Tài sản dài hạn là gì? Tài sản dài hạn bao gồm các chỉ tiêu nào theo Thông tư 200

Tài sản dài hạn là gì? Tài sản dài hạn bao gồm các chỉ tiêu nào theo Thông tư 200

(5/5) – 66 bình chọn.


20/09/2021


1994

Bài trước đây, Thành Nam đã giới thiệu đến bạn đọc Hướng dẫn Lập và Trình bày Bảng cân đối Kế toán theo Thông tư 200.

Đi vào chi tiết hơn trong Bảng cân đối kế toán, hôm nay Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Tài sản dài hạn là gì? Tài sản dài hạn bao gồm các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán, và Cách trình bày Tài sản Dài hạn:

Ngoài ra những bạn hoàn toàn có thể Tìm hiểu thêm :

1. Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là chỉ tiêu phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

2. Tài sản dài hạn Tiếng Anh là gì?

Tài sản dài hạn Tiếng Anh là Long-term assets

Định nghĩa tài sản dài hạn bằng Tiếng Anh: Long-term assets are The indicator that reflects the value of assets that are not reflected in the target of short-term assets. Long-term assets are assets with a maturity of more than 12 months at the reporting time.

3. Đặc điểm của Tài sản dài hạn:

Qua khái niệm của Tài sản dài hạn, chúng ta có thể thấy được Tài sản dài hạn sẽ có các đặc điểm sau:

  • Khó chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và có nhiều rủi ro liên quan đến biến động về giá trị.
  • Tài sản dài hạn có tính thanh khoản thấp và thời gian luân chuyển dài.
  • Tài sản dài hạn khó thích nghi với sự thay đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này là do những khoản đầu tư cho tài sản dài hạn có thể được khó có thể thu hồi trong ngắn hạn, và tốn kém chi phí.
  • Tài sản dài hạn được nắm giữ với kỳ vọng mang lại lợi ích trong tương lai dài hạn, thường lớn hơn một năm hoặc một chu kỳ hoạt động.

4. Tài sản dài hạn bao gồm những gì?

Trên Bảng cân đối kế toán, Tài sản dài hạn sẽ bao gồm:

  • Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)
  • Tài sản cố định (Mã số 220)
  • Bất động sản đầu tư (Mã số 230)
  • Tài sản dở dang dài hạn (Mã số 240)
  • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250)
  • Tài sản dài hạn khác (Mã số 260)

5. Chi tiết Tài sản Dài hạn bao gồm: 

– Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hàng loạt giá trị của những khoản phải thu có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại tại thời gian báo cáo giải trình, như : Phải thu của người mua, vốn kinh doanh thương mại ở đơn vị chức năng thường trực, phải thu nội bộ, phải thu về cho vay, phải thu khác ( sau khi trừ đi dự phòng phải thu dài hạn khó đòi ). Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219 .

+ Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211)

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của người mua có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào chi tiết cụ thể số dư Nợ của Tài khoản 131 “ Phải thu của người mua ”, mở cụ thể theo từng người mua .

+ Trả trước cho người bán dài hạn (Mã số 212)

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại thường thì để mua gia tài nhưng chưa nhận được gia tài tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào tổng số phát sinh Nợ chi tiết cụ thể của Tài khoản 331 “ Phải trả cho người bán ” mở theo từng người bán .

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213)

Chỉ tiêu này chỉ ghi trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị chức năng cấp trên phản ánh số vốn kinh doanh thương mại đã giao cho những đơn vị chức năng thường trực không có tư cách pháp nhân hạch toán nhờ vào. Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp của toàn doanh nghiệp, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh thương mại ” ( Mã số 333 ) hoặc chỉ tiêu “ Vốn góp của chủ sở hữu ” ( Mã số 411 ) trên Bảng cân đối kế toán của những đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào, cụ thể phần vốn nhận của đơn vị chức năng cấp trên. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ của thông tin tài khoản 1361 “ Vốn kinh doanh thương mại ở những đơn vị chức năng thường trực ” .

+ Phải thu nội bộ dài hạn (Mã số 214)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản phải thu giữa đơn vị chức năng cấp trên và những đơn vị chức năng thường trực không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào và giữa những đơn vị chức năng thường trực không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào với nhau trong những quan hệ giao dịch thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, có kỳ hạn tịch thu còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ cụ thể của những Tài khoản 1362, 1363, 1368 trên Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 136. Khi đơn vị chức năng cấp trên lập Báo cáo tài chính tổng hợp với đơn vị chức năng cấp dưới hạch toán nhờ vào, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “ Phải trả nội bộ dài hạn ” trên Bảng cân đối kế toán của những đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào .

Xem thêm  Ý tưởng kinh doanh nhỏ ít vốn thu lợi nhuận cao độc đáo mới lạ

+ Phải thu về cho vay dài hạn (Mã số 215)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản cho vay bằng khế ước, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác vay giữa 2 bên ( không gồm có những nội dung được phản ánh ở chỉ tiêu “ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ” ) có kỳ hạn tịch thu còn lại hơn 12 tháng tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ chi tiết cụ thể TK 1283 – “ Cho vay ” .

+ Phải thu dài hạn khác (Mã số 216)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản phải thu khác có kỳ hạn tịch thu còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình, như : Phải thu về những khoản đã chi hộ, tiền lãi, cổ tức được chia ; Các khoản tạm ứng, cầm đồ, ký cược, ký quỹ, cho mượn … mà doanh nghiệp được quyền tịch thu. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ cụ thể của những thông tin tài khoản : TK 1385, TK1388, TK334, TK 338, TK 141, TK 244 .

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng cho những khoản phải thu dài hạn khó đòi tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của Tài khoản 2293 “ Dự phòng phải thu khó đòi ”, cụ thể dự phòng cho những khoản phải thu dài hạn khó đòi và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( … ) .

– Tài sản cố định ( Mã số 220)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hàng loạt giá trị còn lại ( Nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế ) của những loại gia tài cố định và thắt chặt tại thời gian báo cáo giải trình. Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 .

– Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hàng loạt giá trị còn lại của những loại gia tài cố định và thắt chặt hữu hình tại thời gian báo cáo giải trình. Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223 .

+ Nguyên giá (Mã số 222)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt nguyên giá những loại gia tài cố định và thắt chặt hữu hình tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 211 “ Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình ” .

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 223)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt giá trị đã hao mòn của những loại gia tài cố định và thắt chặt hữu hình luỹ kế tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2141 “ Hao mòn TSCĐ hữu hình ” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( … ) .

– Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hàng loạt giá trị còn lại của những loại gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính tại thời gian báo cáo giải trình. Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226 .

+ Nguyên giá (Mã số 225)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt nguyên giá những loại gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 212 “ Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính ” .

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 226)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt giá trị đã hao mòn của những loại gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính luỹ kế tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2142 “ Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính ” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( … ) .

– Tài sản cố định vô hình (Mã số 227)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hàng loạt giá trị còn lại của những loại gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung tại thời gian báo cáo giải trình. Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229 .

+ Nguyên giá (Mã số 228)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt nguyên giá những loại gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 213 “ Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung ” .

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt giá trị đã hao mòn của những loại gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung luỹ kế tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2143 “ Hao mòn TSCĐ vô hình dung ” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( … ) .

– Bất động sản đầu tư (Mã số 230)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hàng loạt giá trị còn lại của những loại bất động sản đầu tư tại thời gian báo cáo giải trình. Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232 .

+ Nguyên giá (Mã số 231)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt nguyên giá của những loại bất động sản đầu tư tại thời gian báo cáo giải trình sau khi đã trừ số tổn thất do suy giảm giá trị của bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá. Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 217 “ Bất động sản đầu tư ” .

Xem thêm  Hitbtc là gì? Tổng quan và đánh giá về sàn giao dịch Hitbtc

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 232)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt giá trị hao mòn lũy kế của bất động sản đầu tư dùng để cho thuê tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2147 “ Hao mòn bất động sản đầu tư ” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( … ) .

– Tài sản dở dang dài hạn (Mã số 240)

a) Tài sản dở dang dài hạn là gì?

Tài sản dở dang dài hạn là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tại thời điểm báo cáo. Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242.

b) Tài sản dở dang dài hạn tiếng Anh là gì?

Tài sản dở dang dài hạn tiếng Anh là Long-term assets in progress 

c) Tài sản dở dang dài hạn bao gồm những gì?

+ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Mã số 241)

Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang dài hạn là những ngân sách dự tính để sản xuất hàng tồn dư nhưng việc sản xuất bị chậm trễ, gián đoạn, tạm ngừng, vượt quá một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại thường thì của doanh nghiệp tại thời gian báo cáo giải trình. Chỉ tiêu này thường dùng để trình diễn những dự án Bất Động Sản dở dang của những chủ đầu tư thiết kế xây dựng bất động sản để bán nhưng chậm tiến hành, chậm tiến trình .
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị thuần hoàn toàn có thể thực thi được ( là giá gốc trừ đi số dự phòng giảm giá đã trích lập riêng cho khoản này ) của chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang vượt quá một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại, không thỏa mãn nhu cầu định nghĩa về hàng tồn dư theo Chuẩn mực kế toán. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ cụ thể của thông tin tài khoản 154 – “ giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ” và số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 2294 – “ Dự phòng giảm giá hàng tồn dư ” .

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 242)

Chỉ tiêu này phản ánh hàng loạt trị giá gia tài cố định và thắt chặt đang shopping, ngân sách đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản, ngân sách sửa chữa lớn gia tài cố định và thắt chặt dở dang hoặc đã hoàn thành xong chưa chuyển giao hoặc chưa đưa vào sử dụng. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 241 “ Xây dựng cơ bản dở dang ” .

– Đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị những khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời gian báo cáo giải trình ( sau khi trừ đi khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác ), như : Đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty link, liên kết kinh doanh, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại. Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253 + Mã số 254 + Mã số 255 .

+ Đầu tư vào công ty con (Mã số 251)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị những khoản đầu tư vào công ty con và những đơn vị chức năng thường trực có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập về thực chất là công ty con ( không nhờ vào vào tên gọi hoặc hình thức của đơn vị chức năng ) tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 221 “ Đầu tư vào công ty con ” .

+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Mã số 252)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của Tài khoản 222 “ Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link ” .

+ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 253)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản đầu tư vào vốn chủ sở hữu của đơn vị chức năng khác nhưng doanh nghiệp không có quyền trấn áp, đồng trấn áp, tác động ảnh hưởng đáng kể ( ngoài những khoản đầu tư vào công ty con, liên kết kinh doanh, link ). Số liệu để trình diễn vào chỉ tiêu này là số dư Nợ cụ thể của thông tin tài khoản 2281 – “ Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác ” .

+ Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 254)

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác do đơn vị chức năng được đầu tư bị lỗ và nhà đầu tư có năng lực mất vốn tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2292 “ Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác ” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( … ) .

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 255)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng kể từ thời gian báo cáo giải trình, như tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, thương phiếu và những loại sàn chứng khoán nợ khác. Chỉ tiêu này không gồm có những khoản cho vay được trình diễn trong chỉ tiêu “ Phải thu về cho vay dài hạn ”. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của những TK 1281, TK 1282, 1288 .

– Tài sản dài hạn khác (Mã số 260)

a) Tài sản dài hạn khác là gì?

Tài sản dài hạn khác là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị những gia tài dài hạn khác có thời hạn tịch thu hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời gian báo cáo giải trình, như : Ngân sách chi tiêu trả trước dài hạn, gia tài thuế thu nhập hoãn lại và gia tài dài hạn chưa được trình diễn ở những chỉ tiêu khác tại thời gian báo cáo giải trình. Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268 .

Xem thêm  GXChain là gì? Tìm hiểu về đồng tiền ảo kỹ thuật số GXChain Coin (GXS)

b) Tài sản dài hạn khác bao gồm những gì?

+ Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261)

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước để được cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại thường thì kể từ thời gian trả trước ; Lợi thế thương mại và lợi thế kinh doanh thương mại còn chưa phân chia vào ngân sách tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào vào chỉ tiêu “ Chi tiêu trả trước dài hạn ” là số dư Nợ cụ thể của Tài khoản 242 “ giá thành trả trước ”. Doanh nghiệp không phải tái phân loại ngân sách trả trước dài hạn thành ngân sách trả trước thời gian ngắn .

+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị gia tài thuế thu nhâp hoãn lại tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ” được địa thế căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 243 “ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ” .
Nếu những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế và chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ tương quan đến cùng một đối tượng người tiêu dùng nộp thuế và được quyết toán với cùng một cơ quan thuế thì thuế hoãn lại phải trả được bù trừ với gia tài thuế hoãn lại. Trường hợp này, chỉ tiêu “ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ” phản ánh số chênh lệch giữa gia tài thuế thu nhập hoãn lại lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả .

+ Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (Mã số 263)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị thuần ( sau khi đã trừ dự phòng giảm giá ) của thiết bị, vật tư, phụ tùng dùng để dự trữ, sửa chữa thay thế, phòng ngừa hư hỏng của gia tài nhưng không đủ tiêu chuẩn để phân loại là gia tài cố định và thắt chặt và có thời hạn dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại thường thì nên không được phân loại là hàng tồn dư. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào số dư cụ thể thông tin tài khoản 1534 – “ Thiết bị, phụ tùng thay thế sửa chữa ” ( chi tiết cụ thể số phụ tùng, thiết bị sửa chữa thay thế dự trữ dài hạn ) và số dư Có chi tiết cụ thể của thông tin tài khoản 2294 – “ Dự phòng giảm giá hàng tồn dư ” .

+ Tài sản dài hạn khác (Mã số 268)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị gia tài dài hạn khác ngoài những gia tài dài hạn đã nêu trên, như những vật phẩm có giá trị để tọa lạc, kho lưu trữ bảo tàng, trình làng truyền thống lịch sử, lịch sử vẻ vang … nhưng không được phân loại là TSCĐ và không dự tính bán trong vòng 12 tháng kể từ thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào số dư cụ thể thông tin tài khoản 2288 .

c) Tổng cộng tài sản (Mã số 270)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá gia tài hiện có của doanh nghiệp tại thời gian báo cáo giải trình, gồm có gia tài thời gian ngắn và gia tài dài hạn .
Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200 .

6. Trình bày Tài sản dài hạn trênBảng cân đối kế toán:

Tài sản dài hạn được trình bày trên Báo cáo tài chính, cụ thể trên Bảng cân đối kế toán như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày … tháng … năm …(1)

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

  Đơn vị tính:………….

TÀI SẢN

số

Thuyết minh

Số cuối năm (3)

Số

đầu  năm

(3)

1 2 3 4 5
         

B – TÀI SẢN DÀI HẠN

200

     

I. Các khoản phải thu dài hạn

210

     
1. Phải thu dài hạn của người mua 211      
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212      
3. Vốn kinh doanh thương mại ở đơn vị chức năng thường trực 213      
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214      
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215      
6. Phải thu dài hạn khác 216      
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi ( * ) 219   ( … ) ( … )

II. Tài sản cố định

220

     
1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 221      
– Nguyên giá 222      
– Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) 223   ( … ) ( … )
2. Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính 224      
– Nguyên giá 225      
– Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) 226   ( … ) ( … )
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung 227      
– Nguyên giá 228      
– Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) 229   ( … ) ( … )

III. Bất động sản đầu tư

230

     
– Nguyên giá 231      
– Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) 232   ( … ) ( … )
         

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang dài hạn
2. Chi tiêu kiến thiết xây dựng cơ bản dở dang

240

241
242

     
         

V. Đầu tư tài chính dài hạn

250

     
1. Đầu tư vào công ty con 251      
2. Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link 252      
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn ( * )
253
254
     
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255   ( … ) ( … )

VI. Tài sản dài hạn khác

260

     
1. Ngân sách chi tiêu trả trước dài hạn 261      
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262      
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn 263      
4. Tài sản dài hạn khác 268      

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

270

     

 

Trên đây, Thành Nam đã hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Tài sản dài hạn là gì? Tài sản dài hạn bao gồm các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán và Cách trình bày Tài sản Dài hạn.

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy đặt câu hỏi cho Thành Nam để được tư vấn miễn phí nhé.

Các bạn hoàn toàn có thể khám phá thêm về :
Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *