Lệnh Find Linux: 35 ví dụ thực hành tìm kiếm dễ hiểu nhất

Find trong Linux

Bạn đã từng nghe về lệnh Find trong Linux chưa? Nếu chưa, hôm nay Wiki Fin sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lệnh quan trọng này thông qua 35 ví dụ thực hành thực tế.

Table of Contents

I. Tìm kiếm theo tên

Dưới đây là 21 ví dụ cách sử dụng lệnh Find cơ bản trong Linux.

Xem thêm  Download giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

1. Tìm file trong thư mục hiện tại

Tìm tất cả các file có tên là tecmint.txt trong thư mục hiện tại đang làm việc.

# find . -name tecmint.txt

2. Tìm file trong thư mục home

Tìm tất cả các file nằm trong thư mục /home với tên là tecmint.txt.

# find /home -name tecmint.txt

3. Tìm file theo tên và điều kiện kèm theo

Tìm tất cả các file có tên là tecmint.txt và tên gồm cả chữ hoa và chữ thường trong thư mục /home.

# find /home -iname tecmint.txt

4. Tìm thư mục sử dụng tên

Tìm tất cả thư mục có tên là Tecmint nằm trong thư mục /.

# find / -type d -name Tecmint

5. Tìm file có phần mở rộng là .php

Tìm file tecmint.php nằm trong thư mục đang làm việc.

# find . -type f -name tecmint.php

6. Tìm tất cả file PHP trong thư mục

Tìm tất cả file có phần mở rộng là .php trong thư mục đang làm việc.

# find . -type f -name "*.php"

7. Tìm file có mã quyền là 777

# find . -type f -perm 0777 -print

8. Tìm file có mã quyền khác 777

# find / -type f ! -perm 777

9. Tìm SGID Files có mã quyền là 644

# find / -perm 2644

10. Tìm Sticky Bit file có quyền là 551

# find / -perm 1551

11. Tìm file SUID

# find / -perm /u=s

12. Tìm file SGID

# find / -perm /g=s

13. Tìm file đang ở chế độ read only

# find / -perm /u=r

14. Tìm file có thể thực thi

# find / -perm /a=x

15. Tìm file có mã quyền 777 và chmod là 644

# find / -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} ;

16. Tìm thư mục có mã quyền 777 và chmod là 644

# find / -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} ;

17. Tìm và xóa một file

# find . -type f -name "tecmint.txt" -exec rm -f {} ;

18. Tìm và xóa nhiều file

# find . -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} ;

OR

# find . -type f -name "*.mp3" -exec rm -f {} ;

19. Tìm file rỗng

# find /tmp -type f -empty

20. Tìm thư mục rỗng

# find /tmp -type d -empty

21. Tìm tất cả file ẩn

# find /tmp -type f -name ".*"

II. Tìm theo user và group

Sau đây là 4 ví dụ cách sử dụng lệnh find để tìm file và thư mục theo user/group.

Xem thêm  11 Cách đơn giản để cắt giảm chi phí kinh doanh - MISA AMIS

22. Tìm một file dựa vào user

Để tìm tất cả hoặc một file có tên là tecmint.txt trong thư mục /root của một user, bạn có thể sử dụng lệnh sau.

# find / -user root -name tecmint.txt

23. Tìm tất cả các file dựa vào user

Tìm tất cả các file thuộc sở hữu của user Tecmint nằm trong thư mục /home.

# find /home -user tecmint

24. Tìm tất cả các file dựa vào group

Tìm tất cả các file thuộc group Developer trong thư mục /home.

# find /home -group developer

25. Tìm một file có phần mở rộng thuộc một group

Tìm tất cả file .txt của user Tecmint nằm trong thư mục /home.

# find /home -user tecmint -iname "*.txt"

III. Tìm theo thời gian tạo

Dưới đây là 6 lệnh tìm kiếm dựa vào thời hạn tạo file.

26. Tìm những file được sửa đổi 50 ngày qua

# find / -mtime 50

27. Tìm file được truy cập 50 ngày qua

# find / -atime 50

28. Tìm file được sửa đổi trong khoảng 50 – 100 ngày

# find / -mtime +50 –mtime -100

29. Tìm các file đã thay đổi trong 1 giờ qua

# find / -cmin -60

30. Tìm file đã sửa đổi trong 1 giờ qua

# find / -mmin -60

31. Tìm file đã truy cập trong 1 giờ qua

# find / -amin -60

IV. Tìm theo kích thước

Dưới đây là 6 lệnh tìm file trong Linux dựa vào kích thước của file.

32. Tìm file có kích thước 50MB

# find / -size 50M

33. Tìm file có kích thước trong khoảng 50MB – 100MB

# find / -size +50M -size -100M

34. Tìm và xóa file có kích thước 100MB

# find / -type f -size +100M -exec rm -f {} ;

35. Tìm một file cụ thể và xóa

# find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec rm {} ;

Trên đây là một tổng hợp 35 ví dụ về cách sử dụng lệnh Find trong Linux. Hy vọng rằng những ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách tìm kiếm file và thư mục dựa trên các tiêu chuẩn nhất định. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm Wiki Fin.

Xem thêm  Webmoney là gì ? Đăng ký Webmoney (WMZ) mới nhất 2021