Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái – Đại lý thuế Việt An

Trong toàn cảnh của nền kinh tế tài chính lúc bấy giờ, xuất nhập khẩu đang là ngành phổ cập, đóng vai trò quan trọng trong việc lan rộng ra thị trường, giao lưu kinh tế tài chính giữa những nước. Đồng hành cùng hoạt động giải trí đó chính là việc mua và bán trao đổi ngoại tệ. Doanh nghiệp liên tục phải thanh toán giao dịch ngoại hối khi phát sinh những nhiệm vụ tương quan. Vậy những yếu tố tương quan đến thanh toán giao dịch ngoại hối, cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ được kế toán triển khai thế nào ? Mời Quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của Đại lý thuế Việt An .

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là gì?

Căn cứ vào điều 69 thông tư 200 / năm trước / TT-BTC pháp luật như sau :
Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tiễn hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị chức năng tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau .

Các trường hợp phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái

 • Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ;
 • Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;
 • Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

Các loại tỷ giá hối đoái sử dụng trong kế toán

– Các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải căn cứ vào:

 • Tỷ giá giao dịch thực tế;
 • Tỷ giá ghi sổ kế toán.

– Khi xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ( kê khai, quyết toán và nộp thuế ), doanh nghiệp thực thi theo những pháp luật của pháp lý về thuế .

Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái

Tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn so với những thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ :
Tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn khi mua và bán ngoại tệ ( hợp đồng mua và bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi ) : Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhà nước thương mại ;
Trường hợp hợp đồng không lao lý đơn cử tỷ giá giao dịch thanh toán
Doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn :

 • Khi ghi nhận Khoản góp vốn hoặc nhận vốn góp là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài Khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;
 • Khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời Điểm giao dịch;
 • Khi ghi nhận nợ phải trả là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời Điểm giao dịch;
 • Khi ghi nhận các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các Khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài Khoản phải trả) là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.

– Ngoài tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn nêu trên, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn là tỷ giá xê dịch với tỷ giá mua và bán chuyển Khoản trung bình của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có thanh toán giao dịch. Tỷ giá xê dịch phải bảo vệ chênh lệch không vượt quá + / – 1 % so với tỷ giá mua và bán chuyển Khoản trung bình. Tỷ giá mua và bán chuyển Khoản trung bình được xác lập hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng trên cơ sở trung bình cộng giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán chuyển Khoản hàng ngày của ngân hàng nhà nước thương mại .
– Việc sử dụng tỷ giá giao động phải bảo vệ không làm ảnh hưởng tác động trọng điểm đến tình hình kinh tế tài chính và hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của kỳ kế toán .
Tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn khi nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời Điểm lập Báo cáo kinh tế tài chính :
– Tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn khi nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là gia tài : Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp tiếp tục có thanh toán giao dịch tại thời Điểm lập Báo cáo kinh tế tài chính. Đối với những Khoản ngoại tệ gửi ngân hàng nhà nước thì tỷ giá thực tiễn khi nhìn nhận lại là tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước nơi doanh nghiệp mở tài Khoản ngoại tệ .
– Tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn khi nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả : Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có thanh toán giao dịch tại thời Điểm lập Báo cáo kinh tế tài chính ;
– Các đơn vị chức năng trong tập đoàn lớn được vận dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ pháp luật ( phải bảo vệ sát với tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn ) để nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh từ những thanh toán giao dịch nội bộ .
– Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao động pháp luật tại mục “ Tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn so với những thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ ” để hạch toán những thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ, cuối kỳ kế toán doanh nghiệp sử dụng tỷ giá chuyển Khoản của ngân hàng nhà nước thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có thanh toán giao dịch để nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Tỷ giá chuyển Khoản này hoàn toàn có thể là tỷ giá mua hoặc bán hoặc tỷ giá mua và bán chuyển Khoản trung bình của ngân hàng nhà nước thương mại .
Tỷ giá ghi sổ
– Tỷ giá ghi sổ gồm : Tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh hoặc tỷ giá bình quân gia quyền di động ( tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập ) .
– Tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh : Là tỷ giá khi tịch thu những khoản nợ phải thu, những khoản ký cược, ký quỹ hoặc giao dịch thanh toán những khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác lập theo tỷ giá tại thời gian thanh toán giao dịch phát sinh hoặc tại thời gian nhìn nhận lại cuối kỳ của từng đối tượng người dùng .
– Tỷ giá bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên Có thông tin tài khoản tiền khi thanh toán giao dịch tiền bằng ngoại tệ, được xác lập trên cơ sở lấy tổng giá trị được phản ánh tại bên Nợ thông tin tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ thực có tại thời gian giao dịch thanh toán .

Xem thêm  Top ý tưởng kinh doanh mùa Valentine để "hốt bạc" không thể bỏ lỡ

Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán

Khi phát sinh những thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian thanh toán giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán so với :
– Các thông tin tài khoản phản ánh lệch giá, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ hoặc thu nhập có tương quan đến doanh thu nhận trước hoặc thanh toán giao dịch nhận trước tiền của người mua thì lệch giá, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được vận dụng tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian nhận trước của người mua ( không vận dụng theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ghi nhận lệch giá, thu nhập ) .
– Các thông tin tài khoản phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại, ngân sách khác. Riêng trường hợp phân chia khoản ngân sách trả trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ thì ngân sách được ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian trả trước ( không vận dụng theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian ghi nhận ngân sách ) .
– Các thông tin tài khoản phản ánh gia tài. Riêng trường hợp gia tài được mua có tương quan đến thanh toán giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị gia tài tương ứng với số tiền trả trước được vận dụng tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian trả trước cho người bán ( không vận dụng theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ghi nhận gia tài ) .
– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu ;
– Bên Nợ những TK phải thu ; Bên Nợ những TK vốn bằng tiền ; Bên Nợ những TK phải trả khi phát sinh thanh toán giao dịch trả trước tiền cho người bán .
– Bên Có những TK phải trả ; Bên Có những TK phải thu khi phát sinh thanh toán giao dịch nhận trước tiền của người mua ;
Khi phát sinh những thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán so với những loại thông tin tài khoản sau :
– Bên Có những TK phải thu ( ngoại trừ thanh toán giao dịch nhận trước tiền của người mua ) ; Bên Nợ TK phải thu khi tất toán khoản tiền nhận trước của người mua do đã chuyển giao mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, cung ứng dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu sát hoạch ; Bên Có những TK khoản ký cược, ký quỹ, ngân sách trả trước ;
– Bên Nợ những TK phải trả ( ngoại trừ thanh toán giao dịch trả trước tiền cho người bán ) ; Bên Có TK phải trả khi tất toán khoản tiền ứng trước cho người bán do đã nhận được loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu sát hoạch khối lượng .
– Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng người tiêu dùng thì tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh cho từng đối tượng người dùng được xác lập trên cơ sở bình quân gia quyền di động của những thanh toán giao dịch với đối tượng người dùng đó .
– Khi triển khai thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán ở bên Có những TK tiền .

Nguyên tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

Nguyên tắc xác lập những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ : Là những gia tài được tịch thu bằng ngoại tệ hoặc những khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ hoàn toàn có thể gồm có :
– Tiền mặt, những khoản tương tự tiền, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ ;
– Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại trừ :

 • Các khoản trả trước cho người bán và các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.
 • Các khoản người mua trả tiền trước và các khoản doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc doanh nghiệp không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trước bằng ngoại tệ cho người mua thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.
Xem thêm  Neo là gì? Neo có phải là đồng tiền kỹ thuật số?

– Các khoản đi vay, cho vay dưới mọi hình thức được quyền tịch thu hoặc có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả bằng ngoại tệ .
– Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ .

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

– Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán cụ thể những thông tin tài khoản : Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, những khoản phải thu, những khoản phải trả .
– Tất cả những khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( nếu lãi ) hoặc ngân sách kinh tế tài chính ( nếu lỗ ) tại thời gian phát sinh .
– Doanh nghiệp phải nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại tổng thể những thời gian lập Báo cáo kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý. Đối với những doanh nghiệp đã sử dụng công cụ kinh tế tài chính để dự trữ rủi ro đáng tiếc hối đoái thì không được nhìn nhận lại những khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ kinh tế tài chính để dự trữ rủi ro đáng tiếc hối đoái .
– Doanh nghiệp không được vốn hóa những khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị gia tài dở dang .

Phương pháp hạch toán một số giao dịch chủ yếu

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ ( kể cả chênh lệch tỷ giá trong quá trình trước hoạt động giải trí của những doanh nghiệp không do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ ) :
– Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ :
Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( theo tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ của nhà sản xuất chưa giao dịch thanh toán tiền, khi vay hoặc nhận nợ nội bộ … bằng ngoại tệ, địa thế căn cứ tỷ giá hối đoái thanh toán giao dịch thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 627, 641, 642 …
Có những TK 331, 341, 336 …
– Khi ứng trước tiền cho người bán bằng ngoại tệ để mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ :

 • Kế toán phản ánh số tiền ứng trước cho người bán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán ( tỷ giá trong thực tiễn tại ngày ứng trước )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( theo tỷ giá ghi sổ kế toán )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .

 • Khi nhận vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ từ người bán, kế toán phản ánh theo nguyên tắc:

+ Đối với giá trị vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã ứng trước cho người bán, kế toán ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ứng trước, ghi :
Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá thực tế ngày ứng trước).

+ Đối với giá trị vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ còn nợ chưa giao dịch thanh toán tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian phát sinh ( ngày thanh toán giao dịch ), ghi :
Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 ( tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Có TK 331 – Phải trả cho người bán ( tỷ giá thực tiễn ngày thanh toán giao dịch ) .
– Khi giao dịch thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ ( nợ phải trả người bán, nợ vay, nợ thuê kinh tế tài chính, nợ nội bộ … ), ghi :
Nợ những TK 331, 336, 341, … ( tỷ giá ghi sổ kế toán )
Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Khi phát sinh lệch giá, thu nhập khác bằng ngoại tệ, địa thế căn cứ tỷ giá hối đoái thanh toán giao dịch thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch, ghi :
Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ), 131 … ( tỷ giá trong thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Có những TK 511, 711 ( tỷ giá trong thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch ) .
– Khi nhận trước tiền của người mua bằng ngoại tệ để cung ứng vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ :

 • Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người mua theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước, ghi:
Xem thêm  Mở đại lý sơn cần bao nhiêu vốn không phải ai cũng biết?

Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 )
Có TK 131 – Phải thu của người mua .

 • Khi chuyển giao vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho người mua, kế toán phản ánh theo nguyên tắc:

+ Đối với phần lệch giá, thu nhập tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã nhận trước của người mua, kế toán ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian nhận trước, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người mua ( tỷ giá trong thực tiễn thời gian nhận trước )
Có những TK 511, 711 .
+ Đối với phần lệch giá, thu nhập chưa thu được tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian phát sinh, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người mua
Có những TK 511, 711 .
– Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi :
Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 131, 136, 138 ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Khi cho vay, góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, ghi :
Nợ những TK 121, 128, 221, 222, 228 ( tỷ giá thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch )
Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Các khoản ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ

 • Khi mang ngoại tệ đi ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ
Có những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .

 • Khi nhận lại tiền ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn khi nhận lại )
Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá )
Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ ( tỷ giá ghi sổ )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá ) .

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

– Khi lập Báo cáo kinh tế tài chính, kế toán nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian báo cáo giải trình :

 • Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ những TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341, ..
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 ) .

 • Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 )
Có những TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341, …
– Kế toán giải quyết và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ : Kế toán kết chuyển hàng loạt khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái nhìn nhận lại ( theo số thuần sau khi bù trừ số phát sinh bên Nợ và bên Có của TK 4131 ) vào ngân sách kinh tế tài chính ( nếu lỗ tỷ giá hối đoái ), hoặc lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( nếu lãi tỷ giá hối đoái ) để xác lập hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại :

 • Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( nếu lãi tỷ giá hối đoái ) .

 • Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính vào chi phí tài chính, ghi:

Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính ( nếu lỗ tỷ giá hối đoái )
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 ) .
– Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong tiến trình trước hoạt động giải trí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ có triển khai dự án Bất Động Sản, khu công trình trọng điểm vương quốc gắn với trách nhiệm không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, bảo mật an ninh, quốc phòng :

 • Đơn vị áp dụng tất cả các quy định về tỷ giá và nguyên tắc kế toán như đối với các doanh nghiệp khác, ngoại trừ:

+ Việc ghi nhận khoản lãi tỷ giá khi phát sinh được phản ánh vào bên Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ;
+ Việc ghi nhận khoản lỗ tỷ giá khi phát sinh được phản ánh vào bên Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ;

 • Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, kế toán kết chuyển khoản chênh lệch tỷ giá vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

– Xử lý số chênh lệch tỷ giá còn lại trên TK 242 – Ngân sách chi tiêu trả trước và TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai :

 • Các doanh nghiệp chưa phân bổ hết khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của giai đoạn trước hoạt động (đang phản ánh trên tài khoản 242 trước thời điểm thông tư này có hiệu lực) phải kết chuyển toàn bộ số lỗ chênh lệch tỷ giá vào chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

 • Các doanh nghiệp chưa phân bổ hết khoản lãi chênh lệch tỷ giá của giai đoạn trước hoạt động (đang phản ánh trên tài khoản 3387 trước thời điểm thông tư này có hiệu lực) phải kết chuyển toàn bộ số lãi chênh lệch tỷ giá vào doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .
Trên đây là bài viết về cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái của Đại lý thuế Việt An ! Quý khách hàng có bất kể vướng mắc và cần tư vấn tương hỗ xin vui vẻ liên hệ với chúng tôi !

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *