Đầu tư công là gì?

Năm 2020, đầu tư công tiếp tục là tâm điểm chú ý, là một trong 5 mũi nhọn đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được Quốc hội và Chính phủ nhấn mạnh. Tuy nhiên hiện nay không phải ai cũng hiểu đầu tư công là gì cũng như cũng nguyên tắc trong hoạt động đầu tư công. Vậy, để giúp quý độc giả nắm rõ hơn về đầu tư công là gì?

Căn cứ pháp lý về đầu tư công là gì?

Luật đầu tư công năm 2019
Thông tư 82/2017 / TT-BTC

Đầu tư công là gì?

Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.

Bạn đang đọc: Đầu tư công là gì?

Hoạt động đầu tư công gồm có lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương đầu tư ; lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chương trình, dự án đầu tư công ; lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt, giao, tiến hành triển khai kế hoạch, dự án đầu tư công ; quản trị, sử dụng vốn đầu tư công ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chương trình, quyết toán dự án đầu tư công ; theo dõi và nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công ”

Nguyên tắc quản lý đầu tư công

Nguyên tắc quản lý đầu tư công là gì được quy định tại điều 12 Luật đầu tư công năm 2014 như sau:

+ Tuân thủ lao lý của pháp lý về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công. Phù hợp với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm của vương quốc và quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch .
+ Thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản trị nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .
+ Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng pháp luật so với từng nguồn vốn ; bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, đồng nhất, chất lượng, tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao và năng lực cân đối nguồn lực ; không để thất thoát, tiêu tốn lãng phí .
+ Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch trong hoạt động giải trí đầu tư công. Nội dung công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công gồm có : Chính sách, pháp lý và việc tổ chức triển khai triển khai chủ trương, pháp lý trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công ; Nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn đầu tư công ; Nguyên tắc, tiêu chuẩn, địa thế căn cứ xác lập hạng mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; Kế hoạch, chương trình đầu tư công trên địa phận ; vốn sắp xếp cho từng chương trình theo từng năm, quá trình thực thi và giải ngân cho vay vốn chương trình đầu tư công ; …

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

– Ban hành và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công .
– Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, giải pháp, chủ trương đầu tư công .
– Theo dõi, cung ứng thông tin về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .
– Đánh giá hiệu suất cao đầu tư công ; kiểm tra, thanh tra việc triển khai những pháp luật của pháp lý về đầu tư công, việc tuân thủ quy hoạch, kế hoạch đầu tư công .
– Xử lý vi phạm, xử lý khiếu nại, tố cáo của tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư công .
– Khen thưởng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể có thành tích trong hoạt động giải trí đầu tư công .
– Hợp tác quốc tế về đầu tư công .

Công khai, minh bạch trong đầu tư công

Nội dung công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công, gồm có :
– Chính sách, pháp lý và việc tổ chức triển khai triển khai chủ trương, pháp lý trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công ;
– Nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn đầu tư công ;
– Nguyên tắc, tiêu chuẩn, địa thế căn cứ xác lập hạng mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ;
– Quy hoạch, kế hoạch, chương trình đầu tư công trên địa phận ; vốn sắp xếp cho từng chương trình theo từng năm, quy trình tiến độ triển khai và giải ngân cho vay vốn chương trình đầu tư công ;
– Danh mục dự án trên địa phận, gồm có quy mô, tổng mức đầu tư, thời hạn, khu vực ; báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động tổng thể và toàn diện của dự án tới địa phận đầu tư ;
– Kế hoạch phân chia vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm theo từng nguồn vốn, gồm có hạng mục dự án và mức vốn đầu tư công bố trí cho từng dự án ;
– Tình hình kêu gọi những nguồn lực và nguồn vốn khác tham gia thực thi dự án đầu tư công ;
– Tình hình và tác dụng thực thi kế hoạch, chương trình, dự án ;

– Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án theo từng nguồn vốn;

– Kết quả nghiệm thu sát hoạch, nhìn nhận chương trình, dự án .
– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng phải triển khai việc công khai minh bạch những nội dung đầu tư công theo pháp luật của pháp lý .

Các hành vi bị cấm trong đầu tư công

Các hành vi bị cấm trong đầu tư công là gì được quy định tại điều 16 Luật đầu tư công năm 2019, gồm:

– Quyết định chủ trương đầu tư không tương thích với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch ; không xác lập được nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo pháp luật của pháp lý .
– Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư hoặc không đúng với những nội dung về tiềm năng, khoanh vùng phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động. Quyết định kiểm soát và điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với lao lý của pháp lý về đầu tư công .
– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .
– Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức triển khai tư vấn dẫn tới quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí vốn, gia tài của Nhà nước, tài nguyên của vương quốc ; làm tổn hại, xâm phạm quyền lợi của công dân và của hội đồng .
– Đưa, nhận, môi giới hối lộ .
– Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định hành động chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt, gây nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản .
– Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục tiêu, không đúng đối tượng người tiêu dùng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo lao lý của pháp lý .
– Làm giả, làm xô lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu, tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành thực thi chương trình, dự án .
– Cố ý báo cáo giải trình, cung ứng thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan tác động ảnh hưởng đến việc lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra và giải quyết và xử lý vi phạm trong tiến hành triển khai kế hoạch, chương trình, dự án .
– Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không vừa đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành thực thi chương trình, dự án .
– Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp lý về đầu tư công .

Nguồn vốn đầu tư công

Nguồn vốn đầu tư công được lao lý tại Điều 2 Thông tư 82/2017 / TT-BTC về pháp luật về chính sách và biểu mẫu báo cáo giải trình tình hình triển khai, thanh toán giao dịch kế hoạch vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành, theo đó :

Các nguồn vốn đầu tư công là gì theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công bao gồm:

Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước, trong đó :
a ) Vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản nguồn trong nước, gồm có cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết thiết kế và những nguồn vốn khác thuộc ngân sách nhà nước ( nếu có ) .
b ) Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương .
c ) Vốn trái phiếu nhà nước .

d) Vốn công trái quốc gia.

e ) Vốn tương hỗ chính thức ( ODA ) và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế .
Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước .
Vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước do Ngân hàng tăng trưởng Nước Ta và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để đầu tư những dự án thuộc đối tượng người dùng vay vốn tín dụng thanh toán đầu tư và tín dụng thanh toán chính sách xã hội .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *