Một số nội dung cần lưu ý về việc thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Một số nội dung cần lưu ý về việc thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

16/11/2021

mot-so-noi-dung-can-luu-y-ve-viec-thu-nop-khoan-loi-nhuan-co-tuc-duoc-chia-cho-phan-von-nha-nuoc-dau-tu-tai-doanh

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 05/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (DN). Để kịp thời thông tin đến người nộp thuế, Cục Thuế xin thông báo đến DN một số nội dung cần lưu ý như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh
– Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập những quỹ so với Doanh Nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ ;
– Cổ tức và doanh thu được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước tại những công ty cồ phần, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên có phần vốn góp của nhà nước .
1.2. Đối tượng vận dụng
– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ, gồm có : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên là công ty mẹ của những tập đoàn lớn kinh tế tài chính nhà nước ; Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng công ty nhà nước ; công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con ; Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên độc lập ; tổ chức triển khai tín dụng thanh toán do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ ;
– Công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên gồm có cả những ngân hàng nhà nước thương mại CP có vốn góp của Nhà nước do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương làm đại diện thay mặt chủ sở hữu ;
– Cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu vốn nhà nước ;
– Người đại diện thay mặt phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ;
– Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư, quản trị, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước .

Xem thêm  Hà Nội thông qua 22 dự án đầu tư công

2. Thu NSNN khoản lợi nhuận còn lại của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

2.1. Xác định khoản doanh thu còn lại phải nộp NSNN
– Lợi nhuận còn phải nộp NSNN của Doanh Nghiệp lao lý tại khoản 1 Điều 2 TT85 / 2021 / TT-BTC là doanh thu được xác lập theo pháp luật của pháp lý về kế toán sau khi trừ đi những khoản sau :
+ Bù đắp lỗ năm trước theo lao lý của pháp lý thuế TNDN ;
+ Trích Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến theo pháp luật ( nếu chưa được trừ vào ngân sách khi xác lập doanh thu kế toán ) ;
+ Thuế TNDN phải nộp theo pháp luật của pháp lý thuế TNDN ;
+ Các khoản phân phối, trích lập quỹ khác theo lao lý pháp lý khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015 / NĐ-CP ngày 13/10/2015 của nhà nước về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản trị, sử dụng vốn, gia tài tại Doanh Nghiệp đã được sủa đổi, bổ trợ tại Nghị định số 32/2018 / NĐ-CP ngày 08/3/2018 của nhà nước hoặc những khoản phân phối trích lập quỹ theo lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 93/2017 / NĐ-CP ngày 07/8/2017 của nhà nước về chính sách tài chính so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế và giám sát tài chính, nhìn nhận hiệu suất cao đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có vốn nhà nước và những văn bản sửa đổi bổ trợ ( nếu có ) .

2.2. Xác định khoản lợi nhuận của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi đầu tư vốn vào DN khác

– Lợi nhuận còn lại của những công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100 % vốn điều lệ được xác lập địa thế căn cứ vào tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại, báo cáo giải trình tài chính theo lao lý của pháp lý về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Công ty mẹ quyết định hành động thu doanh thu còn lại của những công ty con và hạch toán lệch giá tài chính của công ty mẹ để nộp ngân sách nhà nước .
– Cổ tức, doanh thu được chia từ những công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ được xác lập địa thế căn cứ vào tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại, báo cáo giải trình tài chính theo lao lý của pháp lý về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quyết định hành động chia cổ tức, doanh thu của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên. DN do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ có nghĩa vụ và trách nhiệm thu cổ tức, doanh thu được chia và hạch toán lệch giá tài chính để nộp NSNN .
– Lợi nhuận còn lại của những công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100 % vốn điều lệ, cổ tức, doanh thu được chia từ những công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Doanh Nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ theo điểm a, điểm b khoản này được tổng hợp để xác lập doanh thu còn lại nộp NSNN theo lao lý tại khoản 1 Điều này .

Xem thêm  7 ý tưởng kinh doanh đơn giản không cần vốn đừng nên bỏ qua

3. Thu vào NSNN đối với cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu

– Cổ tức, doanh thu được chia phải nộp ngân sách nhà nước được xác lập địa thế căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại, báo cáo giải trình tài chính theo lao lý của pháp lý về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, tỷ suất vốn góp của Nhà nước được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên quyết định hành động. Phương án phân phối doanh thu sau thuế hàng năm tại doanh nghiệp triển khai theo những nguyên tắc pháp luật tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140 / 2020 / NĐ-CP ngày 30/11/2020 của nhà nước .
– Cổ tức và doanh thu được chia phải nộp ngân sách nhà nước gồm có : Số cổ tức, doanh thu tạm chia trong năm tài chính ( nếu có ) ; số cổ tức, doanh thu của những năm trước được chia trong năm tài chính .
– Công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước phần cổ tức và doanh thu được chia cho cổ đông nhà nước .

Xem thêm  Gửi tiết kiệm Online Vietcombank: Lãi suất và Cách gửi

4. Khai, nộp và xử lý vi phạm

– Việc khai, nộp và giải quyết và xử lý vi phạm về khai, nộp doanh thu còn lại, cổ tức, doanh thu được chia của doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước triển khai theo pháp luật của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành .
– Kê khai và nộp NSNN :
+ Đối với khoản doanh thu còn lại của Doanh Nghiệp do Nhà nước chiếm hữu 100 % vốn điều lệ, Doanh Nghiệp kê khai, nộp NSNN theo pháp luật của pháp lý quản trị thuế sau khi phát hành BCTC theo lao lý của pháp lý kế toán .
+ Đối với công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên do những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương làm đại diện thay mặt chủ sở hữu thì Doanh Nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai, nộp NSNN theo pháp luật của pháp lý quản trị thuế sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng thành viên .
– Đối với Doanh Nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp doanh thu còn lại phải nộp NSNN theo pháp luật tại Điều 3 Thông tư số 85/2021 / TT-BTC sau khi chính thức chuyển sang hoạt động giải trí theo hình thức công ty CP, trường hợp doanh thu còn lại chưa nộp NSNN ( nếu có ) thì doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp phần doanh thu còn lại này vào NSNN .

5. Hiệu lực thi hành 

– Thông tư số 85/2021 / TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2022, vận dụng cho kỳ quyết toán doanh thu còn lại phải nộp NSNN năm 2021, sửa chữa thay thế Thông tư số 61/2016 / TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính .
– Đề nghị những Doanh Nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp được Nhà nước đầu tư vốn nghiên cứu và điều tra nội dung lao lý đơn cử của Thông tư này được đăng tải trên website của Cục Thuế tỉnh An Giang ( http://angiang.gdt.gov.vn ) và gửi qua địa chỉ email của doanh nghiệp .

Cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang được biết. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ

Cục Thuế ( Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế ) qua số điện thoại thông minh ; 02963.841623 hoặc email : ho[email protected] để được hướng dẫn, giải đáp đơn cử. / .
Tải về Thông báo số 3884 / TB-CT

Cục thuế tỉnh An Giang

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *