Lệnh Find trong Linux: 35 ví dụ thực hành dễ hiểu nhất

Trong bài này tất cả chúng ta sẽ học cách sử dụng lệnh Find trong Linux trải qua 35 ví dụ thực hành thực tế rất dễ hiểu, bạn sẽ thuận tiện chớp lấy lệnh Find này .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Find là một trong những lệnh quan trọng của Linux, nó được sử dụng rất thường xuyên trong các hệ điều hành Unix. Lệnh Find được sử dụng để tìm kiếm các file và thư mục, dựa trên các điều kiện mà bạn chỉ định cho các file thông qua các đối số.

Lệnh find có thể được sử trong nhiều tiêu chí tìm kiếm như: bạn có thể tìm file theo quyền, người dùng, nhóm, loại file, ngày tạo, kích thước và nhiều tiêu chí khác.

I. Lệnh find trong Linux: Tìm theo tên cơ bản

Dưới đây là 21 ví dụ cách sử dụng lệnh Find cơ bản trong Linux .

1. Tìm file nằm trong thư mục hiện tại

Tìm tất cả các file có tên là tecmint.txt trong thư mục hiện tại đang làm việc.

# find. -name tecmint.txt

./tecmint.txt

2. Tìm file nằm trong thư mục home

Tìm tất cả các file nằm trong thư mục / home với tên tecmint.txt.

# find /home -name tecmint.txt

/home/tecmint.txt

3. Tìm file theo tên và điều kiện kèm theo

Tìm tất cả các file có tên là tecmint.txt và tên gồm cả chữ hoa và chữ thường trong thư mục /home.

# find /home -iname tecmint.txt

./tecmint.txt
./Tecmint.txt

4. Tìm thư mục sử dụng tên

Tìm tất cả thư mục có tên là Tecmint nằm trong thư mục /.

# find / -type d -name Tecmint

/Tecmint

5. Tìm file có phần mở rộng là .php

Tìm file tecmint.php nằm trong thư mục đang làm việc.

# find. -type f -name tecmint.php

./tecmint.php

6. Tìm tất cả file PHP trong thư mục

Tìm tổng thể file có phần lan rộng ra là php trong thư mục đang thao tác .

# find. -type f -name "*.php"

./tecmint.php
./login.php
./index.php

7. Tìm file có mã quyền là 777

# find. -type f -perm 0777 -print

Bạn hoàn toàn có thể biến hóa 777 sang 775 hoặc một mã bất kỳ .

8. Tìm file có mã quyền khác 777

# find / -type f ! -perm 777

9. Tìm SGID Files có mã quyền là 644

# find / -perm 2644

10. Tìm Sticky Bit file có quyền là 551

# find / -perm 1551

11. Tìm file SUID

# find / -perm /u=s

12. Tìm file SGID

# find / -perm /g=s

13. Tìm file đang ở chế độ read only

# find / -perm /u=r

14. Tìm file có thể thực thi

# find / -perm /a=x

15. Tìm file có mã quyền 777 và chmod là 644

# find / -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} \;

16. Tìm thư mục có mã quyền 777 và chmod là 644

# find / -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} \;

17. Tìm và xóa một file

# find. -type f -name "tecmint.txt" -exec rm -f {} \;

18. Tìm và xóa nhiều file

# find. -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} \;

OR

# find. -type f -name "*.mp3" -exec rm -f {} \;

19. Tìm file rỗng

# find /tmp -type f -empty

20. Tìm thư mục rỗng

# find /tmp -type d -empty

21. Tìm tất cả file ẩn

# find /tmp -type f -name ".*"

II. Lệnh find Linux: Tìm dựa vào user và group

Sau đây là 4 ví dụ cách sử dụng lệnh find để tìm file và thư mục theo user / group .

22. Tìm một file dựa vào user

Để tìm tất cả hoặc một file có tên là tecmint.txt trong thư mục /root của một user ta dùng lệnh sau.

# find / -user root -name tecmint.txt

23. Tìm tất cả các file dựa vào user

Tìm tất cả các file thuộc sở hữu của user Tecmint nằm trong thư mục /home.

# find /home -user tecmint

24. Tìm tất cả các file dựa vào group

Tìm tất cả các file thuộc group Developer trong thư mục /home.

# find /home -group developer

25. Tìm một file có phần mở rộng thuộc một group

Tìm tất cả file .txt của user Tecmint nằm trong thư mục /home.

# find /home -user tecmint -iname "*.txt"

III. Lệnh Find trong Linux: Tìm file dựa vào thời gian tạo

Dưới đây là 6 lệnh tìm kiếm dựa vào thời hạn tạo file .

26. Tìm những file được sửa đổi 50 ngày qua

# find / -mtime 50

27. Tìm file được truy cập 50 ngày qua

# find / -atime 50

28. Tìm file được sửa đổi trong khoảng 50 – 100 ngày

# find / -mtime +50 –mtime -100

29. Tìm các file đã thay đổi trong 1 giờ qua

# find / -cmin -60

30. Tìm file đã sửa đổi trong 1 giờ qua

# find / -mmin -60

31. Tìm file đã truy cập trong 1 giờ qua

# find / -amin -60

V. Lệnh find trong Linux: Tìm file dựa vào kích thước

Sau đây là 6 lệnh ở đầu cuối về cách tìm file trong Linux dựa vào kích cỡ của file .

32. Tìm file có kích thước 50MB

# find / -size 50M

33. Tìm file có kích thước trong khoảng 50MB – 100MB

# find / -size +50M -size -100M

34. Tìm và xóa file có kích thước 100MB

# find / -type f -size +100M -exec rm -f {} \;

35. Tìm một file cụ thể và xóa

# find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec rm {} \;

Trên là tổng hợp 35 ví dụ về cách dùng lệnh Find trong Linux, đây là lệnh có công dùng tìm kiếm file và thư mục theo một tiêu chuẩn đơn cử nào đó .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *