Khái niệm, đặc điểm chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại: – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (385.14 KB, 78 trang )

P HẦN I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC HẠCH TỐN Q TRÌNH LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I. ĐẶC ĐIỂM LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI.

1. Khái niệm, đặc điểm chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại:

Nền kinh tế nước ta là một tổng thể thống nhất bao gồm nhiều ngành nghề và mỗi ngành thực hiện một chức năng nhất định. Trong đó thương mại
cũng là một ngành kinh tế quốc dân rất quan trọng. Thương mại thực chất là q trình trao đổi hàng hóa thơng qua mua bán
trên thị trường. Theo nghĩa rộng thương mại là quá trình kinh doanh, là khâu tất yếu của quá trình tái sản xuất và được coi là mạch máu của quá trình vận
động nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Thương mại ra đời xuất phát từ hai nguyên nhân: Phân công lao động xã hội và lợi thế so sánh giữa các vùng, các
doanh nghiệp và các quốc gia. Do vậy, hoạt động thương mại bao gồm cả hoạt động phân phối và lưu thơng hàng hóa trên thị trường mua bán của từng quốc
gia riêng biệt hoặc các quốc gia với nhau. Trong nền kinh tế quốc dân, thương mại không chỉ “Vừa là tiền tệ, vừa là
điều kiện, vừa là kết quả sản xuất” mà nó còn là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Hoạt động kinh doanh thương mại thực hiện chức năng
chủ yếu là mua, bán, trao đổi và dự trữ hàng hóa cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.
Trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của mình, doanh nghiệp thương mại phải tiến hành nhiều các hoạt động khác nhau như tạo nguồn, mua
hàng, nghiên cứu thị trường, quản lý dự trữ, bán hàng… Trong đó bán hàng là khâu quan trọng và mấu chốt. Quá trình bán hàng hay tiêu thụ hàng hóa là thực
hiện giá trị và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, kết thúc quá trình này người mua nhận được hàng, người bán nhận được tiền hoặc được quyền đòi
tiền của người mua. Chỉ có bán được hàng, cơng ty mới thu hồi được vốn kinh 3
doanh thực hiện được lợi nhuận và mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong doanh nghiệp, tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng trong lưu chuyển hàng hóa, lưu chuyển
hàng hóa trong kinh doanh thương mại có thể thực hiện theo một trong hai phương thức là bán buôn và bán lẻ. Bán buôn là bán cho các đối tượng kinh
doanh chứ không bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Còn bán lẻ hàng hóa là bán trực tiếp cho người tiêu dùng, hàng hóa chuyển từ lĩnh vực lưu thông sang
lĩnh vực tiêu dùng. Quy mơ tổ chức kinh doanh có thể từ nhỏ đến lớn theo các hình thức:
quầy hàng, cửa hàng, cơng ty, tổng công ty… Trong cơ chế thị trường, việc tồn tại các doanh nghiệp thương mại là tất
yếu. Do vậy, cơng tác hạch tốn thực hiện ở các doanh nghiệp này là hết sức cần thiết để quản lý và tính tốn kết quả kinh doanh. Hạch tốn kế tốn trong
công ty như thế nào là phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng cơng ty. Vì vậy, đối với doanh nghiệp thương mại, hạch toán kế tốn có những
đặc điểm khác với cơng ty sản xuất như sau: + Nội dung chủ yếu của hạch toán trong doanh nghiệp thương mại là
hạch tốn q trình lưu chuyển hàng hóa mua, bán, dự trữ… Lưu chuyển hàng hố trong kinh donh thương mại có thể theo hai phương thức là bán buôn
và bán lẻ. Bán bn hàng hóa là bán cho người kinh doanh trung gian chứ không bán thẳng cho người tiêu dùng. Bán lẻ hàng hoá là việc bán thẳng cho
người tiêu dùng, từng cái một. + Chi phí kinh doanh là tồn bộ những chi phí để thực hiện nhiệm vụ
mua, bán, dự trữ hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian nhất định. + Tổng doanh thu của doanh nghiệp thương mại gồm doanh thu từ tiêu
thụ hàng hóa, doanh thu từ dịch vụ thương mại và các nguồn thu khác. + Thu nhập của doanh nghiệp thương mại là chênh lệch giữa doanh thu
hàng bán với giá vốn hàng tiêu thụ gồm cả giá mua và chi phí thu mua. Thu nhập phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa tiêu thụ và chênh lệch nói trên của
từng mặt hàng.
4
+ Lợi nhuận của công ty là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí kinh doanh, thuế, các khoản khác hoặc giữa thu nhập và chi phí lưu thơng.
Xuất phát từ những đặc điểm nêu trên thì mỗi doanh nghiệp thương mại cần lựa chọn, tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn theo phương pháp thích hợp,
lưạ chọn phương thức giao dịch tiêu thụ, thanh toán sao cho đem lại hiệu qủa cùng lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và cho tồn xã hội.

Xem thêm  Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư năm 2017 – CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

2. Đặc điểm tính giá hàng hoá trong kinh doanh thương mại:

Nền kinh tế nước ta là một tổng thể thống nhất bao gồm nhiều ngành nghề và mỗi ngành thực hiện một chức năng nhất định. Trong đó thương mạicũng là một ngành kinh tế quốc dân rất quan trọng. Thương mại thực chất là q trình trao đổi hàng hóa thơng qua mua bántrên thị trường. Theo nghĩa rộng thương mại là quá trình kinh doanh, là khâu tất yếu của quá trình tái sản xuất và được coi là mạch máu của quá trình vậnđộng nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Thương mại ra đời xuất phát từ hai nguyên nhân: Phân công lao động xã hội và lợi thế so sánh giữa các vùng, cácdoanh nghiệp và các quốc gia. Do vậy, hoạt động thương mại bao gồm cả hoạt động phân phối và lưu thơng hàng hóa trên thị trường mua bán của từng quốcgia riêng biệt hoặc các quốc gia với nhau. Trong nền kinh tế quốc dân, thương mại không chỉ “Vừa là tiền tệ, vừa làđiều kiện, vừa là kết quả sản xuất” mà nó còn là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Hoạt động kinh doanh thương mại thực hiện chức năngchủ yếu là mua, bán, trao đổi và dự trữ hàng hóa cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.Trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của mình, doanh nghiệp thương mại phải tiến hành nhiều các hoạt động khác nhau như tạo nguồn, muahàng, nghiên cứu thị trường, quản lý dự trữ, bán hàng… Trong đó bán hàng là khâu quan trọng và mấu chốt. Quá trình bán hàng hay tiêu thụ hàng hóa là thựchiện giá trị và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, kết thúc quá trình này người mua nhận được hàng, người bán nhận được tiền hoặc được quyền đòitiền của người mua. Chỉ có bán được hàng, cơng ty mới thu hồi được vốn kinh 3doanh thực hiện được lợi nhuận và mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong doanh nghiệp, tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng trong lưu chuyển hàng hóa, lưu chuyểnhàng hóa trong kinh doanh thương mại có thể thực hiện theo một trong hai phương thức là bán buôn và bán lẻ. Bán buôn là bán cho các đối tượng kinhdoanh chứ không bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Còn bán lẻ hàng hóa là bán trực tiếp cho người tiêu dùng, hàng hóa chuyển từ lĩnh vực lưu thông sanglĩnh vực tiêu dùng. Quy mơ tổ chức kinh doanh có thể từ nhỏ đến lớn theo các hình thức:quầy hàng, cửa hàng, cơng ty, tổng công ty… Trong cơ chế thị trường, việc tồn tại các doanh nghiệp thương mại là tấtyếu. Do vậy, cơng tác hạch tốn thực hiện ở các doanh nghiệp này là hết sức cần thiết để quản lý và tính tốn kết quả kinh doanh. Hạch tốn kế tốn trongcông ty như thế nào là phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng cơng ty. Vì vậy, đối với doanh nghiệp thương mại, hạch toán kế tốn có nhữngđặc điểm khác với cơng ty sản xuất như sau: + Nội dung chủ yếu của hạch toán trong doanh nghiệp thương mại làhạch tốn q trình lưu chuyển hàng hóa mua, bán, dự trữ… Lưu chuyển hàng hố trong kinh donh thương mại có thể theo hai phương thức là bán buônvà bán lẻ. Bán bn hàng hóa là bán cho người kinh doanh trung gian chứ không bán thẳng cho người tiêu dùng. Bán lẻ hàng hoá là việc bán thẳng chongười tiêu dùng, từng cái một. + Chi phí kinh doanh là tồn bộ những chi phí để thực hiện nhiệm vụmua, bán, dự trữ hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian nhất định. + Tổng doanh thu của doanh nghiệp thương mại gồm doanh thu từ tiêuthụ hàng hóa, doanh thu từ dịch vụ thương mại và các nguồn thu khác. + Thu nhập của doanh nghiệp thương mại là chênh lệch giữa doanh thuhàng bán với giá vốn hàng tiêu thụ gồm cả giá mua và chi phí thu mua. Thu nhập phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa tiêu thụ và chênh lệch nói trên củatừng mặt hàng.+ Lợi nhuận của công ty là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí kinh doanh, thuế, các khoản khác hoặc giữa thu nhập và chi phí lưu thơng.Xuất phát từ những đặc điểm nêu trên thì mỗi doanh nghiệp thương mại cần lựa chọn, tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn theo phương pháp thích hợp,lưạ chọn phương thức giao dịch tiêu thụ, thanh toán sao cho đem lại hiệu qủa cùng lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và cho tồn xã hội.

Xem thêm  Cách kiếm tiền trên tiktok? Làm thế nào để kiếm được tiền trên TikTok?

Xem thêm: TẾT Cuối năm nên Kinh doanh bán gì chạy kiếm tiền dịp TẾT 2021 (108 ý tưởng) và các ngày lễ trong năm – Nhôm kính Nam Phát

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *