Thực trạng công tác tuyển dụng nhân nhân lực tại công TNHH đầu tư công nghệ và – Tài liệu text

Thực trạng công tác tuyển dụng nhân nhân lực tại công TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ s connect việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (393.7 KB, 70 trang )

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG
NGHỆ VÀ DỊCH VỤ S-CONNECT VIỆT NAM
1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch vụ
S-connect Việt Nam
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư Công
nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam.
1.2. Tổ chức bộ máy của công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam.
1.2.1. Chức năng ,nhiệm vụ của công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và
Dịch vụ S-connect Việt Nam.
1.2.2. Sơ đồ cấu trúc bộ máy
1.2.3. Hệ thống vị trí việc làm/ chức danh công việc
1.2.4. Cơ chế hoạt động
1.3. Nguồn nhân lực của tổ chức
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
2.1. Tổ chức bộ máy chuyên trách
2.1.1. Tên gọi,chức năng của bộ máy chuyên trách
2.1.2. Công việc chuyên trách nhân sự
2.1.3. Mối quan hệ công việc trong bộ máy chuyên trách
2.2. Tổ chức nhân sự trong bộ máy chuyên trách
2.2.1. Thông tin năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách
2.2.2. Bố trí nhân sự và phân công công việc cụ thể trong bộ máy
chuyên trách

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SCONNECT VIỆT NAM
3.1. Quan điểm, chủ trương,chính sách quản trị nhân lực tại Công ty

TNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam
3.2. Tổ chức, triển khai các hoạt động quản trị nhân lực
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SCONNECT VIỆT NAM
4.1. Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng trong Doanh nghiệp
4.1.1. Một số khái niệm
4.1.2. Nội dung của công tác tuyển dụng nhân lực trong DN
4.1.2.1. Các hoạt động tiền tuyển dụng
4.1.2.2. Quy trình tuyển dụng nhân lực
4.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực
4.1.3.1. Yếu tố thuộc về bên trong tổ chức
4.1.3.2 Yếu tố thuộc về bên ngoài tổ chức
4.1.4. Sự cần thiết của công tác tuyển dụng nhân lực trong Doanh
nghiệp
4.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Đầu tư
Công nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam
4.2.1. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty
4.2.1.1. Quy trình tuyển dụng
4.2.1.2. Công tác tuyển mộ
4.2.2. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân
lực tại công ty
4.2.2.1. Đặc điểm về loại hình kinh doanh
4.2.2.2. Khả năng tài chínhpcủapdoanh nghiệp p
4.2.2.3. Văn hoá doanh nghiệp

4.2.2.4. Môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp
4.2.3. Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty
4.2.3.1. Ưu điểm
4.2.3.2. Hạn chế

4.3 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Đầu tư
Công nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam
4.3.1 Phương hướng tuyển dụng của công ty ( 2017-2022)
4.3.1.1 Định hướng phát triển công ty
4.3.1.2 Định phướng phát triển nguồn nhân lực
4.3.2. Đề xuất một số giải pháp
4.3.2.1. Giải pháp hoàn thiện tiêupchí đánh giá quáptrình tuyển dụng p
4.3.2.2 Giải pháp phát triển công tác truyền thông tuyển dụng để thu
hút nguồn lao động ứng tuyển vào công ty.
4.3.2.3. Bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn cho cán bộ tuyển dụng
4.3.2.4. Tiến hành kiểm tra sức khỏe và thẩm tra lý lịch ứng viên
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAMpKHẢO

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU
Để khẳng định thành công của một doanh nghiệp không thể không kể
tới yếu tố nguồn nhân lực. Để có được đội ngũ nhân lực có chuyên môn
giỏi, trình độ cao, phù hợp bắt kịp với sự phát triển doanh nghiệp đòi hỏi
doanh nghiệp cần có những cách tiếp cận mới về tuyển dụng nhân lực và
đặc biệt là tuyển dụng nhân tài. Thu hút nhân tài đang ngày trở thành một
bài toán “khó” đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ
cao, việc chiêu mộ được nhân tài, tập trung chất xám là điều kiện tiên quyết
để quyết định một doanh nghiệp công nghệ có khẳng định được vị thế của

công ty trên thị trường. Cùng với đó, văn hóa doanh nghiệp cũng đóng vai
trò không kém cạnh, là chất keo gắn kết mỗi thành viên với tổ chức, sự
trung thành và phấn đấu của cá nhân và tập thể, khâu tuyển dụng nhân viên
mới quyết định một phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh
nghiệp.
Là một trong những công ty tiên phong của Việt Nam Nam trong
mảng MMO tích hợp công nghệ mobile dựa trên nền tảng các sản phẩm
của Google và Mạng xã hội cũng đã “bắt tay” vào phát triển công tác tuyển
dụng và chú trọng đến đầu tư vào công tác truyền thông tuyển dụng, khai
thác tối đa sức mạnh của các phương pháp tuyển dụng cũng như xây dựng
chiến lược thu phút lao động nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng để đáp
ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của công ty.
Xuất phát từ những kiến thức đã được học ở nhà trường về công tác
tuyển dụng nhân sự và tầm quan trong của nó, trong thời gian tìm hiểu thực
tế và được sự hưỡng dẫn tận tình của thầy hướng dẫn cùng với cán bộ công
nhân viên trong công ty em đã chọn đề tài : “ Thực trạng công tác tuyển
dụng nhân nhân lực tại Công TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam” cho đề tài thực tập của mình.Nghiên cứu vấn đề này em
mong muốn tìm ra những giải pháp mới giúp công ty nhằm nâng cao được
hiểu quả trong công tác tuyển dụng, quản trị nhân lực tại công ty và thông
6

qua đó đây cũng là một cơ hội cho em có thể tìm được việc làm trong thời
gian tới.
Kết cấu của báo cáo gồm 4 chương:
Chương 1: Khái quát chung về công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và
Dịch vụ S-connect Việt Nam.
Chương 2: Tổ chức bộ máy chuyên trách quản trị nhân lực
Chương 3: Nội dung của quản trị nhân lực tại công ty TNHH Đầu tư
Công nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam.

Chương 4: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân nhân lực tại Công
TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam.

7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG
NGHỆ VÀ DỊCH VỤ S-CONNECT VIỆT NAM
1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch vụ
S-connect Việt Nam
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Tên đầy đủ Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch vụ
S-connect
Tên giao dịch: SCONNECT CO.,LTD
Logo:

Trụ sở chính: Số 76, phố Thái Hà Mới, Phường Trung Liệt, Quận
Đống đa, Hà Nội
Giấy phép kinh doanh: 0106640842
Website: http://www.s-connect.net – Email: [email protected]
Giám đốc: TẠ MẠNH HOÀNG / TẠ MẠNH HOÀNG
Điện thoại: 0947338040
Số TK: 19128810244019; 22210000779592
Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VN; BIDV- CN
THANH XUÂN
Thành lập tháng 9/2013 là công ty tiên phong của Việt Nam trong
mảng MMO tích hợp công nghệ mobile dựa trên nền tảng các sản phẩm
của Google và Mạng xã hội.
Tầm nhìn và sứ mệnh: Sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại
Việt Nam xây dựng các sản phẩm nền tảng công nghệ mobile, xây dựng nội

dung số, sử dụng hệ thống marketing tập trung trên những thị trường xác
định tạo hệ sinh thái mạnh hướng cộng đồng phát triển bền vững. Tạo lợi
nhuận từ cộng đồng.
Tạo dựng cho CBNV một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ
hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành
đạt.
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất đồ chơi, xuất bản phần mềm,xử lý dữ
liệu,cho thuê các hoạt động liên quan,lập trình máy vi tính…
8

Quy mô nhân sự: Tính đến thời điểm tháng 2/2017, tổng số nhân sự
của công ty là 120 người. Đội ngũ cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn,
luôn dược trang bị kiến thức qua các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ
và có thể phát huy được hết năng lực của mình.
1.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư Công
nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam.
Biểu đồ 1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư
Công nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam giai đoạn 2014-2016.
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014-2016.
Ta thấy, Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng đáng kể sau 3 năm
2014- 2016 cụ thể như sau. Năm 2014 lợi nhuận sau thuế đạt 764.635.244
VNĐ, đến năm 2015 đã tăng thêm đến 543.156.919 VNĐ nữa tức là tăng
18,95% so với năm trước. Năm 2016, lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng thêm
VNĐ tương đương với 27,58%. Chứng tỏ doanh nghiệp đang làm ăn rất
tốt, liên tục có lãi và lãi năm sau cao hơn năm trước. Qua bảng 1.1. ta thấy,
hầu như toàn bộ doanh thu, và chi phí đều tăng chứng tỏ doanh nghiệp
đang mở rộng hơn quy mô sản xuất. Doanh thu bán hàng tăng thêm
378.429.420 VNĐ trong năm 2015 tương đương với tỷ lệ tăng 4,84%. Năm
2016, tiếp tục tăng thêm 845.584.510 VNĐ tức là tăng thêm 20,26% so với

năm trước. Cùng chiều với doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán cũng tăng
lần lượt 5,78% và 16,27% trong năm 2014 – 2016.
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức cao và tăng
rất nhanh. Năm 2015, doanh thu thuần ở mức 1.734.678.322VNĐ, tức là
tăng đến 334.700.264VNĐ tương đương với 4,84% so với năm 2014. Năm
2016 doanh thu thuần lại tiếp tục tăng thêm 812.361.384VNĐ tương đương
với 18,26%. Bên cạnh sự gia tăng của doanh thu thuần, giá vốn hàng bán
cũng gia tăng đáng kể cụ thể như sau. Giá vốn hàng bán trong 3 năm của
công ty lần lượt là 1.356.248.901VNĐ, 1.734.678.322 VNĐ, 2.634.557.501
9

VNĐ. Tuy nhiên khoảng cách của giá vốn hàng bán so với doanh thù thuần
còn khá xa nên lợi nhuận gộp của công ty khá lớn.
1.2. Tổ chức bộ máy của công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ
S-connect Việt Nam.
1.2.1. Chức năng ,nhiệm vụ của công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và
Dịch vụ S-connect Việt Nam.
Chức năng:
Chức năng chủ yếu của công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ
S-connect Việt Nam sản xuất phần mềm, xuất bản đồ chơi, trò chơi, phim
hoạt hình. Sản phẩm của công ty là sự tích hợp với Google thông qua hệ
thống thanh toán toàn quốc: Youtobe, Admod, Adsense, Contents, Social
G+, Twitter. Ngoài ra, công ty còn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên
ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông; thiết kế website, lập trình
phần mềm ứng dụng; thiết kế, thi công, bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp thiết
bị và các dịch vụ, sản phẩm thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền
thông.
Nhiệm vụ:
Công ty luôn khai thác hết khả năng của mình để mở rộng sản xuất,

mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Với một số nhiệm vụ
chính như:

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin trên mạng,

bảo dưỡng mạng thông tin nội bộ
Tích hợp các cơ sở dữ liệu từ các đơn vị; xây dựng giải pháp an toàn, bảo
mật thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; lựa chọn giải pháp
để khai thác thông tin phục vụ triển khai các ứng dụng trên hệ thống mạng

diện rộng của tỉnh
Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế
độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức,

người lao động theo quy định của pháp luật
Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của công ty.
10

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao .
Thực hiện các chương trình, dự án về công nghệ thông tin, truyền thông và

các nhiệm vụ khác .
1.2.2. Sơ đồ cấu trúc bộ máy
Do áp dụng mô hình trực tuyến chức năng nên Giám Đốc chịu trách
nhiệm về mọi lĩnh vực hoạt động và quyền quyết định trong công ty, cho
nên nhiệm vụ của Giam Đốc rất nặng nề, trong khi nhiệm vụ của các phòng
ban là đơn giản.
Bộ máy tổ chức của công ty theo kiểu trực tuyến chức năng được khái
quát bằng sơ đồ:

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ
S-connect Việt Nam.

GIÁM ĐỐC

PHÒNG HC
– NS

PHÒNG NỘI DUNG

BỘ PHẬN FORKIDS

PHÒNG MARKETING

PHÒNG KỸ THUẬT

BỘ PHẬN TỔNG HỢP

Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp

11

1.2.3. Hệ thống vị trí việc làm/ chức danh công việc
Bảng 1.1. Hệ thống vị trí việc làm tại S-Connect
Stt
Tên bộ phận
1 Ban lãnh đạo
2 Phòng Hành chính- Nhân sự

3

Phòng Nội dung

4

Phòng Marketing

5

Phòng Kỹ thuật

Vị trí, chức danh
Giám đốc
– Trưởng phòng HC-NS
– Chuyên viên Tuyển dụng
– Chuyên viên Tiền lương
– Chuyên viên Đào tạo
– Chuyên viên hành chính văn
phòng
– Trưởng phòng Nội dung

– Chuyên viên biên tập ý tưởng.
– Chuyên viên thao tác phim hoạt
hình 3D
– Chuyên viên tạo nhân vật phim
hoạt hình
– Chuyên viên phát triển nội dung
– Trưởng phòng Marketing
– Chuyên viên Marketing online
– Trưởng phòng kỹ thuật
– Chuyên viên xử lý hậu kì
– Chuyên viên thiêt kế đồ họa
– Chuyên viên biên tập, dựng
phim
– Chuyên viên thiết kế

Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp
1.2.4. Cơ chế hoạt động
Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam tổ
chức bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng, là sự kết hợp các
quan hệ điều khiển – phục tùng và quan hệ phối hợp – cộng tác (phối hợp
cùng phục tùng), có nghĩa là các phòng ban chịu sự lãnh đạo trực tiếp của
giám đốc và trợ giúp cho giám đốc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh
được thông suốt, tham mưu với giám đốc điều hành, ra những quyết định
đúng đắn mang lại lợi ích cho công ty.
Mối quan hệ các cấp trong hệ thống này là quan hệ theo chiều dọc từ
12

Giám đốc xuống các phòng ban. Việc bố trí các cấp theo ngành dọc như
vậy có các ưu điểm như là: Giúp Giám đốc công ty nắm sát được các hoạt

động của công ty; Giám đốc có thể kiểm soát mọi hoạt động của đơn vị; tất
cả các đơn vị trong công ty đều chịu sự chỉ đạo của Giám đốc nên hoạt
động sản xuất kinh doanh trong công ty đều thống nhất
Hệ thống nhân sự chuyên môn gồm 4 phòng chính: Phòng Nội dung,
phòng Kỹ thuật, phòng Marketing, phòng Hành chính- Tài chính.
1.3. Nguồn nhân lực của tổ chức
Bảng 1.2. Cơ cấu lao động năm 2016
Chỉ tiêu

Số lượng nhân viên

Tỉ lệ phần trăm ( % )

Tổng số lao động

120

Nam
Nữ

72
48

60
40

Đại học và trên đại học
Cao đẳng
Trung học chuyên nghiệp
Cơ cấu lao động theo độ tuổi

106
10
4

88,3
8,3
3,4

Dưới 30 tuổi
Từ 30 đến 45 tuổi
Trên 45 tuổi

88
20
12

73,3
16,7
10

120

100

Cơ cấu lao động qua đào tạo

Cơ cấu lao động trực tiếp/gián tiếp
Nhân viên hành chính

Nguồn:Phòng Hành chính – Nhân sự
Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ S-CONNECT Việt
Nam hiện tại có 120 cán bộ với đặc điểm lao động đều là lao động trẻ, tuổi
trung bình của cán bộ nhân viên là 25 tuổi (năm 2015) phù hợp với môi
trường của công ty trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ. Nguồn lao động
trẻ của S-connect luôn bắt kịp xu thế đổi mới của công nghệ và môi trường
kinh doanh ngày càng phát triển và thay đổi hiện nay. Mặc dù thâm niên
trung bình của lao động ở S-connect là 2,33 (năm 2015) nhưng thành viên
13

của S-connect luôn cố gắng gắn bó, đóng góp vào sự phát triển chung của
công ty. Và với cơ cấu lao động thuộc khối kinh doanh cao và đặc thù của
khối kinh doanh là tỷ lệ luân chuyển, tuyển mới và thay thế cao cũng dẫn
đến thâm niên chung cả công ty thấp.
Bên cạnh đó, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao cho nên tỷ lệ lao
động nam cũng lớn hơn lao động nữ, đặc biệt trong các khối công nghệ, kỹ
thuật. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng công việc và kết
quả kinh doanh.

14

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
2.1. Tổ chức bộ máy chuyên trách
2.1.1. Tên gọi,chức năng của bộ máy chuyên trách
Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công tác quản trị nhân

lực tại công ty là:
Tên gọi : Phòng Hành Chính-Nhân Sự
Chức năng: Phòng Hành chính – Nhân sự tại công ty TNHH Đầu tư Công
nghệ và Dịch vụ S-CONNECT Việt Nam là ghép chức năng nhân sự và
hành chính vào chung, cụ thể như sau:
+ Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến
chính sách, quy trình và các dịch vụ nguồn nhân lực bao gồm: Tuyển dụng,
lương thưởng,…
+ Thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực đảm bảo chất lượng theo
yêu cầu, chiến lược của công ty.
+ Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân lực,
đào tạo.
+ Tổ chức việc quản lý nhân lực toàn công ty.
+ Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân lực và là cầu nối giữa
Giám đốc và người lao động trong công ty.
+ Phục vụ công tác hành chính để giám đốc thuận tiện trong chỉ đạo –
điều hành, phục vụ hành chính để các bộ phận khác có điều kiện hoạt động
tốt.
+ Nghiên cứu soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong
công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức trong công ty các bộ phận và tổ chức thực
hiện.
+ Lập kế hoạch, đánh giá, điều phối vầ phát triển Nguồn nhân lực.
+ Là đại diện trong việc đàm phán thương lượng về các vấn đề liên
quan đến quyền lợi của CBNV trong công ty.
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức phòng HC-NS
15

Xem thêm  Tìm hiểu IoTeX (IOTX) là gì? Thông tin chi tiết về dự án IoTeX và IOTX coin

Phòng HC-NS

BP. Tuyển dụng

BP.Đào tạo

BP. Hành chính

BP. Tiền lương

( Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp)

Cơ chế phối hợp giữa các vị trí công việc:
Là cơ chế phối kết hợp giữa các nhân viên trong phòng. Trưởng phòng
là người quản lý chung mỗi người được phân chia nhiệm vụ từng mảng
riêng biệt nhưng có sự phối kết hợp trong công việc rất chặt chẽ với nhau.
Trưởng phòng sẽ nhận nhiệm vụ từ cấp trên giao xuống, xác định nhu cầu,
lập kế hoạch, điều hành công việc và kiểm soát các vấn đề. Vì là ghép chức
năng nhân sự và hành chính vào chung nên nhiệm vụ của từng nhân viên
trong phòng đảm nhiệm rất rõ ràng.
2.1.2. Công việc chuyên trách nhân sự
Phòng HC – NS có 5 nhân viên trong đó có 1 trưởng phòng và 4 nhân
viên, 1 người làm bên hành chính và 3 người làm về công tác quản trị nhân
lực. Mỗi người đều đảm nhận một công việc nhất định nhưng đều có chức
năng là hỗ trợ các phòng ban khác về công tác quản trị nhân lực.

Số cán bộ chuyên trách công tác quản trị nhân lực:
Trưởng phòng HC – NS : 1

Bộ phận tuyển dụng: 1
Bộ phận đào tạo: 1
Bộ phận tiền lương: 1
Mức độ đầy đủ của cán bộ chuyên trách công tác nhân sự có trong
công ty:
∑Số cán bộ làm công tác quản trị nhân lực/ ∑Số lao động trong công
ty
= 4 : 120
= 1 : 30
16

Với kết quả trên, cứ trung bình 30 lao động trong công ty thì có 1 cán
bộ đảm nhiệm làm công tác quản trị nhân lực. Điều này cho thấy, với tổng
nhân viên trong công ty là 120 nhân viên thì đội ngũ phụ trách quản lý là
tương đối nhiều.
2.1.3. Mối quan hệ công việc trong bộ máy chuyên trách
– Ban giám đốc công ty kết hợp với phòng tổ chức nhân sự đề ra các
kế hoạch nhân sự trong công ty: kế hoạch tuyển dụng, tiêu chí đánh giá ứng
viên, mức lương cho vị trí công việc cần tuyển.Tham gia phỏng vấn trực
tiếp ứng viên với những vị trí cốt lõi như trưởng các phòng ban hay những
nhân viên phụ trách vấn đề chuyên môn, kế toán tài chính…
– Trưởng phòng nhân sự là người chịu trách nhiệm các hoạt động của
phòng nhân sự, tham mưu cho ban lãnh đạo hướng điều chuyển nhân sự,
xây dựng kế hoạch tuyển dụng dài hạn, kiêm nhiệm vạch ra chiến lược các
hoạt động gắn kết các thành viên trong công ty.
– Trưởng các phòng ban sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với phòng
nhân sự để tiến hành tuyển dụng, luân chuyển cán bộ.Chịu trách nhiệm
trước ban lãnh đạo về công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới của
phòng, chịu trách nhiệm đánh giá và đưa ra kết luận có ký hợp đồng với

ứng viên hay không. – Cán bộ đảm nhận nhiệm vụ tính tiền lương, tiền
công và chi trả bảo hiểm phúc lợi trong công ty cần phải phối hợp làm việc
với phòng kế toán để thực hiện chi trả.
– Cán bộ đảm nhận thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng phải kết hợp với
các phòng ban cần tuyển thêm nhân sự để làm bản mô tả công việc, đánh
giá ứng viên, ra đề thi, câu hỏi phỏng vấn, sao cho phù hợp nhất
2.2. Tổ chức nhân sự trong bộ máy chuyên trách
2.2.1. Thông tin năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách
Bảng 2.1 :Thông tin năng lực cán bộ đảm nhiệm công tác quản trị
nhân lực.
17

ST
T

1

2

Họ và tên

Đỗ Thị Thu

Phan Thị Thanh
Huyền

Năm
sinh

Giới
tính

Chức
danh công
việc

Trình độ

Chuyên môn

Kinh
nghiệm

Nữ

Trưởng
Phòng HC
– NS

Đại học

Quản trị
doanh nghiệp

5 năm

Chuyên
viên tuyển
dụng

Đại học

Quản trị nhân
lực

4 năm

Chuyên
viên đào
tạo

Đại học

Công nghệ
thông tin

3 năm

Chuyên
viên tiền
lương

Đại Học

Kế Toán

2 năm

1988

Nữ
1991
Nữ

3

Đỗ Thị Thùy

1992
Nữ

4

Trịnh Thị Tuyết

1993

Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp
+ Về trình độ chuyên môn: 100% nhân viên của phòng hành chính
nhân sự của công ty có trình độ đại học trong đó đối với chuyên viên tuyển
dụng và hành chính thì đều được đào tạo đúng chuyên ngành so với công
viêc, vì vậy họ là những người có nền tảng kiến thức vững vàng cùng với
kinh nghiệm lâu năm trong nghề, họ hoàn toàn có thể đáp ứng và hoàn
thành tốt công việc. Riêng về bộ phận đào tạo và tiền lương do công ty chỉ
tuyển nguồn nội bộ, họ là những người am hiểu về công việc, văn hóa công
ty, môi trường làm việc tại công ty nên dù họ không được đào tạo đúng
chuyên môn nhưng họ vẫn có đủ khả năng thực hiện công việc.
+ Về kinh nghiệm: Nhân viên hành chính – nhân sự có 25% số chuyên
viên có kinh nghiệm trên 5 năm công tác, còn lại là 75% là chuyên viên
kinh nghiệm dưới 4 năm. Với số năm kinh nghiệm như vậy, họ hoàn toàn

có thể đảm nhận nhiệm vụ của mình.
+Về giới tính: Mặc dù 100% số chuyên viên là nữ tuy nhiên thì giới
tính đều không ảnh hưởng gì đến công việc của họ.

18

2.2.2. Bố trí nhân sự và phân công công việc cụ thể trong bộ máy
chuyên trách
Trưởng phòng Đỗ Thị Thu:

Chịu trách nhiệm những công việc của trưởng bộ phận
Hỗ trợ Giám Đốc đánh giá nhân sự
Phụ trách kết nối đối tác với công ty hiện tại
Quản lý điều hành công việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn

thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Tổ chức giám sát công tác văn thư, cung cấp dịch vụ văn phòng cho các

phòng ban, quan hệ đối ngoại đối với các cơ quan bên ngoài
Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.
Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các
phòng ban.
Bộ phận Tuyển dụng-Chuyên viên Phan Thị Thanh Huyền:

Thực hiện các công việc chung trong công tác tuyển dụng như: Ra thông
báo, chuẩn bị hồ sơ ứng viên, cập nhật lịch phỏng vấn, phỏng vấn, đánh giá
kết quả phỏng vấn, làm báo cáo ứng viên trúng tuyển, không trúng tuyển

lưu hành nội bộ, cho ứng viên ký kết hợp đồng.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xã hội: Chịu trách nhiệm
quản lý, báo cáo và giải quyết các vấn đề liên quan như làm sổ bảo hiểm,
chuyển sổ bảo hiểm, giải đáp thắc mắc của nhân viên về chế độ bảo hiểm

xã hội.
Quản lý một số trang mạng xã hội ,trang đăng tin tuyển dụng của công ty
Tiến hành công tác tuyển dụng đảm báo như cầu nhân sự của các phòng
Bộ phân Đào tạo- Chuyên viên Đỗ Thị Thùy:

Đề xuất các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng/nghiệp vụ cho cán bộ

nhân viên trong công ty.
Nhận danh sách nhân viên cần được đào tạo mới từ bộ phận tuyển dụng,
Thực hiện chương trình đào tạo: Xây dựng các đợt đào tạo, lộ trình đào tạo

phù hợp với nhu cầu của nhân viên trong công ty.
Lập ngân sách chi phí đào tạo theo quý và tháng.
Bộ phận Tiền lương- Chuyên viên Trịnh Thị Tuyết:

19

Kiểm soát, tổng hợp bảng chấm công, tính lương, thưởng và in phiếu lương
cho nhân viên hàng tháng. Chịu trách nhiệm việc thực hiện thanh toán chế
độ chính sách: lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, chế độ

bảo hiểm, trợ cấp thôi việc hàng tháng/quý/năm.
Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên, hỗ trợ quyết toán thuế TNCN.
Theo dõi việc nghỉ phép của nhân viên trong công ty.
Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách lương, thưởng, đãi
ngộ của công ty.

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SCONNECT VIỆT NAM
3.1. Quan điểm, chủ trương,chính sách quản trị nhân lực tại Công ty
TNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch vụ S-connect Việt Nam
Qua quá trình thực tập tại công ty, em nhận thấy được:
Quan điểm:
Với quan điểm “ Để quản lý tốt nhân viên của mình thì cần biết lắng

nghe ý kiến của họ” là rất hữu ích. Bởi mối quan hệ giữa sếp với nhân viên
là mối quan hệ giữa con người với con người,nó đầy tính nhân văn và cũng
đầy nguyên tắc. Nếu sếp quá nguyên tắc thì mói quan hệ cơ quan sẽ rất
cứng nhắc, mọi người sẽ thấy thiếu thoải mái,thậm trí không có hứng thú
làm việc. Vì thế cần lắng nghe ý kiến đóng góp của họ trong công việc.

20

Biết lắng nghe ý kiến của nhân viên và tìm ra giải pháp quản lý tối ưu
là một trong những yếu tố có thể giúp người lãnh đạo Công ty đạt được
hiệu quả kinh doanh cao. Biết lắng nghe là một nghệ thuật của nhà quản lý
bởi không chỉ nghe mà còn biết cách đưa ra những câu hỏi không trùng
lặp,biết kiềm chế,biết ghi nhận những thông tin quan trọng cũng như sử
dụng kiến thức của mình như một vũ khí chiến lược. Kiên nhẫn, sử dụng
những ngôn ngữ,cử chỉ để thể hiện sự lắng nghe một cách chân thành để
gây ấn tượng với đối tác. Biết dừng lại đúng lúc và không ngắt lời người
khác cũng sẽ giúp bạn thành công trong giao tiếp hơn. Vấn đề là mọi
người đều muốn lắng nghe hơn là bắt buộc phải lắng nghe
Chính sách tuyển dụng:
Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển
kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế

hoạch hàng năm.
Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai – bảo đảm tính công bằng- cơ
hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển

dụng của công ty.
Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, công ty
đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động
+ Lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật
cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty.
+ Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề
trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững lâu
dài cho công ty.
+ Ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công

ty.
Phương pháp tuyển dụng: Thi tuyển và thông qua Hội đồng phỏng vấn trực
tiếp.
Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.
Chương trình dành cho các sinh viên: Chương trình thực tập sinh với mục
tiêu tạo cơ hội cho các bạn sinh viên làm quen với môi trường làm việc
chuyên nghiệp tại công ty và chuẩn bị đội ngũ chuyên viên giỏi trong dài
21

hạn, chương trình dành cho các bạn sinh viên có thành tích học tập đạt từ
khá trở lên tại các trường đại học, có kỹ năng làm việc tốt đến thực tập và
có nguyện vọng làm việc lâu dài tại các công ty .
Chính sách đào tạo:
– Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của công
ty.

– Mục tiêu đào tạo là nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ
chuyên môn, cùng các kỹ năng khác cho cán bộ – nhân viên nhằm hình
thành đội ngũ nhân sự quản lý, chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp,
đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
– Hình thức đào tạo qua các khóa học ngoại khóa, theo đó kế hoạch
đào tạo của công ty được xây dựng hàng năm và theo chiến lược kinh
doanh của công ty như:
+ CBNV làm việc từ 6 tháng trở lên được tham gia đào tạo ngắn hạn
trong nước theo kế hoạch đào tạo nghiệp vụ hàng năm, đào tạo đột xuất
theo nhu cầu của đơn vị và bằng các hình thức như đào tạo thông qua luân
chuyển công tác, bố trí tham gia các ban dự án, chương trình để nhân viên
có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích luỹ kiến thức;
hỗ trợ chi phí đối với các CBNV có nỗ lực tự đào tạo phù hợp với việc phát
triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của công ty.
+ CBNV làm việc từ 1 năm trở lên được tham gia đào tạo dài hạn
hoặc ngắn hạn trong và ngoài nước theo chiến lược kinh doanh của công ty.
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi:
– Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác,
gắn bó dài lâu, vì vậy, chính sách đãi ngộ lao động luôn được S-connect
xem trọng và liên tục hoàn thiện. Tại S-connect người lao động được
hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng; dưới đây là
các chính sách trong giai đoạn hiện nay:

22

+ Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc; các trường
hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.
+ Tiền lương trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công
việc.

+ Thưởng định kỳ (bằng hiện kim) thông qua công việc đạt hiệu quả
cao, thành tích tiêu biểu.
+ Thưởng đột xuất (bằng hiện kim) thông qua các đề tài sáng kiến, cải
tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty; đạt
được thành tích nổi bật.
+ Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, hỗ trợ trang phục 2 mùa/năm.
+ Các hoạt động khác: liên hoan, du lịch 1 dịp trong nước và 1 dịp
nước ngoài/năm.
+ Các thỏa ước lao động tập thể: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau…
+ Chế độ Bảo hiểm theo luật định.
+ Được Công ty cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn/ngoại ngữ/kỹ
năng
+ Các chế độ khác tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành: nghỉ phép,
chế độ thai sản…
Văn hóa doanh nghiệp:
Mọi cán bộ nhân viên tại Công ty S-CONNECT luôn ý thức và tự
nguyện cam kết thực hiện đúng theo tôn chỉ:
– Luôn đoàn kết – vượt qua khó khăn – thách thức.
– Luôn tôn trọng, lắng nghe và xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ
đông là lợi ích của chính mình. Thỏa mãn khách hàng là hạnh phúc chính
mình.
– Luôn tự đổi mới, đón đầu cơ hội gặt hái thành công.
Điều kiện, môi trường làm việc:
– Cung cấp đủ các thiết bị văn phòng cần thiết cho mỗi CBNV.

23

– Định kỳ thực hiện khảo sát sự hài lòng của CBNV nhằm điều chỉnh
công tác quản lý, điều hành tại Công ty.

– Luôn chú tâm duy trì không khí thoải mái, vui vẻ khi làm việc.
– Các hoạt động thường xuyên được tổ chức như các giải thể thao, hội
diễn văn nghệ, tổ chức sinh nhật cho CBNV, chăm lo con em người lao
động, các hoạt động sinh hoạt nhân dịp các ngày lễ truyền thống của đất
nước và công ty, các hoạt động chung vì cộng đồng xã hội.
– Công ty luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc năng động,
chuyên nghiệp và thân thiện, luôn tạo điều kiện để cho mỗi CBNV đều có
cơ hội để tự khẳng định, phát huy hết khả năng chuyên môn của mình trong
mối quan hệ làm việc thân thiện, luôn có sự hỗ trợ, phối hợp đồng bộ, với
tinh thần thi đua hoàn thành nhiệm vụ vì sự phát triển của bản thân và cũng
vì sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty.
3.2. Tổ chức, triển khai các hoạt động quản trị nhân lực
Hiện nay, S-COnnect đã và đang tiến hành cơ cấu lại mô hình hoạt
động để thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh. Một trong những việc cần phải làm trong quá trình
tái cấu trúc là cơ cấu lại nguồn nhân lực của tổ chức, xem xét, xác định lại
việc phân cấp quản lý trong tổ chức nhằm tìm cách nâng cao năng suất,
chất lượng và dịch vụ và kết quả là rất nhiều vị trí công việc được sắp xếp
lại tác động trực tiếp đến con người trong tổ chức.
Chính vì vậy, một trong những thách thức đối với công tác quản trị
nguồn nhân lực trong các tổ chức đang tái cơ cấu là giải quyết các hậu quả
liên quan đến vấn để thay đổi nhân sự và cắt giảm chi phí nhân sự. Các
hoạt động Quản trị nguồn nhân lực phải đảm bảo huy động và sử dụng
nguồn lực một cách hợp lý để đạt được mục tiêu nâng cao i) năng suất, ii)
chất lượng và iii) dịch vụ của tổ chức.
1.

Năng suất: được đo lường bởi số sản phẩm mà một lao động làm ra
trong 1 khoảng thời gian, tuy nhiên việc duy trì tăng năng suất còn quan
24

trọng hơn trong tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay. Năng suất lao động
trong tổ chức được tác động bởi các nỗ lực, chương trình và hệ thống quản
lý.
2.

Chất lượng: Chất lượng của sản phẩm dịch vụ là yếu tố quyết định sự
thành công mang tính bền vững của tổ chức. Nếu một tổ chức bị điều tiếng
về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng thấp, điều này sẽ làm giảm
sự tăng trưởng và năng lực của tổ chức. Tầm quan trọng về chất lượng đòi
hỏi những thay đổi liên tục nhằm cải tiến quy trình thực hiện công việc. Do
vậy giá trị đem lại cho khách hàng và mức độ hài lòng của khách hàng
cùng với những phương pháp đo lường truyền thống khác trong quản trị
nhân sự chính là cơ sở để đánh giá năng lực và hiệu quả thực hiện công
việc của Người lao động trong tổ chức.

3.

Dịch vụ: Người lao động trong tổ chức chính là những nhân tố trực
tiếp làm ra các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của tổ chức, do vậy khi
xác định các gói dịch vụ và thiết kế lại quy trình sản xuất các vấn đề liên
quan đến quản trị nguồn nhân lực phải được xem xét một cách kỹ lưỡng.
Cần phải tạo ra sự thay đổi trong văn hóa cộng tác, phong cách lãnh đạo
các chính sách và quy trình nhân sự để đảm bảo các hoạt động sản xuất
kinh doanh trong tổ chức được vận hành trơn tru,hiệu quả.
Để đạt được các mục tiêu trên, hoạt động quản trị nguồn nhân lực
phải được triển khai đồng bộ thông qua các chức năng có mối liên hệ chặt
chẽ với nhau:
·

Phân tích và lập kế hoạch nguồn nhân lực

Xem thêm  (2022) Top 9 công ty thiết kế website uy tín ở Hạ Long, Quảng Ninh

·

Quản lý và sắp xếp nhân sự

·

Đào tạo và phát triển

·

Chính sách lương thưởng và đãi ngộ nhân sự

·

Sức khỏe và an toàn

·

Quan hệ lao động

Phân tích và lập kế hoạch nguồn nhân lực
25

TNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch Vụ Thương Mại S-connect Việt Nam3. 2. Tổ chức, tiến hành những hoạt động giải trí quản trị nhân lựcCHƯƠNG 4 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂNLỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SCONNECT VIỆT NAM4. 1. Cơ sở lý luận về công tác làm việc tuyển dụng trong Doanh nghiệp4. 1.1. Một số khái niệm4. 1.2. Nội dung của công tác làm việc tuyển dụng nhân lực trong DN4. 1.2.1. Các hoạt động giải trí tiền tuyển dụng4. 1.2.2. Quy trình tuyển dụng nhân lực4. 1.3. Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến công tác làm việc tuyển dụng nhân lực4. 1.3.1. Yếu tố thuộc về bên trong tổ chức4. 1.3.2 Yếu tố thuộc về bên ngoài tổ chức4. 1.4. Sự thiết yếu của công tác làm việc tuyển dụng nhân lực trong Doanhnghiệp4. 2. Thực trạng công tác làm việc tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Đầu tưCông nghệ và Dịch Vụ Thương Mại S-connect Việt Nam4. 2.1. Thực trạng công tác làm việc tuyển dụng nhân lực tại công ty4. 2.1.1. Quy trình tuyển dụng4. 2.1.2. Công tác tuyển mộ4. 2.2. Thực trạng những tác nhân tác động ảnh hưởng tới công tác làm việc tuyển dụng nhânlực tại công ty4. 2.2.1. Đặc điểm về mô hình kinh doanh4. 2.2.2. Khả năng tài chínhpcủapdoanh nghiệp p4. 2.2.3. Văn hoá doanh nghiệp4. 2.2.4. Môi trường cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp4. 2.3. Đánh giá tình hình công tác làm việc tuyển dụng tại công ty4. 2.3.1. Ưu điểm4. 2.3.2. Hạn chế4. 3 Giải pháp triển khai xong công tác làm việc tuyển dụng tại công ty TNHH Đầu tưCông nghệ và Dịch Vụ Thương Mại S-connect Việt Nam4. 3.1 Phương hướng tuyển dụng của công ty ( 2017 – 2022 ) 4.3.1. 1 Định hướng tăng trưởng công ty4. 3.1.2 Định phướng tăng trưởng nguồn nhân lực4. 3.2. Đề xuất 1 số ít giải pháp4. 3.2.1. Giải pháp triển khai xong tiêupchí nhìn nhận quáptrình tuyển dụng p4. 3.2.2 Giải pháp tăng trưởng công tác làm việc truyền thông online tuyển dụng để thuhút nguồn lao động ứng tuyển vào công ty. 4.3.2. 3. Bồi dưỡng, huấn luyện và đào tạo trình độ cho cán bộ tuyển dụng4. 3.2.4. Tiến hành kiểm tra sức khỏe thể chất và thẩm tra lý lịch ứng viênKẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAMpKHẢODANH MỤC BẢNGDANH MỤC SƠ ĐỒLỜI MỞ ĐẦUĐể khẳng định chắc chắn thành công xuất sắc của một doanh nghiệp không hề không kểtới yếu tố nguồn nhân lực. Để có được đội ngũ nhân lực có chuyên môngiỏi, trình độ cao, tương thích bắt kịp với sự tăng trưởng doanh nghiệp đòi hỏidoanh nghiệp cần có những cách tiếp cận mới về tuyển dụng nhân lực vàđặc biệt là tuyển dụng nhân tài. Thu hút nhân tài đang ngày trở thành mộtbài toán “ khó ” so với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng ở nghành nghề dịch vụ công nghệcao, việc chiêu mộ được nhân tài, tập trung chuyên sâu chất xám là điều kiện kèm theo tiên quyếtđể quyết định hành động một doanh nghiệp công nghệ có khẳng định chắc chắn được vị thế củacông ty trên thị trường. Cùng với đó, văn hóa truyền thống doanh nghiệp cũng đóng vaitrò không kém cạnh, là chất keo kết nối mỗi thành viên với tổ chức triển khai, sựtrung thành và phấn đấu của cá thể và tập thể, khâu tuyển dụng nhân viênmới quyết định hành động một phần quan trọng trong việc thiết kế xây dựng văn hóa truyền thống doanhnghiệp. Là một trong những công ty tiên phong của Việt Nam Nam trongmảng MMO tích hợp công nghệ mobile dựa trên nền tảng những sản phẩmcủa Google và Mạng xã hội cũng đã “ bắt tay ” vào tăng trưởng công tác làm việc tuyểndụng và chú trọng đến đầu tư vào công tác làm việc tiếp thị quảng cáo tuyển dụng, khaithác tối đa sức mạnh của những giải pháp tuyển dụng cũng như xây dựngchiến lược thu phút lao động nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao tuyển dụng để đápứng nhu yếu nhân lực cho sự tăng trưởng của công ty. Xuất phát từ những kiến thức và kỹ năng đã được học ở nhà trường về công táctuyển dụng nhân sự và tầm quan trong của nó, trong thời hạn tìm hiểu và khám phá thựctế và được sự hưỡng dẫn tận tình của thầy hướng dẫn cùng với cán bộ côngnhân viên trong công ty em đã chọn đề tài : “ Thực trạng công tác làm việc tuyểndụng nhân nhân lực tại Công TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương Mại Dịch Vụ Sconnect Việt Nam ” cho đề tài thực tập của mình. Nghiên cứu yếu tố này emmong muốn tìm ra những giải pháp mới giúp công ty nhằm mục đích nâng cao đượchiểu quả trong công tác làm việc tuyển dụng, quản trị nhân lực tại công ty và thôngqua đó đây cũng là một thời cơ cho em hoàn toàn có thể tìm được việc làm trong thờigian tới. Kết cấu của báo cáo giải trình gồm 4 chương : Chương 1 : Khái quát chung về công ty TNHH Đầu tư Công nghệ vàDịch vụ S-connect Việt Nam. Chương 2 : Tổ chức cỗ máy chuyên trách quản trị nhân lựcChương 3 : Nội dung của quản trị nhân lực tại công ty TNHH Đầu tưCông nghệ và Thương Mại Dịch Vụ S-connect Việt Nam. Chương 4 : Thực trạng công tác làm việc tuyển dụng nhân nhân lực tại CôngTNHH Đầu tư Công nghệ và Thương Mại Dịch Vụ S-connect Việt Nam. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNGNGHỆ VÀ DỊCH VỤ S-CONNECT VIỆT NAM1. 1. tin tức chung về Công ty TNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch vụS-connect Việt Nam1. 1.1. Lịch sử hình thành và phát triểnTên vừa đủ Công ty : Công ty TNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch vụS-connectTên thanh toán giao dịch : SCONNECT CO., LTDLogo : Trụ sở chính : Số 76, phố Thái Hà Mới, P. Trung Liệt, QuậnĐống đa, Hà NộiGiấy phép kinh doanh thương mại : 0106640842W ebsite : http://www.s-connect.net – E-Mail : [email protected] ám đốc : TẠ MẠNH HOÀNG / TẠ MẠNH HOÀNGĐiện thoại : 0947338040S ố TK : 19128810244019 ; 22210000779592N gân hàng : NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG việt nam ; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – CNTHANH XUÂNThành lập tháng 9/2013 là công ty tiên phong của Việt Nam trongmảng MMO tích hợp công nghệ mobile dựa trên nền tảng những sản phẩmcủa Google và Mạng xã hội. Tầm nhìn và thiên chức : Sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tạiViệt Nam kiến thiết xây dựng những loại sản phẩm nền tảng công nghệ mobile, thiết kế xây dựng nộidung số, sử dụng mạng lưới hệ thống marketing tập trung chuyên sâu trên những thị trường xácđịnh tạo hệ sinh thái mạnh hướng hội đồng tăng trưởng bền vững và kiên cố. Tạo lợinhuận từ hội đồng. Tạo dựng cho CBNV một thiên nhiên và môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơhội để tăng trưởng năng lượng, góp phần giá trị và tạo dựng sự nghiệp thànhđạt. Lĩnh vực hoạt động giải trí : Sản xuất đồ chơi, xuất bản ứng dụng, giải quyết và xử lý dữliệu, cho thuê những hoạt động giải trí tương quan, lập trình máy vi tính … Quy mô nhân sự : Tính đến thời gian tháng 2/2017, tổng số nhân sựcủa công ty là 120 người. Đội ngũ cán bộ được huấn luyện và đào tạo đúng trình độ, luôn dược trang bị kiến thức và kỹ năng qua những khóa giảng dạy nhằm mục đích nâng cao trình độvà hoàn toàn có thể phát huy được hết năng lượng của mình. 1.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh thương mại tại công ty TNHH Đầu tư Côngnghệ và Dịch Vụ Thương Mại S-connect Việt Nam. Biểu đồ 1.1. Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty TNHH Đầu tưCông nghệ và Thương Mại Dịch Vụ S-connect Việt Nam tiến trình năm trước – năm nay. Nguồn : Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất năm năm trước – năm nay. Ta thấy, Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng đáng kể sau 3 năm2014 – năm nay đơn cử như sau. Năm năm trước doanh thu sau thuế đạt 764.635.244 VNĐ, đến năm năm ngoái đã tăng thêm đến 543.156.919 VNĐ nữa tức là tăng18, 95 % so với năm trước. Năm năm nay, doanh thu sau thuế liên tục tăng thêmVNĐ tương tự với 27,58 %. Chứng tỏ doanh nghiệp đang làm ăn rấttốt, liên tục có lãi và lãi năm sau cao hơn năm trước. Qua bảng 1.1. ta thấy, hầu hết hàng loạt lệch giá, và ngân sách đều tăng chứng tỏ doanh nghiệpđang lan rộng ra hơn quy mô sản xuất. Doanh thu bán hàng tăng thêm378. 429.420 VNĐ trong năm năm ngoái tương tự với tỷ suất tăng 4,84 %. Năm2016, liên tục tăng thêm 845.584.510 VNĐ tức là tăng thêm 20,26 % so vớinăm trước. Cùng chiều với lệch giá bán hàng, giá vốn hàng bán cũng tănglần lượt 5,78 % và 16,27 % trong năm năm trước – năm nay. Doanh thu thuần về bán hàng và cung ứng dịch vụ ở mức cao và tăngrất nhanh. Năm năm ngoái, lệch giá thuần ở mức 1.734.678.322 VNĐ, tức làtăng đến 334.700.264 VNĐ tương tự với 4,84 % so với năm năm trước. Năm2016 lệch giá thuần lại liên tục tăng thêm 812.361.384 VNĐ tương đươngvới 18,26 %. Bên cạnh sự ngày càng tăng của lệch giá thuần, giá vốn hàng báncũng ngày càng tăng đáng kể đơn cử như sau. Giá vốn hàng bán trong 3 năm củacông ty lần lượt là 1.356.248.901 VNĐ, 1.734.678.322 VNĐ, 2.634.557.501 VNĐ. Tuy nhiên khoảng cách của giá vốn hàng bán so với doanh thù thuầncòn khá xa nên doanh thu gộp của công ty khá lớn. 1.2. Tổ chức cỗ máy của công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụS-connect Việt Nam. 1.2.1. Chức năng, trách nhiệm của công ty TNHH Đầu tư Công nghệ vàDịch vụ S-connect Việt Nam. Chức năng : Chức năng hầu hết của công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụS-connect Việt Nam sản xuất ứng dụng, xuất bản đồ chơi, game show, phimhoạt hình. Sản phẩm của công ty là sự tích hợp với Google trải qua hệthống thanh toán giao dịch toàn nước : Youtobe, Admod, Adsense, Contents, SocialG +, Twitter. Ngoài ra, công ty còn huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyênngành Công nghệ thông tin và Truyền thông ; phong cách thiết kế website, lập trìnhphần mềm ứng dụng ; phong cách thiết kế, thiết kế, bảo dưỡng, bảo trì, cung ứng thiếtbị và những dịch vụ, loại sản phẩm thuộc nghành Công nghệ thông tin và truyềnthông. Nhiệm vụ : Công ty luôn khai thác hết năng lực của mình để lan rộng ra sản xuất, lan rộng ra thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Với 1 số ít nhiệm vụchính như : Nghiên cứu, tiến hành những giải pháp bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin trên mạng, bảo trì mạng thông tin nội bộTích hợp những cơ sở tài liệu từ những đơn vị chức năng ; kiến thiết xây dựng giải pháp bảo đảm an toàn, bảomật thông tin cho Trung tâm Tích hợp tài liệu của tỉnh ; lựa chọn giải phápđể khai thác thông tin Giao hàng tiến hành những ứng dụng trên mạng lưới hệ thống mạngdiện rộng của tỉnhQuản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế ; triển khai chính sách tiền lương và những chếđộ, chủ trương đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật so với công chức, viên chức, người lao động theo pháp luật của pháp luậtQuản lý, sử dụng kinh tế tài chính và gia tài của công ty. 10T hực hiện chính sách báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất về những trách nhiệm được giao. Thực hiện những chương trình, dự án Bất Động Sản về công nghệ thông tin, tiếp thị quảng cáo vàcác trách nhiệm khác. 1.2.2. Sơ đồ cấu trúc bộ máyDo vận dụng quy mô trực tuyến công dụng nên Giám Đốc chịu tráchnhiệm về mọi nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí và quyền quyết định hành động trong công ty, chonên trách nhiệm của Giam Đốc rất nặng nề, trong khi trách nhiệm của những phòngban là đơn thuần. Bộ máy tổ chức triển khai của công ty theo kiểu trực tuyến công dụng được kháiquát bằng sơ đồ : Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ tổ chức triển khai Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụS-connect Việt Nam. GIÁM ĐỐCPHÒNG HC – NSPHÒNG NỘI DUNGBỘ PHẬN FORKIDSPHÒNG MARKETINGPHÒNG KỸ THUẬTBỘ PHẬN TỔNG HỢPNguồn : Sinh viên tự tổng hợp111. 2.3. Hệ thống vị trí việc làm / chức vụ công việcBảng 1.1. Hệ thống vị trí việc làm tại S-ConnectSttTên bộ phận1 Ban lãnh đạo2 Phòng Hành chính – Nhân sựPhòng Nội dungPhòng MarketingPhòng Kỹ thuậtVị trí, chức danhGiám đốc – Trưởng phòng HC-NS – Chuyên viên Tuyển dụng – Chuyên viên Tiền lương – Chuyên viên Đào tạo – Chuyên viên hành chính vănphòng – Trưởng phòng Nội dung – Chuyên viên chỉnh sửa và biên tập sáng tạo độc đáo. – Chuyên viên thao tác phim hoạthình 3D – Chuyên viên tạo nhân vật phimhoạt hình – Chuyên viên tăng trưởng nội dung – Trưởng phòng Marketing – Chuyên viên Marketing trực tuyến – Trưởng phòng kỹ thuật – Chuyên viên giải quyết và xử lý hậu kì – Chuyên viên thiêt kế đồ họa – Chuyên viên chỉnh sửa và biên tập, dựngphim – Chuyên viên thiết kếNguồn : Sinh viên tự tổng hợp1. 2.4. Cơ chế hoạt độngCông ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch Vụ Thương Mại S-connect Việt Nam tổchức cỗ máy quản trị theo kiểu trực tuyến công dụng, là sự phối hợp cácquan hệ điều khiển và tinh chỉnh – phục tùng và quan hệ phối hợp – cộng tác ( phối hợpcùng phục tùng ), có nghĩa là những phòng ban chịu sự chỉ huy trực tiếp củagiám đốc và trợ giúp cho giám đốc chỉ huy hoạt động giải trí sản xuất kinh doanhđược thông suốt, tham mưu với giám đốc quản lý và điều hành, ra những quyết địnhđúng đắn mang lại quyền lợi cho công ty. Mối quan hệ những cấp trong mạng lưới hệ thống này là quan hệ theo chiều dọc từ12Giám đốc xuống những phòng ban. Việc sắp xếp những cấp theo ngành dọc nhưvậy có những ưu điểm như thể : Giúp Giám đốc công ty nắm sát được những hoạtđộng của công ty ; Giám đốc hoàn toàn có thể trấn áp mọi hoạt động giải trí của đơn vị chức năng ; tấtcả những đơn vị chức năng trong công ty đều chịu sự chỉ huy của Giám đốc nên hoạtđộng sản xuất kinh doanh thương mại trong công ty đều thống nhấtHệ thống nhân sự trình độ gồm 4 phòng chính : Phòng Nội dung, phòng Kỹ thuật, phòng Marketing, phòng Hành chính – Tài chính. 1.3. Nguồn nhân lực của tổ chứcBảng 1.2. Cơ cấu lao động năm 2016C hỉ tiêuSố lượng nhân viênTỉ lệ Xác Suất ( % ) Tổng số lao động120NamNữ72486040Đại học và trên đại họcCao đẳngTrung học chuyên nghiệpCơ cấu lao động theo độ tuổi1061088, 38,33,4 Dưới 30 tuổiTừ 30 đến 45 tuổiTrên 45 tuổi88201273, 316,710120100 Cơ cấu lao động qua đào tạoCơ cấu lao động trực tiếp / gián tiếpNhân viên hành chínhNguồn : Phòng Hành chính – Nhân sựCông ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương Mại Dịch Vụ S-CONNECT ViệtNam hiện tại có 120 cán bộ với đặc thù lao động đều là lao động trẻ, tuổitrung bình của cán bộ nhân viên cấp dưới là 25 tuổi ( năm năm ngoái ) tương thích với môitrường của công ty trong nghành kinh doanh thương mại công nghệ. Nguồn lao độngtrẻ của S-connect luôn bắt kịp xu thế thay đổi của công nghệ và môi trườngkinh doanh ngày càng tăng trưởng và đổi khác lúc bấy giờ. Mặc dù thâm niêntrung bình của lao động ở S-connect là 2,33 ( năm năm ngoái ) nhưng thành viên13của S-connect luôn nỗ lực gắn bó, góp phần vào sự tăng trưởng chung củacông ty. Và với cơ cấu tổ chức lao động thuộc khối kinh doanh thương mại cao và đặc trưng củakhối kinh doanh thương mại là tỷ suất luân chuyển, tuyển mới và sửa chữa thay thế cao cũng dẫnđến thâm niên chung cả công ty thấp. Bên cạnh đó, hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ công nghệ cao cho nên vì thế tỷ suất laođộng nam cũng lớn hơn lao động nữ, đặc biệt quan trọng trong những khối công nghệ, kỹthuật. Tuy nhiên nó cũng không tác động ảnh hưởng đến chất lượng việc làm và kếtquả kinh doanh thương mại. 14CH ƯƠNG 2 : TỔ CHỨC BỘ MÁY CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁCQUẢN TRỊ NHÂN LỰC2. 1. Tổ chức cỗ máy chuyên trách2. 1.1. Tên gọi, công dụng của cỗ máy chuyên tráchBộ máy triển khai trách nhiệm chuyên trách về công tác làm việc quản trị nhânlực tại công ty là : Tên gọi : Phòng Hành Chính-Nhân SựChức năng : Phòng Hành chính – Nhân sự tại công ty TNHH Đầu tư Côngnghệ và Dịch Vụ Thương Mại S-CONNECT Việt Nam là ghép tính năng nhân sự vàhành chính vào chung, đơn cử như sau : + Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, điều hành quản lý những hoạt động giải trí tương quan đếnchính sách, quy trình tiến độ và những dịch vụ nguồn nhân lực gồm có : Tuyển dụng, lương thưởng, … + Thực hiện công tác làm việc tuyển dụng nhân lực bảo vệ chất lượng theoyêu cầu, kế hoạch của công ty. + Tổ chức và phối hợp với những đơn vị chức năng khác triển khai quản trị nhân lực, giảng dạy. + Tổ chức việc quản trị nhân lực toàn công ty. + Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản trị nhân lực và là cầu nối giữaGiám đốc và người lao động trong công ty. + Phục vụ công tác làm việc hành chính để giám đốc thuận tiện trong chỉ huy – quản lý và điều hành, Giao hàng hành chính để những bộ phận khác có điều kiện kèm theo hoạt độngtốt. + Nghiên cứu soạn thảo và trình duyệt những pháp luật vận dụng trongcông ty, thiết kế xây dựng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai trong công ty những bộ phận và tổ chức triển khai thựchiện. + Lập kế hoạch, nhìn nhận, điều phối vầ tăng trưởng Nguồn nhân lực. + Là đại diện thay mặt trong việc đàm phán thương lượng về những yếu tố liênquan đến quyền hạn của CBNV trong công ty. Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức triển khai phòng HC-NS15Phòng HC-NSBP. Tuyển dụngBP. Đào tạoBP. Hành chínhBP. Tiền lương ( Nguồn : Sinh viên tự tổng hợp ) Cơ chế phối hợp giữa những vị trí việc làm : Là chính sách phối tích hợp giữa những nhân viên cấp dưới trong phòng. Trưởng phònglà người quản trị chung mỗi người được phân loại trách nhiệm từng mảngriêng biệt nhưng có sự phối phối hợp trong việc làm rất ngặt nghèo với nhau. Trưởng phòng sẽ nhận trách nhiệm từ cấp trên giao xuống, xác lập nhu yếu, lập kế hoạch, quản lý việc làm và trấn áp những yếu tố. Vì là ghép chứcnăng nhân sự và hành chính vào chung nên trách nhiệm của từng nhân viêntrong phòng đảm nhiệm rất rõ ràng. 2.1.2. Công việc chuyên trách nhân sựPhòng HC – NS có 5 nhân viên cấp dưới trong đó có 1 trưởng phòng và 4 nhânviên, 1 người làm bên hành chính và 3 người làm về công tác làm việc quản trị nhânlực. Mỗi người đều đảm nhiệm một việc làm nhất định nhưng đều có chứcnăng là tương hỗ những phòng ban khác về công tác làm việc quản trị nhân lực. Số cán bộ chuyên trách công tác làm việc quản trị nhân lực : Trưởng phòng HC – NS : 1B ộ phận tuyển dụng : 1B ộ phận giảng dạy : 1B ộ phận tiền lương : 1M ức độ không thiếu của cán bộ chuyên trách công tác nhân sự có trongcông ty : ∑ Số cán bộ làm công tác làm việc quản trị nhân lực / ∑ Số lao động trong côngty = 4 : 120 = 1 : 3016V ới tác dụng trên, cứ trung bình 30 lao động trong công ty thì có 1 cánbộ đảm nhiệm làm công tác làm việc quản trị nhân lực. Điều này cho thấy, với tổngnhân viên trong công ty là 120 nhân viên cấp dưới thì đội ngũ đảm nhiệm quản trị làtương đối nhiều. 2.1.3. Mối quan hệ việc làm trong cỗ máy chuyên trách – Ban giám đốc công ty phối hợp với phòng tổ chức triển khai nhân sự đề ra cáckế hoạch nhân sự trong công ty : kế hoạch tuyển dụng, tiêu chuẩn nhìn nhận ứngviên, mức lương cho vị trí việc làm cần tuyển. Tham gia phỏng vấn trựctiếp ứng viên với những vị trí cốt lõi như trưởng những phòng ban hay nhữngnhân viên đảm nhiệm yếu tố trình độ, kế toán kinh tế tài chính … – Trưởng phòng nhân sự là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm những hoạt động giải trí củaphòng nhân sự, tham mưu cho ban chỉ huy hướng điều chuyển nhân sự, kiến thiết xây dựng kế hoạch tuyển dụng dài hạn, kiêm nhiệm vạch ra kế hoạch cáchoạt động kết nối những thành viên trong công ty. – Trưởng những phòng ban sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp cùng với phòngnhân sự để triển khai tuyển dụng, luân chuyển cán bộ. Chịu trách nhiệmtrước ban chỉ huy về công tác làm việc tuyển dụng, giảng dạy nhân viên cấp dưới mới củaphòng, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nhìn nhận và đưa ra Kết luận có ký hợp đồng vớiứng viên hay không. – Cán bộ tiếp đón trách nhiệm tính tiền lương, tiềncông và chi trả bảo hiểm phúc lợi trong công ty cần phải phối hợp làm việcvới phòng kế toán để thực thi chi trả. – Cán bộ đảm nhiệm thực thi trách nhiệm tuyển dụng phải phối hợp vớicác phòng ban cần tuyển thêm nhân sự để làm bản diễn đạt việc làm, đánhgiá ứng viên, ra đề thi, câu hỏi phỏng vấn, sao cho tương thích nhất2. 2. Tổ chức nhân sự trong cỗ máy chuyên trách2. 2.1. tin tức năng lượng đội ngũ cán bộ chuyên tráchBảng 2.1 : tin tức năng lượng cán bộ đảm nhiệm công tác làm việc quản trịnhân lực. 17STH ọ và tênĐỗ Thị ThuPhan Thị ThanhHuyềnNămsinhGiớitínhChứcdanh côngviệcTrình độChuyên mônKinhnghiệmNữTrưởngPhòng HC – NSĐại họcQuản trịdoanh nghiệp5 nămChuyênviên tuyểndụngĐại họcQuản trị nhânlực4 nămChuyênviên đàotạoĐại họcCông nghệthông tin3 nămChuyênviên tiềnlươngĐại HọcKế Toán2 năm1988Nữ1991NữĐỗ Thị Thùy1992NữTrịnh Thị Tuyết1993Nguồn : Sinh viên tự tổng hợp + Về trình độ trình độ : 100 % nhân viên cấp dưới của phòng hành chínhnhân sự của công ty có trình độ ĐH trong đó so với nhân viên tuyểndụng và hành chính thì đều được đào tạo và giảng dạy đúng chuyên ngành so với côngviêc, thế cho nên họ là những người có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững vàng cùng vớikinh nghiệm lâu năm trong nghề, họ trọn vẹn hoàn toàn có thể phân phối và hoànthành tốt việc làm. Riêng về bộ phận huấn luyện và đào tạo và tiền lương do công ty chỉtuyển nguồn nội bộ, họ là những người am hiểu về việc làm, văn hóa truyền thống côngty, môi trường tự nhiên thao tác tại công ty nên dù họ không được đào tạo và giảng dạy đúngchuyên môn nhưng họ vẫn có đủ năng lực triển khai việc làm. + Về kinh nghiệm tay nghề : Nhân viên hành chính – nhân sự có 25 % số chuyênviên có kinh nghiệm tay nghề trên 5 năm công tác làm việc, còn lại là 75 % là chuyên viênkinh nghiệm dưới 4 năm. Với số năm kinh nghiệm tay nghề như vậy, họ hoàn toàncó thể đảm nhiệm trách nhiệm của mình. + Về giới tính : Mặc dù 100 % số nhân viên là nữ tuy nhiên thì giớitính đều không ảnh hưởng tác động gì đến việc làm của họ. 182.2.2. Bố trí nhân sự và phân công việc làm đơn cử trong bộ máychuyên tráchTrưởng phòng Đỗ Thị Thu : Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm những việc làm của trưởng bộ phậnHỗ trợ Giám Đốc nhìn nhận nhân sựPhụ trách liên kết đối tác chiến lược với công ty hiện tạiQuản lý quản lý việc làm của nhân viên cấp dưới trong phòng, bảo vệ hoànthành tiềm năng, công dụng, trách nhiệm của phòng. Tổ chức giám sát công tác làm việc văn thư, cung ứng dịch vụ văn phòng cho cácphòng ban, quan hệ đối ngoại so với những cơ quan bên ngoàiPhối hợp và thực thi những việc làm khác theo nhu yếu của giám đốc. Nghiên cứu, yêu cầu giải pháp tổ chức triển khai cỗ máy, tính năng trách nhiệm cácphòng ban. Bộ phận Tuyển dụng-Chuyên viên Phan Thị Thanh Huyền : Thực hiện những việc làm chung trong công tác làm việc tuyển dụng như : Ra thôngbáo, chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ ứng viên, update lịch phỏng vấn, phỏng vấn, đánh giákết quả phỏng vấn, làm báo cáo giải trình ứng viên trúng tuyển, không trúng tuyểnlưu hành nội bộ, cho ứng viên ký kết hợp đồng. Giải quyết những yếu tố tương quan đến Bảo hiểm xã hội : Chịu trách nhiệmquản lý, báo cáo giải trình và xử lý những yếu tố tương quan như làm sổ bảo hiểm, chuyển sổ bảo hiểm, giải đáp vướng mắc của nhân viên cấp dưới về chính sách bảo hiểmxã hội. Quản lý một số ít trang mạng xã hội, trang đăng tin tuyển dụng của công tyTiến hành công tác làm việc tuyển dụng đảm báo như cầu nhân sự của những phòngBộ phân Đào tạo – Chuyên viên Đỗ Thị Thùy : Đề xuất những hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng / nhiệm vụ cho cán bộnhân viên trong công ty. Nhận list nhân viên cấp dưới cần được giảng dạy mới từ bộ phận tuyển dụng, Thực hiện chương trình giảng dạy : Xây dựng những đợt huấn luyện và đào tạo, lộ trình đào tạophù hợp với nhu yếu của nhân viên cấp dưới trong công ty. Lập ngân sách ngân sách giảng dạy theo quý và tháng. Bộ phận Tiền lương – Chuyên viên Trịnh Thị Tuyết : 19K iểm soát, tổng hợp bảng chấm công, tính lương, thưởng và in phiếu lươngcho nhân viên cấp dưới hàng tháng. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm việc thực thi thanh toán giao dịch chếđộ chủ trương : lương, thưởng và những khoản phụ cấp cho nhân viên cấp dưới, chế độbảo hiểm, trợ cấp thôi việc hàng tháng / quý / năm. Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên cấp dưới, tương hỗ quyết toán thuế TNCN.Theo dõi việc nghỉ phép của nhân viên cấp dưới trong công ty. Tham gia vào việc thiết kế xây dựng và triển khai xong chủ trương lương, thưởng, đãingộ của công ty. CHƯƠNG 3 : NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠICÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SCONNECT VIỆT NAM3. 1. Quan điểm, chủ trương, chủ trương quản trị nhân lực tại Công tyTNHH Đầu Tư Công nghệ và Dịch Vụ Thương Mại S-connect Việt NamQua quy trình thực tập tại công ty, em nhận thấy được : Quan điểm : Với quan điểm “ Để quản trị tốt nhân viên cấp dưới của mình thì cần biết lắngnghe quan điểm của họ ” là rất có ích. Bởi mối quan hệ giữa sếp với nhân viênlà mối quan hệ giữa con người với con người, nó đầy tính nhân văn và cũngđầy nguyên tắc. Nếu sếp quá nguyên tắc thì mói quan hệ cơ quan sẽ rấtcứng nhắc, mọi người sẽ thấy thiếu tự do, thậm trí không có hứng thúlàm việc. Vì thế cần lắng nghe quan điểm góp phần của họ trong việc làm. 20B iết lắng nghe quan điểm của nhân viên cấp dưới và tìm ra giải pháp quản trị tối ưulà một trong những yếu tố hoàn toàn có thể giúp người chỉ huy Công ty đạt đượchiệu quả kinh doanh thương mại cao. Biết lắng nghe là một thẩm mỹ và nghệ thuật của nhà quản lýbởi không chỉ nghe mà còn biết cách đưa ra những câu hỏi không trùnglặp, biết kiềm chế, biết ghi nhận những thông tin quan trọng cũng như sửdụng kiến thức và kỹ năng của mình như một vũ khí kế hoạch. Kiên nhẫn, sử dụngnhững ngôn từ, cử chỉ để biểu lộ sự lắng nghe một cách chân thành đểgây ấn tượng với đối tác chiến lược. Biết dừng lại đúng lúc và không ngắt lời ngườikhác cũng sẽ giúp bạn thành công xuất sắc trong tiếp xúc hơn. Vấn đề là mọingười đều muốn lắng nghe hơn là bắt buộc phải lắng ngheChính sách tuyển dụng : Được tổ chức triển khai triển khai theo tiềm năng, nhu yếu kế hoạch phát triểnkinh doanh của công ty trong từng quá trình đơn cử và triển khai theo kếhoạch hàng năm. Nguyên tắc tuyển dụng : Thông báo công khai minh bạch – bảo vệ tính công minh – cơhội bình đẳng cho mọi ứng viên và thực thi đúng theo quy trình tiến độ tuyểndụng của công ty. Đối tượng tuyển dụng : Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh thương mại hàng năm, công tyđề ra tiêu chuẩn tuyển chọn và sắp xếp sử dụng lao động + Lao động có năng lượng, phát minh sáng tạo ; trình độ giỏi, kinh nghiệm tay nghề kỹ thuậtcao và nhiều kinh nghiệm tay nghề cung ứng được nhu yếu của công ty. + Sinh viên mới tốt nghiệp từ những trường ĐH hoặc cao đẳng nghềtrong nước và ngoài nước nhằm mục đích tạo nguồn nhân lực tăng trưởng vững chắc lâudài cho công ty. + Ngành nghề tuyển dụng tương thích với nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại của côngty. Phương pháp tuyển dụng : Thi tuyển và trải qua Hội đồng phỏng vấn trựctiếp. Hình thức đảm nhiệm hồ sơ : Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email. Chương trình dành cho những sinh viên : Chương trình thực tập sinh với mụctiêu tạo thời cơ cho những bạn sinh viên làm quen với môi trường tự nhiên làm việcchuyên nghiệp tại công ty và sẵn sàng chuẩn bị đội ngũ nhân viên giỏi trong dài21hạn, chương trình dành cho những bạn sinh viên có thành tích học tập đạt từkhá trở lên tại những trường ĐH, có kỹ năng và kiến thức thao tác tốt đến thực tập vàcó nguyện vọng thao tác vĩnh viễn tại những công ty. Chính sách đào tạo và giảng dạy : – Đào tạo và tăng trưởng nguồn nhân lực là ưu tiên số 1 của côngty. – Mục tiêu giảng dạy là nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng, trình độ nghiệp vụchuyên môn, cùng những kỹ năng và kiến thức khác cho cán bộ – nhân viên cấp dưới nhằm mục đích hìnhthành đội ngũ nhân sự quản trị, nhân viên giỏi hoạt động giải trí chuyên nghiệp, cung ứng nhu yếu tăng trưởng của Công ty. – Hình thức huấn luyện và đào tạo qua những khóa học ngoại khóa, theo đó kế hoạchđào tạo của công ty được thiết kế xây dựng hàng năm và theo kế hoạch kinhdoanh của công ty như : + CBNV thao tác từ 6 tháng trở lên được tham gia đào tạo và giảng dạy ngắn hạntrong nước theo kế hoạch huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ hàng năm, đào tạo và giảng dạy đột xuấttheo nhu yếu của đơn vị chức năng và bằng những hình thức như đào tạo và giảng dạy trải qua luânchuyển công tác làm việc, sắp xếp tham gia những ban dự án Bất Động Sản, chương trình để nhân viêncó điều kiện kèm theo phát huy năng lực và học hỏi kinh nghiệm tay nghề tích luỹ kỹ năng và kiến thức ; tương hỗ ngân sách so với những CBNV có nỗ lực tự đào tạo và giảng dạy tương thích với việc pháttriển trình độ và nghề nghiệp theo xu thế của công ty. + CBNV thao tác từ 1 năm trở lên được tham gia đào tạo và giảng dạy dài hạnhoặc thời gian ngắn trong và ngoài nước theo kế hoạch kinh doanh thương mại của công ty. Chính sách đãi ngộ, phúc lợi : – Với tiềm năng tạo mọi điều kiện kèm theo cho người lao động yên tâm công tác làm việc, gắn bó lâu bền hơn, vì thế, chủ trương đãi ngộ lao động luôn được S-connectxem trọng và liên tục hoàn thành xong. Tại S-connect người lao động đượchưởng những chính sách tiền lương, tiền thưởng theo quy định rõ ràng ; dưới đây làcác chủ trương trong quá trình lúc bấy giờ : 22 + Định kỳ xét kiểm soát và điều chỉnh lương theo hiệu suất cao việc làm ; những trườnghợp có thành tích xuất sắc điển hình nổi bật được kiểm soát và điều chỉnh lương trước thời hạn. + Tiền lương trả theo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc quá trình côngviệc. + Thưởng định kỳ ( bằng hiện kim ) trải qua việc làm đạt hiệu quảcao, thành tích tiêu biểu vượt trội. + Thưởng đột xuất ( bằng hiện kim ) trải qua những đề tài ý tưởng sáng tạo, cảitiến mang lại hiệu suất cao cao trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Công ty ; đạtđược thành tích điển hình nổi bật. + Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, tương hỗ phục trang 2 mùa / năm. + Các hoạt động giải trí khác : liên hoan, du lịch 1 dịp trong nước và 1 dịpnước ngoài / năm. + Các thỏa ước lao động tập thể : Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau … + Chế độ Bảo hiểm theo luật định. + Được Công ty cử đi giảng dạy nâng cao trình độ / ngoại ngữ / kỹnăng + Các chính sách khác tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành : nghỉ phép, chính sách thai sản … Văn hóa doanh nghiệp : Mọi cán bộ nhân viên cấp dưới tại Công ty S-CONNECT luôn ý thức và tựnguyện cam kết triển khai đúng theo tôn chỉ : – Luôn đoàn kết – vượt qua khó khăn vất vả – thử thách. – Luôn tôn trọng, lắng nghe và xem quyền lợi của người mua, đối tác chiến lược, cổđông là quyền lợi của chính mình. Thỏa mãn người mua là niềm hạnh phúc chínhmình. – Luôn tự thay đổi, đón đầu thời cơ gặt hái thành công xuất sắc. Điều kiện, môi trường tự nhiên thao tác : – Cung cấp đủ những thiết bị văn phòng thiết yếu cho mỗi CBNV. 23 – Định kỳ triển khai khảo sát sự hài lòng của CBNV nhằm mục đích điều chỉnhcông tác quản trị, điều hành tại Công ty. – Luôn chú tâm duy trì không khí tự do, vui tươi khi thao tác. – Các hoạt động giải trí liên tục được tổ chức triển khai như những giải thể thao, hộidiễn văn nghệ, tổ chức triển khai sinh nhật cho CBNV, chăm sóc con trẻ người laođộng, những hoạt động giải trí hoạt động và sinh hoạt nhân ngày những ngày lễ hội truyền thống lịch sử của đấtnước và công ty, những hoạt động giải trí chung vì hội đồng xã hội. – Công ty luôn chăm sóc kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường thao tác năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, luôn tạo điều kiện kèm theo để cho mỗi CBNV đều cócơ hội để tự khẳng định chắc chắn, phát huy hết năng lực trình độ của mình trongmối quan hệ thao tác thân thiện, luôn có sự tương hỗ, phối hợp đồng bộ, vớitinh thần thi đua triển khai xong trách nhiệm vì sự tăng trưởng của bản thân và cũngvì sự nghiệp tăng trưởng vững chắc của Công ty. 3.2. Tổ chức, tiến hành những hoạt động giải trí quản trị nhân lựcHiện nay, S-COnnect đã và đang thực thi cơ cấu tổ chức lại quy mô hoạtđộng để thích ứng với thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại đầy dịch chuyển nhằm mục đích nângcao năng lượng cạnh tranh đối đầu. Một trong những việc cần phải làm trong quá trìnhtái cấu trúc là cơ cấu tổ chức lại nguồn nhân lực của tổ chức triển khai, xem xét, xác lập lạiviệc phân cấp quản trị trong tổ chức triển khai nhằm mục đích tìm cách nâng cao hiệu suất, chất lượng và dịch vụ và hiệu quả là rất nhiều vị trí việc làm được sắp xếplại ảnh hưởng tác động trực tiếp đến con người trong tổ chức triển khai. Chính vì thế, một trong những thử thách so với công tác làm việc quản trịnguồn nhân lực trong những tổ chức triển khai đang tái cơ cấu tổ chức là xử lý những hậu quảliên quan đến vấn để biến hóa nhân sự và cắt giảm ngân sách nhân sự. Cáchoạt động Quản trị nguồn nhân lực phải bảo vệ kêu gọi và sử dụngnguồn lực một cách hài hòa và hợp lý để đạt được tiềm năng nâng cao i ) hiệu suất, ii ) chất lượng và iii ) dịch vụ của tổ chức triển khai. 1. Năng suất : được giám sát bởi số mẫu sản phẩm mà một lao động làm ratrong 1 khoảng chừng thời hạn, tuy nhiên việc duy trì tăng hiệu suất còn quan24trọng hơn trong tình hình cạnh tranh đối đầu nóng bức lúc bấy giờ. Năng suất lao độngtrong tổ chức triển khai được ảnh hưởng tác động bởi những nỗ lực, chương trình và mạng lưới hệ thống quảnlý. 2. Chất lượng : Chất lượng của mẫu sản phẩm dịch vụ là yếu tố quyết định hành động sựthành công mang tính vững chắc của tổ chức triển khai. Nếu một tổ chức triển khai bị điều tiếngvề việc cung ứng mẫu sản phẩm, dịch vụ chất lượng thấp, điều này sẽ làm giảmsự tăng trưởng và năng lượng của tổ chức triển khai. Tầm quan trọng về chất lượng đòihỏi những đổi khác liên tục nhằm mục đích nâng cấp cải tiến tiến trình triển khai việc làm. Dovậy giá trị đem lại cho người mua và mức độ hài lòng của khách hàngcùng với những giải pháp thống kê giám sát truyền thống lịch sử khác trong quản trịnhân sự chính là cơ sở để nhìn nhận năng lượng và hiệu suất cao triển khai côngviệc của Người lao động trong tổ chức triển khai. 3. Thương Mại Dịch Vụ : Người lao động trong tổ chức triển khai chính là những tác nhân trựctiếp làm ra những mẫu sản phẩm và dịch vụ theo nhu yếu của tổ chức triển khai, do vậy khixác định những gói dịch vụ và phong cách thiết kế lại quá trình sản xuất những yếu tố liênquan đến quản trị nguồn nhân lực phải được xem xét một cách kỹ lưỡng. Cần phải tạo ra sự biến hóa trong văn hóa truyền thống cộng tác, phong thái lãnh đạocác chủ trương và quá trình nhân sự để bảo vệ những hoạt động sản xuấtkinh doanh trong tổ chức triển khai được quản lý và vận hành trơn tru, hiệu suất cao. Để đạt được những tiềm năng trên, hoạt động giải trí quản trị nguồn nhân lựcphải được tiến hành đồng điệu trải qua những công dụng có mối liên hệ chặtchẽ với nhau : Phân tích và lập kế hoạch nguồn nhân lựcQuản lý và sắp xếp nhân sựĐào tạo và phát triểnChính sách lương thưởng và đãi ngộ nhân sựSức khỏe và an toànQuan hệ lao độngPhân tích và lập kế hoạch nguồn nhân lực25

Xem thêm  Đăng Ký App MB Bank Cơ Hội Nhận 500k Mới Nhất 2021 – Akulaku

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *