhà xã hội [ Lessons from Korea about social housing development ]. Retrieved July 21, 2020, from https://reatimes.vn/bai-hoc-tu-han-quoc-ve-phat-trien-nha-o-xa-hoi-1604817001877.html
Ngo, M. L. ( 2013 ). Nhà ở xã hội – Từ kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề thực tiễn tại Thượng Hải gợi ý cho nhà tại xã hội tại Nước Ta [ Social housing – From practical experience in Shanghai suggesting social housing in Vietnam ]. Retrieved July 22, 2020, from https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/kientruc-xahoi/nha-o-xa-hoi-tu-kinh-nghiem-thuc-te-tai-thuong-hai-goi-y-cho-nha-o-xa-hoi-tai-viet-nam.html
Nguyen, A. T. Q., và Tran, C, N. ( 2018 ). Kinh nghiệm tăng trưởng nhà tại xã hội của 1 số ít nước và thực tiễn tại Nước Ta [ Experience in developing social housing of some countries and practice in Vietnam ]. Retrieved July 15, 2020, from https://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/kinh-nghiem-phat-trien-nha-o-xa-hoi-cua-mot-so-nuoc-va-thuc-tien-viet-nam-143075.html
Pham, H. T. T. ( năm nay ). Kinh nghiệm quốc tế về tăng trưởng nhà tại xã hội và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tại Nước Ta [ International experiences in social housing development and lessons learned in Vietnam ]. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 10 ( 3 ) .
Quốc hội. ( 2005 ). Luật nhà ở [ Housing law ]. Retrieved July 21, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-nha-o-2005-56-2005-QH11-6918.aspx
Quốc hội. ( năm trước a ). Luật nhà ở [ Housing law ]. Retrieved July 23, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx
Quốc hội. ( năm trước b ). Luật thiết kế thiết kế xây dựng [ Construction law ]. Retrieved July 29, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx
Quốc hội. ( năm trước c ). Luật bảo vệ vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường [ Environmental Protection law ]. Retrieved July 18, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx

Quốc hội. ( 2020 ). Luật bảo vệ môi trường tự nhiên [ Environmental protection law ]. Retrieved July 16, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx

Quốc hội. ( 2020 ). Luật thiết kế thiết kế xây dựng [ Construction law ]. Retrieved July 11, 2020, from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-sua-doi-2020-so-62-2020-QH14-418229.aspx
Tạp chí kinh tế tài chính kinh tế tài chính. ( 2019 ). Nhà ở xã hội và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề từ Mỹ [ Social housing and lessons from America ]. Retrieved July 18, 2020, from https://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/nha-o-xa-hoi-va-bai-hoc-tu-nuoc-my-303573.html
Tran, T. N. D. ( 2013 ). Chính sách nhà ở cho nguời thu nhập thấp tại Mỹ [ Housing policy for low-income people in the US ] Retrieved July 20, 2020, from http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6257&Itemid=226

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *