KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH | https://wikifin.net


Kế toán đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính

Bài1 : Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính thời gian ngắn như sau :
Số dư ngày 30/11 / N :
– TK 121 : 45.000.000 đ ( TK 1211 : 30.000.000 đ CP của công ty CPA ; TK 1212 : 15.000.000 đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000 đ / tờ, thời hạn 6 tháng, lãi suất vay 0,75 % / tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng ) .
– TK 129 : một triệu đ ( dự trữ giảm giá CP của công ty CPA )
Trong tháng 12 / N phát sinh một số ít nhiệm vụ :
1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.000 đ mua tín phiếu kho bạc TP, phát hành thời hạn 12 tháng, lãi suất vay 0,8 % / tháng, thu lãi một lần khi đáo hạn .
2. Ngày 02/12 chi tiền mặt 9.000.000 đ mua kỳ phiếu mệnh giá 10.000.000 đ thời hạn 12 tháng, lãi suất10 % / năm, lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu .
3. Ngày 22/12 bán 1 số ít CP công ty CPA có giá gốc 10.000.000 đ với giá bán 12.000.000 đ đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán giao dịch cho người môi giới 50.000 đ .
4. Ngày 30/12 NH SaoMai chuyển tiền lãi tháng này của 10 tờ kỳ phiếu vào thông tin tài khoản tiền gửi ở ngân hàng nhà nước .
5. Ngày 30/12 chi tiền gửi ngân hàng nhà nước 5.000.000 đ cho công ty B vay tạm, thời hạn 3 tháng, với lãi suất vay 1 % / tháng, thu 1 lần khi đáo hạn .
6. Ngày 31/12 doanh nghiệp xác lập mức giảm giá số CP công ty CPA mà doanh nghiệp đang nắm giữ là 800.000 đ .
Yêu cầu : Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh .
Bài giải
1. Ngày 01/12
Nợ TK 121 : 5.000.000
Có TK 112 : 5.000.000
2. Ngày 02/12
Nợ TK 121 : 10.000.000
Có TK 111 : 9.000.000
Có TK 3387 : một triệu
Cuối tháng kết chuyển :
Nợ TK 3387 : một triệu / 12
Có TK 515 : một triệu / 12
3. Ngày 22/12
Nợ TK 112 : 12.000.000
Có TK 121 : 10.000.000
Có TK 515 : 2.000.000
Nợ TK 635 : 50.000
Có TK 111 : 50.000
4. Ngày 30/12
Nợ TK 112 : 112.500
Có TK 515 : 112.500
5. Ngày 30/12
Nợ TK 1288 : 5.000.000
Có TK 112 : 5.000.000
6. Ngày 31/12
Nợ TK 129 : 200.000 = một triệu – 800.000
Có TK 635 : 200.000

Bài 2 : Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu về đầu tư dài hạn như sau :
1. Chuyển khoản 1.500.000.000 đ mua CP của công ty CPX, số CP này có mệnh giá 300.000.000 đ, ngân sách mua đã chi tiền mặt 3.000.000 đ ( tỷ suất quyền biểu quyết tương tự với tỷ suất góp vốn 60 % ) .
2. Nhận thông tin chia cổ tức của công ty CPP là 50.000.000 đ. Theo thỏa thuận hợp tác, công ty A đã chuyển hàng loạt số cổ tức này để góp vốn thêm ( cho biết tỷ suất quyền biểu quyết tương tự với tỷ suất góp vốn đổi khác từ 52 % lên 55 % ) .
3. Góp vốn đầu tư vào công ty BB với tỷ suất góp vốn là 40 %, bằng :
4.1 thiết bị sấy có nguyên giá 100.000.000 đ, khấu hao lũy kế đến thời gian góp vốn là 10.000.000 đ, vốn góp được tính 88.000.000 đ .
5. Xuất kho 1 lô sản phẩm & hàng hóa có giá gốc là 150.000.000 đ và được tính vốn góp là 155.000.000 đ .
6. Chi tiêu luân chuyển gia tài góp vốn công ty A chịu, đã giao dịch thanh toán bằng tiền tạm ứng là 110.000 đ ( gồm Hóa Đơn đỏ VAT 10 % ) .
7. Chuyển khoản mua 5.000 CP thường, có mệnh giá 10.000 đ / CP với giá chuyển nhượng ủy quyền 120.000 đ / CP của công ty CPBT, tỷ suất quyền biểu quyết là 12 %. Chi tiền mặt giao dịch thanh toán cho người môi giới một triệu đ .
8. Nhượng lại 1 số ít CP của công ty CP M cho người bán B ( để trừ nợ tiền hàng ) với giá bán 138.000.000 đ, biết giá gốc số CP này là 140.000.000 đ, giá gốc số CP còn lại sau khi chuyển nhượng ủy quyền là 360.000.000 đ ( với tỷ suất quyền biểu quyết giảm từ 25 % xuống 18 % ) .
Yêu cầu : Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ thông tin tài khoản ( TK 221,223,228 ) .
Đáp án
1 .
Nợ TK 221 : 1.503.000.000
Có TK 112 : 1.500.000.000
Có TK 111 : 3.000.000
2 .
Nợ TK 221 : 50.000.000
Có TK 515 : 50.000.000
3 .
Nợ TK 223 : 88.000.000
Nợ TK 811 : 2.000.000
Nợ TK 214 : 10.000.000
Có TK 211 : 100.000.000

Nợ TK 223 : 155.000.000
Có TK 156 : 150.000.000
Có TK 711 : 5.000.000

Nợ TK 635 : 100.000
Nợ TK 133 : 10.000
Có TK 141 : 110.000
4 .

Nợ
TK 228: 601.000.000 =120.000×5.000+1.000.000

Có TK 112 : 600.000.000
Có TK 111 : một triệu
5 .
Nợ TK 331 : 138.000.000
Nợ TK 635 : 2.000.000
Có TK 223 : 140.000.000

Nợ TK 228 : 360.000.000
Có TK 223 : 360.000.000

Bài 3 : Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính như sau :
Số dư đầu tháng 12 / N :
· TK 229 : 0 đ
· TK 228 : 700.000.000 đ ( 10.000 CP công ty CPA : 100.000.000 đ ; 40.000 CP công ty CPZ : 600.000.000 đ )
· TK121 : 50.000.000 đ ( 50 tờ kỳ phiếu ngân hàng nhà nước B, mệnh giám mỗi tờ một triệu đ, thời hạn 6 tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất vay 0,9 % / tháng )
Trong tháng 12 / N có một số ít nhiệm vụ phát sinh :
1. Ngày 01/12 doanh nghiệp giao dịch chuyển tiền mua kỳ phiếu 24 tháng do Ngân hàng nông nghiệp phát hành với giá phát hành bằng mệnh giá 20.000.000 đ, lãi suất vay 9 % / 12 tháng, thu lãi 1 lần ngay khi mua .
2. Ngày 15/12 doanh nghiệp mua lại một số ít công trái trong dân, chi trả ngay bằng tiền mặt 27.500.000 đ. Số công trái này có mệnh giá 20.000.000 đ, thời hạn thanh toán giao dịch 5 năm, lãi suất vay 50 % / 5 năm, ngày đáo hạn 01/12 / N + 1 .
3. Ngày 16/12 nhận được thông tin của công ty A về số lãi được chia 9 tháng đầu năm N tương ứng với 10.000 CP công ty đang nắm giữ là 12.000.000 đ, 2 ngày sau doanh nghiệp đã thực nhận được số lãi trên bằng tiền mặt .
4. Ngày 20/12 bán 5.000 cổp hần công ty A cho doanh nghiệp X đã thu TGNH với giá 52.000.000 đ. Ngân sách chi tiêu trả cho người môi giới đã chi bằng tiền mặt 1.500.000 đ .

5. Ngày 25/12, công ty A dùng 1 TSCĐ hữu hình góp vốn liên kết kinh doanh vào công ty X ( công ty A góp vốn vào công X – cơ sở kinh doanh thương mại đồng trấn áp – với tỷ suất vốn góp là 30 % ) với nguyên giá ghi trên sổ kế toán 500.000.000 đ, đã hao mòn 100.000.000 đ. TSCĐ này được những bên góp vốn liên kết kinh doanh nhìn nhận là 420.000.000 đ, mức độ hao mòn 20 %, thời hạn sử dụng ước tính 5 năm. Ngân sách chi tiêu cho quy trình tranh luận hợp đồng bằng tiền mặt một triệu đ. Chi tiêu luân chuyển gia tài thanh toán giao dịch bằng tạm ứng 105.000 đ ( gồm thuế GTGT 5.000 đ ) .
6. Ngày 27/12 nhận được sổ phụ ngân hàng nhà nước B báo đã chuyển lãi định kỳ 12 / N của 50 tờ kỳ phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ vào thông tin tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng nhà nước .
7. Thị giá CP của công ty Z đang giảm sút. Ngày 31/12, địa thế căn cứ vào những vật chứng xác nhận, hội đồng do doanh nghiệp lập thẩm định mức giảm giá sàn chứng khoán đã xác lập thị giá CP công ty Z là 14.000 đ / CP. Doanh nghiệp triển khai lập dự trữ tổn thất những khoản đầu tư tài chính .
Yêu cầu : Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ thông tin tài khoản kế toán .

Bải giải
1. Ngày 01/12
Nợ TK 2288 : 20.000.000
Có TK 3387 : 3.600.000
CóTK112 : 16.400.000

2. Ngày 15/12
Nợ TK 1212 : 27.500.000
Có TK 111 : 27.500.000

3. Ngày16 / 12
Nợ TK 138 : 12.000.000
Có TK 515 : 12.000.000

Nợ TK 111 : 12.000.000
Có TK 138 : 12.000.000

4. Ngày 20/12
Nợ TK 112 : 52.000.000
Có TK 515 : 2.000.000
Có TK 228 : 50.000.000 = 5.000 x10. 000

NợTK635 : 1.500.000
Có TK 111 : 1.500.000

5. Ngày 25/12
Nợ TK 222 : 420.000.000
Nợ TK 214 : 100.000.000
Có TK 711 : 14.000.000 = 20.000.000 x70 %
Có TK 3387 : 6.000.000 = 20.000.000 x30 %
Có TK 211 : 500.000.000

Nợ TK 635 : một triệu
Có TK 111 : một triệu

Nợ TK 635 : 100.000
Nợ TK 133 : 10.000
Có TK 141 : 110.000

6. Ngày 27/12
Nợ TK 112 : 450.000 = 50.000.000 x0, 9 %
Có TK 515 : 50.000

7. Ngày 31/12

Nợ
TK 635: 40.000.000

Có TK 229 : 40.000.000 = 600.000.000 – 40.000 x14. 000

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *