Gate.io khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Shiba Inu

SHIB/USDT ₫ 0.7093 ₫44,147,017,221.83 ₫40,655,075,086.73 ₫ 1,558,102,831,931 1.65 % 543 Gần đây 2 Smooth Love Potion SLP/USDT ₫ 683.24 ₫20,366,282,554.68 ₫39,219,881,574.79 ₫ 3,501,919,094,388 3.70 % 507 Gần đây 3 Ethereum ETH/USDT ₫ 71,095,775. 06 ₫91,701,718,941.07 ₫50,028,251,130.87 ₫ 2,274,067,384,315 2.40 % 690 Gần đây 4 Kadena KDA/USDT ₫ 188,964. 62 ₫2,712,732,577.47 ₫574,900,973.23 ₫ 920,248,110,384 0.97 % 391 Gần đây 5 Dogecoin DOGE/USDT ₫ 3,403. 55 ₫20,357,690,289.81 ₫38,371,314,743.37 ₫ 393,249,176,071 0.42 % 655 Gần đây 6 ConstitutionDAO PEOPLE/USDT ₫ 1,646. 93 ₫23,791,005,844.91 ₫24,515,486,287.26 ₫ 432,808,032,108 0.46 % 606 Gần đây 7 Tezos XTZ/USDT ₫ 93,945. 01 ₫22,793,324,118.71 ₫29,966,086,001.07 ₫ 83,911,752,955 0.09 % 549 Gần đây 8 Hedera HBAR/USDT ₫ 5,793. 47 ₫24,430,324,371.39 ₫22,467,849,269.79 ₫ 81,600,239,717 0.09 % 512 Gần đây 9 XDC Network XDC/USDT ₫ 1,326. 62 ₫2,930,950,662.92 ₫3,762,534,078.53 ₫ 81,472,357,889 0.09 % 500 Gần đây 10 Bitcoin BTC/USDT ₫ 1,006,935,082. 43 ₫50,981,073,591.57 ₫89,442,597,521.28 ₫ 2,071,812,741,578 2.19 % 704 Gần đây 11 Chainlink LINK/USDT ₫ 386,284. 66 ₫49,889,879,699.24 ₫51,165,121,349.88 ₫ 91,579,065,757 0.10 % 587 Gần đây 12 Internet Computer ICP/USDT ₫ 485,846. 24 ₫22,640,429,027.41 ₫27,696,765,914.05 ₫ 85,091,019,904 0.09 % 531 Gần đây 13 XRP XRP/USDT ₫ 18,820. 65 ₫18,987,043,831.12 ₫28,543,079,193.10 ₫ 416,194,023,040 0.44 % 657 Gần đây 14 BNB BNB/USDT ₫ 9,844,728. 81 ₫24,894,167,582.75 ₫23,335,997,456.41 ₫ 592,617,934,655 0.63 % 646 Gần đây 15 Gala GALA/USDT ₫ 7,643. 28 ₫40,664,792,223.59 ₫45,618,206,476.66 ₫ 292,158,117,846 0.31 % 622 Gần đây 16 Moonriver MOVR/USDT ₫ 2,245,195. 64 ₫11,427,517,682.36 ₫11,538,773,768.94 ₫ 269,034,725,697 0.28 % 459 Gần đây 17 Filecoin FIL/USDT ₫ 495,633. 71 ₫15,751,711,640.99 ₫26,772,963,599.40 ₫ 270,163,132,835 0.29 % 551 Gần đây 18 SuperFarm SUPER/USDT ₫ 23,873. 40 ₫9,195,240,163.52 ₫19,195,645,041.63 ₫ 280,804,378,436 0.30 % 480 Gần đây 19 Verasity VRA/USDT ₫ 694.05 ₫4,965,062,306.81 ₫5,388,562,445.66 ₫ 417,861,236,929 0.44 % 499 Gần đây 20 JasmyCoin JASMY/USDT ₫ 711.01 ₫12,354,346,187.33 ₫10,949,212,641.55 ₫ 306,835,363,122 0.32 % 526 Gần đây 21 Polygon MATIC/USDT ₫ 41,357. 26 ₫26,389,867,314.11 ₫23,985,268,823.70 ₫ 258,807,244,532 0.27 % 650 Gần đây 22 Avalanche AVAX/USDT ₫ 2,021,352. 25 ₫28,957,152,158.82 ₫51,055,169,491.35 ₫ 286,004,388,949 0.30 % 636 Gần đây 23 Cardano ADA/USDT ₫ 25,118. 63 ₫30,877,535,933.51 ₫48,444,301,518.92 ₫ 279,613,088,207 0.30 % 644 Gần đây 24 Bitcoin BTC/USD ₫ 1,007,386,172. 85 ₫35,547,971,485.38 ₫27,465,508,605.19 ₫ 257,080,879,626 0.27 % 657 Gần đây 25 TRON TRX/USDT ₫ 1,510. 81 ₫33,119,634,464.42 ₫34,087,236,348.91 ₫ 264,453,698,938 0.28 % 606 Gần đây 26 Polkadot DOT/USDT ₫ 455,655. 17 ₫11,967,040,736.06 ₫33,539,977,210.70 ₫ 255,456,286,424 0.27 % 636 Gần đây 27 Render Token RNDR/USDT ₫ 71,538. 24 ₫21,010,157,789.15 ₫27,050,449,014.33 ₫ 250,097,157,649 0.26 % 504 Gần đây 28 Cosmos ATOM/USDT ₫ 647,891. 38 ₫12,110,785,291.27 ₫33,249,824,581.17 ₫ 194,289,033,935 0.21 % 623 Gần đây 29 Solana SOL/USDT ₫ 2,343,901. 20 ₫37,412,129,708.09 ₫44,488,557,814.61 ₫ 207,192,388,166 0.22 % 643 Gần đây 30 OpenDAO SOS/USDT ₫ 0.06734 ₫2,828,313,065.07 ₫4,922,642,908.61 ₫ 223,057,707,767 0.24 % 466 Gần đây 31 Ethereum ETH/USD ₫ 71,155,862. 62 ₫35,937,757,522.95 ₫38,899,480,212.16 ₫ 204,410,394,777 0.22 % 634 Gần đây 32 Cryowar CWAR/USDT ₫ 9,325. 29 ₫2,330,047,357.94 ₫2,616,868,505.29 ₫ 77,936,443,599 0.08 % 442 Gần đây 33 Oasis Network ROSE/USDT ₫ 7,198. 90 ₫13,387,698,973.42 ₫16,232,062,863.68 ₫ 75,558,487,025 0.08 % 563 Gần đây 34 Bloktopia BLOK/USDT ₫ 508.61 ₫2,425,351,305.27 ₫2,771,680,117.48 ₫ 194,964,868,601 0.21 % 437 Gần đây 35 Litecoin LTC/USDT ₫ 2,990,422. 01 ₫32,318,981,843.20 ₫50,012,283,013.17 ₫ 209,245,141,116 0.22 % 610 Gần đây 36 Radio Caca RACA/USDT ₫ 47.90 ₫1,974,349,047.51 ₫2,079,757,530.69 ₫ 121,804,911,995 0.13 % 457 Gần đây 37 Position Exchange POSI/USDT ₫ 44,650. 50 ₫30,327,672.29 ₫187,244,546.31 ₫ 144,216,459,883 0.15 % 342 Gần đây 38 Vulcan Forged PYR PYR/USDT ₫ 315,891. 12 ₫13,764,151,064.70 ₫14,393,598,470.70 ₫ 135,440,904,058 0.14 % 534 Gần đây 39 Decentraland MANA/USDT ₫ 69,498. 00 ₫16,950,490,876.97 ₫49,440,006,145.71 ₫ 156,471,848,902 0.17 % 644 Gần đây 40 Qredo QRDO/USDT ₫ 77,805. 39 ₫6,554,955,392.86 ₫3,420,338,784.89 ₫ 172,610,233,820 0.18 % 429 Gần đây 41 1 inch Network 1INCH/USDT ₫ 40,056. 13 ₫12,765,189,198.12 ₫18,733,928,359.72 ₫ 63,020,254,126 0.07 % 564 Gần đây 42 MyNeighborAlice ALICE/USDT ₫ 187,599. 48 ₫14,837,127,930.16 ₫18,804,795,138.69 ₫ 157,150,798,974 0.17 % 488 Gần đây 43 CEEK VR CEEK/USDT ₫ 9,955. 25 ₫695,181,627.12 ₫779,736,939.63 ₫ 132,162,076,425 0.14 % 410 Gần đây 44 The Sandbox SAND/USDT ₫ 95,919. 34 ₫22,174,806,230.93 ₫44,744,691,909.81 ₫ 135,248,356,968 0.14 % 614 Gần đây 45 Reef REEF/USDT ₫ 253.40 ₫588,358,088.64 ₫10,625,394,464.19 ₫ 65,538,202,674 0.07 % 349 Gần đây 46 Crypto. com Coin CRO/USDT ₫ 11,258. 19 ₫15,928,128,594.80 ₫15,582,334,611.03 ₫ 116,827,444,552 0.12 % 572 Gần đây 47 Metahero HERO/USDT ₫ 1,972. 03 ₫1,606,640,761.03 ₫645,311,892.58 ₫ 184,456,019,072 0.19 % 487 Gần đây 48 WOO Network WOO/USDT ₫ 13,608. 87 ₫14,307,127,341.50 ₫16,847,769,662.36 ₫ 77,109,686,732 0.08 % 468 Gần đây 49 Curve DAO Token CRV/USDT ₫ 69,864. 55 ₫19,509,935,310.59 ₫28,887,439,168.39 ₫ 104,189,776,843 0.11 % 561 Gần đây 50 Flux FLUX/USDT ₫ 39,572. 79 ₫13,652,893,830.77 ₫12,067,232,207.39 ₫ 110,077,102,509 0.12 % 534 Gần đây

51

Injective INJ/USDT ₫ 143,909. 75 ₫7,212,243,787.86 ₫8,371,725,226.27 ₫ 68,730,616,113 0.07 % 428 Gần đây 52 Ellipsis EPS/USDT ₫ 5,673. 52 ₫10,334,430,622.59 ₫14,753,137,342.05 ₫ 145,503,538,071 0.15 % 424 Gần đây 53 Ethereum Classic ETC/USDT ₫ 746,387. 48 ₫21,328,103,729.38 ₫26,926,096,710.72 ₫ 74,391,267,179 0.08 % 612 Gần đây 54 LooksRare LOOKS/USDT ₫ 51,630. 60 ₫4,944,037,128.59 ₫8,707,106,639.12 ₫ 145,999,810,232 0.15 % 420 Gần đây 55 NEAR Protocol NEAR/USDT ₫ 254,464. 76 ₫20,431,948,082.61 ₫28,210,102,827.12 ₫ 186,538,961,212 0.20 % 569 Gần đây 56 EOS EOS/USDT ₫ 56,074. 68 ₫15,201,168,593.23 ₫22,857,922,872.59 ₫ 112,095,151,207 0.12 % 540 Gần đây 57 Terra LUNA/USDT ₫ 1,282,274. 35 ₫14,954,622,193.88 ₫28,706,785,256.77 ₫ 141,044,179,440 0.15 % 617 Gần đây 58 Uniswap UNI/USDT ₫ 252,119. 78 ₫20,487,421,992.24 ₫26,447,609,892.36 ₫ 105,147,551,659 0.11 % 612 Gần đây 59 MetisDAO METIS/USDT ₫ 3,194,199. 97 ₫832,824,954.80 ₫698,622,468.73 ₫ 116,277,894,132 0.12 % 367 Gần đây 60 The Graph GRT/USDT ₫ 10,789. 25 ₫14,040,321,576.79 ₫20,749,862,864.87 ₫ 73,256,799,352 0.08 % 492 Gần đây 61 Fantom FTM/USDT ₫ 46,779. 67 ₫24,426,104,535.75 ₫42,844,758,991.12 ₫ 107,919,830,875 0.11 % 579 Gần đây 62 FEG Token FEG/USDT ₫ 0.0001631 ₫51,400,300.03 ₫400,740,856.34 ₫ 154,234,349,395 0.16 % 350 Gần đây 63 dYdX DYDX/USDT ₫ 171,002. 39 ₫26,865,745,857.47 ₫30,535,324,371.90 ₫ 62,699,595,841 0.07 % 568 Gần đây 64 Theta Network THETA/USDT ₫ 85,837. 75 ₫21,235,240,617.03 ₫25,018,684,682.53 ₫ 62,002,705,510 0.07 % 543 Gần đây 65 Saitama SAITAMA/USDT ₫ 0.0004364 ₫303,620,720.02 ₫673,434,160.02 ₫ 95,144,958,188 0.10 % 357 Gần đây 66 Flow FLOW/USDT ₫ 163,694. 21 ₫23,960,093,784.45 ₫30,574,705,370.06 ₫ 101,188,466,848 0.11 % 522 Gần đây 67 RMRK RMRK/USDT ₫ 453,972. 70 ₫2,119,045,102.96 ₫597,641,424.48 ₫ 60,894,242,117 0.06 % 379 Gần đây 68 Anchor Protocol ANC/USDT ₫ 49,905. 11 ₫13,542,929,928.32 ₫8,748,634,125.19 ₫ 61,762,640,278 0.07 % 357 Gần đây 69 UFO Gaming UFO/USDT ₫ 0.3146 ₫1,219,474,635.82 ₫2,104,573,382.33 ₫ 103,348,566,832 0.11 % 456 Gần đây 70 WAX WAXP/USDT ₫ 8,067. 20 ₫15,139,646,872.75 ₫17,955,314,904.56 ₫ 61,609,287,065 0.07 % 591 Gần đây 71 ZeroSwap ZEE/USDT ₫ 4,195. 94 ₫1,867,724,097.62 ₫1,639,418,108.39 ₫ 61,767,077,237 0.07 % 345 Gần đây 72 SushiSwap SUSHI/USDT ₫ 97,624. 13 ₫15,882,158,868.11 ₫23,016,891,572.79 ₫ 57,865,243,889 0.06 % 542 Gần đây 73 Dogelon Mars ELON/USDT ₫ 0.02294 ₫5,208,933,579.03 ₫5,224,843,797.53 ₫ 59,894,898,782 0.06 % 453 Gần đây 74 Moonbeam GLMR/USDT ₫ 118,492. 20 ₫12,468,786,913.03 ₫18,456,234,549.58 ₫ 58,001,202,180 0.06 % 486 Gần đây 75 Harmony ONE/USDT ₫ 4,447. 50 ₫19,340,835,759.53 ₫21,246,916,585.59 ₫ 57,770,987,778 0.06 % 528 Gần đây 76 Woonkly Power WOOP/USDT ₫ 3,342. 18 ₫24,454,591.14 ₫20,712,365.67 ₫ 54,471,197,731 0.06 % 297 Gần đây 77 GateToken GT/USDT ₫ 156,296. 51 ₫5,327,050,115.43 ₫4,296,278,208.23 ₫ 57,595,121,606 0.06 % 567 Gần đây 78 Loopring LRC/USDT ₫ 22,129. 35 ₫25,026,813,842.08 ₫32,194,296,129.98 ₫ 55,835,107,196 0.06 % 585 Gần đây 79 Ethereum Name Service ENS/USDT ₫ 410,303. 66 ₫18,025,245,021.61 ₫22,431,931,381.87 ₫ 52,702,445,882 0.06 % 518 Gần đây 80 Polkacity POLC/USDT ₫ 9,735. 14 ₫107,006,872.89 ₫3,426,149,411.66 ₫ 44,573,461,985 0.05 % 407 Gần đây 81 Hot Cross HOTCROSS/USDT ₫ 6,545. 72 ₫17,268,398.62 ₫2,148,945,268.37 ₫ 49,586,691,996 0.05 % 375 Gần đây 82 Swipe SXP/USDT ₫ 33,009. 61 ₫13,567,677,353.18 ₫13,752,991,686.73 ₫ 48,664,790,308 0.05 % 512 Gần đây 83 ARPA Chain ARPA/USDT ₫ 2,125. 74 ₫13,225,359,087.57 ₫18,679,815,275.47 ₫ 47,317,573,568 0.05 % 518 Gần đây 84 Stellar XLM/USDT ₫ 4,967. 72 ₫15,243,160,121.32 ₫22,795,250,880.78 ₫ 47,377,225,461 0.05 % 480 Gần đây 85 Ontology Gas ONG/USDT ₫ 19,834. 45 ₫1,354,338,900.71 ₫1,585,002,722.42 ₫ 47,264,623,979 0.05 % 428 Gần đây 86 RSS3 RSS3/USDT ₫ 12,576. 85 ₫2,410,261,544.37 ₫2,179,859,319.23 ₫ 52,283,029,514 0.06 % 370 Gần đây 87 Clover Finance CLV/USDT ₫ 9,801. 16 ₫16,485,266,789.63 ₫16,245,927,585.10 ₫ 51,204,770,837 0.05 % 429 Gần đây 88 Immutable X IMX/USDT ₫ 55,497. 09 ₫24,113,699,996.59 ₫28,366,222,006.76 ₫ 47,671,147,422 0.05 % 476 Gần đây 89 API3 API3/USDT ₫ 108,211. 21 ₫11,702,653,526.60 ₫17,414,266,246.67 ₫ 47,791,860,304 0.05 % 430 Gần đây 90 Huobi Token HT/USDT ₫ 226,759. 82 ₫16,468,723,391.28 ₫13,374,257,865.91 ₫ 48,095,367,785 0.05 % 560 Gần đây 91 Keep Network KEEP/USDT ₫ 14,573. 11 ₫2,800,265,233.52 ₫17,286,748,953.34 ₫ 46,291,675,546 0.05 % 441 Gần đây 92 Hathor HTR/USDT ₫ 16,990. 65 ₫47,311,400.73 ₫2,555,294,786.04 ₫ 40,957,252,112 0.04 % 447 Gần đây 93 Baby Doge Coin BabyDoge/USDT ₫ 0.00007638 ₫667,092,738.72 ₫541,440,940.27 ₫ 50,508,996,044 0.05 % 428 Gần đây 94 Helium HNT/USDT ₫ 618,805. 10 ₫15,996,985,926.60 ₫21,897,142,808.00 ₫ 40,584,432,034 0.04 % 442 Gần đây 95 GAMEE GMEE/USDT ₫ 3,089. 23 ₫2,443,368,286.93 ₫1,709,003,942.22 ₫ 41,897,666,357 0.04 % 398 Gần đây 96 Phantasma SOUL/USDT ₫ 44,530. 99 ₫1,721,628,904.70 ₫2,025,957,574.37 ₫ 40,612,016,876 0.04 % 369 Gần đây 97 Elrond EGLD/USDT ₫ 4,413,596. 62 ₫14,340,257,473.21 ₫15,665,936,813.52 ₫ 40,849,171,878 0.04 % 504 Gần đây 98 Tether USDT/USD ₫ 22,773. 61 ₫90,275,160,269.17 ₫175,044,425,764.34 ₫ 47,349,671,070 0.05 % 443 Gần đây 99 Aave AAVE/USDT ₫ 3,802,514. 54 ₫21,420,538,202.28 ₫28,191,524,745.02 ₫ 43,254,170,342 0.05 % 611 Gần đây 100 Cere Network CERE/USDT ₫ 770.43 ₫3,285,935,326.79 ₫3,050,173,242.77

₫40,795,161,241

0.04 % 460 Gần đây

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *