Một góc nhìn về cách tính lãi suất cho vay tối thiểu tại các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương – Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Để hướng dẫn tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương, ngày 18 tháng 12 năm 2020, nhà nước đã phát hành Nghị định mới số 147 / 2020 / NĐ-CP. Trong đó, có nhiều nội dung làm rõ hơn hoạt động giải trí của Quỹ ĐTPTĐP, đặc biệt quan trọng là hướng dẫn về cách tính lãi suất cho vay tối thiểu .
Theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 25 của Nghị định về lãi suất cho vay tối thiểu thì “ Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương được xác lập theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất kêu gọi trung bình của những nguồn vốn kêu gọi, có tính đến ngân sách thời cơ của nguồn vốn chủ sở hữu, bảo vệ bù đắp ngân sách quản trị, ngân sách trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc cho vay và những ngân sách khác có tương quan đến hoạt động giải trí cho vay ” .
Tuy nhiên, để xác lập được lãi suất cho vay tối thiểu theo hướng dẫn như Khoản 1 Điều 25 đã nêu thì mỗi địa phương lúc bấy giờ có nhiều cách tiếp cận yếu tố khác nhau. Sau đây là một trong những cách tiếp cận mà những Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương hoàn toàn có thể vận dụng .

1. Về nguyên tắc chung

Với nguyên tắc nêu trên, việc xác lập lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ phải bảo vệ :
– Không thấp hơn lãi suất kêu gọi trung bình của những nguồn vốn kêu gọi, có tính đến ngân sách thời cơ của nguồn vốn chủ chiếm hữu .
– Đảm bảo bù đắp ngân sách quản trị, ngân sách trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc cho vay và những ngân sách khác có tương quan đến hoạt động giải trí cho vay .

2. Lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn

2.1. Công thức tính

Có thể hiểu đây là cách tính lãi suất trung bình của những nguồn vốn, có tính đến ngân sách thời cơ của nguồn vốn chủ sở hữu theo nguyên tắc trọng số, được xác lập như sau :

Trong đó:

r : lãi suất cho vay tối thiểu ( % / năm ), được tính theo lãi suất đơn .
Ti : tỷ trọng của nguồn vốn thứ i trong tổng nguồn vốn .
Ri : lãi suất kêu gọi vốn của nguồn vốn thứ i trong tổng nguồn vốn, hoặc là lãi tiền gửi ( để tính ngân sách thời cơ của nguồn vốn chủ sở hữu ) .

Xem thêm  Quy trình quản lý cửa hàng hiệu quả cho nhà bán lẻ

2.2. Lấy ví dụ

Quỹ ĐTPTĐP A có kêu gọi vốn từ AFD 300 tỷ đồng với lãi suất 6 % / năm ; kêu gọi vốn từ WB 200 tỷ đồng với lãi suất là 4 % / năm ; nguồn vốn chủ sở hữu là 500 tỷ đồng, với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng trung bình của những ngân hàng nhà nước Quỹ A đang gửi là 5 % / năm thì lãi suất cho vay tối thiểu xác lập không thấp hơn :

TT Nội dung  Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng nguồn vốn

(Ti)

Lãi suất/tỷ lệ CPCH (Ri) Lãi suất bq các NV (TixRi)
1 Nguồn vốn AFD         300.000 30,00% 6,00% 1,80%
2 Nguồn vốn WB         200.000 20,00% 4,00% 0,80%
3 Vốn chủ sở hữu của Quỹ         500.000 50,00% 5,00% 2,50%
  Tổng     1.000.000 100,00%   5,10%

Như vậy, lãi suất cho vay tối thiểu không thấp hơn 5,1 % .

2.3. Vấn đề khác

Ở đây, có một yếu tố đặt ra là ngân sách thời cơ của vốn chủ sở hữu nên được xác lập như thế nào cho hài hòa và hợp lý. Cách xử lý ở trên là lấy theo lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng trung bình của những ngân hàng nhà nước Quỹ A đang gửi. Tuy nhiên, một số ít Quỹ khác hoàn toàn có thể lấy lãi suất tiền gửi trung bình 3 tháng, 6 tháng, 1 năm của một ngân hàng nhà nước hoặc của liên ngân hàng nhà nước, hoặc hoàn toàn có thể là một cách tiếp cận khác .
Do đó, tùy theo tình hình mỗi địa phương mà cách xác lập lãi suất cho vay tối thiểu hoàn toàn có thể được thống kê giám sát sao cho tương thích với địa phương mình nhất .

3. Lãi suất cho vay tối thiểu

3.1. Có thể được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

PV : Dư nợ đầu kỳ ;
Xi : Giải ngân quý thứ i ; Yi : Thu nợ quý thứ i ;
r : lãi suất cho vay tối thiểu ( % / năm ), được tính theo lãi suất đơn ;
i : thời gian theo quý ; ī : giá trị thời gian trung bình quý ( giả định việc giải ngân cho vay và thu nợ được tính giữa quý ) .

CP: Toàn bộ chi phí phát sinh trong năm, không bao gồm dự phòng tổn thất đầu tư tài chính.

LNđb : Lợi nhuận định biên .

3.2. Lấy ví dụ với LNđb=0

Ví dụ ở đây được thống kê giám sát dựa trên số liệu Kế hoạch kinh tế tài chính của năm trình lãi suất của Quỹ ĐPTĐP A. Giả định là :
– Doanh thu cho vay trong năm ( triệu đồng )
– giá thành năm ( triệu đồng )

Xem thêm  Tài khoản viettelpay có bao nhiêu số

– Lãi suất cho vay tối thiểu được xác định

528.750. r = 33.000 => r = 6,24 %
Lãi suất này bảo vệ lớn hơn 5,1 % như đã đo lường và thống kê tại Khoản 2 ( Công thức 1 ). Do đó, Quỹ ĐTPT địa phương hoàn toàn có thể trình lãi suất này là lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ .

3.3. Vấn đề khác

a ) Ở đây cũng có một yếu tố phát sinh đó là số liệu để thống kê giám sát nên dựa trên số liệu năm trước hay số liệu kế hoạch của năm kế hoạch .
– Nếu lấy số liệu của năm trước năm kế hoạch thì số liệu sẽ đúng chuẩn hơn, tuy nhiên, hoàn toàn có thể sẽ không tương thích với năm kế hoạch ( là năm trình lãi suất cho vay tối thiểu ) .
– Nếu lấy số liệu của năm kế hoạch thì sẽ tương thích hơn do lãi suất này sẽ vận dụng cho vay trong năm kế hoạch. Tuy nhiên, số liệu hoàn toàn có thể không đúng mực vì kế hoạch kinh tế tài chính tại Quỹ ĐTPT địa phương hoàn toàn có thể triển khai được hoặc không thực thi được .
b ) Nếu lấy số liệu năm kế hoạch thì thời gian giải ngân cho vay và số ngân sách cũng đều là số ước để thực thi. Nếu đổi khác thời gian giải ngân cho vay thì cũng dẫn đến biến hóa lãi suất .
c ) Một yếu tố nữa được đặt ra là công thức nêu trên không có ngân sách thời cơ của vốn chủ sở hữu ( nguồn vốn cho vay ). Trường hợp Quỹ A không có kêu gọi vốn, tổng thể đều cho vay từ nguồn vốn điều lệ thì như vậy thì lãi suất cho vay hoàn toàn có thể rất thấp. Vì vậy, 1 số ít Quỹ nếu không kêu gọi vốn thì hoàn toàn có thể tính LNđb bằng ngân sách thời cơ của vốn chủ chiếm hữu .
d ) Trong trong thực tiễn, một số ít trường hợp những Quỹ ĐTPTĐP đều được Ủy Ban Nhân Dân thành phố giao việc bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn ( những chỉ tiêu về chênh lệch thu chi, hoặc chỉ tiêu chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu ). Thì trường hợp này, LNđb = Tổng CL thu chi được giao – CL thu chi từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính .
Có thể minh họa hai trường hợp tại điểm c và d nêu trên ở sau đây .

Xem thêm  Tư vấn mở quán cafe Bóng Đá - Kinh nghiệm “ĐẮT GIÁ” cho người mới

3.4. Lấy ví dụ chi phí quản lý có tính thêm chi phí cơ hội (LNđb=chi phí cơ hội phần vốn CSH cho vay)

– Lấy theo ví dụ đã nêu thì Quỹ A cho vay trung bình trong năm là 528.750 triệu đồng, trong đó từ nguồn vốn kêu gọi là 500.000 triệu đồng, thì cho vay từ vốn chủ sở hữu sẽ là 28.750 triệu đồng. Tính được ngân sách thời cơ trên nguồn vốn chủ sở hữu ( dùng để cho vay ) là 28.750 triệu đồng x 5 % / năm = 1.437,5 triệu đồng .
Như vậy, lãi suất cho vay tối thiểu hoàn toàn có thể tính là :
528.750. r = 33.000 + 1.437,5 = 34.437,5 => r = 6,51 %
– Cũng trường hợp này, nếu Quỹ A không cho vay hết nguồn vốn kêu gọi ( giải sử chỉ cho vay từ vốn kêu gọi 400 tỷ đồng ) thì khi đó ngân sách thời cơ trên vốn chủ sở hữu phải tăng lên là ( 128.750 triệu đồng x 5 % / năm ), đồng thời phần ngân sách hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí được trừ ra trong tổng ngân sách là phần lãi tiền gửi từ nguồn vốn huy đồng ( 100.000 triệu đồng x lãi suất tiền gửi ) .

3.5. Lấy ví dụ chi phí quản lý có tính thêm lãi theo KHTC được giao (LNđb = Tổng CL thu chi được giao –CL thu chi từ hoạt động tài chính)

Giống ví dụ nêu trên. Tuy nhiên, trong năm Quỹ được giao Chênh lệch thu chi ( CLTC ) là 50 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền gửi Quỹ dự kiến thu được là 45 tỷ đồng thì cách tính lãi suất cho vay tối thiểu như sau :
528.750. r = 33.000 + ( 50.000 – 45.000 ) => r = 7,18 %

Lãi suất này đảm bảo lớn hơn 5,1% như đã tính toán tại Khoản 2 (Công thức 1). Do đó, Quỹ ĐTPT địa phương có thể trình lãi suất này là lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ.

* Cũng hoàn toàn có thể có trường hợp LNđb được xác lập tổng hợp theo cách nêu tại mục 3.4 và 3.5 .
Trên đây là một trong những cách tính lãi suất cho vay tối thiểu tại những Quỹ Đầu tư tăng trưởng địa phương. Cũng như những yếu tố khác được nêu ở từng khoản của bài viết, tùy vào tình hình trong thực tiễn của mỗi địa phương mà có cách đo lường và thống kê cho tương thích để đạt tiềm năng sau cuối trong hoạt động giải trí của Quỹ ĐTPTĐP là “ không vì tiềm năng doanh thu, bảo toàn và tăng trưởng vốn ”. / .
HTV – BKS

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *