Tìm hiểu về Context trong ReactJS – Freetuts

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Context trong ReactJS. Trong quá trình làm việc với ReactJS, các dữ liệu trong các component phải được chia sẻ với nhau.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta thực hiện điều này bằng cách đưa các dữ liệu này lên một nơi có tên là local state. Local state chịu trách nhiệm phân phối dữ liệu tới các component. Context hỗ trợ chúng ta thực hiện điều này một cách đơn giản.

1. Context trong ReactJS là gì ?

Theo tài liệu chính thức của ReactJS định nghĩa Context là :

Context provides a way to pass data through the component tree without having to pass props down manually at every level .

Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu :

Context phân phối cho tất cả chúng ta cách để triển khai san sẻ tài liệu tới những component trong cây mà không cần truyền tài liệu qua props theo từng cấp bậc .

Khi truyền dữ liệu tới các component bằng props thì bạn chỉ có thể truyền từ component cha sang component con. Nếu bạn muốn truyền sang component cháu hoặc sang component họ hàng xa thì điều này rất phức tạp. Bởi vậy context sẽ là kênh giao tiếp cho các component, cho phép bạn truyền dữ liệu một cách đơn giản hơn rất nhiều.

Ở đây mình có một ví dụ, mình muốn chuyển lời nhắn từ ComponetÔng sang Componet Cháu :

Khi sử dụng truyền tài liệu qua props thì mình bắt buộc phải gửi lời nhắn qua ( Ông -> Cha -> Cháu )

import React from "react";
const ComponentChau = (props) => {
 return 

Ông bảo là "{props.message}"

; }; const ComponentCha = (props) => { return ; }; const ComponentOng = () => { const message = "Vào freetuts.net học lập trình"; return ; }; export default ComponentOng;

Còn nếu sử dụng Context thì chúng ta sẽ gửi trực tiếp từ Ông đến Cháu luôn :

import React from "react";

const MessageContext = React.createContext();

class ComponentChau extends React.Component {
 render() {
  return 

Ông bảo là : "{this.context}"

; } } ComponentChau.contextType = MessageContext; const ComponentOng = () => { return ( ); }; export default ComponentOng;

Kết quả của 2 cách này vẫn tương tự nhưng việc sử dụng Context sẽ đơn giản hơn nhiều.

2. Context API trong ReactJS

Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Context API, sau đó sẽ đi vào ví dụ cụ thể nhé. Ở đây chúng ta có một vài API mà React cung cấp.

React.createContext

const MyContext = React.createContext(defaultValue);

Khởi tạo một Context Object, giá trị của defaultValue là giá trị mặc định của props value trong Provider.

Context.Provider


Mỗi Context Object phải đi kèm với một Provider, nó cho phép bạn nhận về sự thay đổi của context.

Context.Consumer


 {value => /* render something based on the context value */}

Một React component được khởi chạy mỗi khi gía trị của context thay đổi, và nhận về giá trị của context đó.

Context. displayName

const MyContext = React.createContext(/* some value */);
MyContext.displayName = 'MyDisplayName';

 // "MyDisplayName.Provider" in DevTools
 // "MyDisplayName.Consumer" in DevTools

Đặt tên cho Context, tên này sẽ được hiện thị trong DevTools .

Class.contextType

class MyClass extends React.Component {
 
 render() {
  let value = this.context;
  
 }
}
MyClass.contextType = MyContext;

contextType là một thuộc tính của class được tạo bởi React.createContext() được dùng để lấy giá trị của context.

3. Sử dụng Context trong ReactJS

Chúng ta sẽ sử dụng context theo 3 bước đơn cử :

 1. Khởi tạo object context bằng phương thức React.createContext(), sau đó chúng ta sẽ nhận được 1 object bao gồm các thuộc tính quan trọng như ProviderConsumer.
 2. Sử dụng Provider bọc quanh các component, và truyền giá trị vào props value
 3. Thêm Consumer vào bất cứ đâu mà bạn muốn chia sẻ context miễn là ở bên trong Provider, bạn có thể lấy gía trị của context thông qua props.chirlden.

Bây giờ tất cả chúng ta sẽ đi vào ví dụ đơn cử. Mình sẽ thiết kế xây dựng 1 ứng dụng được cho phép random những số và hiển thị. Trước tiên, mình sẽ triển khai khởi tạo một object context .

import React from "react";
//Khởi tạo môt
const NumberContext = React.createContext();

Sau đó, mình sẽ bọc quanh các component cần chia sẻ bằng Provider, và Consumber :

export default class ContextComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   number: 0,
  };
 }
 updateNumber = () => {
  this.setState({
   number: Math.random(),
  });
 };
 render() {
  return (
   
    
      { () => (
       <>
        
        
       
      )}
    
   
  );
 }
}

bên trên mình truyền vào props value trong provider giá trị là một object có các thuộc tính như:

 • number: Chứa giá trị của số.
 • update: hàm thực hiện update số.

Consumer sẽ có nhiệm vụ xem xét sự thay đổi và trả về giá trị của context trong props chirlden, mình sẽ chia sẻ props cho 2 component đó là ShowNumberUpdateNumber.

Tiếp theo, mình sẽ đi xây dựng 2 component là ShowNumberUpdateNumber mà mình đã gọi ở Consumer.

class UpdateNumber extends React.Component {
 render() {
  return (
   
  );
 }
}
UpdateNumber.contextType = NumberContext;

class ShowNumber extends React.Component {
 render() {
  //Hiển thị ra số.
  return (
   { this.context.number }
  );
 }
}
ShowNumber.contextType = NumberContext;

Ở đây mình sử dụng phương thức contextType để gán giá trị của context, lúc này thuộc tính this.context trong class sẽ chứa giá trị của context.

Cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ có file rất đầy đủ :

import React from "react";
//Khởi tạo môt
const NumberContext = React.createContext();

class UpdateNumber extends React.Component {
 render() {
  return (
   
  );
 }
}
UpdateNumber.contextType = NumberContext;

class ShowNumber extends React.Component {
 render() {
  return (
   { this.context.number }
  );
 }
}
ShowNumber.contextType = NumberContext;


export default class ContextComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   number: 0,
  };
 }
 updateNumber = () => {
  this.setState({
   number: Math.random(),
  });
 };
 render() {
  return (
   
    
      { () => (
       <>
        
        
       
      )}
    
   
  );
 }
}

khởi chạy ứng dụng và xem kết quả:

react js context api 1 gif

Trên đây tất cả chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu và khám phá về Context trong ReactJS. Đây là kiến thức và kỹ năng rất cơ bản về nó nhưng cũng rất là quan trọng trong quy trình thao tác với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *