CSS | Học web chuẩn

Thuộc tính Ví dụ Mô tả background background: #ff0000; Định dạng nền (background) cho thành phần. border border: 1px solid #ff0000; Định dạng đường viền cho thành phần. border-collapse border-collapse: collapse; Thuộc tính border-collapse xác định đường viền của table có tách biệt ra hay không. border-spacing border-spacing: 10px; Xác định khoảng cách giữa các đường viền của các cột lân cận. bottom bottom: 10px; Xác định vị trí dưới cùng của thành phần được định vị trí. caption-side caption-side: bottom; Xác định vị trí một chú thích của table. clear clear: both; Xác định 2 bên của phần tử (left, right), nơi mà phần tử float không được cho phép. clip clip: rect(0,0,50px,10px); Xác định đoạn cho thành phần khi sử dụng thuộc tính position có giá trị “absolute”. color color: #ff0000; Xác định màu sắc cho text. content content: “.” Sử dụng kèm với bộ chọn “:before”, “:after” để chèn nội dung được tạo. counter-increment counter-increment: section; Gia tăng một hoặc nhiều counter (sắp xếp có thứ tự, có hiển thị số) counter-reset counter-reset: subsection; Tạo hoặc reset một hoặc nhiều counter. cursor cursor: pointer; Xác định kiểu con trỏ chuột được hiển thị. direction direction: ltr; Xác định hướng cho văn bản. display display: inline; Xác định loại hiển thị của thành phần. empty-cells empty-cells: hide; Xác định có hay không có đường viền và nền trong một cột rỗng của table float float: left; Xác định có hay không một thành phần được float. font font: 12px arial,sans-serif; Thiết lập font cho thành phần, bao gồm font chữ, độ rộng, … height height: 50px; Thiết lập chiều cao của thành phần. left left: 10px; Xác định vị trí bên trái của thành phần định vị trí (như position) letter-spacing letter-spacing: 2px; Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các ký tự trong đoạn text. line-height line-height: 1.5; Thiết lập chiều cao giữa các dòng. list-style list-style: decimal; Thiết lập tất cả thuộc tính cho một danh sách trong một khai báo. margin margin: 15px; Thiết lập các thuộc tính margin trong một khai báo. max-height max-height: 200px; Thiết lập chiều cao tối đa của thành phần. max-width max-width: 900px; Thiết lập chiều rộng tối đa của thành phần. min-height min-height: 100px; Thiết lập chiều cao tối thiểu của thành phần. min-width min-width: 600px; Thiết lập chiều rộng tối thiểu của thành phần. outline outline: dotted; Định dạng các đường viền bao ngoài overflow overflow: scroll; Xác định điều gì sẽ xảy ra nếu một thành phần box tràn nội dung. padding padding: 15px; Thiết lập các thuộc tính padding trong một khai báo. page-break-after page-break-after: alway; Xác định các phân chia văn bản ngay sau thành phần. page-break-before page-break-before: alway; Xác định các phân chia văn bản ngay trước thành phần. page-break-inside page-break-inside: alway; Xác định các phân chia văn bản ngay bên trong thành phần. position position: absolute; Xác định loại của phương pháp định vị trí cho thành phần. quotes “‘” “’” Thiết lập các loại dấu ngoặc bao ngoài khi nhúng một trích dẫn. right right: 10px; Xác định vị trí bên phải của thành phần định vị trí (như position) table-layout table-layout: fixed; Thiết lập các thuật toán layout được sử dụng cho table. text-align text-align: center; Sắp xếp các nội dung theo chiều ngang. text-decoration text-decoration: underline; Xác định các trang trí thêm cho text. text-indent text-indent: 10px; Ghi rõ thụt đầu dòng của dòng đầu tiên trong một khối văn bản. text-transform text-transform: uppercase; Thiết lập các ký tự viết hoa cho văn bản. top top: 10px; Xác định vị trí bên trên của thành phần định vị trí (như position) vertical-align vertical-align: middle; Sắp xếp các nội dung theo chiều dọc. visibility visibility: visible; Xác định thành phần có được nhìn thấy hay không. white-space white-space: nowrap; Xác định khoảng trắng có bên trong thành phần được xử lý như thế nào. width width: 800px; Thiết lập chiều rộng của thành Thành phần word-spacing word-spacing: 5px; Tăng hoặc giảm không gian giữa các từ trong đoạn văn bản. z-index z-index: 100; Thiết lập thứ tự xếp chồng nhau của một thành phần vị trí.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *