Hoạt động đầu tư và phân loại hoạt động đầu tư

Ngày đăng: 30/12/2015, 15:05

Hoạt động đầu tư phân loại hoạt động đầu tư Hoạt động đầu tư phân loại hoạt động đầu tư Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hoạt động đầu tư Quá trình sử dụng vốn đầu tư xét mặt chất trình thực chuyểnn hoá vốn tiền để tạo nên yếu tố sản xuất, kinh doanh phục vụ sinh hoạt xã hội Quá trình gọi hoạt động đầu tư hay đầu tư vốn Đối với sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động đầu tư phận trình hoạt động nhằm tăng thêm sở vật chất kỹ thuật mới, trì sở vật chất kỹ thuật có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Đối với kinh tế, hoạt động đầu tư lĩnh vực hoạt động nhằm tạo trì sở vật chất kinh tế Phân loại hoạt động đầu tư Có nhiều quan điểm để phân loại hoạt động đầu tư Theo tiêu thức ta phân sau: – Theo lĩnh vực hoạt động: Các hoạt động đầu tư phân thành đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, đầu tư phát triển sở hạ tầng – Theo đặc điểm hoạt động đầu tư: + Đầu tư nhằm tái sản xuất tài sản cố định + Đầu tư vận hành nhằm tạo tài sản lưu động cho sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hình thành thêm tài sản lưu động cho sở có – Theo thời gian thực phát huy tác dụng để thu hồi đủ vốn bỏ ra: 1/3 Hoạt động đầu tư phân loại hoạt động đầu tư + Đầu tư ngắn hạn hình thức đầu tư có thời gian hoàn vốn nhỏ năm + Đầu tư trung hạn dài hạn hình thức đầu tư có thời gian hoàn vốn lớn năm – Đứng góc độ nội dung: + Đầu tư hình thành nên sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ + Đầu tư thay nhằm mục đích đổi tài sản cố định làm cho chúng đồng tiền mặt kỹ thuật + Đầu tư mở rộng nhằm nâng cao lực sản xuất để hình thành nhà máy mới, phân xưởng v.v với mục đích cung cấp thêm sản phẩm loại + Đầu tư mở rộng nhằm tạo sản phẩm – Theo quan điểm quản lý chủ đầu tư, hoạt động đầu tư chia thành: + Đầu tư gián tiếp: Trong người bỏ vốn không trực tiếp tham gia điều hành trình quản lý, trình thực vận hành kết đầu tư Thường việccác cá nhân, tổ chức mua chứng có cổ phiếu, trái phiếu v.v việc viện trợ không hoàn lại, hoàn lại có lãi xuất thấp quốc gia với + Đầu tư trực tiếp: Trong người bỏ vốn trực tiếp tham gia trình điều hành, quản lý trình thực vận hành kết đầu tư Đầu tư trực tiếp phân thành hai loại sau: * Đầu tư dịch chuyển: Là loại đầu tư người có tiền mua lại số cổ phần đủ lớn để nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp Trong trường hợp việc đầu tư không làm gia tăng tài sản mà thay đổi quyền sở hữu cổ phần doanh nghiệp * Đầu tư phát triển: Là việc bỏ Vốn đầu tư để tạo nên lực sản xuất ( lượng chất) hình thức đầu tư biện phát chủ yếu để cung cấp việc làm cho người lao động, tiền đề đầu tư gián tiếp đầu tư dịch chuyển Người ta thường quan niệm đầu tư việc bỏ vốn hôm để mong thu lợi nhuận tương lai Tuy nhiên tương lai chứa đầy yéu tố bất định mà ta khó biết trước Vì đề cập đến khía cạnh rủi ro, bất việc đầu tư nhà kinh tế quan niệm rằng: đầu tư đánh bạc với tương lai Còn đề cập đến yếu tố thời gian đầu tư nhà kinh tế lại quan niệm rằng: Đầu tư để dành tiêu dùng kì vọng tiêu dùng lớn tương lai 2/3 Hoạt động đầu tư phân loại hoạt động đầu tư Tuy góc độ khác người ta đưa quan niệm khác đầu tư, quan niệm hoàn chỉnh đầu tư phải bao gồm đặc trưng sau đây: – Công việc đầu tư phải bỏ vốn ban đầu – Đầu tư gắn liền với rủi ro, mạo hiểm… Do nhà đầu tư phải nhìn nhận trước khó khăn để có biện pháp phòng ngừa – Mục tiêu đầu tư hiệu Nhưng vị trí khác nhau, người ta nhìn nhận vấn đề hiệu không giống Với doanh nghiêp thường thiên hiệu kinh tế, tối đa hoá lợi nhuận Còn nhà nước lại muốn hiệu kinh tế phải gắn liền với lợi ích xã hội.Trong nhiều trường hợp lợi ích xã hội đặt lên hàng đầu Vì cách tổng quát ta đưa khái niệm lĩnh vực đầu tư sau: Đầu tư hình thức bỏ vốn vào hoạt động lĩnh vực kinh tế, xã hội nhằm thu lợi ích kì vọng tương lai Ở ta cần lưu ý nguồn vốn đầu tư không đơn tài sản hữu hình như: tiền vốn, đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hàng hoá….mà bao gồm loại tài sản vô hình như: sáng chế, phát minh nhãn hiệu hàng hoá, bí kĩ thuật, uy tín kinh doanh, bí thương mại, quyền thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên 3/3 .. .Hoạt động đầu tư phân loại hoạt động đầu tư + Đầu tư ngắn hạn hình thức đầu tư có thời gian hoàn vốn nhỏ năm + Đầu tư trung hạn dài hạn hình thức đầu tư có thời gian hoàn… lai 2/3 Hoạt động đầu tư phân loại hoạt động đầu tư Tuy góc độ khác người ta đưa quan niệm khác đầu tư, quan niệm hoàn chỉnh đầu tư phải bao gồm đặc trưng sau đây: – Công việc đầu tư phải bỏ… trình thực vận hành kết đầu tư Đầu tư trực tiếp phân thành hai loại sau: * Đầu tư dịch chuyển: Là loại đầu tư người có tiền mua lại số cổ phần đủ lớn để nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp Trong

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *