Mã ngành Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính là gì?

Theo lao lý pháp lý lúc bấy giờ thì ngành hoạt động tài chính, ngân hàng nhà nước và bảo hiểm gồm có : hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội và những hoạt động tựa như như trung gian tài chính và những hoạt động tương hỗ dịch vụ tài chính khác. Ngành này cũng gồm có hoạt động nắm giữ gia tài như : Hoạt động của những công ty nắm giữ gia tài, hoạt động quỹ tín thác và những công cụ tài chính khác .
Trong ngành hoạt động tài chính, ngân hàng nhà nước và bảo hiểm sẽ gồm có những hoạt động khác nhau, được phân cấp đơn cử và tương ứng với những hoạt động đó sẽ có những mã ngành khác nhau theo lao lý tại Phụ lục I và Phụ lục II phát hành kèm theo Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg .
Theo đó, Nhóm ngành tương hỗ dịch vụ tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) sẽ có mã ngành là : 661 .

Nhóm ngành Bảo hiểm xã hội bao gồm các nhóm ngành:

6611 – 66110: Quản lý thị trường tài chính

Nhóm này gồm : Việc tổ chức triển khai và giám sát thị trường tài chính trừ việc giám sát của nhà nước, như : thanh toán giao dịch hợp đồng sản phẩm & hàng hóa ; thanh toán giao dịch hợp đồng sản phẩm & hàng hóa tương lai ; thanh toán giao dịch sàn chứng khoán ; thanh toán giao dịch CP ; thanh toán giao dịch lựa chọn sản phẩm & hàng hóa hoặc CP .

Xem thêm  Phân biệt Vốn Điều Lệ, Vốn Pháp Định, Vốn Đầu Tư, Vốn Góp Dự Án

6612 – 66120: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Nhóm này gồm :
– Giao dịch trong thị trường tài chính thay mặt đại diện người khác ( môi giới CP ) và những hoạt động tương quan ;
– Môi giới sàn chứng khoán ;
– Môi giới hợp đồng sản phẩm & hàng hóa ;

– Hoạt động của cục giao dịch…

Loại trừ : Giao dịch với thị trường bằng thông tin tài khoản riêng được phân vào nhóm 64990 ( Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu ) .

6619-66190: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm : Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu :
– Các hoạt động thỏa thuận hợp tác và xử lý những thanh toán giao dịch tài chính, gồm có thanh toán giao dịch thẻ tín dụng thanh toán ;
– Hoạt động tư vấn đầu tư ;
– Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp ngân hàng .
Nhóm này cũng gồm : Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng .
Loại trừ :

– Các hoạt động của đại lý bảo hiểm và môi giới được phân vào nhóm 66220 (Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm);

– Quản lý quỹ được phân vào nhóm 66300 ( Hoạt động quản trị quỹ ) .
Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi so với yếu tố mà bạn đang vướng mắc .
Trân trọng !

Xem thêm  Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *