LBank khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Bitcoin

BTC/USDT ₫ 995,387,836. 60 ₫72,945,898,957.91 ₫59,609,889,299.67 ₫ 8,005,887,446,453 35.63 % 693 Gần đây 2 Zcash ZEC/USDT ₫ 2,751,187. 00 ₫464,987,335.65 ₫4,533,617,355.98 ₫ 296,102,829,804 1.32 % 361 Gần đây 3 XRP XRP/USDT ₫ 18,593. 96 ₫14,432,346,541.31 ₫14,767,212,375.25 ₫ 378,281,352,705 1.68 % 350 Gần đây 4 Ethereum ETH/USDT ₫ 70,055,548. 33 ₫26,913,612,817.27 ₫22,080,342,264.99 ₫ 3,564,719,524,275 15.87 % 642 Gần đây 5 Terra LUNA/USDT ₫ 1,284,242. 44 ₫12,785,234,397.39 ₫7,615,752,323.76 ₫ 284,561,990,758 1.27 % 333 Gần đây 6 TrueUSD TUSD/USDT ₫ 22,751. 27 ₫13,562,509,058.80 ₫26,002,103,765.67 ₫ 286,154,132,942 1.27 % 381 Gần đây 7 Litecoin LTC/USDT ₫ 2,911,923. 35 ₫3,451,279,791.10 ₫12,028,730,317.23 ₫ 294,362,922,336 1.31 % 385 Gần đây 8 Shiba Inu SHIB/USDT ₫ 0.6938 ₫1,423,190,277.34 ₫2,099,139,259.32 ₫ 252,263,058,604 1.12 % 362 Gần đây 9 Dash DASH/USDT ₫ 2,434,912. 06 ₫387,300,967.19 ₫3,172,788,105.19 ₫ 265,575,819,243 1.18 % 357 Gần đây 10 Uniswap UNI/USDT ₫ 248,900. 01 ₫247,542,323.82 ₫3,592,816,768.36 ₫ 241,089,851,530 1.07 % 389 Gần đây 11 Polygon MATIC/USDT ₫ 40,598. 48 ₫661,308,456.69 ₫1,621,531,590.24 ₫ 235,557,159,460 1.05 % 312 Gần đây 12 EOS EOS/USDT ₫ 56,735. 83 ₫497,852,973.30 ₫2,820,008,521.97 ₫ 215,220,087,653 0.96 % 359 Gần đây 13 TRON TRX/USDT ₫ 1,502. 77 ₫524,336,091.69 ₫1,823,133,180.91 ₫ 226,926,633,764 1.01 % 350 Gần đây 14 Filecoin FIL/USDT ₫ 512,225. 30 ₫190,359,342.92 ₫376,940,272.96 ₫ 210,412,726,414 0.94 % 172 Gần đây 15 Polkadot DOT/USDT ₫ 439,087. 99 ₫828,625,246.04 ₫1,613,778,076.63 ₫ 192,276,018,899 0.86 % 374 Gần đây 16 BNB BNB/USDT ₫ 9,702,180. 27 ₫565,445,863.02 ₫1,074,366,530.88 ₫ 196,903,778,573 0.88 % 356 Gần đây 17 Dogecoin DOGE/USDT ₫ 3,365. 08 ₫60,309,109.07 ₫2,806,998,262.27 ₫ 161,751,617,561 0.72 % 296 Gần đây 18 Ethereum Classic ETC/USDT ₫ 722,794. 47 ₫298,333,719.52 ₫113,214,814.46 ₫ 104,669,573,405 0.47 % 249 Gần đây 19 Chainlink LINK/USDT ₫ 379,913. 79 ₫748,660,171.89 ₫486,087,560.70 ₫ 172,966,587,984 0.77 % 376 Gần đây 20 Avalanche AVAX/USDT ₫ 2,131,088. 49 ₫1,025,473,495.08 ₫461,159,426.97 ₫ 121,638,433,847 0.54 % 305 Gần đây 21 dYdX DYDX/USDT ₫ 164,779. 80 ₫84,901,502.79 ₫41,352,425.44 ₫ 102,448,323,927 0.46 % 179 Gần đây 22 Cardano ADA/USDT ₫ 24,451. 98 ₫23,953,183,233.68 ₫25,284,567,509.11 ₫ 122,058,164,939 0.54 % 374 Gần đây 23 Solana SOL/USDT ₫ 2,281,289. 87 ₫281,825,874.59 ₫148,646,277.97 ₫ 200,991,271,901 0.89 % 213 Gần đây 24 Fantom FTM/USDT ₫ 46,513. 37 ₫93,964,699.81 ₫143,882,002.22 ₫ 134,683,718,847 0.60 % 249 Gần đây 25 Binance USD BUSD/USDT ₫ 22,676. 14 ₫133,264,346.36 ₫679,284,280.25 ₫ 107,124,953,153 0.48 % 373 Gần đây 26 PancakeSwap CAKE/USDT ₫ 185,047. 29 ₫210,836,854.24 ₫194,791,200.72 ₫ 73,539,175,212 0.33 % 205 Gần đây 27 Adventure Gold AGLD/USDT ₫ 25,285. 24 ₫17,766,830.55 ₫15,019,810.44 ₫ 60,386,848,919 0.27 % 92 Gần đây 28 Bitcoin Cash BCH/USDT ₫ 7,612,664. 67 ₫37,066,291.80 ₫72,272,994.32 ₫ 80,804,890,890 0.36 % 193 Gần đây 29 Lucky Block LBLOCK/USDT ₫ 158.03 ₫670,030,263.54 ₫225,998,535.13 ₫ 72,668,071,232 0.32 % 222 Gần đây 30 Biconomy BICO/USDT ₫ 41,584. 30 ₫41,908,577.94 ₫16,941,205.13 ₫ 79,009,919,621 0.35 % 157 Gần đây 31 Algorand ALGO/USDT ₫ 22,261. 76 ₫103,635,022.37 ₫108,453,004.51 ₫ 59,462,863,911 0.26 % 188 Gần đây 32 Decentraland MANA/USDT ₫ 73,030. 31 ₫4,533,679.49 ₫23,911,503.13 ₫ 87,431,033,699 0.39 % 157 Gần đây 33 GreenCoin. AI GRC/USDT ₫ 1,939. 76 ₫2,282,644.80 ₫10,207,514.55 ₫ 62,570,469,934 0.28 % 6 Gần đây 34 Spell Token SPELL/USDT ₫ 132.89 ₫50,701,446.42 ₫95,016,358.78 ₫ 76,390,994,218 0.34 % 203 Gần đây 35 Thetan Arena THG/USDT ₫ 48,503. 22 ₫22,731,881.19 – ₫ 55,340,637,779 0.25 % 25 Gần đây 36 IoTeX IOTX/USDT ₫ 2,114. 39 ₫56,241,642.24 ₫29,619,708.45 ₫ 58,311,526,193 0.26 % 145 Gần đây 37 AlinX ALIX/USDT ₫ 13.51 ₫2,406,415.17 ₫14,928,885.69 ₫ 47,872,678,530 0.21 % 7 Gần đây 38 XT.com Token XT/USDT ₫ 48,412. 15 ₫22,681,201.65 ₫51,899,163.21 ₫ 53,751,876,590 0.24 % 208 Gần đây 39 Celo CELO/USDT ₫ 68,051. 18 ₫217,616,566.71 ₫94,510,792.76 ₫ 46,454,721,890 0.21 % 216 Gần đây 40 Zamzam ZAMZAM/USDT ₫ 14.36 – ₫43,045,780.00 ₫ 48,831,378,361 0.22 % 30 Gần đây 41 Rally RLY/USDT ₫ 9,095. 75 ₫108,938,397.32 ₫124,219,845.28 ₫ 46,121,965,595 0.21 % 83 Gần đây 42 BTS Chain BTSC/USDT ₫ 48.04 – ₫25,817,676.66 ₫ 43,763,073,609 0.19 % 31 Gần đây 43 Supreme Finance HYPE/USDT ₫ 469.00 ₫6,927,552.01 ₫19,170,232.76 ₫ 42,742,421,979 0.19 % 13 Gần đây 44 Lil Floki LILFLOKI/USDT ₫ 0.00001753 ₫4,448,805.53 – ₫ 45,126,186,710 0.20 % 9 Gần đây 45 Marlin POND/USDT ₫ 919.09 ₫14,792,716.48 – ₫ 44,758,174,250 0.20 % 1 Gần đây 46 Celer Network CELR/USDT ₫ 1,161. 13 ₫56,129,017.38 ₫38,460,156.96 ₫ 44,312,017,313 0.20 % 188 Gần đây 47 Golden Doge GDOGE/USDT ₫ 0.0000005189 ₫16,919,613.45 – ₫ 48,074,369,191 0.21 % 70 Gần đây 48 Position Exchange POSI/USDT ₫ 43,430. 69 ₫4,773,321.02 ₫5,453,607.40 ₫ 59,061,446,454 0.26 % 24 Gần đây 49 VeChain VET/USDT ₫ 1,368. 65 ₫30,138,152.40 ₫6,298,689.47 ₫ 46,643,407,937 0.21 % 170 Gần đây 50 SuperRare RARE/USDT

₫14,611.98

₫62,833,494.17 ₫106,999,287.24 ₫ 52,011,296,615 0.23 % 138 Gần đây 51 Wojak Finance WOJ/USDT ₫ 2,504. 37 – ₫3,104,741.59 ₫ 45,723,289,942 0.20 % 29 Gần đây 52 Rabbit Finance RABBIT/USDT ₫ 322.47 ₫7,560,146.27 – ₫ 51,389,523,712 0.23 % 12 Gần đây 53 Big Data Protocol BDP/USDT ₫ 3,185. 47 ₫4,128,221.36 ₫4,795,630.66 ₫ 48,500,391,324 0.22 % 31 Gần đây 54 LooksRare LOOKS/USDT ₫ 47,729. 13 ₫21,125,450.61 ₫7,351,308.99 ₫ 46,207,110,674 0.21 % 40 Gần đây 55 SafeMoon V2 SFM/USDT ₫ 37.32 ₫145,314,609.39 – ₫ 44,713,379,106 0.20 % 2 Gần đây 56 Binemon BIN/USDT ₫ 181.24 – ₫24,661,022.32 ₫ 54,835,274,570 0.24 % 13 Gần đây 57 Highstreet HIGH/USDT ₫ 120,422. 49 ₫21,161,366.62 ₫23,646,470.70 ₫ 46,176,747,239 0.21 % 54 Gần đây 58 BitDAO BIT/USDT ₫ 38,822. 61 ₫513,205,230.79 ₫3,278,567,038.12 ₫ 47,744,427,523 0.21 % 282 Gần đây 59 BitTorrent ( New ) BTT/USDT ₫ 0.0496 ₫22,593,798.09 ₫22,154,986.43 ₫ 43,608,090,450 0.19 % 2 Gần đây 60 Mdex MDX/USDT ₫ 5,828. 40 ₫93,728,406.15 ₫94,830,751.17 ₫ 34,280,395,044 0.15 % 159 Gần đây 61 ApolloX APX/USDT ₫ 1,583. 09 – – ₫ 47,172,067,215 0.21 % 3 Gần đây 62 Mist MIST/USDT ₫ 1,211. 03 – ₫2,746,872.00 ₫ 40,163,321,221 0.18 % 60 Gần đây 63 Tornado Cash TORN/USDT ₫ 846,702. 62 – ₫109,515,763.73 ₫ 32,938,568,445 0.15 % 151 Gần đây 64 ZKSwap ZKS/USDT ₫ 3,355. 88 ₫21,492,264.34 ₫55,230,993.62 ₫ 35,136,324,975 0.16 % 136 Gần đây 65 Plug Chain PLUGCN/USDT ₫ 3,187. 96 ₫143,806,158.19 ₫65,248,365.23 ₫ 40,944,437,885 0.18 % 247 Gần đây 66 Qtum QTUM/USDT ₫ 172,226. 95 ₫25,877,091.59 ₫8,393,339.62 ₫ 36,888,435,335 0.16 % 34 Gần đây 67 SafePal SFP/USDT ₫ 18,796. 60 ₫7,605,836.35 ₫10,863,226.64 ₫ 36,264,527,235 0.16 % 96 Gần đây 68 Huobi Token HT/USDT ₫ 225,611. 45 ₫26,807,371.55 ₫191,177,343.15 ₫ 37,353,404,061 0.17 % 313 Gần đây 69 Shaman King Inu SHAMAN/USDT ₫ 0.0000003099 ₫3,116,291.87 ₫12,535,849.85 ₫ 36,591,473,710 0.16 % 77 Gần đây 70 Guzzler GZLR/USDT ₫ 1.57 ₫12,231,962.17 – ₫ 40,582,218,200 0.18 % 57 Gần đây 71 Carry CRE/USDT ₫ 181.91 ₫21,817,263.27 ₫73,704,146.64 ₫ 36,016,765,460 0.16 % 115 Gần đây 72 Gas DAO GAS/USDT ₫ 0.3023 ₫15,179,717.51 ₫4,291,061.15 ₫ 36,505,053,671 0.16 % 76 Gần đây 73 Razor Network RAZOR/USDT ₫ 966.91 ₫3,029,887.75 ₫4,700,696.80 ₫ 38,197,064,996 0.17 % 23 Gần đây 74 Neo NEO/USDT ₫ 563,943. 25 ₫2,282,893.37 ₫70,693,289.85 ₫ 37,346,096,073 0.17 % 156 Gần đây 75 Floki Inu FLOKI/USDT ₫ 0.9276 ₫3,398,711.05 ₫4,500,515.70 ₫ 33,342,864,920 0.15 % 121 Gần đây 76 Cosmos ATOM/USDT ₫ 637,367. 43 ₫935,115,465.96 ₫546,534,675.26 ₫ 32,760,760,521 0.15 % 307 Gần đây 77 Aurory AURY/USDT ₫ 208,558. 83 ₫21,876,952.04 ₫20,803,300.80 ₫ 35,109,738,296 0.16 % 185 Gần đây 78 Dragon Mainland Shards DMS/USDT ₫ 780.92 – ₫5,801,046.89 ₫ 33,193,368,718 0.15 % 1 Gần đây 79 Dai DAI/USDT ₫ 22,696. 61 ₫499,827,462.70 ₫167,778,890.14 ₫ 37,479,782,101 0.17 % 207 Gần đây 80 OKB OKB/USDT ₫ 486,730. 61 ₫68,466,566.48 ₫89,683,539.72 ₫ 39,895,758,538 0.18 % 260 Gần đây 81 PlatON LAT/USDT ₫ 1,445. 72 ₫7,909,820.14 ₫35,241,217.57 ₫ 34,701,647,805 0.15 % 103 Gần đây 82 NarakaToken NT/USDT ₫ 0.00000009858 ₫7,181,550.09 ₫19,343,122.74 ₫ 39,361,912,663 0.18 % 19 Gần đây 83 NuCypher NU/USDT ₫ 10,889. 83 – ₫11,754,193.50 ₫ 32,360,398,705 0.14 % 10 6 giờ trước 85 WINkLink WIN/USDT ₫ 7.38 ₫162,387,231.03 ₫68,916,122.67 ₫ 29,231,396,807 0.13 % 176 Gần đây 86 MetisDAO METIS/USDT ₫ 3,413,029. 16 ₫32,245,815.11 ₫13,740,414.21 ₫ 31,056,331,237 0.14 % 189 Gần đây 87 Project Pai PAI/USDT ₫ 82.42 ₫4,204,743.06 ₫30,386,831.08 ₫ 30,958,471,753 0.14 % 123 Gần đây 88 Gari Network GARI/USDT ₫ 12,041. 57 ₫74,442,564.67 ₫93,647,529.11 ₫ 30,476,285,383 0.14 % 130 Gần đây 89 FreeRossDAO FREE/USDT ₫ 8.99 ₫31,174,938.02 ₫2,769,647.64 ₫ 31,078,269,597 0.14 % 148 Gần đây 90 The Sandbox SAND/USDT ₫ 94,515. 77 ₫24,352,884.44 ₫35,948,956.83 ₫ 29,566,837,234 0.13 % 158 Gần đây 91 Nebulas NAS/USDT ₫ 5,402. 66 – ₫42,503,917.48 ₫ 32,313,868,913 0.14 % 158 Gần đây 92 Oasis Network ROSE/USDT ₫ 6,878. 70 ₫54,446,795.23 ₫22,784,164.78 ₫ 28,886,971,301 0.13 % 133 Gần đây 93 Quant QNT/USDT ₫ 2,902,818. 62 ₫138,221,630.26 ₫39,553,650.96 ₫ 35,209,734,972 0.16 % 234 Gần đây 94 UNUS SED LEO LEO/USDT ₫ 134,827. 29 ₫31,569,729.46 ₫57,258,869.56 ₫ 30,094,909,194 0.13 % 166 Gần đây 95 Lido DAO Token LDO/USDT ₫ 43,442. 10 – – ₫ 29,285,107,140 0.13 % 2 Gần đây 96 Radio Caca RACA/USDT ₫ 46.28 ₫7,368,722.72 ₫7,139,448.03 ₫ 29,454,726,320 0.13 % 113 Gần đây 97 USD Coin USDC/USDT ₫ 22,687. 52 ₫463,237,022.40 ₫166,845,186.24 ₫ 30,140,909,794 0.13 % 239 Gần đây 98 Axie Infinity AXS/USDT ₫ 1,435,057. 90 ₫35,203,456.32 ₫74,748,434.23 ₫ 32,234,652,353 0.14 % 162 Gần đây 99 Ethereum ETH/BTC ₫ 70,087,282. 46 ₫274,417,589.50 ₫115,268,135.23 ₫ 40,377,695,043 0.18 % 230 Gần đây 100 Wizards And Dragons GP/USDT ₫ 35.29 ₫23,961,997.36 –

₫38,746,296,643

0.17 % 19 Gần đây

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *