MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

Ngày 13/6/2019 Quốc hội đã trải qua Luật Đầu tư công 2019, có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/01/2020, Luật Đầu tư công 2019 sinh ra có một số ít nội dung mới như sau :

Thứ nhất: Về vốn đầu tư công trong Luật mới quy định: “Vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”. Đây là điểm mới, bởi Luật Đầu tư công trước đây quy định, “nguồn vốn đầu tư công gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư”.

Thứ hai: Về tiêu chí phân loại dự án nhóm A, Luật mới không quy định Dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt là Dự án nhóm A, bởi vì trong thực tế có Dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản vẫn phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công năm 2014. Mặt khác, Luật mới không quy định dự án trọng điểm nhóm C và tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.

Thứ ba: Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, Luật mới tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý, trừ dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, so với Luật Đầu tư công 2014 thì Hội đồng nhân dân các cấp chỉ được quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý, còn các Dự án nhóm A phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Thứ tư: Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án, Luật mới cũng phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý trong phạm vi tổng số vốn đầu tư công trung hạn được Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền thông báo cho giai đoạn sau, tổng mức vốn đầu tư công trung hạn được Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định cho địa phương và số vượt thu thực tế của ngân sách địa phương (nếu có) dành cho đầu tư phát triển, trừ dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định.

Thứ năm: Về điều chỉnh chủ trương đầu tư, tại điều 34 Luật Đầu tư công 2019 có quy định: “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”, đây là điểm mới so với Luật Đầu tư công 2014 không đề cập nội dung này.

Thứ sáu: Theo quy định của Luật mới thì Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm như sau: (1) Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp; (2) Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Khác so với Luật Đầu tư công 2014, Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án lập quy hoạch; xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện chương trình, dự án; tuân thủ quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công.

Thứ bảy: Luật mới quy định thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công không kéo dài cụ thể: (1) Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 01 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau (Luật Đầu tư công 2014 quy định thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 12 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau).

(2) Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau. (Luật Đầu tư công 2014 quy định thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm được kéo dài sang năm sau. Trường hợp đặc biệt, được cấp có thẩm quyền cho phép thì được kéo dài thời gian giải ngân nhưng không quá kế hoạch đầu tư công trung hạn).
 
Trên đây là một số điểm mới của Luật đầu tư công năm 2019/..

 

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *