Những nội dung chủ yếu Luật Đầu tư công

Nhằm tạo lập mạng lưới hệ thống cơ sở pháp lý thống nhất, đồng điệu, nâng cao hiệu suất cao đầu tư công, tại kỳ họp thứ 7, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Quốc hội khóa XIII đã trải qua Luật Đầu tư công số 49/2014 / QH13. Ngày 30 tháng 6 năm 2014, quản trị nước đã ký Lệnh số 14/2014 / L-CTN công bố Luật Đầu tư công. Luật Đầu tư công có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái. Dưới đây là những nội dung chính, những điểm mới của Luật .

I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

          Luật Đầu tư công được kết cấu thành 6 chương với 108 điều. Phạm vi điều chỉnh Luật quy định việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư công. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thuộc đối tượng áp dụng của Luật. Những nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công được quy định trong các chương, điều cụ thể như sau:

          Chương I: Những quy định chung. 

Ngoài những pháp luật về khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh ; đối tượng người tiêu dùng vận dụng ; lý giải từ ngữ tựa như như những Luật khác, trong Chương I đã làm rõ những chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc những nghành nghề dịch vụ đầu tư công. Trong chương này, cũng lao lý về những tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản, kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công là những nội dung mới từ trước đến nay mới chỉ pháp luật rải rác ở những Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của nhà nước, chưa được luật hóa tại bất kể văn bản nào. Đối với những nguyên tắc và nội dung quản trị đầu tư công được pháp luật trong Luật bảo vệ việc quản trị và sử dụng nguồn vốn đầu tư công để triển khai những kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội một cách tập trung chuyên sâu, hiệu suất cao. Đối với những nội dung công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công phải được thực thi công khai minh bạch, minh bạch, gồm có : từ khâu thiết kế xây dựng, phát hành những chủ trương, pháp lý ; nguyên tắc tiêu chuẩn lựa chọn hạng mục dự án Bất Động Sản đầu tư ; nguyên tắc tiêu chuẩn phân chia vốn ; kiến thiết xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tiến hành thực thi kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản, … Luật cũng đã pháp luật vừa đủ những hành vi bị cấm tương quan đến hàng loạt những hoạt động giải trí đầu tư công .

Chương II: Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình dự án đầu tư công.

Mục 1. Lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công : Quy định thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư ; điều kiện kèm theo và trình tự thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư so với từng chương trình, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và những chương trình, dự án Bất Động Sản khác ; phân cấp thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công .
Mục 2. Lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công : lao lý thẩm quyền quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; địa thế căn cứ và trình tự, thủ tục lập, thẩm định và đánh giá quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công .

          Chương III: Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công. Chương này bao quát toàn bộ chương trình từ lập kế hoạch đến thẩm định phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm theo các nguyên tắc, điều kiện lựa chọn danh mục chương trình, dự án đầu tư theo từng nguồn vốn cụ thể. Việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch thực hiện theo phân cấp hiện hành, cấp nào quản lý cấp đó sẽ chịu trách nhiệm lập và phê duyệt kế hoạch nhưng phải trên các nguyên tắc thống nhất được quy định trong Luật.

          Chương IV: Triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công. 

Chương này pháp luật những nội dung về tổ chức triển khai quản lý kế hoạch đầu tư công ; những nội dung tiến hành triển khai kế hoạch ; kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ; thời hạn thực thi và giải ngân cho vay kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm ; theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công .

          Chương V: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về đầu tư công; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến đề xuất chủ trương đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án; theo dõi, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công. Đồng thời trong chương này cũng quy định các chế tài xử lý vi phạm đối với các tổ chức và các cá nhân có liên quan đến quản lý đầu tư công.

          Chương VI: Điều khoản thi hành

Quy định việc xử lý các dự án đã và đang thực hiện trước khi ban hành Luật này của các bộ, ngành, địa phương, thời hạn có hiệu lực của Luật và việc hướng dẫn thi hành Luật.

          II. NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Luật Đầu tư công lao lý nhiều nội dung thay đổi nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao quản trị nguồn vốn đầu tư công và tương thích với những thông lệ quốc tế. Cụ thể như sau :
Thứ nhất, với việc phát hành Luật Đầu tư công đã tạo ra mạng lưới hệ thống cơ sở pháp lý thống nhất, đồng điệu với những văn bản pháp lý khác trong quản trị những nguồn vốn đầu tư công
Quản lý và sử dụng vốn đầu tư công có tương quan đến nhiều luật khác nhau, như Luật Ngân sách chi tiêu nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý sử dụng gia tài nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Phòng, chống tham nhũng ; Luật Thực hành tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí … Tuy nhiên, trong những văn bản pháp lý này chưa có những pháp luật cụ thể về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công. Việc tiến hành quản trị vốn đầu tư công trong thời hạn vừa mới qua đa phần trải qua những Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng nhà nước. Trong những năm vừa mới qua, việc tiến hành triển khai Chỉ thị 1792 / CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng nhà nước về tăng cường quản trị vốn đầu tư từ NSNN và trái phiếu nhà nước, được nhìn nhận là một cải cách quan trọng, khắc phục một bước những sống sót, hạn chế trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đây mới là những giải pháp cấp bách trước mắt, chưa phân phối được nhu yếu thay đổi trong quản trị đầu tư công một cách tổng lực, có mạng lưới hệ thống. Với việc phát hành Luật Đầu tư công sẽ tạo ra mạng lưới hệ thống pháp lý đồng điệu để quản trị hàng loạt quy trình đầu tư công, từ chủ trương đầu tư, đánh giá và thẩm định nguồn vốn so với những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công, lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt kế hoạch đầu tư, tiến hành thực thi kế hoạch, theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch đầu tư công .
Thứ hai, khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh Luật bao quát được việc quản trị sử dụng những nguồn vốn đầu tư công

          Với phạm vi điều chỉnh và các đối tượng phạm vi áp dụng Luật được quy định tại Chương I đã bao quát các nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay của ngân sách địa phương để đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và tại nước ngoài.

Thứ ba, đã thể chế hóa quy trình tiến độ quyết định hành động chủ trương đầu tư, là nội dung thay đổi quan trọng nhất của Luật Đầu tư công ; đó là điểm khởi đầu quyết định tính đúng đắn, hiệu suất cao của chương trình, dự án Bất Động Sản theo đúng những tiềm năng, xu thế, kế hoạch, quy hoạch và chủ trương tăng trưởng của Đảng và Nhà nước ; ngăn ngừa sự tùy tiện, chủ quan, duy ý chí và đơn thuần trong việc quyết định hành động chủ trương đầu tư, nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của người ra quyết định hành động chủ trương đầu tư. Đồng thời, góp thêm phần khắc phục thực trạng đầu tư giàn trải, tiêu tốn lãng phí, kém hiệu suất cao trong đầu tư công
Thực tế quản trị đầu tư công trong thời hạn qua cho thấy tiêu tốn lãng phí, thất thoát có nhiều nguyên do khác nhau, như : do buông lỏng quản trị, đầu tư giàn trải, tham nhũng, bớt xén trong thiết kế, … nhưng tiêu tốn lãng phí lớn nhất là do chủ trương đầu tư không đúng, không hiệu suất cao .
Tình hình trên đã lê dài trong nhiều năm nhưng chưa có giải pháp khắc phục, mà ngược lại xuất hiện còn trầm trọng hơn. Luật Đầu tư công đã dành trọn một mục trong Chương II để chế định những nội dung, quy trình tiến độ, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định hành động đầu tư, gồm có : thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư ; điều kiện kèm theo và trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư so với từng chương trình, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và những chương trình, dự án Bất Động Sản khác. Đây là những pháp luật mới chưa được chế định trong những quy phạm pháp luật hiện hành ; đặc biệt quan trọng là những nội dung về thẩm quyền và trình tự khắt khe quyết định hành động chủ trương đầu tư những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công .
Thứ tư, tăng cường và thay đổi công tác làm việc đánh giá và thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn, coi đó là một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác làm việc thẩm định và đánh giá chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công
Tình trạng lúc bấy giờ, trong nhiều bộ, ngành và địa phương chưa coi trọng công tác làm việc thẩm định và đánh giá về nguồn vốn và cấn đối vốn hoặc chỉ làm hời hợt, chiếu lệ ; quyết định hành động những chương trình, dự án Bất Động Sản với quy mô gấp nhiều lần năng lực cân đối vốn của cấp mình, cũng như năng lực bổ trợ của ngân sách cấp trên. Việc pháp luật về đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn trong Luật Đầu tư công sẽ tạo điều kiện kèm theo nâng cao chất lượng và hiệu suất cao của chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công, bảo vệ sắp xếp vốn một cách tập trung chuyên sâu cho những tiềm năng, dự án Bất Động Sản ưu tiên thiết yếu phải đầu tư, khắc phục thực trạng phê duyệt quá nhiều dự án Bất Động Sản, dẫn đến sắp xếp vốn giàn trải, lê dài thời hạn kiến thiết, mà không tính đến việc kêu gọi và cân đối những nguồn vốn như trong thời hạn vừa mới qua .
Thứ năm, thay đổi can đảm và mạnh mẽ công tác làm việc lập kế hoạch đầu tư ; chuyển từ việc lập kế hoạch thời gian ngắn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, tương thích với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 5 năm
Đây cũng là một trong những thay đổi quan trọng trong quản trị đầu tư công. Luật Đầu tư công đã dành riêng một chương pháp luật việc lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công bao quát hàng loạt quy trình tiến độ từ lập kế hoạch đến thẩm định và đánh giá, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm theo những nguyên tắc, điều kiện kèm theo lựa chọn hạng mục chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư theo từng nguồn vốn đơn cử .
Trong công tác làm việc lập kế hoạch đầu tư công lao lý nhiều nội dung mới, có địa thế căn cứ khoa học và thực tiễn, như việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn sẽ bảo vệ những chương trình, dự án Bất Động Sản khi được phê duyệt sẽ được sắp xếp đủ vốn để hoàn thành xong theo đúng quyết định hành động phê duyệt, khắc phục thực trạng không cân đối được nguồn vốn, bị động, đầu tư cắt khúc ra từng năm lúc bấy giờ .
Các địa thế căn cứ, nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm cho tổng thể những nguồn vốn được pháp luật ngặt nghèo, đơn cử bảo vệ việc lập kế hoạch tương thích với những tiềm năng, xu thế, trong những kế hoạch, quy hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
Các nguyên tắc sắp xếp vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho những chương trình, dự án Bất Động Sản, cũng như những nguyên tắc lựa chọn hạng mục dự án Bất Động Sản và dự kiến mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm từng nguồn vốn bảo vệ việc sắp xếp vốn cho những chương trình, dự án Bất Động Sản, khắc phục được thực trạng đầu tư giàn trải, manh mún lúc bấy giờ .
Với việc kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch đầu tư trung hạn sẽ vừa bảo vệ những cân đối kinh tế tài chính lớn trong khoanh vùng phạm vi cả nước, vừa tạo sự dữ thế chủ động cho những bộ, ngành, địa phương biết cấp mình, cơ quan mình có bao nhiêu vốn trong kế hoạch 5 năm để có quyết định hành động chủ trương đầu tư đúng đắn, hiệu suất cao hơn ; đặc biệt quan trọng là tạo ra sự công khai minh bạch, minh bạch trong phân chia nguồn lực của Nhà nước .
Thứ sáu, tăng cường công tác làm việc theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công
Luật Đầu tư công đã dành một chương pháp luật những nội dung về tiến hành thực thi kế hoạch ; theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công của toàn bộ những cấp, những ngành. Đây cũng là lần tiên phong công tác làm việc theo dõi, nhìn nhận triển khai kế hoạch đầu tư và những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công, đặc biệt quan trọng những lao lý về giám sát hội đồng được pháp luật trong Luật đáp ứng được nhu yếu và tương thích với thông lệ quốc tế .
Với những pháp luật này sẽ bảo vệ kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công được tiến hành triển khai theo đúng những pháp luật của pháp lý. Đồng thời, trong từng khâu triển khai kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đều được tổ chức triển khai theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra, bảo vệ quản trị và sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục tiêu, tiết kiệm ngân sách và chi phí và hiệu suất cao .
Thứ bảy, liên tục thay đổi hoàn thành xong quy định phân cấp quản trị đầu tư công phân định quyền hạn song song với nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cấp

 Trên cơ sở giữ các nguyên tắc về phân cấp quản lý đầu tư công, quyền hạn của các cấp, các ngành như hiện nay, Luật Đầu tư công đã chế định các quyền hạnh và trách nhiệm của các cấp trong toàn bộ quá trình đầu tư của các chương trình, dự án từ lập kế hoạch, phê duyệt, đến triển khai theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công một cách rõ ràng, cụ thể. Với các quy định này sẽ xác định rõ được trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong từng khâu của hoạt động đầu tư, yêu cầu từng cá nhân tham gia vào quá trình quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch, triển khai thực hiện phải chịu trách nhiệm vào các quyết định và việc làm của mình.

Thứ tám, với những nội dung thay đổi nêu trên, việc tiến hành triển khai Luật Đầu tư công góp thêm phần quan trọng vào việc triển khai tái cơ cấu tổ chức đầu tư công theo hướng nâng cao hiệu suất cao ; từ đó tạo điều kiện kèm theo đẩy nhanh quy trình thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống kiến trúc đồng điệu, bảo vệ cho nền kinh tế tài chính tăng trưởng nhanh, bền vững và kiên cố .
Thứ chín, với việc lao lý rõ ràng, đơn cử những lao lý pháp lý trong hàng loạt hoạt động giải trí đầu tư trong Luật Đầu tư công, là một bước tiến lớn trong quản trị, bảo vệ tính công khai minh bạch, minh bạch trong quản trị, sử dụng nguồn lực của Nhà nước, góp thêm phần và tạo điều kiện kèm theo pháp lý để tăng cường công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và thực hành thực tế tiết kiệm chi phí trong đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản .

Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *