Đề cương chi tiết học phần Đầu tư công (30 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM – Tài liệu text

Đề cương chi tiết học phần Đầu tư công (30 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.89 KB, 8 trang )

HỌC PHẦN (tự chọn)
ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tên môn học: Đầu tư công
2. Bậc đào tạo: Đại học Hệ đào tạo: Chính quy – ngành TC – NH Khóa 35
3. Thời lượng: 2 tín chỉ
– Số giờ lý thuyết và làm bài tập: 30 tiết
4. Điều kiện tiên quyết :
– Kinh tế vĩ mô.
– Kinh tế vi mô.
– Tài chính công I và II
5. Mô tả vắn tắt học phần:
Học phần trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính công, như: lý luận về
đầu tư công và quản lý đầu tư công; nguồn vốn đầu tư công; quản lý và kế hoạch
hóa đầu tư công; kết quả và hiệu quả đầu tư công; phương pháp lập dự án đầu tư
công; thẩm định dự án đầu tư công; và đấu thầu công.
6. Mục tiêu:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên hiểu và nhận thức những vấn đề cơ bản
về đầu tư công trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các môn
thuộc ngành tài chính ngân hàng.
7. Phương pháp giảng dạy:
– Bài giảng của giảng viên;
– Thảo luận nhóm tại lớp;
– Làm bài tập tại lớp;
– Bài tập tình huống
– Làm dự án và thuyết trình dự án theo nhóm.

8. Phương pháp đánh giá :
– Đánh giá quá trình 30% căn cứ các phương thức ( giảng viên công bố tiêu
chuẩn cụ thể )
§ Bài kiểm tra cá nhân hoặc kiểm tra nhóm giữa kỳ

§ Làm chuyên đề
§ Thảo luận trên lớp
§ Chuyên cần học tập
– Thi hết môn 70%
§ Kiểm tra trắc nghiệm hoặc
§ Kiểm tra tự luận
Tổng cộng 100%
9. Tài liệu học tập:
9.1. Tài liệu bắt buộc:
Giáo trình đầu tư công, chủ biên PGS.TS. Sử Đình Thành, Trường Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010.
9.2 Tài liệu tham khảo:
– Giáo trình kinh tế đầu tư, chủ biên TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân Hà nội, 2003.
10. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư công và quản lý đầu
tư công
I. Khái niệm và các loại đầu tư công trong phạm vi quốc gia
II. Vai trò và đặc điểm của đầu tư công trong nền kinh tế
III. Các lý thuyết đầu tư công và các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô
đầu tư
IV. Phân loại hoạt động đầu tư công
Câu hỏi ôn tập và tóm tắt chương
Chương 2: Nguồn vốn đầu tư công
I. Khái niệm và bản chất của nguồn vốn đầu tư công
II. Các nguồn huy động vốn đầu tư công
III. Điều kiện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công
Câu hỏi ôn tập và tóm tắt chương
Chương 3: Quản lý và kế hoạch hóa đầu tư công
I. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý đầu tư công

II. Nội dung, phương pháp và công cụ quản lý đầu tư công
III. Kế hoạch hóa hoạt động đầu tư công
IV. Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu đầu tư công
V. Phân cấp quản lý nhà nước và thẩm quyền quyết định đầu tư
Câu hỏi ôn tập và tóm tắt
Chương 4: Kết quả và hiệu quả của đầu tư công
I. Kết quả của hoạt động đầu tư công
II. Hiệu quả của hoạt động đầu tư công
Câu hỏi ôn tập và tóm tắt
Chương 5: Phương pháp luận lập dự án đầu tư công
I. Dự án và chu kỳ dự án đầu tư công
II. Phân tích đánh giá dự án đầu tư công
Câu hỏi ôn tập và tóm tắt chương
Chương 6: Thẩm định dự án đầu tư công
I. Khái niệm, mục đích và yêu cầu của thẩm định dự án công
II. Phương pháp thẩm định
III. Một số vấn đề tổ chức thẩm định
IV. Nội dung thẩm định
V. Một số bước thẩm định tiếp theo trong quá trình thực hiện đầu tư
Câu hỏi ôn tập và tóm tắt
Chương 7: Đấu thầu công
I. Khái niệm, vai trò và các loại hình đấu thầu trong hoạt động đầu tư
công
II. Các hình thức và phương pháp lựa chọn nhà thầu
III. Trình tự tổ chức đấu thầu
IV. Quản lý hoạt động đấu thầu
Câu hỏi ôn tập và tóm tắt
12. Lịch học
Ngày
Số tiết :

Xem thêm  Những điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ

NỘI DUNG GIẢNG
DẠY
(Tên chương, phần,
phương pháp giảng
dạy)
Tài liệu đọc Chuẩn bị của sinh viên Ghi
chú
Ngày 1

4 tiết
Những vấn đề lý luận
chung về đầu tư công
và quản lý đầu tư công
– Khái niệm và các
loại đầu tư công
trong phạm vi quốc
gia
– Vai trò và đặc điểm
của đầu tư công trong
nền kinh tế
– Các lý thuyết đầu tư
công và các nhân tố
ảnh hưởng đến quy
Giáo trình đầu tư
công, chủ biên
PGS.TS. Sử Đình
Thành, Trường Đại
học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh,
NXB TK, 2010.

– Đọc trước các tài
liệu: Những vấn đề
lý luận chung về đầu
tư công và quản lý
đầu tư công
– Tự nghiên cứu phân
loại hoạt động đầu tư
công

mô đầu tư

Ngày 2

Số tiết 4
Nguồn vốn đầu tư công
– Khái niệm và bản
chất của nguồn vốn
đầu tư công
– Các nguồn huy
động vốn đầu tư công
– Điều kiện huy động
có hiệu quả các
nguồn vốn đầu tư
công

Hướng dẫn sinh viên

làm bài tập

Giáo trình đầu tư
công, chủ biên
PGS.TS. Sử Đình
Thành, Trường Đại
học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh,
NXB TK, 2010.

Đọc trước các tài
liệu:Nguồn vốn đầu tư
công

– Chuẩn bị bài tập

Ngày 3
Số tiết 4
Quản lý và kế hoạch
hóa đầu tư công
– Khái niệm, mục tiêu
và nguyên tắc quản
lý đầu tư công
– Nội dung, phương
pháp và công cụ
quản lý đầu tư công
– Kế hoạch hóa hoạt
động đầu tư công
– Kế hoạch chuyển
Giáo trình đầu tư

công, chủ biên
PGS.TS. Sử Đình
Thành, Trường Đại
học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh,
NXB TK, 2010.

Đọc trước các tài
liệu :Quản lý và kế
hoạch hóa đầu tư công

Chuẩn bị bài tập

dịch cơ cấu đầu tư
công
– Phân cấp quản lý
nhà nước và thẩm
quyền quyết định đầu

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập
Ngày 4
Số tiết 4
Kết quả và hiệu quả
của đầu tư công
– Kết quả của hoạt
động đầu tư công
– Hiệu quả của hoạt
động đầu tư công

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập
Giáo trình đầu tư
công, chủ biên
PGS.TS. Sử Đình
Thành, Trường Đại
học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh,
NXB TK, 2010.

– Đọc trước các tài
liệu : Kết quả và
hiệu quả của đầu tư
công
Chuẩn bị bài tập

Ngày 5

Số tiết 4
Phương pháp luận lập
dự án đầu tư công
– Dự án và chu kỳ dự
án đầu tư công
– Phân tích đánh giá
dự án đầu tư công

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập

Xem thêm: Vì Sao Không Nên Gửi Tiền Vào Ngân Hàng? Thực Hư Thế Nào!

Xem thêm  Cách bán hàng trên Shopee hiệu quả và giải đáp 5 câu hỏi thường gặp

Giáo trình đầu tư
công, chủ biên
PGS.TS. Sử Đình
Thành, Trường Đại
học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh,
NXB TK, 2010.

– Đọc trước các tài
liệu : Phương pháp
luận lập dự án đầu
tư công
– Chuẩn bị làm bài tập

Ngày 6 Thẩm định dự án đầu Giáo trình đầu tư Đọc trước các tài
Số tiết 4tư công
– Khái niệm, mục
đích và yêu cầu của
thẩm định dự án công
– Phương pháp thẩm
định
– Một số vấn đề tổ
chức thẩm định
– Nội dung thẩm định
Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập
công, chủ biên
PGS.TS. Sử Đình

Thành, Trường Đại
học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh,
NXB TK, 2010.

liệu :Thẩm định dự án
đầu tư công
Chuẩn bị bài tập

Ngày 7

Số tiết 4
Đấu thầu công
– Khái niệm, vai trò
và các loại hình đấu
thầu trong hoạt động
đầu tư công
– Các hình thức và
phương pháp lựa
chọn nhà thầu
– Trình tự tổ chức đấu
thầu
– Quản lý hoạt động
đấu thầu

Hướng dẫn sinh viên
làm bài tập
Giáo trình đầu tư
công, chủ biên
PGS.TS. Sử Đình

Thành, Trường Đại
học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh,
NXB TK, 2010.

Đọc trước các tài
liệu :Đấu thầu công

Chuẩn bị bài tập

Ngày 8 Ôn tập và giải bài tập
Số tiết 2
§ Làm chuyên đề § Thảo luận trên lớp § Chuyên cần học tập – Thi hết môn 70 % § Kiểm tra trắc nghiệm hoặc § Kiểm tra tự luậnTổng cộng 100 % 9. Tài liệu học tập : 9.1. Tài liệu bắt buộc : Giáo trình đầu tư công, chủ biên PGS.TS. Sử Đình Thành, Trường Đại học Kinh tếThành phố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010.9.2 Tài liệu tìm hiểu thêm : – Giáo trình kinh tế tài chính đầu tư, chủ biên TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, Trường Đại họcKinh tế Quốc dân Hà nội, 2003.10. Nội dung cụ thể học phầnChương 1 : Những yếu tố lý luận chung về đầu tư công và quản trị đầutư côngI. Khái niệm và những loại đầu tư công trong khoanh vùng phạm vi quốc giaII. Vai trò và đặc thù của đầu tư công trong nền kinh tếIII. Các triết lý đầu tư công và những tác nhân tác động ảnh hưởng đến quy môđầu tưIV. Phân loại hoạt động giải trí đầu tư côngCâu hỏi ôn tập và tóm tắt chươngChương 2 : Nguồn vốn đầu tư côngI. Khái niệm và thực chất của nguồn vốn đầu tư côngII. Các nguồn kêu gọi vốn đầu tư côngIII. Điều kiện kêu gọi có hiệu suất cao những nguồn vốn đầu tư côngCâu hỏi ôn tập và tóm tắt chươngChương 3 : Quản lý và kế hoạch hóa đầu tư côngI. Khái niệm, tiềm năng và nguyên tắc quản trị đầu tư côngII. Nội dung, giải pháp và công cụ quản trị đầu tư côngIII. Kế hoạch hóa hoạt động giải trí đầu tư côngIV. Kế hoạch chuyển dời cơ cấu tổ chức đầu tư côngV. Phân cấp quản trị nhà nước và thẩm quyền quyết định hành động đầu tưCâu hỏi ôn tập và tóm tắtChương 4 : Kết quả và hiệu suất cao của đầu tư côngI. Kết quả của hoạt động giải trí đầu tư côngII. Hiệu quả của hoạt động giải trí đầu tư côngCâu hỏi ôn tập và tóm tắtChương 5 : Phương pháp luận lập dự án Bất Động Sản đầu tư côngI. Dự án và chu kỳ luân hồi dự án Bất Động Sản đầu tư côngII. Phân tích nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư côngCâu hỏi ôn tập và tóm tắt chươngChương 6 : Thẩm định dự án Bất Động Sản đầu tư côngI. Khái niệm, mục tiêu và nhu yếu của thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản côngII. Phương pháp thẩm địnhIII. Một số yếu tố tổ chức triển khai thẩm địnhIV. Nội dung thẩm địnhV. Một số bước thẩm định và đánh giá tiếp theo trong quy trình thực thi đầu tưCâu hỏi ôn tập và tóm tắtChương 7 : Đấu thầu côngI. Khái niệm, vai trò và những mô hình đấu thầu trong hoạt động giải trí đầu tưcôngII. Các hình thức và giải pháp lựa chọn nhà thầuIII. Trình tự tổ chức triển khai đấu thầuIV. Quản lý hoạt động giải trí đấu thầuCâu hỏi ôn tập và tóm tắt12. Lịch họcNgàySố tiết : NỘI DUNG GIẢNGDẠY ( Tên chương, phần, chiêu thức giảngdạy ) Tài liệu đọc Chuẩn bị của sinh viên GhichúNgày 14 tiếtNhững yếu tố lý luậnchung về đầu tư côngvà quản trị đầu tư công – Khái niệm và cácloại đầu tư côngtrong khoanh vùng phạm vi quốcgia – Vai trò và đặc điểmcủa đầu tư công trongnền kinh tế tài chính – Các triết lý đầu tưcông và những nhân tốảnh hưởng đến quyGiáo trình đầu tưcông, chủ biênPGS. TS. Sử ĐìnhThành, Trường Đạihọc Kinh tế Thànhphố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010. – Đọc trước những tàiliệu : Những vấn đềlý luận chung về đầutư công và quản lýđầu tư công – Tự nghiên cứu và điều tra phânloại hoạt động giải trí đầu tưcôngmô đầu tưNgày 2S ố tiết 4N guồn vốn đầu tư công – Khái niệm và bảnchất của nguồn vốnđầu tư công – Các nguồn huyđộng vốn đầu tư công – Điều kiện huy độngcó hiệu suất cao cácnguồn vốn đầu tưcôngHướng dẫn sinh viênlàm bài tậpGiáo trình đầu tưcông, chủ biênPGS. TS. Sử ĐìnhThành, Trường Đạihọc Kinh tế Thànhphố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010. Đọc trước những tàiliệu : Nguồn vốn đầu tưcông – Chuẩn bị bài tậpNgày 3S ố tiết 4Q uản lý và kế hoạchhóa đầu tư công – Khái niệm, mục tiêuvà nguyên tắc quảnlý đầu tư công – Nội dung, phươngpháp và công cụquản lý đầu tư công – Kế hoạch hóa hoạtđộng đầu tư công – Kế hoạch chuyểnGiáo trình đầu tưcông, chủ biênPGS. TS. Sử ĐìnhThành, Trường Đạihọc Kinh tế Thànhphố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010. Đọc trước những tàiliệu : Quản lý và kếhoạch hóa đầu tư côngChuẩn bị bài tậpdịch cơ cấu tổ chức đầu tưcông – Phân cấp quản lýnhà nước và thẩmquyền quyết định hành động đầutưHướng dẫn sinh viênlàm bài tậpNgày 4S ố tiết 4K ết quả và hiệu quảcủa đầu tư công – Kết quả của hoạtđộng đầu tư công – Hiệu quả của hoạtđộng đầu tư côngHướng dẫn sinh viênlàm bài tậpGiáo trình đầu tưcông, chủ biênPGS. TS. Sử ĐìnhThành, Trường Đạihọc Kinh tế Thànhphố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010. – Đọc trước những tàiliệu : Kết quả vàhiệu quả của đầu tưcôngChuẩn bị bài tậpNgày 5S ố tiết 4P hương pháp luận lậpdự án đầu tư công – Dự án và chu kỳ luân hồi dựán đầu tư công – Phân tích đánh giádự án đầu tư côngHướng dẫn sinh viênlàm bài tậpGiáo trình đầu tưcông, chủ biênPGS. TS. Sử ĐìnhThành, Trường Đạihọc Kinh tế Thànhphố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010. – Đọc trước những tàiliệu : Phương phápluận lập dự án Bất Động Sản đầutư công – Chuẩn bị làm bài tậpNgày 6 Thẩm định dự án Bất Động Sản đầu Giáo trình đầu tư Đọc trước những tàiSố tiết 4 tư công – Khái niệm, mụcđích và nhu yếu củathẩm định dự án Bất Động Sản công – Phương pháp thẩmđịnh – Một số yếu tố tổchức thẩm định và đánh giá – Nội dung thẩm địnhHướng dẫn sinh viênlàm bài tậpcông, chủ biênPGS. TS. Sử ĐìnhThành, Trường Đạihọc Kinh tế Thànhphố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010. liệu : Thẩm định dự ánđầu tư côngChuẩn bị bài tậpNgày 7S ố tiết 4 Đấu thầu công – Khái niệm, vai tròvà những mô hình đấuthầu trong hoạt độngđầu tư công – Các hình thức vàphương pháp lựachọn nhà thầu – Trình tự tổ chức triển khai đấuthầu – Quản lý hoạt độngđấu thầuHướng dẫn sinh viênlàm bài tậpGiáo trình đầu tưcông, chủ biênPGS. TS. Sử ĐìnhThành, Trường Đạihọc Kinh tế Thànhphố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2010. Đọc trước những tàiliệu : Đấu thầu côngChuẩn bị bài tậpNgày 8 Ôn tập và giải bài tậpSố tiết 2

Xem thêm  Đầu Tư Tài Chính (Investments)

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *