Định vị doanh nghiệp – Tài liệu text

Table of Contents

Định vị doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1 MB, 30 trang )

CHƯƠNG 5
ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
2
NỘI DUNG CHÍNH
CHƯƠNG 5
5.1 – Khái quát chung
5.2- Các nhân tố ảnh hưởng đến định vị
doanh nghiệp
5.3 – Các phương pháp đánh giá định vị
doanh nghiệp
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
3
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
5.1.1 Thực chất của định vị doanh nghiệp

Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng và địa
điểm bố trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện
những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
đã lựa chọn.
?? Khi nào cần định vị doanh nghiệp ????

5.1.2. Mục tiêu của định vị doanh nghiệp

Tăng doanh số bán hàng

Mở rộng thị trường

Huy động các nguồn lực tại chỗ


Tận dụng môi trường kinh doanh thuận lợi
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
4
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
5.1.3. Tầm quan trọng của định vị doanh nghiệp

Việc quyết định lựa chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp
hợp lý về mặt kinh tế – xã hội tạo điều kiện rất thuận lợi
cho các doanh nghiệp hoạt động sau này

Định vị doanh nghiệp hợp lý tạo điều kiện cho doanh
nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng

Định vị doanh nghiệp là biện pháp quan trọng giảm giá
thành sản phẩm

Định vị doanh nghiệp hợp lý cho phép doanh nghiệp xác
định, lựa chọn những khu vực có điều kiện tài nguyên và
môi trường kinh doanh thuận lợi, khai thác các lợi thế
của môi trường nhằm tận dụng, phát huy tốt nhất tiềm
năng bên trong
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
5
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
5.1.4. Quy trình tổ chức định vị doanh nghiệp

Xác định mục tiêu, tiêu chuẩn sẽ sử dụng để đánh giá

các phương án định vị doanh nghiệp

Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến định vị
doanh nghiệp (Bước quan trọng)

Đánh giá và lựa chọn các phương án trên cơ sở những
tiêu chuẩn, mục tiêu đã lựa chọn. Sau khi xây dựng các
phương án định vị doanh nghiệp, cần phải tính toán các
chỉ tiêu về mặt kinh tế và đánh giá đầy đủ về mặt định
tính nhiều yếu tố khác dựa trên những chuẩn mực đã đề
ra. Trên cơ sở đó lựa chọn phương án khả thi và hợp lý
có thể thoả mãn được những mục tiêu chính của doanh
nghiệp đã đặt ra.
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
6
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
5.1.5. Tổ chức sản xuất là gì?

Là tập hợp các công việc mà nhà quản trị phải thực hiện
để tạo ra sản phẩm sau khi đã nghiên cứu và dự báo nhu
cầu, thiết kế sản phẩm, lựa chọn qui trình công nghệ và
hoạch định công suất.

Mục đích của tổ chức SX là lập được chương trình sản
xuất tối ưu.

Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết;


Tổ chức thực hiện hiệu quả;

Kiểm tra điều chỉnh liên tục.
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
7
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
5.1.6. Những nội dung cơ bản của tổ chức sản xuất

Lựa chọn vị trí sản xuất

Phân bổ, sắp đặt thiết bị

Hoạch định qui trình lao động

Lập kế hoạch sản xuất tổng thể

Lập lịch trình sản xuất

Theo dõi tiến độ thực hiện

Kiểm tra, điều chỉnh, chỉnh lý.
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
8
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
5.1.7. Định hướng cơ bản khi tổ chức sản xuất

Giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất


Rút ngắn tối đa thời gian của một chu kỳ sản xuất
kinh doanh

Tối ưu hóa dự trữ

Đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các
nguồn lực sản xuất

Đảm bảo vận hành hệ thống đồng bộ, hiệu quả.

Tổ chức sản xuất phải phù hợp với đặc thù và nguồn
lực của doanh nghiệp

Muốn tổ chức sản xuất hiệu quả thì phải thực hiện
đồng bộ tất cả các khâu.
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
9
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
5.1.8. Lựa chọn vị trí sản xuất

Lựa chọn vị trí là chọn vùng, địa điểm để tổ chức sản
xuất.

Công việc này ảnh hưởng đến sự thành bại của DN. Vì
sao?

Vị trí sản xuất ảnh hưởng tới tinh thần, văn hóa kinh
doanh.


Vị trí ảnh hưởng đến chiến lược phát triển.

Vị trí ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
10
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG

Chu trình cơ bản để lựa chọn vị trí sản xuất
1. Xác định mục đích và tiêu chí lựa chọn

Mục đích khác nhau thì tiêu chí lựa chọn sẽ khác
nhau.

Đạt lợi nhuận tối đa trước mắt-> tiêu chí?

Tăng cường quảng bá hình ảnh -> tiêu chí?

Phục vụ lợi ích cộng đồng -> tiêu chí?
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
11
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
2. Xác định những yêu cầu cơ bản về thị trường tiêu thụ và
cung ứng

Yêu cầu về nguồn nguyên vật liệu

Yêu cầu về thì trường lao động


Yêu cầu về đặc điểm của thị trường tiêu thụ

Yêu cầu về mối quan hệ với cộng đồng

Yêu cầu về giá, mặt bằng, cơ sở hạ tầng, khí hậu,
môi trường, điều kiện phát triển.
Chương 5 – Định vị doanh
nghiệp
12
5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG
3. Xây dựng các phương án lựa chọn

Phác thảo những nét cơ bản về một vị trí sản xuất
đạt yêu cầu.

Xác định những địa điểm có thể đạt yêu cầu (khoanh
vùng). Sắp xếp theo thứ tự.

Khảo sát vị trí cụ thể, lập phương án chi tiết cho
từng vị trí.
4. Đánh giá phương án và ra quyết định.
Tận dụng thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại thuận lợiChương 5 – Định vị doanhnghiệp5. 1 – KHÁI QUÁT CHUNG5. 1.3. Tầm quan trọng của định vị doanh nghiệpViệc quyết định hành động lựa chọn khu vực sắp xếp doanh nghiệphợp lý về mặt kinh tế tài chính – xã hội tạo điều kiện kèm theo rất thuận lợicho những doanh nghiệp hoạt động giải trí sau nàyĐịnh vị doanh nghiệp hài hòa và hợp lý tạo điều kiện kèm theo cho doanhnghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàngĐịnh vị doanh nghiệp là giải pháp quan trọng giảm giáthành sản phẩmĐịnh vị doanh nghiệp hài hòa và hợp lý được cho phép doanh nghiệp xácđịnh, lựa chọn những khu vực có điều kiện kèm theo tài nguyên vàmôi trường kinh doanh thương mại thuận tiện, khai thác những lợi thếcủa môi trường tự nhiên nhằm mục đích tận dụng, phát huy tốt nhất tiềmnăng bên trongChương 5 – Định vị doanhnghiệp5. 1 – KHÁI QUÁT CHUNG5. 1.4. Quy trình tổ chức triển khai định vị doanh nghiệpXác định tiềm năng, tiêu chuẩn sẽ sử dụng để đánh giácác giải pháp định vị doanh nghiệpXác định và nghiên cứu và phân tích những tác nhân ảnh hưởng tác động đến định vịdoanh nghiệp ( Bước quan trọng ) Đánh giá và lựa chọn những giải pháp trên cơ sở nhữngtiêu chuẩn, tiềm năng đã lựa chọn. Sau khi thiết kế xây dựng cácphương án định vị doanh nghiệp, cần phải thống kê giám sát cácchỉ tiêu về mặt kinh tế tài chính và nhìn nhận rất đầy đủ về mặt địnhtính nhiều yếu tố khác dựa trên những chuẩn mực đã đềra. Trên cơ sở đó lựa chọn giải pháp khả thi và hợp lýcó thể thoả mãn được những tiềm năng chính của doanhnghiệp đã đặt ra. Chương 5 – Định vị doanhnghiệp5. 1 – KHÁI QUÁT CHUNG5. 1.5. Tổ chức sản xuất là gì ? Là tập hợp những việc làm mà nhà quản trị phải thực hiệnđể tạo ra mẫu sản phẩm sau khi đã điều tra và nghiên cứu và dự báo nhucầu, phong cách thiết kế loại sản phẩm, lựa chọn qui trình công nghệ tiên tiến vàhoạch định hiệu suất. Mục đích của tổ chức triển khai SX là lập được chương trình sảnxuất tối ưu. Nhiệm vụ : Lập kế hoạch tổng thể và toàn diện và chi tiết cụ thể ; Tổ chức thực thi hiệu suất cao ; Kiểm tra kiểm soát và điều chỉnh liên tục. Chương 5 – Định vị doanhnghiệp5. 1 – KHÁI QUÁT CHUNG5. 1.6. Những nội dung cơ bản của tổ chức triển khai sản xuấtLựa chọn vị trí sản xuấtPhân bổ, sắp xếp thiết bịHoạch định qui trình lao độngLập kế hoạch sản xuất tổng thểLập lịch trình sản xuấtTheo dõi quá trình thực hiệnKiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh, chỉnh lý. Chương 5 – Định vị doanhnghiệp5. 1 – KHÁI QUÁT CHUNG5. 1.7. Định hướng cơ bản khi tổ chức triển khai sản xuấtGiảm thiểu tối đa chi phí sản xuấtRút ngắn tối đa thời hạn của một chu kỳ luân hồi sản xuấtkinh doanhTối ưu hóa dự trữĐảm bảo cung ứng rất đầy đủ, đúng chuẩn, đúng hạn cácnguồn lực sản xuấtĐảm bảo quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống đồng nhất, hiệu suất cao. Tổ chức sản xuất phải tương thích với đặc trưng và nguồnlực của doanh nghiệpMuốn tổ chức triển khai sản xuất hiệu suất cao thì phải thực hiệnđồng bộ toàn bộ những khâu. Chương 5 – Định vị doanhnghiệp5. 1 – KHÁI QUÁT CHUNG5. 1.8. Lựa chọn vị trí sản xuấtLựa chọn vị trí là chọn vùng, khu vực để tổ chức triển khai sảnxuất. Công việc này tác động ảnh hưởng đến sự thành bại của DN. Vìsao ? Vị trí sản xuất tác động ảnh hưởng tới ý thức, văn hóa truyền thống kinhdoanh. Vị trí tác động ảnh hưởng đến kế hoạch tăng trưởng. Vị trí ảnh hưởng tác động đến hiệu suất cao hoạt động giải trí. Chương 5 – Định vị doanhnghiệp105. 1 – KHÁI QUÁT CHUNGChu trình cơ bản để lựa chọn vị trí sản xuất1. Xác định mục tiêu và tiêu chuẩn lựa chọnMục đích khác nhau thì tiêu chuẩn lựa chọn sẽ khácnhau. Đạt doanh thu tối đa trước mắt -> tiêu chuẩn ? Tăng cường tiếp thị hình ảnh -> tiêu chuẩn ? Phục vụ lợi ích hội đồng -> tiêu chuẩn ? Chương 5 – Định vị doanhnghiệp115. 1 – KHÁI QUÁT CHUNG2. Xác định những nhu yếu cơ bản về thị trường tiêu thụ vàcung ứngYêu cầu về nguồn nguyên vật liệuYêu cầu về thì trường lao độngYêu cầu về đặc thù của thị trường tiêu thụYêu cầu về mối quan hệ với cộng đồngYêu cầu về giá, mặt phẳng, hạ tầng, khí hậu, thiên nhiên và môi trường, điều kiện kèm theo tăng trưởng. Chương 5 – Định vị doanhnghiệp125. 1 – KHÁI QUÁT CHUNG3. Xây dựng những giải pháp lựa chọnPhác thảo những nét cơ bản về một vị trí sản xuấtđạt nhu yếu. Xác định những khu vực hoàn toàn có thể đạt nhu yếu ( khoanhvùng ). Sắp xếp theo thứ tự. Khảo sát vị trí đơn cử, lập giải pháp cụ thể chotừng vị trí. 4. Đánh giá giải pháp và ra quyết định hành động .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *