VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư – VIB Online

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI ) nhận được Công văn số 7059 / BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy quan điểm Dự thảo Nghị định lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đầu tư ( sau đây gọi tắt là Dự thảo ). Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tác động ảnh hưởng lớn đến hội đồng doanh nghiệp, vì thế, VCCI đã tiến hành lấy quan điểm thoáng đãng doanh nghiệp bằng văn bản, email, website, đồng thời phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai Hội thảo lấy quan điểm doanh nghiệp tại TP. Hà Nội. Trên cơ sở quan điểm của những doanh nghiệp, hiệp hội, VCCI gửi tới cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp những quan điểm góp ý bắt đầu so với Dự thảo như sau :

 1. Bảo đảm đầu tư kinh doanh (Điều 3)
 • Điểm a khoản 2 Điều 3 Dự thảo hướng dẫn các dự án đầu tư được Nhà nước bảo đảm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Đầu tư là “Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có sự tham gia của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước theo các hình thức đầu tư quy định tại Điều 21 Luật Đầu tư”. Quy định này được hiểu hình thức bảo đảm của Nhà nước sẽ được áp dụng đối với Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mà trong đó có sự tham gia của Cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Khoản 2 Điều 11 Luật Đầu tư 2020 lao lý “ Thủ tướng nhà nước quyết định hành động vận dụng những hình thức bảo vệ của Nhà nước để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng nhà nước và những dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng kiến trúc quan trọng khác ”, có nghĩa là những dự án Bất Động Sản đầu tư này không số lượng giới hạn về chủ thể tham gia là cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước, mà vận dụng với tổng thể những chủ thể .

Như vậy, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Dự thảo đang thu hẹp dự án đầu tư được áp dụng hình thức bảo đảm của Nhà nước so với quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Đầu tư 2020, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định để đảm bảo tính thống nhất.

 • Điểm c khoản 3 Điều 3 Dự thảo quy định các hình thức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư của Nhà nước là “các hình thức khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Quy định này là chưa rõ về trình tự, thủ tục, tiêu chí để Thủ tướng Chính phủ quyết định hình thức bảo đảm này. Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về vấn đề này.
 1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh (Điều 9)

Khoản 3 Điều 9 Dự thảo pháp luật, trong quy trình thực thi thủ tục hành chính để được cấp giấy phép hoặc thực thi những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại không cần giấy phép “ doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo tại Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ”. Quy định này là chưa tương thích với Luật Doanh nghiệp 2020 và không thiết yếu vì theo Luật này, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp không ghi ngành nghề ĐK kinh doanh thương mại .
Đề nghị Ban soạn thảo bỏ pháp luật này tại khoản 3 Điều 9 Dự thảo .

 1. Rà soát, đánh giá tình hình thực, đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Điều 11, 12)

Theo lao lý tại Điều 12 Dự thảo thì ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại sẽ được thanh tra rà soát, nhìn nhận hàng năm và những Bộ hoàn toàn có thể “ đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ trợ lao lý về ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại ” trình lên nhà nước. Việc đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ trợ ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo hoặc điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại được thực thi trong Đề nghị thiết kế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lao lý của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( Điều 11 ) .
Các lao lý trên tại Dự thảo chưa xử lý yếu tố sau :

 • Bãi bỏ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Dự thảo mới chỉ đề cập đến “sửa đổi, bổ sung” mà chưa có “bãi bỏ” ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh. Việc rà soát, đánh giá ngành nghề kinh doanh có điều kiện có thể sẽ phát hiện ra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh chưa hợp lý và cần được bãi bỏ. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về bãi bỏ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện kinh doanh tại Điều 11, 12 Dự thảo;
 • Việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong các văn bản luật chuyên ngành và tại Luật Đầu tư. Theo quy trình tại Điều 11, 12 Dự thảo thì ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới sẽ được thể hiện trong Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, sẽ có trường hợp ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ được quy định tại Luật chuyên ngành nhưng lại không có trong Danh mục tại Luật Đầu tư. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và các Luật khác trong quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, để tránh thực trạng thiếu thống nhất trên, thời gian phát hành Luật sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo tại Luật Đầu tư phải được phát hành song song với Luật chuyên ngành có ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo mới. Đề nghị Ban soạn thảo bổ trợ lao lý về việc sửa đổi Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo khi có ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo mới được phát hành trong Luật ban hành sau thời gian Luật Đầu tư có hiệu lực hiện hành thi hành .

 1. Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư (Điều 17)
 • Điều 17 Dự thảo hướng dẫn chi tiết các đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư. Tuy nhiên, Điều 17 Dự thảo lại không hướng dẫn cho hai đối tượng quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư. Trong khi đó, điểm a khoản 1 Điều 19 Dự thảo quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư xác định các đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi quy định tại Điều 17 Dự thảo. Như vậy, quy định tại Điều 17, 19 Dự thảo đang đưa đến cách hiểu các đối tượng quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư sẽ không được hưởng ưu đãi hoặc các đối tượng này không biết sẽ thực hiện thủ tục như thế nào để được hưởng ưu đãi vì Điều 19 Dự thảo không quy định.

Để bảo vệ tính thống nhất, đề xuất Ban soạn thảo bổ trợ lao lý hướng dẫn về đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm c, đ khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư tại Điều 17 Dự thảo .

 • Khoản 7, 8, 9 Điều 17 Dự thảo quy định các điều kiện để được xem là “cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa”, “khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo”, “cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Dựa vào các điều kiện này, cơ quan nhà nước và/hoặc nhà đầu tư sẽ phải xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục liên quan đến hưởng ưu đãi đầu tư. Xuất phát từ tính chất này, các điều kiện để được hưởng ưu đãi cần phải được quy định thật rõ ràng, cụ thể, tạo cách hiểu thống nhất giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, một số điều kiện hưởng ưu đãi quy định tại khoản 7, 8, 9 Điều 17 Dự thảo vẫn chưa đảm bảo tính minh bạch, còn sử dụng các khái niệm mang tính định tính, ví dụ:
 • Điều kiện của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (khoản 7): “có diện tích đảm bảo đủ cung cấp cho ít nhất 10 dự án ươm tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa”; “có phòng hội thảo … được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phù hợp sử dụng tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế …”, “Đội ngũ quản lý của cơ sở ươm tạo phải có ít nhất 05 thành viên và có kinh nghiệm về quản lý liên quan đến hoạt động ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Các khái niệm “đủ”, “thiết bị hiện đại phù hợp” là chưa rõ. Tài liệu nào chứng minh được kinh nghiệm về quản lý liên quan đến hoạt động ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa?
 • Khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (khoản 8): “có phòng hội thảo … được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phù hợp sử dụng tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế …”; “có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp (tối thiểu 03 chuyên gia) để cung cấp các dịch vụ huấn luyện, cố vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Như thế nào được cho là đội ngũ quản lý chuyên nghiệp? Huấn luyện trong lĩnh vực gì?
 • Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (khoản 9): “có địa điểm đặt trụ sở thuận lợi cho cung cấp các thiết bị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”, “có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp (tối thiểu 03 chuyên gia) để cung cấp các dịch vụ huấn luyện, cố vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Góp ý tương tự như trên.
Xem thêm  5 Hạn chế của thương mại điện tử | ECOMCX - Giá trị thương hiệu Việt

Để bảo vệ tính minh bạch, ý kiến đề nghị Ban soạn thảo pháp luật có tính định lượng những yếu tố nêu ở trên .

 1. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (Điều 23)
 • Biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư:

Theo pháp luật tại Điều 43 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư phải thực thi những giải pháp bảo vệ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư là “ ký quỹ ” hoặc “ có bảo lãnh ngân hàng nhà nước về nghĩa vụ và trách nhiệm ký quỹ ” .
Điều 23 Dự thảo lao lý cụ thể Điều 43 Luật Đầu tư chỉ lao lý về giải pháp bảo vệ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư của nhà đầu tư là “ ký quỹ ” mà không lao lý về “ bão lãnh ngân hàng nhà nước về nghĩa vụ và trách nhiệm ký quỹ ”. Điều này là chưa thống nhất, đề xuất Ban soạn thảo sửa đổi lao lý về bảo vệ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư tương thích với lao lý tại Luật Đầu tư 2020 .

 • Các trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ hoặc không phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ

So với những trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ hoặc không phải có bảo lãnh ngân hàng nhà nước về nghĩa vụ và trách nhiệm ký quỹ pháp luật tại khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư, khoản 1 Điều 23 Dự thảo đã bổ trợ thêm những trường hợp lao lý tại khoản e, f, g. Quy định này là lan rộng ra khoanh vùng phạm vi so với Luật Đầu tư, đề xuất Ban soạn thảo xem xét kiểm soát và điều chỉnh lại pháp luật để bảo vệ tính thống nhất với văn bản được hướng dẫn .

 • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 đã dừng triển khai dự án mới áp dụng Hợp đồng BT (Điều 101), điểm f khoản 1 Điều 23 Dự thảo quy định về việc “nhà đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khác trên cơ sở thỏa thuận tại Hợp đồng BT …” không phải thực hiện bảo đảm thực hiện đầu tư dường như là chưa phù hợp. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét quy định này để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan.
 • Hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ: Khoản 7 Điều 23 Dự thảo quy định các trường hợp nhà đầu tư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ, nhưng Dự thảo lại không quy định việc hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ này đến thời điểm nào? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ vấn đề này.
 1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (Điều 24)
 • Thời hạn gia hạn của dự án đầu tư

Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư 2020 pháp luật “ khi hết thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư mà nhà đầu tư có nhu yếu liên tục thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư và phân phối điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ”. Quy định tại Luật Đầu tư 2020 là chưa rõ về thời hạn gia hạn của dự án Bất Động Sản đầu tư là thêm một thời hạn là 50 hoặc 70 năm nữa hay chỉ được gia hạn một khoảng chừng thời hạn mà tổng thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản ( gồm có cả thời hạn khởi đầu và thời hạn được gia hạn ) không vượt quá 50 hoặc 70 năm .
Điều 24 Dự thảo không lao lý cụ thể chi tiết cụ thể hơn hướng dẫn chiếu tới thời hạn hoạt động giải trí lao lý tại Điều 44 Luật Đầu tư, trong khi bản thân lao lý tại Luật Đầu tư lại chưa đủ rõ ràng. Để bảo vệ tính minh bạch, ý kiến đề nghị Ban soạn thảo lao lý cụ thể và làm rõ yếu tố được nêu ở trên .

 • Khoản 3 Điều 24 Dự thảo quy định về các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên không được gia hạn hoạt động. Hiện tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, dây chuyền thiết bị đã qua sử dụng quy định về các điều kiện của máy móc, dây chuyền thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Các tiêu chí tại khoản 3 Điều 24 Dự thảo tương tự như Quyết định 18/2019/QĐ-TTg, như vậy Dự thảo chỉ cần dẫn chiếu tới quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg mà không cần quy định nhắc lại.

Hơn nữa, điểm b khoản 3 Điều 24 Dự thảo pháp luật về điều kiện kèm theo của tuổi thiết bị, máy móc theo hướng “ so với máy móc, thiết bị thuộc 1 số ít nghành đơn cử, tuổi thiết bị được lao lý cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ ” là chưa tương thích, vì Quyết định 18/2019 / QĐ-TTg đã pháp luật cụ thể về yếu tố này .
Tóm lại, ý kiến đề nghị Ban soạn thảo lao lý tiêu chuẩn xác lập công nghệ tiên tiến lỗi thời, tiềm ẩn rủi ro tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường tự nhiên, thâm dụng tài nguyên theo lao lý tại Quyết định 18/2019 / QĐ-TTg mà không cần pháp luật theo hướng nhắc lại những lao lý tại Quyết định này .

 1. Xác định giá trị vốn đầu tư; giám định giá trị vốn đầu tư; giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (Điều 25)

Theo pháp luật tại Điều 45 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư tự xác lập giá trị vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản đầu tư sau khi dự án Bất Động Sản đầu tư đưa vào khai thác, quản lý và vận hành. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ nhu yếu thực thi giám định độc lập giá trị vốn đầu tư, chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến sau khi dự án Bất Động Sản đầu tư đưa vào khai thác, quản lý và vận hành .
Khoản 1 Điều 25 Dự thảo lao lý việc giám định giá trị vốn đầu tư, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến sau khi dự án Bất Động Sản đầu tư được đưa vào khai thác, quản lý và vận hành do cơ quan nhà nước nhu yếu thực thi giám định trong những trường hợp “ có địa thế căn cứ xác lập nhà đầu tư kê khai thuế không trung thực, đúng mực, vừa đủ về giá trị vốn đầu tư ” hoặc “ có tín hiệu vi phạm về ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong quá trị triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc thực thi hoạt động giải trí chuyển giao công nghệ tiên tiến theo lao lý của pháp lý về chuyển giao công nghệ tiên tiến ” .
Luật Đầu tư 2020 và Dự thảo pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc xác lập giá trị vốn đầu tư, tuy nhiên theo phản ánh của doanh nghiệp thì lúc bấy giờ chưa có văn bản pháp lý pháp luật về giải pháp xác lập vốn đầu tư. Điều này khiến cho việc tiến hành trên thực tiễn về pháp luật này gặp khó khăn vất vả và nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro đáng tiếc khi thực thi xác lập vốn đầu tư. Đề nghị Ban soạn thảo bổ trợ pháp luật về giải pháp và địa thế căn cứ xác lập giá trị vốn đầu tư ( trao quyền cho cơ quan quản trị về kinh tế tài chính pháp luật về yếu tố này ) .

 1. Nguyên tắc áp dụng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (Điều 26)
 • Điểm b khoản 2 Điều 26 Dự thảo quy định, cơ quan được giao tổ chức đấu giá, đấu thầu quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu trong trường hợp “đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký hoặc trường hợp đấu giá không thành theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Quy định trên được hiểu, ngay lần đấu giá đầu tiền mà chỉ có một người ĐK tham gia hoặc tổ chức triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư ĐK hoặc trường hợp đấu giá không thành thì cũng hoàn toàn có thể xác lập được nhà đầu tư để giao đất hoặc cho thuê đất .
Điều này là chưa thống nhất với pháp luật tại khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai 2013 “ trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo lao lý tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chi có một người ĐK tham gia đấu giá hoặc đấu giá tối thiểu là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước triển khai giao đất, cho thuê đất, cho thuê đất ” .
Đề nghị Ban soạn thảo kiểm soát và điều chỉnh lại pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 26 Dự thảo để bảo vệ tính thống nhất giữa những văn bản cùng lao lý .

 • Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án sân golf trong dự án khu đô thị
Xem thêm  Quy trình quản lý cửa hàng hiệu quả cho nhà bán lẻ

Theo lao lý tại điểm g khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư 2020 thì dự án Bất Động Sản khu đô thị trong 1 số ít những trường hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước. Điểm c khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2020 pháp luật “ dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại sân gôn ( golf ) ” thuộc thẩm quyền đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .
Như vậy trong trường hợp dự án Bất Động Sản khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước có dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng và kinh doanh thương mại sân gôn thì Thủ tướng nhà nước có phê duyệt chủ trương đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại sân gôn cùng với dự án Bất Động Sản khu đô thị không ? Hay là dự án Bất Động Sản sân gôn phải tách ra để xin chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ? Đề nghị Ban soạn thảo pháp luật nguyên tắc vận dụng thủ tục chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư cho trường hợp nêu trên để bảo vệ thuận tiện khi triển khai .

 1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 29)

Theo lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 29 Dự thảo thì dự án Bất Động Sản đầu tư “ nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ; thuê quyền sử dụng đất ; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai ” không thuộc trường hợp được đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

Tuy nhiên, điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định “nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai” thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy, lao lý tại Dự thảo và phối hợp với pháp luật tại khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 thì dự án Bất Động Sản nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ; thuê quyền sử dụng đất ; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai sẽ không xác lập được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ( Luật Đầu tư lao lý đây là dự án Bất Động Sản phải chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, nhưng Dự thảo lại lao lý Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ không đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Bất Động Sản này ) .
Đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 29 Dự thảo để bảo vệ thuận tiện trong quy trình triển khai .

 1. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 30)

Khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư 2020 lao lý “ cơ quan ĐK đầu tư nơi nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng quản lý để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư ”. Khái niệm “ cơ quan ĐK đầu tư ” là chưa rõ cơ quan đơn cử có thẩm quyền trong trường hợp này là “ Sở Kế hoạch và Đầu tư ” hay “ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ” .
Để bảo vệ thuận tiện trong quy trình tiến hành, đề xuất Ban soạn thảo pháp luật rõ tại Điều 30 Dự thảo cơ quan ĐK đầu tư đơn cử nào sẽ có thẩm quyền cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư tại những trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư 2020 .

 1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 32)
 • Về hồ sơ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Dự thảo thì nhà đầu tư phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Quy định này là chưa hợp lý, vì khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, trong khi đó Điều 32 Dự thảo quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án của hai trường hợp này có tính chất khác nhau, vì vậy hồ sơ thực hiện thủ tục phải khác nhau. Hơn nữa, trong hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư có nhiều giấy tờ không phù hợp với điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đầu tư 2020, khoản 2 Điều 30 Dự thảo. Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định này để đảm bảo tính thống nhất.
 • Khoản 3 Điều 32 Dự thảo không quy định về thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, điều này có thể khiến thủ tục hành chính bị kéo dài, gây khó khăn cho nhà đầu tư, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể về thời gian này.
 1. Trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy nhận đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (Điều 34)

Điều 34 Dự thảo lao lý về trình tự, thủ tục cấp, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư nhưng lại không lao lý về những khoảng chừng thời hạn giải quyết và xử lý hồ sơ, trả tác dụng. Điều này khiến cho tiến trình, thủ tục trở nên thiếu minh bạch, đề xuất Ban soạn thảo bổ trợ pháp luật về thời hạn giải quyết và xử lý và xử lý thủ tục trên Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .
Mặt khác, lúc bấy giờ mỗi doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế đã có một thông tin tài khoản riêng nhằm mục đích theo dõi tình hình nộp hồ sơ đầu tư và nộp báo cáo giải trình đầu tư theo lao lý tại Nghị định 118 / năm ngoái / NĐ-CP, do đó ý kiến đề nghị Ban soạn thảo bổ trợ pháp luật hướng dẫn về việc thiết lập và sử dụng những thông tin tài khoản đầu tư trên .

 1. Đăng ký nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 36)

Khoản 1 Điều 36 Dự thảo pháp luật nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư được liên tục thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư và ĐK nộp lại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .
Việc nhu yếu nhà đầu tư nộp lại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư là không thiết yếu vì việc sống sót của Giấy ghi nhận ĐK đầu tư trong trường hợp không phải thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư cũng không tác động ảnh hưởng đến những yếu tố quản trị nhà nước trong nghành này. Do đó, ý kiến đề nghị Ban soạn thảo bỏ lao lý nhà đầu tư phải ĐK nộp lại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư để giảm thủ tục hành chính .

 1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 38)

Theo lao lý tại Điều 38 Dự thảo thì toàn bộ những trường hợp kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư làm đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK đầu tư đều triển khai chung một thủ tục. Điều này chưa hài hòa và hợp lý, chính do có những trường hợp đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK đầu tư do đổi khác tên dự án Bất Động Sản đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc biến hóa tên nhà đầu tư – đây là những đổi khác đơn thuần không phức tạp như kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng, quy mô dự án Bất Động Sản, do đó việc gộp chung vào thành một trình tự thủ tục chung là ngày càng tăng thủ tục hành chính .
Đề nghị Ban soạn thảo phân tách thành những trường hợp triển khai thủ tục biến hóa nội dung Giấy ghi nhận ĐK đầu tư theo đó trường hợp biến hóa tên dự án Bất Động Sản đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc biến hóa tên của nhà đầu tư được phong cách thiết kế đơn thuần như lao lý tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 118 / năm ngoái / NĐ-CP .

 1. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của cả dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng một phần đất thuộc dự án (Điều 51)

Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 51 Dự thảo thì trong trường hợp kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư có ý kiến đề nghị Nhà nước chuyển mục tiêu sử dụng đất của cả dự án Bất Động Sản hoặc một phần dự án Bất Động Sản đầu tư, nhà đầu tư thực thi thủ tục chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc phần dự án Bất Động Sản đầu tư có ý kiến đề nghị chuyển mục tiêu sử dụng đất và thực thi thủ tục chấp thuận đồng ý nhà đầu tư theo lao lý tại Luật Đầu tư và Nghị định này .
Quy định nhu yếu nhà đầu tư phải chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư và triển khai thủ tục chấp thuận đồng ý nhà đầu tư cần được xem xét ở một số ít yếu tố sau :

 • Trường hợp nhà đầu tư xin điều chỉnh dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư. Vì vậy, yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp trên dường như chưa phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư 2020;
 • Việc yêu cầu nhà đầu tư phải chấm dứt dự án đầu tư/một phần dự án đầu tư và thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đưa đến rủi ro cho nhà đầu tư khi có khả năng không được thực hiện dự án đầu tư xin điều chỉnh và có thể tạo ra gánh nặng về thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.
Xem thêm  Quên số tài khoản ATM Sacombank làm sao để lấy lại?

Theo quan điểm của doanh nghiệp, ý kiến đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại chính sách kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư trong trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất cho cả dự án Bất Động Sản hoặc chuyển mục tiêu sử dụng một phần đất thuộc dự án Bất Động Sản để bảo vệ tính thống nhất và bảo vệ quyền hạn hợp pháp của nhà đầu tư .

 1. Điều kiện, thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Điều 52)
 • Điểm a khoản 2 Điều 52 Dự thảo quy định trường hợp tự quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư gửi thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan này sẽ tiếp nhận và thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

Quy định tại Dự thảo là chưa rõ ở điểm, việc ngừng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư thì dự án Bất Động Sản này có phải phân phối / triển khai xong những điều kiện kèm theo trước khi nhà đầu tư gửi thông tin không ? Hay là nhà đầu tư hoàn toàn có thể gửi thông tin ngừng bất kỳ lúc nào nếu muốn mà không phải phân phối điều kiện kèm theo / nhu yếu gì ? Đề nghị Ban soạn thảo báo cáo giải trình rõ về yếu tố này .

 • Điểm b khoản 2 Điều 52 Dự thảo quy định về thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, quy định này lại chưa quy định rõ ở các điểm: thời hạn ngừng dự án là bao lâu? Các mốc thời gian về trình tự thủ tục ban hành quyết định ngừng dự án hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về vấn đề này.
 1. Quy định chuyển tiếp

Dự thảo chưa có lao lý chuyển tiếp cho những trường hợp sau :

 • Đối với những dự án đang được thực hiện đấu thầu, đấu giá, chưa hoàn thành, cơ quan nhà nước đã thực hiện công bố công khai dự án, công bố hồ sơ rồi, theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 thì những dự án này phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì những dự án đầu tư này sẽ được đối xử như thế nào?
 • Những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong cấu phần của dự án có dự án sân gôn (gofl), dự án này đã nộp hồ sơ trước thời điểm 01/01/2021 nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa trả kết quả: đối với những dự án này thì có phải tách cấu phần sân gôn ra khỏi dự án để xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh không hay là Thủ tướng Chính phủ sẽ chấp thuận chủ trương cho toàn bộ dự án trong đó có cấu phần sân gôn?
 • Hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản đã nộp hồ sơ trước ngày 01/01/2021 và đã thực hiện thủ tục theo Luật Kinh doanh bất động sản, nhưng chưa có kết quả xử lý thủ tục. Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 thì trường hợp này sẽ phải áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư. Như vậy, trường hợp này sẽ được xử lý như thế nào? Tiếp tục thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản hay là phải thực hiện theo Luật Đầu tư 2020?
 1. Quy định đối với hồ sơ hợp lệ đã nộp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (Điều 84)

Theo pháp luật tại khoản 3 Điều 84 Dự thảo thì so với những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo lao lý tại Luật Đầu tư năm trước, Luật 90/2015 / QH13, Luật 03/2016 / QH14, Luật 04/2017 / QH14, Luật 28/2018 / QH14, Luật 42/2019 / QH14 nay thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo lao lý tại Luật Đầu tư 2020 mà đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá và thẩm định theo pháp luật của những văn bản trên thì tại văn bản thẩm định và đánh giá quyết định hành động chủ trương đầu tư “ Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ” .
Quy định trên đưa đến cách hiểu, dự án Bất Động Sản sẽ phải thực thi lại thủ tục chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật tại Luật Đầu tư 2020. Nếu hiểu theo cách này thì sẽ tạo gánh nặng thủ tục hành chính cho nhà đầu tư vì phải thực thi lại thủ tục từ đầu, trong khi đó thủ tục này đã gần triển khai xong rồi .
Theo quan điểm của doanh nghiệp, so với trường hợp này thì Thủ tướng nhà nước sẽ xem xét chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư mà không phải quay trở lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét xem xét đề xuất kiến nghị này .

 1. Một số góp ý khác
 • Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự (Điều 55)

Điều 55 Dự thảo pháp luật cơ quan ĐK đầu tư sẽ quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trên cơ sở văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với thanh toán giao dịch dân sự giả tạo. Để bảo vệ tính minh bạch, ý kiến đề nghị Ban soạn thảo lao lý rõ cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này là cơ quan nào .

 • Thực hiện dự án đầu tư và hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 61)

Khoản 3 Điều 61 Dự thảo lao lý “ tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế được quyền kiểm soát và điều chỉnh nội dung ĐK kinh doanh thương mại tại Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại mà không nhất thiết phải có dự án Bất Động Sản đầu tư ”. Quy định này được hiểu, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế hoàn toàn có thể xin bổ trợ ngành, nghề kinh doanh thương mại mà không cần phải có dự án Bất Động Sản mới cho ngành, nghề kinh doanh thương mại mới bổ trợ .
Tuy nhiên, Dự thảo không lao lý rõ doanh nghiệp có phải ĐK sửa Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hay không. Trên trong thực tiễn, theo doanh nghiệp phản ánh, 1 số ít Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhu yếu những doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư do biến hóa tiềm năng đầu tư .
Vì vậy, để tạo cách hiểu thống nhất, đề xuất Ban soạn thảo pháp luật rõ yếu tố trên ngay trong Dự thảo .

 • Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Điều 62)

Khoản 4 Điều 26 Luật Đầu tư 2020 trao quyền cho nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .

Điều 62 Dự thảo vẫn chưa quy định chi tiết về các nội dung mà Luật Đầu tư yêu cầu, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định chi tiết theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Đầu tư 2020.

Trên đây là một số ít quan điểm khởi đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nước Ta so với Dự thảo Nghị định lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đầu tư. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo xem xét để chỉnh sửa, hoàn thành xong .
Ngoài ra, VCCI gửi kèm theo đây những quan điểm của doanh nghiệp, đề xuất Ban soạn thảo xem xét, xem xét để triển khai xong Dự thảo .
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *