Luật Đầu tư công 2014, Luật số 49/2014/QH13 mới nhất

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUỐC HỘI

————–

Luật số : 49/2014 / QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật đầu tư công.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.                       

Điều 2. Đối tượng áp dụng   
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Điều 3. Áp dụng Luật đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

1. Việc quản trị, sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động giải trí đầu tư công phải tuân thủ pháp luật của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có lao lý khác với lao lý của Luật này thì vận dụng theo pháp luật của điều ước quốc tế đó .3. Việc thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công tại quốc tế tuân thủ những lao lý của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa bên Nước Ta với bên quốc tế .

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra sơ bộ về sự thiết yếu, tính khả thi và tính hiệu suất cao của chương trình đầu tư công, dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư .2. Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra sơ bộ về sự thiết yếu, tính khả thi và tính hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản nhóm A làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư .3. Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra về sự thiết yếu, mức độ khả thi và hiệu suất cao của chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư .4. Bộ, ngành và địa phương là cơ quan được Thủ tướng nhà nước giao kế hoạch đầu tư công, gồm có :a ) Cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng quản trị nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ( sau đây gọi là bộ, cơ quan TW ) ;b ) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) ;c ) Cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội ;d ) Cơ quan, tổ chức triển khai khác được giao kế hoạch đầu tư công .5. Chủ chương trình là cơ quan, tổ chức triển khai được giao chủ trì quản trị chương trình đầu tư công .6. Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức triển khai được giao quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư công .7. Chương trình đầu tư công là một tập hợp những tiềm năng, trách nhiệm và giải pháp nhằm mục đích triển khai những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .8. Chương trình tiềm năng là chương trình đầu tư công nhằm mục đích triển khai một hoặc 1 số ít tiềm năng trong từng ngành, ở một số ít vùng chủ quyền lãnh thổ trong từng quá trình đơn cử .9. Chương trình tiềm năng vương quốc là chương trình đầu tư công nhằm mục đích triển khai những tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội của từng quá trình đơn cử trong khoanh vùng phạm vi cả nước .10. Cơ quan chủ quản là bộ, ngành và địa phương pháp luật tại khoản 4 Điều này, cơ quan của tổ chức triển khai chính trị, cơ quan của Quốc hội quản trị chương trình, dự án Bất Động Sản .11. Cơ quan trình độ quản trị đầu tư công là đơn vị chức năng có công dụng quản trị đầu tư công thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; đơn vị chức năng được giao quản trị đầu tư công của bộ, cơ quan TW, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những cơ quan, tổ chức triển khai khác được giao kế hoạch đầu tư công ; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; phòng, ban có công dụng quản trị đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã .12. Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công gồm có nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân những cấp .13. Dự án đầu tư công là dự án Bất Động Sản đầu tư sử dụng hàng loạt hoặc một phần vốn đầu tư công .14. Dự án khẩn cấp là dự án Bất Động Sản đầu tư theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền nhằm mục đích khắc phục kịp thời sự cố thiên tai và những trường hợp bất khả kháng khác .15. Đầu tư công là hoạt động giải trí đầu tư của Nhà nước vào những chương trình, dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội và đầu tư vào những chương trình, dự án Bất Động Sản Giao hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .16. Đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư là đầu tư được thực thi trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án Bất Động Sản để thực thi, quản trị, quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản kiến trúc, cung ứng những dịch vụ công .17. Hoạt động đầu tư công gồm có lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương đầu tư ; lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt, giao, tiến hành triển khai kế hoạch đầu tư công ; quản trị, sử dụng vốn đầu tư công ; theo dõi và nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công .18. Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp những tiềm năng, khuynh hướng, hạng mục chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; cân đối nguồn vốn đầu tư công, giải pháp phân chia vốn, những giải pháp kêu gọi nguồn lực và tiến hành thực thi .19. Nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản là giá trị khối lượng thực thi đã được nghiệm thu sát hoạch của dự án Bất Động Sản thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng chưa có vốn sắp xếp cho phần khối lượng triển khai đó .20. Phân cấp quản trị nhà nước về đầu tư công là xác lập quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền trong hoạt động giải trí đầu tư công .21. Vốn đầu tư công lao lý tại Luật này gồm : vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư .1. Đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội .2. Đầu tư ship hàng hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội .3. Đầu tư và tương hỗ hoạt động giải trí phân phối mẫu sản phẩm, dịch vụ công ích .4. Đầu tư của Nhà nước tham gia thực thi dự án Bất Động Sản theo hình thức đối tác chiến lược công tư .

Điều 6. Phân loại dự án đầu tư công

1. Căn cứ vào đặc thù, dự án Bất Động Sản đầu tư công được phân loại như sau :a ) Dự án có cấu phần thiết kế xây dựng là dự án Bất Động Sản đầu tư : thiết kế xây dựng mới, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra dự án Bất Động Sản đã đầu tư kiến thiết xây dựng, gồm có cả phần mua gia tài, mua trang thiết bị của dự án Bất Động Sản ;b ) Dự án không có cấu phần kiến thiết xây dựng là dự án Bất Động Sản mua gia tài, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa thay thế, tăng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án Bất Động Sản khác không lao lý tại điểm a khoản này .2. Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án Bất Động Sản đầu tư công được phân loại thành dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A, dự án Bất Động Sản nhóm B và dự án Bất Động Sản nhóm C theo tiêu chuẩn lao lý tại những điều 7, 8, 9 và 10 của Luật này .

Điều 7. Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia
Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí dưới đây:

1. Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên ;2. Ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên hoặc tiềm ẩn năng lực tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên nhiên và môi trường, gồm có :a ) Nhà máy điện hạt nhân ;b ) Sử dụng đất có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh sắc, khu rừng nghiên cứu và điều tra, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên ; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ thiên nhiên và môi trường từ 500 héc ta trở lên ; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên ;3. Sử dụng đất có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên ;4. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở những vùng khác ;5. Dự án yên cầu phải vận dụng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng cần được Quốc hội quyết định hành động .

Điều 8. Tiêu chí phân loại dự án nhóm A
Trừ các dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật này, các dự án thuộc một trong các tiêu chí dưới đây là dự án nhóm A:

1. Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Dự án tại địa phận có di tích lịch sử vương quốc đặc biệt quan trọng ;b ) Dự án tại địa phận đặc biệt quan trọng quan trọng so với vương quốc về quốc phòng, bảo mật an ninh theo lao lý của pháp lý về quốc phòng, bảo mật an ninh ;c ) Dự án thuộc nghành bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh có đặc thù bảo mật thông tin vương quốc ;d ) Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ ;đ ) Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp ;2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc nghành nghề dịch vụ sau đây :a ) Giao thông, gồm có cầu, cảng biển, cảng sông, trường bay, đường tàu, đường quốc lộ ;b ) Công nghiệp điện ;c ) Khai thác dầu khí ;d ) Hoá chất, phân bón, xi-măng ;đ ) Chế tạo máy, luyện kim ;e ) Khai thác, chế biến tài nguyên ;g ) Xây dựng khu nhà ở ;3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc nghành nghề dịch vụ sau đây :a ) Giao thông, trừ những dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm a khoản 2 Điều này ;b ) Thủy lợi ;c ) Cấp thoát nước và khu công trình hạ tầng kỹ thuật ;d ) Kỹ thuật điện ;đ ) Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử ;e ) Hoá dược ;g ) Sản xuất vật tư, trừ những dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm d khoản 2 Điều này ;h ) Công trình cơ khí, trừ những dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm đ khoản 2 Điều này ;i ) Bưu chính, viễn thông ;4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc nghành sau đây :a ) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản ;b ) Vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên ;c ) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ;d ) Công nghiệp, trừ những dự án Bất Động Sản thuộc nghành công nghiệp lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này ;5. Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc nghành nghề dịch vụ sau đây :a ) Y tế, văn hoá, giáo dục ;b ) Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình ;c ) Kho tàng ;d ) Du lịch, thể dục thể thao ;đ ) Xây dựng gia dụng, trừ thiết kế xây dựng khu nhà ở pháp luật tại điểm g khoản 2 Điều này .

Điều 9. Tiêu chí phân loại dự án nhóm B

1. Dự án thuộc nghành lao lý tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng .2. Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ lao lý tại khoản 3 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng .3. Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ lao lý tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng .4. Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ pháp luật tại khoản 5 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng .

Điều 10. Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

1. Dự án thuộc nghành lao lý tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng .2. Dự án thuộc nghành pháp luật tại khoản 3 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng .3. Dự án thuộc nghành lao lý tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng .4. Dự án thuộc nghành lao lý tại khoản 5 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng .

Điều 11. Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công

1. Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc pháp luật tại Điều 7 của Luật này .2. nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công lao lý tại những điều 8, 9 và 10 của Luật này và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất .3. Việc kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực thi trong trường hợp chỉ số giá có dịch chuyển lớn hoặc có kiểm soát và điều chỉnh lớn về phân cấp quản trị đầu tư công liên quan đến tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công hoặc Open những yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tác động tới tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công .

Điều 12. Nguyên tắc quản lý đầu tư công

1. Tuân thủ những pháp luật của pháp lý về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .3. Thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản trị nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .4. Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng lao lý so với từng nguồn vốn ; bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, đồng điệu, chất lượng, tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao và năng lực cân đối nguồn lực ; không để thất thoát, tiêu tốn lãng phí .5. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch trong hoạt động giải trí đầu tư công .6. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể trực tiếp đầu tư hoặc đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư vào dự án Bất Động Sản kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội và cung ứng dịch vụ công .

Điều 13. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

1. Ban hành và tổ chức triển khai triển khai văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công .2. Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, giải pháp, chủ trương đầu tư công .3. Theo dõi, cung ứng thông tin về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .4. Đánh giá hiệu suất cao đầu tư công ; kiểm tra, thanh tra việc thực thi những pháp luật của pháp lý về đầu tư công, việc tuân thủ quy hoạch, kế hoạch đầu tư công .5. Xử lý vi phạm, xử lý khiếu nại, tố cáo của tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư công .6. Khen thưởng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể có thành tích trong hoạt động giải trí đầu tư công .7. Hợp tác quốc tế về đầu tư công .

Điều 14. Công khai, minh bạch trong đầu tư công

1. Nội dung công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công, gồm có :a ) Chính sách, pháp lý và việc tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công ;b ) Nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn đầu tư công ;c ) Nguyên tắc, tiêu chuẩn, địa thế căn cứ xác lập hạng mục dự án Bất Động Sản trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ;d ) Quy hoạch, kế hoạch, chương trình đầu tư công trên địa phận ; vốn sắp xếp cho từng chương trình theo từng năm, quá trình thực thi và giải ngân cho vay vốn chương trình đầu tư công ;đ ) Danh mục dự án Bất Động Sản trên địa phận, gồm có quy mô, tổng mức đầu tư, thời hạn, khu vực ; báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động tổng thể và toàn diện của dự án Bất Động Sản tới địa phận đầu tư ;e ) Kế hoạch phân chia vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm theo từng nguồn vốn, gồm có hạng mục dự án Bất Động Sản và mức vốn đầu tư công bố trí cho từng dự án Bất Động Sản ;g ) Tình hình kêu gọi những nguồn lực và nguồn vốn khác tham gia triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư công ;h ) Tình hình và tác dụng thực thi kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản ;i ) Tiến độ triển khai và giải ngân cho vay những dự án Bất Động Sản theo từng nguồn vốn ;k ) Kết quả nghiệm thu sát hoạch, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản .2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng phải thực thi việc công khai minh bạch những nội dung đầu tư công theo pháp luật của pháp lý .

Điều 15. Chi phí lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công

1. Chi tiêu lập, thẩm định và đánh giá Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình đầu tư công sử dụng nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp của cơ quan, đơn vị chức năng thực thi những trách nhiệm này .2. Ngân sách chi tiêu lập, đánh giá và thẩm định Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản sử dụng vốn sẵn sàng chuẩn bị đầu tư của dự án Bất Động Sản .3. giá thành lập, đánh giá và thẩm định kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp, nguồn kinh phí đầu tư liên tục của cơ quan, đơn vị chức năng lập, thẩm định và đánh giá kế hoạch .4. Ngân sách chi tiêu theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp, nguồn kinh phí đầu tư tiếp tục của cơ quan, đơn vị chức năng thực thi những trách nhiệm này .5. giá thành thanh tra sử dụng nguồn kinh phí đầu tư liên tục của cơ quan, đơn vị chức năng thanh tra .6. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, khuyến khích nhà hỗ trợ vốn tương hỗ kinh tế tài chính để giao dịch thanh toán những ngân sách lao lý tại Điều này .

Điều 16. Các hành vi bị cấm trong đầu tư công

1. Quyết định chủ trương đầu tư không tương thích với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch ; không đúng thẩm quyền ; không đúng trình tự, thủ tục theo pháp luật của pháp lý ; không cân đối được nguồn vốn đầu tư .2. Quyết định đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư hoặc không đúng với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động. Quyết định kiểm soát và điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản trái với pháp luật của pháp lý về đầu tư công .3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .4. Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức triển khai tư vấn dẫn tới quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí vốn, gia tài của Nhà nước, tài nguyên của vương quốc ; làm tổn hại, xâm phạm quyền lợi của công dân và của hội đồng .5. Đưa, nhận, môi giới hối lộ .6. Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án Bất Động Sản chưa được quyết định hành động chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt hoặc chưa được sắp xếp vốn kế hoạch, gây nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản .7. Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục tiêu, không đúng đối tượng người tiêu dùng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo lao lý của pháp lý .8. Làm giả, làm xô lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .9. Cố ý báo cáo giải trình, phân phối thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan ảnh hưởng tác động đến việc lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .10. Cố ý báo cáo giải trình, phân phối thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan tác động ảnh hưởng đến việc theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra và giải quyết và xử lý vi phạm trong tiến hành thực thi kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .11. Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không khá đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản .12. Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp lý về đầu tư công .

CHƯƠNG II
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Mục 1
LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Điều 17. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

1. Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Chương trình tiềm năng vương quốc ;b ) Dự án quan trọng vương quốc .2. nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng sử dụng vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước .3. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Dự án nhóm A ;b ) Dự án sử dụng vốn ngân sách TW do cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; cơ quan, tổ chức triển khai khác quản trị ;c ) Dự án khẩn cấp sử dụng vốn ngân sách TW ;d ) Chương trình đầu tư sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, trừ chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình tiềm năng pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ;đ ) Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế theo lao lý của nhà nước .4. Người đứng đầu những bộ, cơ quan TW quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Dự án nhóm B và nhóm C sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước do cơ quan mình quản trị, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm c khoản 3 Điều này ;b ) Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế do cơ quan mình quản trị, trừ dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm đ khoản 3 Điều này .5. Hội đồng nhân dân những cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Chương trình đầu tư bằng hàng loạt vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân những cấp và những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư ;b ) Dự án nhóm B và dự án Bất Động Sản trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản trị, trừ những dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm đ khoản 3 Điều này. Tiêu chí dự án Bất Động Sản trọng điểm nhóm C của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tương thích với tiềm năng, xu thế tăng trưởng, năng lực kinh tế tài chính và đặc thù đơn cử của địa phương .6. Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản thuộc cấp mình quản trị, trừ những dự án Bất Động Sản lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này .

Điều 18. Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

2. Không trùng lặp với những chương trình, dự án Bất Động Sản đã có quyết định hành động chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định hành động đầu tư .3. Phù hợp với năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và năng lực kêu gọi những nguồn vốn khác so với những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng nhiều nguồn vốn .4. Phù hợp với năng lực vay, trả nợ công, nợ nhà nước và nợ chính quyền sở tại địa phương .5. Bảo đảm hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh và tăng trưởng bền vững và kiên cố .6. Ưu tiên thực thi đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư so với những dự án Bất Động Sản có năng lực tịch thu vốn .

Điều 19. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

1. Cơ quan được giao chuẩn bị sẵn sàng đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực lập Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư so với chương trình tiềm năng vương quốc, Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi so với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ;b ) Giao đơn vị chức năng có công dụng thẩm định và đánh giá hoặc xây dựng Hội đồng để đánh giá và thẩm định Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi ;c ) Hoàn thiện Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư, Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng nhà nước .2. Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm quản trị để thẩm định và đánh giá Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .3. nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .4. Cơ quan của Quốc hội thẩm tra hồ sơ về chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc do nhà nước trình .5. Quốc hội xem xét, trải qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư so với chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc. Nội dung Nghị quyết của Quốc hội ghi rõ tiềm năng, quy mô, tổng vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến chính, khu vực, thời hạn, quá trình triển khai, chính sách và giải pháp, chủ trương thực thi .

Điều 20. Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

1. Tờ trình của nhà nước .2. Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư so với chương trình tiềm năng vương quốc, Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi so với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .3. Báo cáo thẩm định và đánh giá của Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước .4. Tài liệu khác có tương quan .

Điều 21. Thủ tục và nội dung thẩm tra chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

1. Thủ tục thẩm tra như sau :a ) Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, nhà nước gửi Hồ sơ quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội ;b ) Cơ quan chủ trì thẩm tra có quyền nhu yếu nhà nước và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan báo cáo giải trình về những yếu tố thuộc nội dung chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ; tổ chức triển khai khảo sát thực tiễn về những yếu tố thuộc nội dung chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ;c ) Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được cơ quan chủ trì thẩm tra nhu yếu có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng vừa đủ thông tin, tài liệu Giao hàng cho việc thẩm tra .2. Nội dung thẩm tra gồm có :a ) Sự cung ứng tiêu chuẩn xác lập chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ;b ) Sự thiết yếu đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Việc tuân thủ những lao lý của pháp lý ;đ ) Những thông số kỹ thuật cơ bản của chương trình, dự án Bất Động Sản, gồm có tiềm năng, quy mô, hình thức đầu tư, khoanh vùng phạm vi, khu vực, diện tích quy hoạnh đất cần sử dụng, thời hạn, quá trình triển khai, giải pháp lựa chọn công nghệ tiên tiến chính, giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên, nguồn vốn, năng lực tịch thu vốn và trả nợ vốn vay ;e ) Bảo đảm hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh và tăng trưởng vững chắc ;g ) Đánh giá sự tương thích với quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên, giải pháp di dân, tái định canh, định cư so với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc đầu tư trong nước ;h ) Đánh giá mức độ rủi ro đáng tiếc tại vương quốc đầu tư so với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc đầu tư ra quốc tế .

Điều 22. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình thuộc thẩm quyền của Chính phủ

1. Chủ chương trình có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực lập Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;b ) Giao đơn vị chức năng có công dụng thẩm định và đánh giá hoặc xây dựng Hội đồng để đánh giá và thẩm định Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;c ) Hoàn thiện Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư trình Thủ tướng nhà nước .2. Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng liên ngành hoặc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan đánh giá và thẩm định Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư. Trường hợp xây dựng Hội đồng liên ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và những cơ quan có tương quan đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .3. Chủ chương trình hoàn hảo Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư theo quan điểm đánh giá và thẩm định lao lý tại khoản 2 Điều này trình nhà nước .4. nhà nước xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, gồm có tiềm năng, khoanh vùng phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, thời hạn, quy trình tiến độ, chính sách và giải pháp, chủ trương thực thi .

Điều 23. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A

1. Người đứng đầu bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực tổ chức triển khai lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi ;b ) Giao đơn vị chức năng có công dụng đánh giá và thẩm định hoặc xây dựng Hội đồng để thẩm định và đánh giá Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;c ) Chỉ đạo đơn vị chức năng lao lý tại điểm a khoản này hoàn hảo Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi trình Thủ tướng nhà nước .2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao cơ quan trình độ hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi ;b ) Thành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định do một Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm quản trị, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định và những sở, ban, ngành tương quan là thành viên để đánh giá và thẩm định Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;c ) Chỉ đạo cơ quan pháp luật tại điểm a khoản này hoàn hảo Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi theo quan điểm thẩm định và đánh giá lao lý tại điểm b khoản này báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;d ) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho quan điểm trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng nhà nước .3. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định liên ngành hoặc giao cho một cơ quan chủ trì đánh giá và thẩm định Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi trên cơ sở yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn so với những dự án Bất Động Sản sử dụng :a ) Vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế ;b ) Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, cơ quan TW ;

c) Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Chính phủ.
Ý kiến thẩm định được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc cơ quan chủ trì thẩm định quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Hội đồng đánh giá và thẩm định liên ngành hoặc cơ quan chủ trì thẩm định và đánh giá pháp luật tại khoản 3 Điều này gửi quan điểm đánh giá và thẩm định để bộ, ngành và địa phương hoàn hảo Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi trình Thủ tướng nhà nước .6. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, quá trình triển khai .

Điều 24. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

1. Căn cứ kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm của quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, những cơ quan có tương quan và nhà hỗ trợ vốn thiết kế xây dựng khuynh hướng hợp tác và nghành ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế .2. Trên cơ sở khuynh hướng hợp tác và nghành ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, nhu yếu kêu gọi, điều kiện kèm theo cung ứng vốn của nhà hỗ trợ vốn, cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hỗ trợ vốn kèm theo yêu cầu chương trình, dự án Bất Động Sản .3. Căn cứ xu thế hợp tác với nhà hỗ trợ vốn quốc tế và nghành ưu tiên về sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, những cơ quan có tương quan và nhà hỗ trợ vốn lựa chọn những đề xuất kiến nghị chương trình, dự án Bất Động Sản tương thích và thông tin để cơ quan chủ quản lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư .4. Đối với chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư thực thi theo lao lý tại những điều 19, 20 và 21 của Luật này .5. Đối với chương trình thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của nhà nước, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư triển khai theo lao lý tại Điều 22 của Luật này .6. Đối với dự án Bất Động Sản nhóm A, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư thực thi theo pháp luật tại Điều 23 của Luật này .7. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản khác thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước pháp luật tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 17 của Luật này :a ) Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;b ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và đánh giá Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn trình Thủ tướng nhà nước ;c ) Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư .8. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản không thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này :a ) Cơ quan chủ quản lấy quan điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan có tương quan về chủ trương đầu tư ;b ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;c ) Căn cứ quan điểm của những cơ quan, quan điểm thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ quản tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và quyết định hành động chủ trương đầu tư .

Điều 25. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức khác quản lý

1. Người đứng đầu cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực tổ chức triển khai lập Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư ;b ) Giao đơn vị chức năng có tính năng thẩm định và đánh giá hoặc xây dựng Hội đồng để thẩm định và đánh giá Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;c ) Chỉ đạo đơn vị chức năng pháp luật tại điểm a khoản này hoàn hảo Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư, thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .3. Cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; những cơ quan, tổ chức triển khai khác hoàn hảo Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư theo quan điểm thẩm định và đánh giá pháp luật tại khoản 2 Điều này trình Thủ tướng nhà nước .4. Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, quy trình tiến độ thực thi .

Điều 26. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, cơ quan trung ương

1. Người đứng đầu bộ, cơ quan TW có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực tổ chức triển khai lập Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư ;b ) Giao đơn vị chức năng có tính năng thẩm định và đánh giá hoặc xây dựng Hội đồng để đánh giá và thẩm định Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;c ) Chỉ đạo đơn vị chức năng pháp luật tại điểm a khoản này hoàn hảo Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .3. Căn cứ quan điểm đánh giá và thẩm định lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người đứng đầu bộ, cơ quan TW quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, tiến trình thực thi .

Điều 27. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý

1. quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao cơ quan trình độ hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư ;b ) Thành lập Hội đồng để thẩm định và đánh giá Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;c ) Chỉ đạo cơ quan pháp luật tại điểm a khoản này hoàn hảo Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư .2. Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B và dự án Bất Động Sản trọng điểm nhóm C :

a) Đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

b) Đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

c ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;d ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy hoàn hảo Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư theo quan điểm thẩm định và đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;đ ) Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư của dự án Bất Động Sản, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, tiến trình triển khai .3. Đối với dự án Bất Động Sản nhóm C không thuộc pháp luật tại khoản 2 Điều này :a ) Đối với dự án Bất Động Sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản trị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;b ) Đối với dự án Bất Động Sản do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản trị, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;c ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;d ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy hoàn hảo Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư theo quan điểm đánh giá và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;đ ) Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, quá trình triển khai .

Điều 28. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư

1. Chủ chương trình có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực lập Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư ;b ) Giao đơn vị chức năng có công dụng thẩm định và đánh giá hoặc xây dựng Hội đồng để thẩm định và đánh giá Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư ;c ) Hoàn thiện Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân cùng cấp .2. quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Đối với chương trình do cấp tỉnh quản trị, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định và đánh giá theo lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Luật này hoặc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan đánh giá và thẩm định Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;b ) Đối với chương trình do cấp huyện, cấp xã quản trị, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng Hội đồng để thẩm định và đánh giá Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .3. Chủ chương trình triển khai xong Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư chương trình đầu tư khu công trình Ủy ban nhân dân cùng cấp .4. Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư .5. Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá lao lý tại khoản 2 Điều này, Hội đồng nhân dân những cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng vốn đầu tư, khu vực, thời hạn, quá trình thực thi .

Điều 29. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư

1. Cơ quan được giao sẵn sàng chuẩn bị Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực lập Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;b ) Giao đơn vị chức năng có tính năng thẩm định và đánh giá hoặc xây dựng Hội đồng để thẩm định và đánh giá Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư ;c ) Hoàn thiện Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân cùng cấp .2. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh và những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư :

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Luật này hoặc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
Đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b ) Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá pháp luật tại điểm a khoản này, cơ quan được giao chuẩn bị sẵn sàng Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư hoàn hảo Báo cáo gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, khu vực, thời hạn thực thi .3. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, khu vực, thời hạn thực thi .

Điều 30. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư

1. Cơ quan được giao sẵn sàng chuẩn bị Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực lập Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư ;b ) Giao đơn vị chức năng có công dụng thẩm định và đánh giá hoặc xây dựng Hội đồng để đánh giá và thẩm định Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư ;c ) Hoàn thiện Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan thẩm định và đánh giá Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .3. Căn cứ quan điểm đánh giá và thẩm định lao lý tại khoản 2 Điều này, cơ quan được giao chuẩn bị sẵn sàng Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư hoàn hảo Báo cáo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, khu vực, thời hạn, tiến trình thực thi .

Điều 31. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã

1. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện :a ) quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan trình độ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã lập Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư và xây dựng Hội đồng để thẩm định và đánh giá Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;b ) Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư triển khai xong Báo cáo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ;c ) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, tiến trình triển khai .2. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp xã và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp xã :a ) quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai lập Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư và xây dựng Hội đồng để đánh giá và thẩm định Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;b ) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, quá trình thực thi .

Điều 32. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

1. Việc quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước phải tương thích đối tượng người dùng, ngành, nghành được sử dụng vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước theo pháp luật của nhà nước .2. Trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư :a ) Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, triển khai theo lao lý tại những điều 19, 20 và 21 của Luật này ;b ) Đối với dự án Bất Động Sản nhóm A, thực thi theo pháp luật tại Điều 23 của Luật này ;c ) Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C do bộ, cơ quan TW quản trị, triển khai theo pháp luật tại Điều 26 của Luật này ;d ) Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C do cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác quản trị, thực thi theo pháp luật tại Điều 25 của Luật này ;đ ) Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản trị, thực thi theo pháp luật tại Điều 29 và Điều 30 của Luật này .

Điều 33. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án khẩn cấp và dự án theo hình thức đối tác công tư

1. Việc quyết định hành động chủ trương đầu tư so với dự án Bất Động Sản khẩn cấp nhằm mục đích khắc phục kịp thời những sự cố thiên tai và những trường hợp bất khả kháng khác, bảo vệ sử dụng có hiệu suất cao những nguồn vốn đầu tư công, tránh thất thoát, tiêu tốn lãng phí .2. Việc quyết định hành động chủ trương đầu tư so với dự án Bất Động Sản theo hình thức đối tác chiến lược công tư bảo vệ những nguyên tắc sau đây :a ) Tuân thủ những điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 18 của Luật này ;b ) Bảo đảm quản trị ngặt nghèo phần vốn đầu tư công ;c ) Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án Bất Động Sản dữ thế chủ động quản trị, sử dụng phần vốn góp của mình vào dự án Bất Động Sản theo đúng tiềm năng đầu tư và cam kết với Nhà nước .3. Trình tự, thủ tục, nội dung quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản khẩn cấp và đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư :a ) Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc thực thi theo lao lý tại những điều 19, 20 và 21 của Luật này ;b ) Đối với dự án Bất Động Sản không thuộc lao lý tại điểm a khoản này triển khai theo lao lý của nhà nước .

Điều 34. Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công
Nội dung chủ yếu của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công bao gồm:

2. Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi và quy mô chương trình ;3. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu tổ chức nguồn lực thực thi chương trình, gồm có hạng mục dự án Bất Động Sản hoặc đối tượng người dùng đầu tư, năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công, kêu gọi những nguồn vốn và nguồn lực khác ;4. Dự kiến quy trình tiến độ triển khai chương trình tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn và năng lực kêu gọi những nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hài hòa và hợp lý bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, có hiệu suất cao ;5. Xác định ngân sách tương quan trong quy trình triển khai và ngân sách quản lý và vận hành sau khi chương trình kết thúc ;6. Phân tích, nhìn nhận sơ bộ những tác động ảnh hưởng, tác động ảnh hưởng về thiên nhiên và môi trường, xã hội của chương trình, thống kê giám sát hiệu suất cao đầu tư về mặt kinh tế tài chính – xã hội của chương trình ;7. Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần của chương trình theo lao lý của pháp lý ;8. Các giải pháp tổ chức triển khai thực thi .

Điều 35. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A

1. Nội dung Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản nhóm A có cấu phần kiến thiết xây dựng triển khai theo pháp luật của pháp lý về kiến thiết xây dựng .2. Nội dung hầu hết của Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản nhóm A không có cấu phần kiến thiết xây dựng gồm có :a ) Sự thiết yếu đầu tư, những điều kiện kèm theo để triển khai đầu tư, nhìn nhận về sự tương thích với quy hoạch, kế hoạch đầu tư ;b ) Dự báo nhu yếu, khoanh vùng phạm vi ship hàng và dự kiến tiềm năng đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư ;c ) Khu vực, khu vực đầu tư, dự kiến nhu yếu diện tích quy hoạnh sử dụng đất và nhu yếu sử dụng tài nguyên khác ;d ) Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ tiên tiến, kỹ thuật và những điều kiện kèm theo cung ứng vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, dịch vụ, hạ tầng ;đ ) Phân tích, lựa chọn sơ bộ những giải pháp đầu tư và quy mô những khuôn khổ đầu tư ;e ) Phương án toàn diện và tổng thể đền bù, giải phóng mặt phẳng, tái định cư, giải pháp bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;g ) Phân tích, nhìn nhận sơ bộ ảnh hưởng tác động về môi trường tự nhiên, xã hội của dự án Bất Động Sản ;h ) Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, giải pháp kêu gọi vốn, cơ cấu tổ chức nguồn vốn ;i ) Xác định sơ bộ ngân sách quản lý và vận hành, bảo trì, trùng tu, sửa chữa thay thế lớn trong quá trình khai thác dự án Bất Động Sản ;k ) Dự kiến tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản, phân loại tiến trình đầu tư ;l ) Xác định sơ bộ hiệu suất cao đầu tư về kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản ;m ) Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần hoặc tiểu dự án Bất Động Sản ( nếu có ) ;n ) Các giải pháp tổ chức triển khai thực thi .

Điều 36. Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C
Nội dung chủ yếu của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C bao gồm:

1. Sự thiết yếu đầu tư, những điều kiện kèm theo để thực thi đầu tư, nhìn nhận về sự tương thích với quy hoạch, kế hoạch đầu tư ;2. Mục tiêu, quy mô, khu vực và khoanh vùng phạm vi đầu tư ;3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu tổ chức nguồn vốn đầu tư, năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc kêu gọi những nguồn vốn, nguồn lực khác để thực thi dự án Bất Động Sản ;4. Dự kiến quy trình tiến độ tiến hành thực thi đầu tư tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn và năng lực kêu gọi những nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hài hòa và hợp lý bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, có hiệu suất cao ;5. Xác định sơ bộ ngân sách tương quan trong quy trình thực thi và ngân sách quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản sau khi triển khai xong ;6. Phân tích, nhìn nhận sơ bộ tác động ảnh hưởng về môi trường tự nhiên, xã hội ; xác lập sơ bộ hiệu suất cao đầu tư về kinh tế tài chính – xã hội ;7. Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần ( nếu có ) ;8. Các giải pháp tổ chức triển khai triển khai .

Điều 37. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án
Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 38. Phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn so với :a ) Chương trình tiềm năng vương quốc ;b ) Chương trình tiềm năng do nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư ;c ) Dự án quan trọng vương quốc ;d ) Dự án sử dụng vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước ;đ ) Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế ;e ) Dự án của bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác sử dụng vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước ;g ) Dự án sử dụng nguồn vốn khác theo pháp luật của nhà nước .2. Trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo lao lý tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác giao cơ quan chuyên môn quản trị về đầu tư thẩm định và đánh giá sơ bộ nguồn vốn và năng lực cân đối vốn chương trình, dự án Bất Động Sản được giao quản trị .3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn chương trình, dự án Bất Động Sản do địa phương quản trị :a ) Chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;b ) Chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư ;c ) Dự án sử dụng vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước .4. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc cấp mình quản trị :a ) Chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư ;b ) Trước khi gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương ;c ) Dự án sử dụng vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước .

Mục 2
LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 39. Thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án

1. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động đầu tư :a ) Chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc đã được Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư ;b ) Chương trình tiềm năng đã được nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư ;c ) Chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế trong nghành bảo mật an ninh, quốc phòng, tôn giáo và những chương trình, dự án Bất Động Sản khác theo lao lý của nhà nước .2. Người đứng đầu bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác :a ) Quyết định đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước ;b ) Quyết định đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế thuộc thẩm quyền quản trị, trừ những dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều này ;c ) Được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định hành động đầu tư so với những dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C lao lý tại điểm a và điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới trực tiếp .3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh :a ) Quyết định đầu tư chương trình sử dụng hàng loạt vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư ;b ) Quyết định đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản trị, trừ dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều này ;c ) Được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định hành động đầu tư so với những dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C lao lý tại điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới .4. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã :a ) Quyết định đầu tư chương trình sử dụng hàng loạt vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định hành động ;b ) Quyết định đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C sử dụng hàng loạt vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã ;c ) quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định hành động đầu tư so với những dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới trực tiếp .

Điều 40. Căn cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án

1. Chiến lược và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .3. Sự thiết yếu của chương trình, dự án Bất Động Sản .4. Mục tiêu của chương trình, dự án Bất Động Sản .5. Chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .6. Khả năng kêu gọi và cân đối nguồn vốn đầu tư công và những nguồn vốn khác để thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 41. Trình tự lập, thẩm định, quyết định chương trình mục tiêu quốc gia

1. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Quốc hội quyết định hành động, chủ chương trình lập Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi trình Thủ tướng nhà nước .2. Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm quản trị Hội đồng để thẩm định và đánh giá chương trình .3. Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước thẩm định và đánh giá những nội dung lao lý tại khoản 1 Điều 47 và khoản 2 Điều 48 của Luật này .4. Căn cứ quan điểm đánh giá và thẩm định của Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước, chủ chương trình hoàn hảo Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi và dự thảo Quyết định chương trình gửi Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước xem xét, trình Thủ tướng nhà nước .5. Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .

Điều 42. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình đầu tư công do Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

1. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được nhà nước quyết định hành động, chủ chương trình lập chương trình và tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định theo pháp luật của pháp lý trình Thủ tướng nhà nước .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định những nội dung pháp luật tại khoản 1 Điều 47 và khoản 2 Điều 48 của Luật này .3. Chủ chương trình hoàn hảo chương trình và dự thảo Quyết định đầu tư chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng nhà nước .4. Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .

Điều 43. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư

1. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân quyết định hành động, chủ chương trình lập chương trình và tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định theo pháp luật của pháp lý trình Ủy ban nhân dân cùng cấp .2. Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định những nội dung lao lý tại khoản 1 Điều 47 và khoản 2 Điều 48 của Luật này .3. Chủ chương trình hoàn hảo chương trình và dự thảo Quyết định đầu tư trình quản trị Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định hành động .

Điều 44. Trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án

1. Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc :a ) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Quốc hội quyết định hành động, chủ đầu tư lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi dự án Bất Động Sản báo cáo giải trình cơ quan chủ quản xem xét, trình Thủ tướng nhà nước ;b ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước để thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản ;c ) Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước đánh giá và thẩm định những nội dung pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47, khoản 2 Điều 48 của Luật này ;d ) Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá, chủ đầu tư và cơ quan chủ quản hoàn hảo dự án Bất Động Sản báo cáo giải trình cơ quan chủ quản trải qua, gửi Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước ;đ ) Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản .2. Đối với dự án Bất Động Sản không có cấu phần kiến thiết xây dựng :a ) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động, chủ đầu tư lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi dự án Bất Động Sản trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư ;b ) Người đứng đầu bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá hoặc giao cơ quan chuyên môn quản trị về đầu tư tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản ;c ) Hội đồng đánh giá và thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản trị về đầu tư đánh giá và thẩm định những nội dung pháp luật tại khoản 2 Điều 47 và khoản 2 Điều 48 của Luật này ;d ) Cấp có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư sau khi chủ đầu tư hoàn hảo Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi dự án Bất Động Sản theo quan điểm thẩm định và đánh giá pháp luật tại điểm c khoản này .3. Trình tự lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản có cấu phần thiết kế xây dựng thực thi theo lao lý của pháp lý về kiến thiết xây dựng và pháp lý khác có tương quan, trừ dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .4. Trình tự, nội dung lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản theo hình thức đối tác chiến lược công tư triển khai theo lao lý của nhà nước, trừ dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .

Điều 45. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

1. Sau khi có quyết định hành động chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản phát hành quyết định hành động về chủ đầu tư, giao chủ đầu tư phối hợp với nhà hỗ trợ vốn lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi chương trình, dự án Bất Động Sản trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản .2. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước theo pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 39 của Luật này :a ) Trình tự lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc triển khai theo pháp luật tại Điều 41 và khoản 1 Điều 44 của Luật này ;b ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá và thẩm định Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi những dự án Bất Động Sản khác, trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .3. Người đứng đầu cơ quan chủ quản chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và quyết định hành động đầu tư so với chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động của mình .4. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế vận dụng chính sách kinh tế tài chính trong nước theo hình thức cho vay lại, việc lập, thẩm định và đánh giá chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý của Luật này và phải được đánh giá và thẩm định giải pháp kinh tế tài chính của chương trình, dự án Bất Động Sản và năng lượng kinh tế tài chính của chủ đầu tư theo pháp luật của pháp lý về quản trị nợ công và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .5. Cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì thẩm định và đánh giá phải lấy quan điểm của những cơ quan có tương quan, xem xét trình tự, thủ tục, quá trình và quan điểm của nhà hỗ trợ vốn .nhayViệc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Nghị định 52/2017/NĐ-CP của Chính phủ nhay

Điều 46. Điều chỉnh chương trình, dự án

1. Cấp có thẩm quyền quyết định hành động chương trình theo lao lý tại Điều 39 của Luật này triển khai việc kiểm soát và điều chỉnh chương trình trong những trường hợp sau :b ) Khi kiểm soát và điều chỉnh hoặc dừng chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền ;c ) Do những nguyên do bất khả kháng làm đổi khác về tiềm năng, nội dung đầu tư, ngân sách và thời hạn thực thi chương trình .2. Cấp có thẩm quyền quyết định hành động dự án Bất Động Sản theo lao lý tại Điều 39 của Luật này thực thi việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản trong những trường hợp sau :a ) Do những nguyên do bất khả kháng làm biến hóa về tiềm năng, nội dung đầu tư, ngân sách và thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản ;b ) Do tác động ảnh hưởng của sự cố thiên tai, hỏa hoạn và những yếu tố bất khả kháng khác khi đã hết thời hạn bảo hiểm của dự án Bất Động Sản ;c ) Xuất hiện những yếu tố mang lại hiệu suất cao cao hơn về kinh tế tài chính, kinh tế tài chính – xã hội do việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản mang lại và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá và thẩm định ;d ) Khi kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch ảnh hưởng tác động trực tiếp tới dự án Bất Động Sản ;đ ) Khi chỉ số giá trong thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản lớn hơn chỉ số giá được sử dụng để tính dự trữ trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .3. Cấp có thẩm quyền chỉ được kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản sau khi thực thi kiểm tra, nhìn nhận theo lao lý của Luật này .4. Trình tự, nội dung lập, đánh giá và thẩm định kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản thực thi theo lao lý của nhà nước .

Điều 47. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án

1. Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi chương trình đầu tư công gồm những nội dung đa phần sau đây :a ) Sự thiết yếu đầu tư ;b ) Đánh giá tình hình của ngành, nghành thuộc tiềm năng và khoanh vùng phạm vi của chương trình ; những yếu tố cấp bách cần được xử lý trong chương trình ;c ) Mục tiêu tổng quát, tiềm năng đơn cử, hiệu quả, những chỉ tiêu đa phần trong từng quá trình ;d ) Phạm vi và quy mô của chương trình ;đ ) Các dự án Bất Động Sản thành phần thuộc chương trình cần triển khai để đạt được tiềm năng của chương trình, thứ tự ưu tiên và thời hạn thực thi những dự án Bất Động Sản thành phần ;e ) Dự kiến tổng mức vốn để thực thi chương trình, phân chia vốn theo tiềm năng, dự án Bất Động Sản thành phần và thời hạn thực thi, nguồn vốn và giải pháp kêu gọi vốn ;g ) Dự kiến thời hạn và quy trình tiến độ triển khai chương trình ;h ) Các giải pháp để thực thi chương trình ; chính sách, chủ trương vận dụng so với chương trình ; năng lực lồng ghép, phối hợp với những chương trình khác ;i ) Yêu cầu hợp tác quốc tế ( nếu có ) ;k ) Tổ chức triển khai chương trình ;l ) Đánh giá hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội chung của chương trình .2. Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản không có cấu phần thiết kế xây dựng gồm có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Sự thiết yếu đầu tư ;c ) Phân tích, xác lập tiềm năng, trách nhiệm, hiệu quả đầu ra của dự án Bất Động Sản ; nghiên cứu và phân tích, lựa chọn quy mô hài hòa và hợp lý ; xác lập phân kỳ đầu tư ; lựa chọn hình thức đầu tư ;d ) Phân tích những điều kiện kèm theo tự nhiên, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – kỹ thuật, lựa chọn khu vực đầu tư ;đ ) Phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ tiên tiến, kỹ thuật, thiết bị ;e ) Phương án tổ chức triển khai quản trị, khai thác, sử dụng dự án Bất Động Sản ;g ) Đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên và giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ;

h) Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

i ) Dự kiến quá trình triển khai dự án Bất Động Sản ; những mốc thời hạn chính triển khai đầu tư ;k ) Xác định tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, giải pháp kêu gọi vốn ;l ) Xác định ngân sách quản lý và vận hành, bảo trì, trùng tu, thay thế sửa chữa lớn trong tiến trình khai thác dự án Bất Động Sản ;m ) Tổ chức quản trị dự án Bất Động Sản, gồm có xác lập chủ đầu tư, nghiên cứu và phân tích lựa chọn hình thức tổ chức triển khai quản trị thực thi dự án Bất Động Sản, mối quan hệ và nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể tương quan đến quy trình thực thi dự án Bất Động Sản, tổ chức triển khai cỗ máy quản trị khai thác dự án Bất Động Sản ;n ) Phân tích hiệu suất cao đầu tư, gồm có hiệu suất cao và tác động ảnh hưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo mật an ninh, quốc phòng, năng lực tịch thu vốn đầu tư ( nếu có ) .3. Nội dung Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản có cấu phần thiết kế xây dựng triển khai theo pháp luật của pháp lý về kiến thiết xây dựng và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 48. Hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định chương trình, dự án

1. Hồ sơ đánh giá và thẩm định chương trình, dự án Bất Động Sản gồm có :a ) Tờ trình thẩm định và đánh giá chương trình, dự án Bất Động Sản ;b ) Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Các tài liệu khác có tương quan .2. Nội dung, thời hạn đánh giá và thẩm định chương trình, dự án Bất Động Sản theo pháp luật của nhà nước .

CHƯƠNG III
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 49. Phân loại kế hoạch đầu tư công

1. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo thời hạn kế hoạch, gồm có :a ) Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập trong thời hạn 05 năm, tương thích với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm ;b ) Kế hoạch đầu tư công hằng năm để tiến hành triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, tương thích với tiềm năng kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hằng năm và cân đối vốn đầu tư công hằng năm .2. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo cấp quản trị, gồm có :a ) Kế hoạch đầu tư công của vương quốc ;b ) Kế hoạch đầu tư công của những bộ, cơ quan TW ;c ) Kế hoạch đầu tư công của những cấp chính quyền sở tại địa phương .3. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo nguồn vốn đầu tư, gồm có :a ) Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW, gồm có đầu tư theo ngành, nghành của bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác và những chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách TW cho bộ, ngành và địa phương ;b ) Kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách địa phương ;c ) Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước ;d ) Kế hoạch đầu tư vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước ;đ ) Kế hoạch đầu tư vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước ;e ) Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư ;g ) Kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế .

Điều 50. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn gồm có :a ) Tình hình và hiệu quả triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước ;b ) Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm của vương quốc, ngành, nghành nghề dịch vụ, địa phương ; kế hoạch nợ vương quốc ; tiềm năng ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của vương quốc, ngành, nghành, địa phương ;d ) Nhu cầu và dự báo năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư để kiến thiết xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội, năng lực cân đối vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước ;đ ) Dự báo ảnh hưởng tác động của tình hình quốc tế và trong nước đến sự tăng trưởng và năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư ;e ) Cơ chế và chủ trương lôi cuốn những nguồn vốn đầu tư của những thành phần kinh tế tài chính để kiến thiết xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội .2. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm gồm có :a ) Tình hình và hiệu quả triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vương quốc, ngành, nghành nghề dịch vụ, địa phương ; tác dụng triển khai kế hoạch đầu tư công năm trước ;b ) Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hằng năm ;c ) Kế hoạch đầu tư công trung hạn ; những trách nhiệm cấp bách, đột xuất mới phát sinh chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ;d ) Nhu cầu và năng lực cân đối những nguồn lực để đầu tư kiến thiết xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội trong năm kế hoạch .

Điều 51. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Phù hợp với những tiềm năng tăng trưởng tại kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm và hằng năm của vương quốc, ngành, nghành, địa phương và những quy hoạch đã được phê duyệt .2. Phù hợp với năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và lôi cuốn những nguồn vốn đầu tư của những thành phần kinh tế tài chính khác ; bảo vệ cân đối vĩ mô, ưu tiên bảo đảm an toàn nợ công .3. Việc phân chia vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia vốn đầu tư công trong từng tiến trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt .4. Ưu tiên sắp xếp vốn cho những ngành, nghành, vùng chủ quyền lãnh thổ theo tiềm năng và xu thế tăng trưởng của từng thời kỳ .5. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch và công minh .6. Bảo đảm quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất về tiềm năng, chính sách, chủ trương ; triển khai phân cấp trong quản trị đầu tư, tạo quyền dữ thế chủ động cho bộ, ngành và địa phương theo lao lý của pháp lý nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao đầu tư .7. Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải tương thích với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt .

Điều 52. Nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

1. Tình hình tiến hành và hiệu quả triển khai kế hoạch đầu tư quy trình tiến độ trước .2. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; tiềm năng, khuynh hướng đầu tư trong trung hạn .3. Khả năng kêu gọi và cân đối những nguồn vốn ; dự kiến tổng mức đầu tư để triển khai những tiềm năng, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, ngành, nghành trong trung hạn, gồm có vốn chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, thực thi dự án Bất Động Sản, hoàn trả những khoản ứng trước, hoàn trả những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư .4. Nguyên tắc, tiêu chuẩn phân chia vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn .5. Sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn hạng mục dự án Bất Động Sản và mức vốn sắp xếp đơn cử cho từng dự án Bất Động Sản trong trung hạn tương thích với năng lực cân đối vốn đầu tư công và năng lực kêu gọi những nguồn vốn khác để triển khai những tiềm năng, trách nhiệm và khuynh hướng kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm .6. Giải pháp thực thi và dự kiến hiệu quả đạt được .

Điều 53. Nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

1. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm trước .2. Định hướng đầu tư công trong năm kế hoạch .3. Khả năng kêu gọi và cân đối những nguồn vốn thực thi trong năm kế hoạch .4. Lựa chọn hạng mục dự án Bất Động Sản và mức vốn sắp xếp đơn cử cho từng dự án Bất Động Sản tương thích với hạng mục dự án Bất Động Sản thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và năng lực cân đối nguồn vốn kế hoạch hằng năm .5. Giải pháp quản lý, tổ chức triển khai triển khai và dự kiến tác dụng đạt được .

Điều 54. Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án

1. Nhằm triển khai tiềm năng, khuynh hướng tăng trưởng trong kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt. Không sắp xếp vốn cho chương trình, dự án Bất Động Sản không thuộc nghành nghề dịch vụ đầu tư công .2. Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .3. Tập trung sắp xếp vốn đầu tư công để hoàn thành xong và đẩy nhanh quá trình chương trình, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, chương trình, dự án Bất Động Sản trọng điểm có ý nghĩa lớn so với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia, của những cấp, những ngành .4. Trong từng ngành, nghành nghề dịch vụ, việc sắp xếp vốn triển khai theo thứ tự ưu tiên như sau :a ) Dự án đã triển khai xong và chuyển giao đưa vào sử dụng nhưng chưa sắp xếp đủ vốn ; dự án Bất Động Sản dự kiến hoàn thành xong trong kỳ kế hoạch ; vốn đối ứng cho dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế ; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực thi dự án Bất Động Sản theo hình thức đối tác chiến lược công tư ;b ) Dự án chuyển tiếp triển khai theo tiến trình được phê duyệt ;c ) Dự án thi công mới phân phối nhu yếu pháp luật tại khoản 5 Điều này .5. Việc sắp xếp vốn kế hoạch cho chương trình, dự án Bất Động Sản khai công mới phải phân phối những nhu yếu sau :a ) Chương trình, dự án Bất Động Sản thiết yếu, có đủ điều kiện kèm theo được sắp xếp vốn kế hoạch theo pháp luật tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này ;b ) Sau khi đã sắp xếp vốn để thanh toán giao dịch nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản theo lao lý tại khoản 2 Điều 106 của Luật này ;c ) Bảo đảm sắp xếp đủ vốn để triển khai xong chương trình, dự án Bất Động Sản theo tiến trình đầu tư đã được phê duyệt .6. nhà nước lao lý mức vốn dự trữ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để giải quyết và xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình tiến hành kế hoạch đầu tư công trung hạn .

Điều 55. Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn

2. Xác định rõ nguồn vốn và năng lực cân đối vốn để thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .3. Tuân thủ pháp luật của pháp lý về nguyên tắc, tiêu chuẩn phân chia vốn đầu tư công .

Điều 56. Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm

1. Chương trình, dự án Bất Động Sản phải có trong hạng mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án Bất Động Sản khẩn cấp được lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều 33 của Luật này .2. Chương trình, dự án Bất Động Sản đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .3. Có điều ước quốc tế về vốn ODA và vốn vay tặng thêm được ký kết so với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế .4. Dự án thi công mới chỉ được sắp xếp vốn sau khi đã hoàn thành xong những thủ tục đầu tư theo lao lý của nhà nước .

Điều 58. Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn

1. Trước ngày 31 tháng 3 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước, trên cơ sở những tiềm năng, xu thế kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm, Thủ tướng nhà nước phát hành pháp luật về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau, gồm có tiềm năng, khuynh hướng và giao trách nhiệm tiến hành thiết kế xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn .2. Trước ngày 15 tháng 5 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những bộ, ngành và địa phương về tiềm năng, nhu yếu, nội dung, thời hạn, tiến trình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau .3. Căn cứ lao lý của Thủ tướng nhà nước, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác :a ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị về đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn ;b ) Giao cơ quan, đơn vị chức năng thường trực sử dụng vốn đầu tư công lập kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình sau trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm được giao, báo cáo giải trình cơ quan cấp trên xem xét trước ngày 15 tháng 9 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước và gửi cơ quan chuyên môn quản trị về đầu tư trước ngày 15 tháng 10 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước ;c ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị về đầu tư tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau trước ngày 15 tháng 11 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước ;d ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị về đầu tư lập kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn hảo và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 12 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước .4. Căn cứ lao lý của Thủ tướng nhà nước, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh :a ) Trước ngày 15 tháng 6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước hướng dẫn cho những cơ quan, đơn vị chức năng ở địa phương lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau ;b ) Giao cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công tổ chức triển khai lập, đánh giá và thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản trị báo cáo giải trình cơ quan cấp trên xem xét trước ngày 15 tháng 9 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 10 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước ;c ) Tổ chức thẩm định và đánh giá hoặc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn của sở, ban, ngành thuộc tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước ;d ) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp tỉnh quá trình sau, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trước ngày 30 tháng 11 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước ;đ ) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho quan điểm kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau, gồm có cụ thể hạng mục dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản ;e ) Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 12 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước .5. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã lập, thẩm định và đánh giá hoặc giao cơ quan chuyên môn quản trị về đầu tư tổ chức triển khai lập, thẩm định và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau của cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho quan điểm và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo lao lý tại điểm a khoản 4 Điều này .6. Trước ngày 31 tháng 01 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến thu, chi ngân sách nhà nước quá trình sau ; năng lực kêu gọi nguồn vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước .7. Từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 30 tháng 4 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đánh giá và thẩm định kế hoạch và giải pháp phân chia vốn :a ) Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của những bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác ;b ) Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .8. Sau khi có quan điểm đánh giá và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh :a ) Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoàn hảo kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho quan điểm và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước ;b ) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn hảo kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước ;c ) Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước .9. Sau khi có quan điểm thẩm định và đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác triển khai xong kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước .10. Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn báo cáo giải trình nhà nước .

Điều 59. Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm

1. Trước ngày 15 tháng 5 hằng năm, Thủ tướng nhà nước phát hành lao lý về việc lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và dự trù ngân sách nhà nước năm sau, gồm có tiềm năng, khuynh hướng hầu hết và giao trách nhiệm tiến hành kiến thiết xây dựng kế hoạch đầu tư công năm sau .2. Trước ngày 15 tháng 6 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những bộ, ngành và địa phương kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và tiềm năng, nhu yếu, nội dung, thời hạn, quá trình lập kế hoạch đầu tư công năm sau .3. Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, những bộ, ngành và địa phương hướng dẫn cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới lập kế hoạch đầu tư công năm sau .4. Trước ngày 20 tháng 7 hằng năm, những cơ trình độ quản trị về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai lập, đánh giá và thẩm định, tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm sau trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản trị báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cùng cấp .5. Trước ngày 25 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trải qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau, gồm có chi tiết cụ thể hạng mục dự án Bất Động Sản và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản theo từng nguồn vốn và gửi cơ quan cấp trên ở địa phương báo cáo giải trình dự kiến đã được Hội đồng nhân dân trải qua .6. Trước ngày 31 tháng 7 hằng năm, những bộ, ngành và địa phương hoàn hảo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính .7. Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến năng lực thu, chi ngân sách nhà nước và chi đầu tư vốn ngân sách nhà nước, phát hành công trái vương quốc, trái phiếu nhà nước kế hoạch năm sau .8. Trước ngày 31 tháng 8 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và đánh giá kế hoạch và giải pháp phân chia kế hoạch đầu tư công năm sau :a ) Vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu nhà nước ; vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước ; vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế của bộ, ngành và địa phương ;b ) Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của những bộ, cơ quan TW, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức triển khai khác .9. Trước ngày 10 tháng 9 hằng năm, sau khi có quan điểm thẩm định và đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những bộ, ngành và địa phương hoàn thành xong dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính .10. Trước ngày 20 tháng 9 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm sau của vương quốc báo cáo giải trình nhà nước .11. Trình tự lập, thẩm định và đánh giá kế hoạch đầu tư công hằng năm do cấp huyện, cấp xã quản trị thực thi theo pháp luật của nhà nước .

Mục 2
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VỐN CÔNG TRÁI QUỐC GIA, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KHOẢN VỐN VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ ĐẦU TƯ

Điều 60. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước

1. Thực hiện theo lao lý tại những điều 54, 55, 56 và 57 của Luật này .2. Phù hợp với năng lực cân đối vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư khác so với những dự án Bất Động Sản sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư .3. Thuộc chương trình, trách nhiệm chi đầu tư tăng trưởng của ngân sách nhà nước đã được phê duyệt .4. Các dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước không do cấp mình quản trị phải được cấp có thẩm quyền đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .5. Phù hợp nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia vốn đầu tư tăng trưởng nguồn ngân sách nhà nước trong kỳ kế hoạch theo pháp luật của nhà nước .6. Mức vốn sắp xếp cho từng chương trình, dự án Bất Động Sản không vượt quá tổng mức vốn của chương trình, dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt .

Điều 61. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương

1. Thực hiện theo lao lý tại những điều 54, 55, 56, 57, khoản 5 và khoản 6 Điều 60 của Luật này .2. Phù hợp với năng lực cân đối thu, chi ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư khác so với những dự án Bất Động Sản sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư .3. Thuộc chương trình, trách nhiệm chi đầu tư tăng trưởng nguồn cân đối ngân sách địa phương đã được phê duyệt .4. Các dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách địa phương không do cấp mình quản trị phải được cấp có thẩm quyền đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .

Điều 62. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương

1. Thực hiện theo lao lý tại Điều 60 của Luật này .2. Việc phân chia, sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương theo đúng tiềm năng pháp luật tại nghị quyết của Quốc hội, lao lý của nhà nước .

Điều 63. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn trái phiếu chính quyền địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư  

1. Thực hiện theo pháp luật tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này .2. Phù hợp với năng lực kêu gọi những nguồn vốn vay và nguồn vốn kêu gọi khác .3. Bảo đảm năng lực cân đối ngân sách địa phương để hoàn trả vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương theo đúng thời hạn lao lý .4. Không sử dụng vốn bổ trợ có tiềm năng nguồn ngân sách TW, vốn trái phiếu nhà nước để hoàn trả vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, những khoản vay khác của ngân sách địa phương .5. Không sử dụng vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương để trả lãi và phí vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương, trừ những khoản lãi và phí được tính trong tổng mức đầu tư của từng dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt .6. Danh mục dự án Bất Động Sản sử dụng vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương phải thuộc hạng mục dự án Bất Động Sản trong kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. Mức vốn sắp xếp cho những dự án Bất Động Sản không vượt quá mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt .7. Danh mục dự án Bất Động Sản sử dụng những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương phải thuộc hạng mục dự án Bất Động Sản trong kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. Mức vốn sắp xếp cho những dự án Bất Động Sản không vượt quá mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt .

Điều 64. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ

1. Thực hiện theo lao lý tại những điều 54, 55, 56 và 57 của Luật này .2. Phù hợp với năng lực kêu gọi vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .3. Thuộc đối tượng người tiêu dùng sử dụng vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước .4. Đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .5. Phù hợp với nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu nhà nước trong kỳ kế hoạch theo pháp luật của nhà nước .6. Mức vốn sắp xếp cho từng chương trình, dự án Bất Động Sản không vượt quá tổng mức vốn của chương trình, dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt .

Điều 65. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ

1. Trước ngày 20 tháng 10 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, nhà nước trình Quốc hội kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước quá trình sau .2. Trước ngày 10 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, Quốc hội quyết định hành động kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau, gồm có những nội dung sau :a ) Mục tiêu, xu thế đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước của cả nước ;b ) Tổng mức vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước ;c ) Tổng mức vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước ;d ) Danh mục chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ;đ ) Giải pháp, chủ trương đa phần để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn .3. Trước ngày 10 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước, Thủ tướng nhà nước giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước cho những bộ, ngành và địa phương .4. Trước ngày 31 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cụ thể kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước cho những bộ, ngành và địa phương .

Điều 66. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ

1. Trước ngày 20 tháng 10 hằng năm, nhà nước trình Quốc hội kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm sau .2. Trước ngày 20 tháng 11 hằng năm, Quốc hội quyết định hành động kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm sau .3. Trước ngày 20 tháng 11 hằng năm, địa thế căn cứ tổng mức vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước đã được Quốc hội quyết định hành động trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhà nước quyết định hành động tổng mức vốn kế hoạch đầu tư vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước năm sau .4. Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, Thủ tướng nhà nước giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm sau theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định hành động cho những bộ, ngành và địa phương .5. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Thủ tướng nhà nước giao cụ thể hạng mục và tổng mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước năm sau cho những bộ, ngành và địa phương .6. Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết cụ thể hạng mục và mức vốn kế hoạch đầu tư năm sau vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước của từng dự án Bất Động Sản cho những bộ, ngành và địa phương .7. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, những bộ, ngành và địa phương giao hoặc thông tin kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước năm sau cho những đơn vị chức năng .

Điều 67. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư

1. Trước ngày 10 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp kế hoạch đầu tư công trung hạn, gồm có hạng mục chương trình, dự án Bất Động Sản và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản theo từng nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn .2. Trước ngày 20 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động kế hoạch đầu tư công trung hạn, gồm có tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản theo từng nguồn vốn .3. Trước ngày 25 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định hành động kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, gồm có tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hạng mục và mức vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản .4. Trước ngày 31 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, Ủy ban nhân dân những cấp giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho những đơn vị chức năng thực thi .

Điều 68. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư

1. Trước ngày 20 tháng 11 hằng năm, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp kế hoạch đầu tư năm sau, gồm có hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản theo từng nguồn vốn .2. Trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động kế hoạch đầu tư năm sau của cấp mình, gồm có hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản theo từng nguồn vốn .3. Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định hành động kế hoạch đầu tư năm sau của cấp mình, gồm có hạng mục và mức vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản .4. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân những cấp giao kế hoạch đầu tư năm sau cho những đơn vị chức năng thực thi .

Mục 3
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC, VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Điều 69. Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

1. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước :a ) Dự án phải có năng lực tịch thu vốn, có hiệu suất cao và năng lực trả nợ, thuộc ngành, nghành được sử dụng vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước ;

b) Chủ đầu tư vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích; trả nợ gốc, lãi vay đầy đủ và đúng thời hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký; thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng và các quy định của pháp luật.
Chính phủ quy định ngành, lĩnh vực và mức vốn cho vay các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; việc thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của từng dự án.

2. Việc lập, thẩm định và đánh giá kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước theo lao lý tại những điều 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58 và 59 của Luật này .3. Việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước thực thi như sau :a ) Trước ngày 10 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước, Thủ tướng nhà nước giao tổng mức kế hoạch đầu tư trung hạn vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước tiến trình sau ;b ) Trước ngày 31 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước quy trình tiến độ sau theo ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình .4. Việc giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước thực thi như sau :a ) Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Thủ tướng nhà nước giao tổng mức kế hoạch đầu tư năm sau ;b ) Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch đầu tư năm sau theo ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình .

Điều 70. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

1. Kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế phải được kiến thiết xây dựng trên cơ sở kế hoạch triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy trình tiến độ cam kết với nhà hỗ trợ vốn quốc tế .2. Kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế phải phân phối những nhu yếu sau :a ) Phải bộc lộ những nội dung theo từng hợp phần ; từng hoạt động giải trí chính của chương trình, dự án Bất Động Sản ; từng nguồn vốn hỗ trợ vốn, vốn đối ứng, những nguồn vốn khác ; báo cáo giải trình thuyết minh cơ sở, địa thế căn cứ đo lường và thống kê từng khuôn khổ ;b ) Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản hỗn hợp sử dụng vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, cơ quan quản trị lập và trình kế hoạch vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, vốn đối ứng chia theo từng nội dung chi của chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản do nhiều cơ quan quản trị, từng cơ quan, đơn vị chức năng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lập kế hoạch cho phần dự án Bất Động Sản do cơ quan, đơn vị chức năng thực thi. Trường hợp có cơ quan đầu mối điều phối chung, cơ quan điều phối chung chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp kế hoạch tổng thể và toàn diện của chương trình, dự án Bất Động Sản ;d ) Cân đối đủ vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo cam kết với nhà hỗ trợ vốn quốc tế, tương thích với năng lực giải ngân cho vay trong thực tiễn hằng năm của chương trình, dự án Bất Động Sản. Trường hợp được Thủ tướng nhà nước được cho phép, trên cơ sở thống nhất với nhà hỗ trợ vốn quốc tế, được sử dụng vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế làm vốn đối ứng .

Điều 71. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

1. Thực hiện theo lao lý tại những điều 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59 và 70 của Luật này .2. Lập kế hoạch đầu tư tổng thể và toàn diện và kế hoạch chi tiết cụ thể hằng năm chương trình, dự án Bất Động Sản :a ) Kế hoạch đầu tư toàn diện và tổng thể được lập cho hàng loạt thời hạn thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản và phải gồm có tổng thể những hợp phần, khuôn khổ, nhóm hoạt động giải trí, nguồn lực và quy trình tiến độ triển khai ;b ) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ký kết Điều ước quốc tế về vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, địa thế căn cứ vào văn kiện chương trình, dự án Bất Động Sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế về ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, chủ chương trình, chủ đầu tư phối hợp với nhà hỗ trợ vốn lập hoặc thanh tra rà soát, update kế hoạch đầu tư toàn diện và tổng thể trình cơ quan chủ quản xem xét và phê duyệt ;c ) Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản có nhiều dự án Bất Động Sản thành phần, kế hoạch đầu tư của chương trình, dự án Bất Động Sản gồm có kế hoạch đầu tư tổng thể và toàn diện và kế hoạch cụ thể của những dự án Bất Động Sản thành phần. Người đứng đầu cơ quan chủ quản chương trình, dự án Bất Động Sản phê duyệt kế hoạch đầu tư tổng thể và toàn diện của chương trình, dự án Bất Động Sản ; người đứng đầu cơ quan chủ quản dự án Bất Động Sản thành phần phê duyệt kế hoạch đầu tư của dự án Bất Động Sản thành phần ;d ) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đầu tư của chương trình, dự án Bất Động Sản, cơ quan chủ quản gửi quyết định hành động phê duyệt kèm theo kế hoạch đầu tư của chương trình, dự án Bất Động Sản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những cơ quan tương quan và nhà hỗ trợ vốn Giao hàng công tác làm việc giám sát, nhìn nhận và phối hợp thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .3. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế :a ) Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế được cân đối trong ngân sách nhà nước thực thi theo lao lý tại Điều 65 và Điều 66 của Luật này ;b ) Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế vận dụng chính sách kinh tế tài chính trong nước theo hình thức cho vay lại thực thi theo pháp luật tại Điều 69 của Luật này .

CHƯƠNG IV
THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, THANH TRA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Mục 1
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 72. Tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công

1. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, nhà nước pháp luật những giải pháp tổ chức triển khai, triển khai .2. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, quyết định hành động giao kế hoạch của cấp có thẩm quyền, nghị quyết của Hội đồng nhân dân những cấp về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, bộ, ngành và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và những cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công quyết định hành động những giải pháp tổ chức triển khai quản lý kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn do cấp mình quản trị .3. Thủ tướng nhà nước điều phối, lồng ghép những nguồn vốn thực thi những chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước của những bộ, ngành và địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công nhưng không làm biến hóa tiềm năng triển khai của chương trình, dự án Bất Động Sản .4. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc điều phối, lồng ghép những nguồn vốn triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư nhưng không làm biến hóa tiềm năng thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 73. Chấp hành kế hoạch đầu tư công

1. Bộ, ngành và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã :a ) Thông báo hoặc quyết định hành động giao kế hoạch đầu tư công cho những cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công ;b ) Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao kế hoạch đầu tư công .2. Cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực thi kế hoạch theo pháp luật của nhà nước .3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để bảo vệ việc giao, chấp hành kế hoạch đầu tư công theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền .

Điều 74. Triển khai kế hoạch đầu tư công

1. Bộ, ngành và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công :a ) Tổ chức thực thi kế hoạch đầu tư công đúng tiềm năng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động ;b ) Triển khai triển khai dự án Bất Động Sản theo đúng tiến trình và kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động ;c ) Lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu so với gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản được sắp xếp vốn theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động ;d ) Tổ chức nghiệm thu sát hoạch và thanh toán giao dịch, quyết toán theo đúng hợp đồng so với gói thầu đã hoàn thành xong và chuyển giao đưa vào sử dụng ;đ ) Cân đối những nguồn vốn để giao dịch thanh toán nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản theo lao lý tại khoản 2 Điều 106 của Luật này ;e ) Bảo đảm khoanh vùng phạm vi, quy mô đầu tư của từng dự án Bất Động Sản thực thi theo đúng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ, chương trình đã được phê duyệt và theo kế hoạch vốn đã được sắp xếp ;g ) Theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận việc thực thi kế hoạch đầu tư công .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực thi kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của những bộ, cơ quan TW và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .3. Bộ Tài chính bảo vệ thanh toán giao dịch đủ vốn theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .4. nhà nước lao lý cụ thể việc tiến hành triển khai kế hoạch đầu tư công .

Điều 75. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

1. Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh toàn diện và tổng thể kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu nhà nước trong những trường hợp sau :a ) Do kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng của kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vương quốc ;b ) Do biến hóa đột biến về cân đối ngân sách nhà nước hoặc năng lực kêu gọi những nguồn vốn .2. Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu nhà nước giữa những bộ, ngành và địa phương trong trường hợp không đổi khác tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm đã được Quốc hội quyết định hành động .3. Thủ tướng nhà nước địa thế căn cứ tình hình đơn cử trong kỳ kế hoạch quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh :a ) Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu nhà nước của những bộ, ngành và địa phương được giao theo lao lý tại khoản 3 Điều 65 của Luật này trong tổng mức vốn của từng bộ, ngành và địa phương đã được Quốc hội quyết định hành động ;b ) Kế hoạch đầu tư hằng năm vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu nhà nước giữa những ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình của những đối tượng người tiêu dùng theo lao lý tại khoản 4 và khoản 5 Điều 66 của Luật này ;c ) Kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước ;d ) Kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm so với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của nhà hỗ trợ vốn quốc tế trong nội bộ những cơ quan chủ quản .4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư :a ) Chủ trì đánh giá và thẩm định giải pháp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu giữa những ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình của những bộ, ngành và địa phương, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động ;b ) Chủ trì thẩm định và đánh giá giải pháp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu nhà nước trong nội bộ những ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình của những bộ, ngành và địa phương, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động ;

c) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư hằng năm vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các bộ, ngành và địa phương nhưng không được vượt quá tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm trước quy định tại điểm này.

5. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư trong những trường hợp sau :a ) Do kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng của kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương ;b ) Do đổi khác đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc năng lực kêu gọi những nguồn vốn của địa phương ;c ) Do đổi khác nhu yếu sử dụng hoặc năng lực tiến hành triển khai vốn kế hoạch hằng năm giữa những cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương .6. Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư giữa những ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình và trong nội bộ những ngành, nghành, chương trình của những đơn vị chức năng sử dụng những nguồn vốn này và báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất .

Điều 76. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước :a ) Thời gian triển khai và giải ngân cho vay vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước đến hết ngày 31 tháng 12 năm tiên phong của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau ;b ) Thời gian giải ngân cho vay vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm được lê dài sang năm sau. Trường hợp đặc biệt quan trọng, được cấp có thẩm quyền được cho phép thì được lê dài thời hạn giải ngân cho vay nhưng không quá kế hoạch đầu tư công trung hạn .2. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế :a ) Thời gian giải ngân cho vay kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo Điều ước quốc tế về ODA và vốn vay tặng thêm ký kết với nhà hỗ trợ vốn quốc tế ;b ) Phần vốn quốc tế trong kế hoạch đầu tư công hằng năm được phép giải ngân cho vay theo tiến trình thực thi và tiến trình cấp vốn của nhà hỗ trợ vốn quốc tế .3. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư, thời hạn giải ngân cho vay kế hoạch theo kỳ hạn vốn vay .

Mục 2
THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, THANH TRA KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 77. Theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công

1. Cơ quan trình độ quản trị đầu tư công tổ chức triển khai theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công thuộc cơ quan, đơn vị chức năng quản trị .2. Nội dung theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công gồm có :a ) Tình hình triển khai những lao lý của pháp lý về đầu tư công ;b ) Việc lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công ;c ) Việc lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt và triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản được sắp xếp trong kế hoạch đầu tư công ;d ) Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công ;đ ) Tình hình nợ đọng kiến thiết xây dựng cơ bản, tiêu tốn lãng phí, thất thoát trong đầu tư công .

Điều 78. Đánh giá kế hoạch đầu tư công

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn được nhìn nhận giữa kỳ và khi kết thúc kế hoạch .2. Kế hoạch đầu tư công hằng năm được nhìn nhận định kỳ hằng quý và hằng năm .3. Nội dung nhìn nhận kế hoạch đầu tư công :a ) Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;b ) Tác động của kế hoạch đầu tư công trong việc lôi cuốn đầu tư từ những nguồn vốn khác và hiệu quả tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;c ) Tính khả thi của kế hoạch đầu tư công ;d ) Tình hình quản trị đầu tư công ;đ ) Các sống sót, hạn chế ; nguyên do của sống sót, hạn chế trong việc thực thi kế hoạch đầu tư công và những giải pháp giải quyết và xử lý .

Điều 79. Theo dõi, kiểm tra chương trình, dự án

1. Cơ quan chủ quản, chủ chương trình và chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản và cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công triển khai theo dõi, kiểm tra hàng loạt quy trình đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo nội dung và những chỉ tiêu đã được phê duyệt nhằm mục đích bảo vệ tiềm năng và hiệu suất cao đầu tư .2. Việc kiểm tra chương trình, dự án Bất Động Sản thực thi như sau :a ) Chủ chương trình và chủ đầu tư kiểm tra chương trình, dự án Bất Động Sản được giao quản trị ;b ) Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư tổ chức triển khai kiểm tra tối thiểu một lần so với những chương trình, dự án Bất Động Sản có thời hạn thực thi trên 12 tháng ;c ) Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư tổ chức triển khai kiểm tra khi kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản làm biến hóa khu vực, tiềm năng, quy mô, tăng tổng mức đầu tư và trường hợp thiết yếu khác ;d ) Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công quyết định hành động tổ chức triển khai kiểm tra chương trình, dự án Bất Động Sản theo kế hoạch hoặc đột xuất .

Điều 80. Đánh giá chương trình, dự án

1. Đánh giá chương trình, dự án Bất Động Sản gồm có nhìn nhận bắt đầu, nhìn nhận giữa kỳ hoặc quy trình tiến độ, nhìn nhận kết thúc, nhìn nhận ảnh hưởng tác động và nhìn nhận đột xuất .2. Đối với chương trình đầu tư công, phải triển khai nhìn nhận giữa kỳ hoặc quy trình tiến độ, nhìn nhận kết thúc và nhìn nhận ảnh hưởng tác động .3. Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A phải thực thi nhìn nhận bắt đầu, nhìn nhận giữa kỳ, nhìn nhận kết thúc và nhìn nhận ảnh hưởng tác động .4. Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C phải thực thi nhìn nhận kết thúc và nhìn nhận tác động ảnh hưởng .5. Ngoài những lao lý tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này, cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư và cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công quyết định hành động thực thi nhìn nhận khác lao lý tại khoản 1 Điều này khi thiết yếu .

Điều 81. Nội dung đánh giá chương trình, dự án

1. Nội dung nhìn nhận khởi đầu gồm có :a ) Công tác sẵn sàng chuẩn bị, tổ chức triển khai, kêu gọi những nguồn lực để triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản bảo vệ đúng tiềm năng, quá trình đã được phê duyệt ;b ) Những vướng mắc, phát sinh mới Open so với thời gian phê duyệt chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Đề xuất những giải pháp xử lý những yếu tố vướng mắc, phát sinh tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn .2. Nội dung nhìn nhận giữa kỳ hoặc nhìn nhận quá trình gồm có :a ) Sự tương thích của hiệu quả triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản so với tiềm năng đầu tư ;b ) Mức độ triển khai xong khối lượng việc làm đến thời gian nhìn nhận so với kế hoạch được phê duyệt ;c ) Đề xuất những giải pháp thiết yếu, kể cả việc kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản .3. Nội dung nhìn nhận kết thúc gồm có :a ) Quá trình triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản : hoạt động giải trí quản trị triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản ; hiệu quả triển khai những tiềm năng của chương trình, dự án Bất Động Sản ; những nguồn lực đã kêu gọi ; những quyền lợi do chương trình, dự án Bất Động Sản mang lại cho những đối tượng người dùng thụ hưởng ; những ảnh hưởng tác động, tính bền vững và kiên cố của chương trình, dự án Bất Động Sản ;b ) Bài học rút ra sau quy trình triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản và yêu cầu những khuyến nghị thiết yếu ; nghĩa vụ và trách nhiệm của những tổ chức triển khai tư vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .4. Nội dung nhìn nhận tác động ảnh hưởng của chương trình, dự án Bất Động Sản gồm có :a ) Thực trạng kinh tế tài chính – kỹ thuật quản lý và vận hành ;b ) Tác động kinh tế tài chính – xã hội ;c ) Tác động thiên nhiên và môi trường, sinh thái xanh ;d ) Tính vững chắc của dự án Bất Động Sản ;đ ) Bài học rút ra từ chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, thực thi, quản lý và vận hành chương trình, dự án Bất Động Sản ; nghĩa vụ và trách nhiệm của những tổ chức triển khai tư vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .5. Nội dung nhìn nhận đột xuất gồm có :a ) Sự tương thích của tác dụng triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản đến thời gian nhìn nhận so với tiềm năng đầu tư ;b ) Mức độ triển khai xong khối lượng việc làm đến thời gian nhìn nhận so với kế hoạch được phê duyệt ;c ) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến ( nếu có ) và nguyên do phát sinh ngoài dự kiến và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan ;d ) Ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng tác động của những phát sinh ngoài dự án Bất Động Sản đến việc triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản, năng lực triển khai xong những tiềm năng của chương trình, dự án Bất Động Sản ;đ ) Đề xuất những giải pháp thiết yếu .

Điều 82. Giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Các chương trình, dự án Bất Động Sản chịu sự giám sát của hội đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp chủ trì tổ chức triển khai thực thi giám sát đầu tư của hội đồng .2. Cơ quan chủ quản tìm hiểu thêm quan điểm hội đồng dân cư nơi triển khai dự án Bất Động Sản so với việc quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A, dự án Bất Động Sản có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án Bất Động Sản có rủi ro tiềm ẩn tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên, dự án Bất Động Sản có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế tài chính – xã hội của hội đồng dân cư nơi triển khai dự án Bất Động Sản về chủ trương, chủ trương đầu tư, thiết kế xây dựng, đất đai, giải quyết và xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tự nhiên, đền bù, giải phóng mặt phẳng và giải pháp tái định canh, định cư theo pháp luật của pháp lý .3. Nội dung giám sát đầu tư của hội đồng :a ) Việc chấp hành những pháp luật của pháp lý về đầu tư, thiết kế xây dựng, đất đai, giải quyết và xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tự nhiên ;b ) Công tác đền bù, giải phóng mặt phẳng và giải pháp tái định canh, định cư bảo vệ quyền hạn của nhân dân ;c ) Các chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng một phần vốn góp phần của dân cư ;d ) Tình hình tiến hành và quy trình tiến độ triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản ;đ ) Việc thực thi công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công theo pháp luật tại Điều 14 của Luật này ;e ) Phát hiện những việc làm xâm hại đến quyền lợi của hội đồng ; những ảnh hưởng tác động xấu đi của dự án Bất Động Sản đến môi trường tự nhiên sinh sống của hội đồng trong quy trình triển khai đầu tư và quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản ; những việc làm gây tiêu tốn lãng phí, thất thoát vốn, gia tài thuộc dự án Bất Động Sản .

Điều 83. Trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và những cơ quan tương quan :a ) Lập kế hoạch giám sát đầu tư của hội đồng so với chương trình, dự án Bất Động Sản hằng năm trên địa phận theo những nội dung pháp luật tại khoản 3 Điều 82 của Luật này ;b ) Thành lập Ban giám sát đầu tư của hội đồng cho từng chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư và Ban quản trị chương trình, dự án Bất Động Sản về kế hoạch giám sát và thành phần Ban giám sát đầu tư của hội đồng chậm nhất 45 ngày trước khi thực thi .2. Chủ chương trình, chủ đầu tư và Ban Quản lý chương trình, dự án Bất Động Sản có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Cung cấp rất đầy đủ, trung thực, kịp thời tài liệu tương quan đến việc tiến hành triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản pháp luật tại khoản 2 Điều 82 của Luật này cho Ban giám sát đầu tư của hội đồng ;b ) Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho Ban giám sát đầu tư của hội đồng thực thi việc giám sát theo lao lý của pháp lý ;c ) Tiếp thu quan điểm giám sát và tăng cường những giải pháp thực thi dự án Bất Động Sản .

Điều 84. Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án

1. Chủ chương trình và chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai theo dõi, kiểm tra và nhìn nhận bắt đầu, giữa kỳ và kết thúc chương trình, dự án Bất Động Sản .2. Cơ quan chủ quản, người quyết định hành động đầu tư và cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công tổ chức triển khai thực thi theo dõi, kiểm tra và nhìn nhận tác động ảnh hưởng, nhìn nhận đột xuất chương trình, dự án Bất Động Sản được giao quản trị .3. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận tự thực thi hoặc thuê chuyên viên, tổ chức triển khai tư vấn có đủ điều kiện kèm theo, năng lượng để nhìn nhận .4. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể việc theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản và giám sát đầu tư của hội đồng .

Điều 85. Thanh tra đầu tư công

1. Hoạt động thanh tra việc quản trị và sử dụng vốn đầu tư công thực thi theo pháp luật của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Thanh tra hoạt động giải trí đầu tư công phải gắn với việc thực thi tính năng, trách nhiệm thanh tra của những cơ quan, tổ chức triển khai và phải đúng trình tự, thủ tục thanh tra theo pháp luật của pháp lý về thanh tra .3. Kết luận thanh tra về hoạt động giải trí đầu tư công được công khai minh bạch theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp lý về đầu tư công, cơ quan thanh tra giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và xử lý .

CHƯƠNG V
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 86. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

1. Ban hành luật, nghị quyết về đầu tư công .2. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc sử dụng vốn đầu tư công .3. Quyết định và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .4. Điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .5. Giám sát việc triển khai kế hoạch đầu tư công, chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ; giám sát việc triển khai pháp lý về đầu tư công .

Điều 87. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

1. Thống nhất quản trị nhà nước về đầu tư công .2. Trình Quốc hội phát hành luật, nghị quyết ; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh, nghị quyết về đầu tư công .3. Ban hành văn bản pháp lý về quản trị đầu tư công .4. Trình Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .5. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 17 của Luật này .6. Lập và trình Quốc hội quyết định hành động, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .7. Tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .8. Báo cáo Quốc hội về tình hình thực thi kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, những chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .9. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; kiểm tra triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, kiểm tra việc thực thi những tiềm năng, chủ trương đầu tư công của những địa phương .

Điều 88. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi thống nhất quản trị nhà nước về đầu tư công .2. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền phát hành những văn bản pháp lý tương quan đến đầu tư công, những nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia và sử dụng vốn đầu tư công .3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác lập tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc và vốn trái phiếu nhà nước, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .4. Tổng hợp trình nhà nước kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của vương quốc .5. Điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .6. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai thống nhất quản trị nhà nước về vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế ; làm đầu mối hoạt động, điều phối, quản trị và sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế .7. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn những dự án Bất Động Sản có sử dụng nguồn vốn ngân sách TW, vốn trái phiếu nhà nước và những nguồn vốn khác theo lao lý của pháp lý .8. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai thống nhất quản trị nhà nước về những chương trình tiềm năng vương quốc .9. Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản và những trách nhiệm quản trị nhà nước khác về đầu tư công .

Điều 89. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm .2. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác lập tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, vốn công trái vương quốc và kêu gọi vốn trái phiếu nhà nước, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .3. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và đánh giá về nguồn vốn và năng lực cân đối vốn những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước và những nguồn vốn khác theo lao lý của pháp lý .4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những cơ quan tài chính của địa phương cân đối kinh phí đầu tư liên tục để giao dịch thanh toán những ngân sách lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định hành động đầu tư những chương trình và bảo dưỡng, quản lý và vận hành những dự án Bất Động Sản đưa vào sử dụng .5. Báo cáo nhà nước tình hình giải ngân cho vay, quyết toán kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 90. Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan trung ương

1. Thực hiện công dụng quản trị nhà nước về đầu tư công theo lao lý của pháp lý .2. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật .3. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 4 Điều 17 của Luật này và quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 2 Điều 39 của Luật này .4. Tổ chức lập kế hoạch đầu tư công .5. Theo dõi, nhìn nhận, giám sát, kiểm tra, thanh tra tình hình triển khai kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .6. Báo cáo tình hình và tác dụng triển khai kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .7. Phối hợp với bộ, ngành và địa phương triển khai kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản theo công dụng, trách nhiệm được giao .

Điều 91. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

1. Hội đồng nhân dân những cấp có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư bằng hàng loạt vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền và những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư ;b ) Xem xét, có quan điểm về chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm B và dự án Bất Động Sản trọng điểm nhóm C do địa phương quản trị sử dụng vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước ;c ) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 5 Điều 17 của Luật này ;d ) Xem xét, có quan điểm về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, gồm có hàng loạt hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước ;đ ) Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, gồm có hàng loạt hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư ;e ) Giám sát những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công được giao cho địa phương quản trị, gồm có cả vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn ODA và vốn vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư .2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh triển khai những trách nhiệm, quyền hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này và những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Xem xét, có quan điểm về chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm A do địa phương quản trị ;b ) Quyết định tiêu chuẩn dự án Bất Động Sản trọng điểm của địa phương tương thích với tiềm năng, xu thế tăng trưởng, năng lực kinh tế tài chính và đặc thù đơn cử của địa phương .

Điều 92. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Thực hiện quản trị nhà nước về đầu tư công trên địa phận theo pháp luật của pháp lý .2. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh :a ) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư bằng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư ;b ) Xem xét, có quan điểm về chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo lao lý tại khoản 3 Điều 17 của Luật này ;c ) Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm B và dự án Bất Động Sản trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản trị theo lao lý tại điểm b khoản 5 Điều 17 của Luật này ;d ) Xem xét, có quan điểm về kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn ngân sách TW, vốn công trái vương quốc, vốn trái phiếu nhà nước, vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế theo hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản ;đ ) Quyết định kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư .3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 6 Điều 17 của Luật này và quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 3 Điều 39 của Luật này .4. Tổ chức tiến hành triển khai và theo dõi, nhìn nhận kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn đầu tư công do cấp mình quản trị .5. Phối hợp với bộ, cơ quan TW tổ chức triển khai tiến hành triển khai, theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản trên địa phận tỉnh .

Điều 93. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

1. Tổ chức lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc cấp mình quản trị .2. Tổ chức đánh giá và thẩm định chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc cấp mình quản trị .3. Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp :a ) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư bằng hàng loạt vốn ngân sách địa phương theo phân cấp nguồn vốn và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã theo thẩm quyền ;b ) Tham gia quan điểm về chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo pháp luật tại khoản 3 Điều 17 của Luật này và của Hội đồng nhân dân cấp trên ;c ) Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm B và dự án Bất Động Sản trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản trị theo lao lý tại điểm b khoản 5 Điều 17 của Luật này ;d ) Quyết định kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã .4. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại khoản 6 Điều 17 của Luật này và quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 4 Điều 39 của Luật này .5. Tổ chức triển khai, theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản và những trách nhiệm quản trị nhà nước khác về đầu tư công theo phân cấp quản trị .6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan tiến hành triển khai, theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản trên địa phận .

Điều 94. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước

1. Quyết định kế hoạch truy thuế kiểm toán hằng năm về kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản và báo cáo giải trình Quốc hội, nhà nước trước khi thực thi .2. Tổ chức thực thi kế hoạch truy thuế kiểm toán hằng năm, truy thuế kiểm toán chuyên đề và triển khai truy thuế kiểm toán về kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản theo nhu yếu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhà nước, Thủ tướng nhà nước .3. Báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tác dụng truy thuế kiểm toán năm, truy thuế kiểm toán chuyên đề và tác dụng triển khai yêu cầu truy thuế kiểm toán về kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .4. Tổ chức công bố, công khai minh bạch báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán về kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản theo pháp luật của pháp lý .

Điều 95. Nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Chủ trì tổ chức triển khai giám sát đầu tư của hội đồng những chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều 82 của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Tổ chức lấy quan điểm hội đồng về chủ trương đầu tư những chương trình, dự án Bất Động Sản trên địa phận theo lao lý tại khoản 2 Điều 82 của Luật này và theo lao lý của pháp lý về triển khai dân chủ ở xã, phường, thị xã .

Điều 96. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất chủ trương đầu tư

2. Bảo đảm kêu gọi và cân đối được nguồn lực để triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, thời hạn pháp luật .3. Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư khi chương trình không trùng lặp với chương trình khác và với trách nhiệm tiếp tục theo công dụng, trách nhiệm được giao .4. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thông tin, số liệu tương quan đến chương trình, dự án Bất Động Sản yêu cầu .

Điều 97. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể và người đứng đầu tổ chức triển khai quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản cung ứng lao lý tại Điều 18 của Luật này .2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể pháp luật tại những khoản 2, 3, 4 và 6 Điều 17 của Luật này quyết định hành động chủ trương đầu tư sai, kém hiệu suất cao, không cân đối được vốn để thực thi gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý .3. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến lập, thẩm định và đánh giá có hành vi vi phạm dẫn đến quyết định hành động chủ trương đầu tư sai, kém hiệu suất cao thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo lao lý của pháp lý .

Điều 98. Quyền và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư liên quan đến lập chương trình, dự án

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung của hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đánh giá và thẩm định, quyết định hành động .2. Cung cấp những tài liệu thiết yếu cho những cơ quan đánh giá và thẩm định, thẩm tra chương trình, dự án Bất Động Sản .3. Đề xuất những giải pháp kêu gọi những nguồn vốn để thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản theo đúng tiến trình, thời hạn lao lý .4. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về lập chương trình, dự án Bất Động Sản. Trường hợp có hành vi vi phạm thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo lao lý của pháp lý .

Điều 99. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư chương trình, dự án

1. Quyết định đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản đúng chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động, tương thích với năng lực cân đối vốn thuộc nguồn vốn cấp mình quản trị, theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đầu tư và tác dụng thẩm định và đánh giá. Trường hợp quyết định hành động đầu tư sai, dẫn đến đầu tư kém hiệu suất cao, giàn trải, thất thoát, tiêu tốn lãng phí thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo pháp luật của pháp lý .2. Tổ chức đánh giá và thẩm định chương trình, dự án Bất Động Sản trước khi phê duyệt, gồm có thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .3. Cân đối vốn để giao dịch thanh toán những ngân sách lập, thẩm định và đánh giá chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc cấp mình quản trị .4. Chỉ đạo chủ chương trình, chủ đầu tư thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng trong phạm vi kế hoạch đầu tư được duyệt .5. Quyết định việc kiểm soát và điều chỉnh, tạm ngừng, hủy bỏ chương trình, dự án Bất Động Sản .6. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản và hoạt động giải trí của chủ chương trình, chủ đầu tư trong quy trình thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .7. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi vi phạm những pháp luật về thẩm quyền trong quy trình lựa chọn chủ chương trình, chủ đầu tư .

Điều 100. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tư vấn thiết kế chương trình, dự án

1. Tổ chức tư vấn phong cách thiết kế có quyền nhu yếu chủ chương trình, chủ đầu tư cung ứng thông tin, tài liệu tương quan đến việc phong cách thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản .2. Thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và những giải pháp kỹ thuật bảo vệ chất lượng ; không được phong cách thiết kế vượt quá quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức lao lý .3. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng phong cách thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản. Trường hợp phong cách thiết kế sai, dẫn đến đầu tư kém hiệu suất cao, thất thoát, tiêu tốn lãng phí thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo pháp luật của pháp lý .

Điều 101. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến thẩm định và đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản thực thi việc thẩm định và đánh giá theo lao lý của pháp lý, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng đánh giá và thẩm định và những yêu cầu của mình .2. Việc thẩm định và đánh giá cần bảo vệ tính độc lập, trung thực, khách quan, tuân thủ pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .3. Trường hợp đánh giá và thẩm định sai thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo lao lý của pháp lý .

Điều 102. Quyền và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư trong quản lý, thực hiện chương trình, dự án

1. Tổ chức quản trị, triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản, bảo vệ đúng tiềm năng, quá trình, chất lượng .2. Báo cáo việc thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .3. Trường hợp để xảy ra thất thoát, tiêu tốn lãng phí thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo pháp luật của pháp lý .

Điều 103. Quyền và trách nhiệm của Ban Quản lý chương trình, dự án

1. Đề xuất những giải pháp, giải pháp và tổ chức triển khai quản trị, triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản bảo vệ đúng tiềm năng, quá trình, chất lượng theo chuyển nhượng ủy quyền của chủ chương trình, chủ đầu tư .2. Báo cáo chủ chương trình, chủ đầu tư về tình hình tiến hành thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .3. Trường hợp để xảy ra thất thoát, tiêu tốn lãng phí thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo lao lý của pháp lý .

Điều 104. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện theo dõi, đánh giá và kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án

1. Người đứng đầu bộ, ngành và địa phương, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, chủ chương trình, chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu quả do không tổ chức triển khai thực thi theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản hoặc không báo cáo giải trình theo pháp luật .2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được giao trách nhiệm thực thi theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung những báo cáo giải trình của mình .3. Chủ chương trình, chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung báo cáo giải trình và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp lý do báo cáo giải trình, phân phối thông tin không đúng mực về tình hình thực thi đầu tư trong khoanh vùng phạm vi quản trị .4. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được giao theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản có hành vi che giấu vi phạm hoặc hành vi vi phạm khác thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo lao lý của pháp lý .

Điều 105. Xử lý vi phạm
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 106. Điều khoản chuyển tiếp

1. Việc giải quyết và xử lý những chương trình, dự án Bất Động Sản đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành nhưng chưa được sắp xếp vốn được lao lý như sau :a ) Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, liên tục thực thi theo Nghị quyết của Quốc hội và quyết định hành động đầu tư của nhà nước ;b ) Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản đã có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, liên tục thực thi theo kế hoạch ;c ) Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải thực thi việc lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý của Luật này .

2. Chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 107. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 108. Quy định chi tiết  
Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014.

                                                              CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
                                                           
   Nguyễn Sinh Hùng

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *