Hợp đồng bảo hiểm là gì? Hình thức, nội dung hợp đồng bảo hiểm?

Hợp đồng bảo hiểm là gì ? Nó có đặc thù đặc trưng gì ? Làm sao để nhận ra về hợp đồng bảo hiểm ? Quyền đơn phương không triển khai hợp đồng bảo hiểm ? Có được giao kết hợp đồng bảo hiểm trước khi có đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm hay không ? Quy định pháp lý về giải quyết và xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu ?

Hợp đồng bảo hiểm là địa thế căn cứ quan trọng pháp luật về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác của hai bên.

Trên góc độ pháp lý, hợp đồng bảo hiểm được hiểu là một cam kết pháp lý được thể hiện bằng văn bản giữa hai bên: Bên bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Trong đó bên bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường cho bên mua bảo hiểm trong trường hợp họ phải gánh chịu những tổn thất tài chính do các rủi ro hoặc sự kiện được bên bảo hiểm chấp nhận gây ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, trên cơ sở bên mua bảo hiểm trả cho bên bảo hiểm một số tiền nhất định (gọi là phí bảo hiểm).

1. Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm lao lý : Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự hiện bảo hiểm. Như vậy, đứng trên góc nhìn pháp lý thì hợp đồng bảo hiểm thực ra là một hợp đồng kinh tế tài chính trong đó một bên chấp thuận đồng ý bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho bên kia khi xảy ra sự kiện bảo hiểm với điều kiện kèm theo bên kia gật đầu đóng phí bảo hiểm. Theo hợp đồng bảo hiểm, mối quan hệ nhất định giữa hai bên ràng buộc với nhau bởi hai yếu tố cơ bản : bồi thường và nộp phí bảo hiểm. Định nghĩa này có sự chênh lệch so với định nghĩa về hợp đồng bảo hiểm được pháp luật tại Điều 567 Bộ luật dân sự : “ Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên mua bảo hiểm phả đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ”. Khái niệm trên cho thấy hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa hai bên chủ thể đó là bên mua bảo hiểm ( người tham gia bảo hiểm ) và bên bảo hiểm ( doanh nghiệp bảo hiểm ) với điều kiện kèm theo là bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm để khi xảy ra sự kiện bảo hiểm bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền cho bên mua bảo hiểm. Từ hai định nghĩa này hoàn toàn có thể thấy sự xích míc trong quan điểm về đối tượng người tiêu dùng được nhận tiền bảo hiểm, trong luật kinh doanh thương mại bảo hiểm đối tượng người dùng được nhận tiền bảo hiểm là người thụ hưởng hoặc người được bảo hiểm. Bộ luật dân sự không pháp luật về người tận hưởng mà chỉ lao lý về bên được bảo hiểm và trong luật cũng không làm rõ hơn về khái niệm bên được bảo hiểm.

Tóm lại, hợp đồng bảo hiểm là một văn bản pháp lý do người bảo hiểm và người được bảo hiểm ký kết, trong đó người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất của đối tượng bảo hiểm do những rủi ro được bảo hiểm gây ra còn người được bảo hiểm cam kết trả phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm là một hợp đồng có đủ các tính chất như sau:

khai-quat-ve-hop-dong-bao-hiemkhai-quat-ve-hop-dong-bao-hiem

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Xem thêm: Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là gì? Đặc điểm và thời điểm được nhận?

– Là một hợp đồng bồi thường ( vì khi có tổn thất xảy ra, người bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm ). – Là một hợp đồng của lòng trung thực. Khi ký kết thực thi hợp đồng bảo hiểm, những bên phải trung thực tối đa. Marine Insurance Act 1906 ghi rõ : Khi ký kết và triển khai hợp đồng bảo hiểm, nếu một bên không trung thực tối đa, bên kia có quyền hủy hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể :

  • Sau khi ký hợp đồng bảo hiểm mà sản phẩm & hàng hóa bị tổn thất, nếu bên mua bảo hiểm chưa có quyền hạn bảo hiểm thì người bảo hiểm có quyền khước từ bồi thường mặc dầu tổn thất do một rủi ro đáng tiếc bảo hiểm gây ra trong hiệu lực thực thi hiện hành bảo hiểm .
  • Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu khi tại thời gian ký kết hợp đồng đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm không sống sót .
  • Tại thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm mà sản phẩm & hàng hóa bị tổn thất trong tiến trình bảo hiểm này, nếu bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra thì hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, nếu bên mua bảo hiểm không biết sự kiện đã xảy ra thì hợp đồng bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực thực thi hiện hành …

– Là một chứng từ hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền được. Đơn bảo hiểm hay giấy ghi nhận bảo hiểm hoàn toàn có thể được chuyển nhượng ủy quyền cho một người khác sau khi người được bảo hiểm hay đại diện thay mặt có thẩm quyền của họ ký ở mặt sau đơn hoặc giấy ghi nhận bảo hiểm. Ví dụ : bán hàng theo giá CIF, người bán hàng sau khi mua bảo hiểm cho hàng sẽ ký hậu vào đơn bảo hiểm rồi chuyển nhượng ủy quyền cho người mua.

3. Một số điều cần lưu ý đối với hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa những bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Các loại hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm gồm có hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm gia tài và hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự.

Xem thêm  2 Mục tiêu Quản lý tài chính công - Tài liệu text

Đối tượng bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm gồm có con người, gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự và những đối tượng người dùng khác theo lao lý của pháp lý.

Hình thức hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Giấy nhu yếu bảo hiểm có chữ ký của bên mua bảo hiểm là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm. Giấy ghi nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm là dẫn chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Sự kiện bảo hiểm.

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do những bên thoả thuận hoặc pháp lý lao lý mà khi sự kiện đó xảy ra thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 346 của Bộ luật Dân sự về thế chấp ngân hàng gia tài bảo hiểm.

Phí bảo hiểm.

+ Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho bên bảo hiểm. + Thời hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận hoặc theo lao lý của pháp lý. Phí bảo hiểm hoàn toàn có thể đóng một lần hoặc theo định kỳ. + Trong trường hợp bên mua bảo hiểm chậm đóng phí bảo hiểm theo định kỳ thì bên bảo hiểm ấn định một thời hạn để bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm ; nếu hết thời hạn đó mà bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm thì hợp đồng chấm hết.

Nghĩa vụ thông tin của bên mua bảo hiểm.

+ Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, theo nhu yếu của bên bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải phân phối cho bên bảo hiểm khá đầy đủ thông tin có tương quan đến đối tượng người dùng bảo hiểm, trừ thông tin mà bên bảo hiểm đã biết hoặc phải biết. + Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung ứng thông tin sai nhằm mục đích giao kết hợp đồng để hưởng tiền bảo hiểm thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng và thu phí bảo hiểm đến thời gian chất dứt hợp đồng.

Nghĩa vụ phòng ngừa thiệt hại.

+ Bên được bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ những điều kiện kèm theo ghi trong hợp đồng, những lao lý của pháp lý có tương quan và thực thi những giải pháp phòng ngừa thiệt hại. + Trong trường hợp bên được bảo hiểm có lỗi không thực thi những giải pháp phòng ngừa thiệt hại đã ghi trong hợp đồng thì bên bảo hiểm có quyền ấn định một thời hạn để bên được bảo hiểm thực thi những giải pháp đó ; nếu hết thời hạn mà những giải pháp phòng ngừa vẫn không được thực thi thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng hoặc không trả tiền bảo hiểm khi thiệt hại xảy ra do những giải pháp phòng ngừa đã không được thực thi.

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, bên được bảo hiểm và của bên bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

+ Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm hoặc bên được bảo hiểm phải báo ngay cho bên bảo hiểm và phải triển khai mọi giải pháp thiết yếu mà năng lực được cho phép để ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại. + Bên bảo hiểm phải thanh toán giao dịch ngân sách thiết yếu và hài hòa và hợp lý mà người thứ ba đã bỏ ra để ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại.

Trả tiền bảo hiểm.

+ Bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm trong thời hạn đã thoả thuận ; nếu không có thoả thuận về thời hạn thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được không thiếu hồ sơ hợp lệ về nhu yếu trả tiền bảo hiểm. + Trong trường hợp bên bảo hiểm chậm trả tiền bảo hiểm thì phải trả cả lãi so với số tiền chậm trả theo lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước lao lý tại thời gian trả tiền bảo hiểm tương ứng với thời hạn chậm trả. + Trong trường hợp bên được bảo hiểm cố ý để xảy ra thiệt hại thì bên bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm ; nếu do lỗi vô ý của người được bảo hiểm thì bên bảo hiểm không phải trả một phần tiền bảo hiểm tương ứng với mức độ lỗi của bên được bảo hiểm. Chuyển nhu yếu hoàn trả. + Trong trường hợp người thứ ba có lỗi mà gây thiệt hại cho bên được bảo hiểm và bên bảo hiểm đã trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm thì bên bảo hiểm có quyền nhu yếu người thứ ba hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả. Bên được bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm phải cung ứng cho bên bảo hiểm mọi tin tức, tài liệu, vật chứng thiết yếu mà mình biết để bên bảo hiểm triển khai quyền nhu yếu so với người thứ ba. + Trong trường hợp bên được bảo hiểm đã nhận số tiền bồi thường thiệt hại do người thứ ba trả, nhưng vẫn ít hơn số tiền mà bên bảo hiểm phải trả thì bên bảo hiểm chỉ phải trả phần chệnh lệch giữa số tiền bảo hiểm và số tiền mà người thứ ba đã trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác ; nếu bên được bảo hiểm đã nhận tiền bảo hiểm nhưng ít hơn so với thiệt hại do người thứ ba gây ra thì bên được bảo hiểm vẫn có quyền nhu yếu người thứ ba bồi thường phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và tiền bồi thường thiệt hại. Bên bảo hiểm có quyền nhu yếu người thứ ba hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả cho bên được bảo hiểm. Bảo hiểm tính mạng con người : Trong trường hợp bảo hiểm tính mạng con người thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm hoặc người đại diện thay mặt theo uỷ quyền của họ ; nếu bên được bảo hiểm chết thì tiền bảo hiểm được trả cho người thừa kế của bên được bảo hiểm. Bảo hiểm gia tài : + Bên bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại so với gia tài được bảo hiểm theo những điều kiện kèm theo đã thoả thuận hoặc pháp lý có lao lý. + Trong trường hợp quyền sở hữu so với gia tài bảo hiểm được chuyển cho người khác thì chủ sở hữu mới đương nhiên sửa chữa thay thế chủ sở hữu cũ trong hợp đồng bảo hiểm, kể từ thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản. Chủ sở hữu cũ là bên mua bảo hiểm phải báo cho chủ sở hữu mới biết về việc gia tài đã được bảo hiểm, báo kịp thời cho bên bảo hiểm về việc chuyển quyền chiếm hữu so với gia tài. Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự : + Trong trường hợp bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự so với người thứ ba theo thoả thuận hoặc theo lao lý của pháp lý thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm hoặc cho người thứ ba theo nhu yếu của bên mua bảo hiểm so với thiệt hại mà bên mua bảo hiểm đã gây ra cho người thứ ba theo mức bảo hiểm đã thoả thuận hoặc theo lao lý của pháp lý. + Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại cho người thứ ba thì có quyền nhu yếu bên bảo hiểm phải hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả cho người thứ ba, nhưng không vượt quá mức trả bảo hiểm mà những bên đã thoả thuận hoặc pháp lý đã pháp luật

Xem thêm  Đầu tư kinh doanh gì với số vốn 300 triệu đồng để đem lại nhiều tiền

4. Quyền đơn phương không thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi về việc khi tôi tham gia vào hợp đồng bảo hiểm gia tài thì tôi có quyền đơn phương không triển khai hợp đồng bảo hiểm này không ? Trong những trường hợp nào thì việc này được được cho phép ? Cám ơn luật sư !

Xem thêm: Hợp đồng bảo hiểm là gì? Các yếu tố trong hợp đồng bảo hiểm?

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm pháp luật về quyền của bên mua bảo hiểm như sau : “ 1. Bên mua bảo hiểm có quyền : a ) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động giải trí tại Nước Ta để mua bảo hiểm ; b ) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm lý giải những điều kiện kèm theo, lao lý bảo hiểm ; cấp giấy ghi nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm ; c ) Đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm theo pháp luật tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20 của Luật này ; d ) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ; đ ) Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo lao lý của pháp lý ;

Xem thêm: Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là gì? Đối tượng và phạm vi của bảo hiểm

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, bạn là bên mua bảo hiểm thì sẽ có quyền đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm trong những trường hợp sau :

– Trường hợp thứ nhất (Khoản 3 Điều 19 Luật kinh doanh bảo hiểm)

Đó là khi doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung ứng thông tin sai thực sự nhằm mục đích giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bạn do việc phân phối thông tin sai thực sự.

– Trường hợp thứ hai (Khoản 1 Điều 20 Luật kinh doanh bảo hiểm)

Khi có sự đổi khác những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không gật đầu giảm phí bảo hiểm thì bạn có quyền đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm nhưng phải thông tin ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm .

Xem thêm: Hợp đồng bảo hiểm rủi ro đặc biệt là gì? Đặc điểm và các lưu ý?

5. Có được giao kết hợp đồng bảo hiểm trước khi có đối tượng bảo hiểm hay không?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có dự tính mở một shop chuyên mua và bán, trao đổi gas, bếp gas những loại. Vậy tôi có bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ hay không và giờ đây tôi mua bảo hiểm trước khi mở shop có được không ? Cám ơn luật sư !

Luật sư tư vấn:

Cửa hàng mà bạn có dự tính kinh doanh thương mại về gas, thuộc khoản 3, Phụ lục 1 Danh mục cơ sở có nguy khốn về cháy, nổ, phát hành kèm theo Nghị định số 35/2003 / NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của nhà nước : Cửa hành kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng. Do đó thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Khoản 2 Điều 9 Nghị định 130 / 2006 / NĐ-CP pháp luật về chính sách bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây : “ a ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm ; b ) Đối tượng bảo hiểm ; c ) Điều kiện bảo hiểm, khoanh vùng phạm vi bảo hiểm, pháp luật bảo hiểm ;

Xem thêm: Hệ số phí bảo hiểm cơ bản là gì? Đặc điểm Hệ số phí bảo hiểm cơ bản

d ) Giá trị gia tài được bảo hiểm cháy, nổ ; đ ) Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được vận dụng ; e ) Điều khoản loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm ; g ) Thời hạn bảo hiểm ; h ) Mức phí, phương pháp đóng bảo hiểm ; i ) Cơ quan thẩm định và đánh giá thiệt hại khi cần ; k ) Thời hạn, phương pháp trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường ; l ) Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm ;

Xem thêm: Hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm

m ) Các lao lý xử lý tranh chấp ; n ) Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng ; o ) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng. ’ ’ Ngoài những nội dung trên, hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoàn toàn có thể có những nội dung khác do những bên thoả thuận nhưng không trái với những lao lý của pháp lý có tương quan. Tuy nhiên, trường hợp của bạn thì shop chưa được đưa vào hoạt động giải trí, chỉ đang là dự tính của bạn. Do đó nếu bạn giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trước khi đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm sống sót thì hoàn toàn có thể dẫn tới hợp đồng bảo hiểm vô hiệu. Điều này được pháp luật đơn cử tại Khoản 1, Điều 22 Luật kinh doanh bảo hiểm : “ Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong những trường hợp sau đây : a ) Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể được bảo hiểm ; b ) Tại thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm không sống sót ;

Xem thêm: Các quy định mới về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

c ) Tại thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra ; d ) Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm ; đ ) Các trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý. ” Do đó, theo điểm b, khoản 1, Điều 22 Luật kinh doanh bảo hiểm, nếu tại thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm không sống sót thì hợp đồng bảo hiểm mà bạn giao kết với doanh nghiệp bảo hiểm sẽ vô hiệu.

Xem thêm  Bí quyết thành công: Không chỉ siêng năng mà còn mưu trí

6. Quy định pháp luật về xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Theo pháp luật tại Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm thì : “ Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ”. Cũng theo pháp luật tại Luật Kinh doanh bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu khi :

Điều 22. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong những trường hợp sau đây : a ) Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể được bảo hiểm ; b ) Tại thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng người dùng bảo hiểm không sống sót ; c ) Tại thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra ; d ) Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm ; đ ) Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý. Khoản 2 Điều 22 Luật Kinh doanh bảo hiểm pháp luật về giải quyết và xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu như sau : “ Việc giải quyết và xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu được triển khai theo lao lý của Bộ luật dân sự và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan ”. Khoản 1 Điều 410 về Hợp đồng vô hiệu trong Bộ luật dân sự pháp luật : “ Các lao lý về thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 của Bộ luật này cũng được vận dụng so với hợp đồng vô hiệu ”. Theo đó hợp đồng bảo hiểm vô hiệu cũng vận dụng những lao lý về thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 127 đến 138 của Bộ luật dân sự. Như vậy việc xử lí hợp đồng bảo hiểm sẽ được vận dụng như sau : Trong thanh toán giao dịch dân sự, khi quyền và quyền lợi của một bên chủ thể bị xâm hại thì bên đó có quyền nhu yếu Tòa án công bố thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu. Do đó trong hợp đồng bảo hiểm, khi một bên nếu thấy quyền và quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm hại và thuộc những trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo lao lý của pháp lý thì có quyền nhu yếu Tòa án công bố thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu. Theo Điều 137 Bộ luật dân sự, hậu quả pháp lý của thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu như sau : “ 1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của những bên kể từ thời gian xác lập. 2. Khi thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu thì những bên Phục hồi lại thực trạng khởi đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận ; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp gia tài thanh toán giao dịch, hoa lợi, cống phẩm thu được bị tịch thu theo pháp luật của pháp lý. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. ” Vậy những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và bên được bảo hiểm được coi là không phát sinh ngay từ thời gian xác lập, những bên phải Phục hồi lại thực trạng bắt đầu như trước lúc giao kết hợp đồng bảo hiểm : Doanh nghiệp bảo hiểm trả lại phí bảo hiểm ; bên được bảo hiểm trả lại số bồi thường, tiền trả bảo hiểm ( nếu có ) – hàng loạt hoặc tương ứng với phần bị vô hiệu ; bên có lỗi so với thực trạng vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm phải bồi thường cho bên kia thiệt hại tương quan.

Quy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hop-dong-bao-hiem-vo-hieuQuy-dinh-phap-luat-ve-xu-ly-hop-dong-bao-hiem-vo-hieu

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Riêng so với trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu do có đối tượng người dùng không hề thực thi được thì theo Khoản 2 và 3 Điều 411 Bộ luật dân sự : “ 2. Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải ghi nhận về việc hợp đồng có đối tượng người tiêu dùng không hề thực thi được, nhưng không thông tin cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải ghi nhận về việc hợp đồng có đối tượng người dùng không hề thực thi được. 3. Quy định tại khoản 2 Điều này cũng được vận dụng so với trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng người tiêu dùng không hề thực thi được, nhưng phần còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý ”. Một bên biết hoặc phải ghi nhận về việc hợp đồng không hề triển khai được nhưng không thông tin cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải ghi nhận về việc hợp đồng có đối tượng người tiêu dùng không hề triển khai được. Quy định này cũng được vận dụng với trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng người dùng không hề thực thi được. Nếu hợp đồng bảo hiểm chỉ có một hoặc một số ít nội dung vô hiệu mà không tác động ảnh hưởng đến những nội dung khác ( vô hiệu từng phần ) thì chỉ phần đó không có hiệu lực hiện hành. Với trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu do vi phạm pháp luật về hình thức thì do mức độ vi phạm không nghiêm trọng nên Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ( theo nhu yếu của một bên ) sẽ quyết định hành động buộc những bên phải triển khai pháp luật về hình thức của hợp đồng trong một thời hạn, quá thời hạn đó mà không thực thi thì hợp đồng vô hiệu Theo pháp luật tại Điều 134 Bộ luật dân sự.

Thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng bảo hiểm vô hiệu được áp dụng như với giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại Điều 136 Bộ luật dân sự:

Điều 136. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

1. Thời hiệu nhu yếu Toà án công bố thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu được lao lý tại những điều từ Điều 130 đến Điều 134 của Bộ luật này là hai năm, kể từ ngày thanh toán giao dịch dân sự được xác lập. 2. Đối với những thanh toán giao dịch dân sự được lao lý tại Điều 128 và Điều 129 của Bộ luật này thì thời hiệu nhu yếu Toà án công bố thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *