Công ty cổ phần: Khái niệm, đặc điểm và thủ tục thành lập

Công ty cổ phần là một mô hình doanh nghiệp được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí tương đối phức tạp. Tuy nhiên, LuatVietnam đã tổng hợp 4 điểm cần biết về Công ty cổ phần để bạn đọc tìm hiểu thêm .Về Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của công tyVề vốn điều lệ và năng lực kêu gọi vốn của công ty

1. Công ty cổ phần là gì?

Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần ;
– Cổ đông là cá thể hoặc tổ chức triển khai sẽ chiếm hữu cổ phần. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp ;
– Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc chiếm hữu cổ phần là cổ tức ;
– Công ty cổ phần hoàn toàn có thể kêu gọi vốn bằng cách phát hành CP ;
– Công ty cổ phần có vừa đủ những yếu tố để được coi là có tư cách pháp nhân theo Điều 74 Bộ Luật Dân sự năm ngoái. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, công ty chính thức có tư cách pháp nhân .
Từ 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thực thi hiện hành đã có nhiều lao lý mới tương quan đến công ty cổ phần .

Xem chi tiết: 13 thay đổi liên quan đến công ty cổ phần từ năm 2021

 

công ty cổ phần là gì
Công ty cổ phần là gì? (Ảnh minh họa)Công ty cổ phần là gì ? ( Ảnh minh họa )

 

2. Đặc điểm của công ty cổ phần thế nào?

Về cổ đông của công ty

Cổ đông là người chiếm hữu tối thiểu một cổ phần của công ty cổ phần, chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp. Công ty phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa .
Công ty cổ phần có 03 loại cổ đông, gồm có :

Xem thêm  Dash là gì? Tổng quan về tiền về đồng tiền ảo Dash Xem Ngay

– Cổ đông sáng lập: Cổ đông sáng lập phải sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Có thể thấy, cổ đông sáng lập cũng chính là cổ đông đại trà phổ thông .

– Cổ đông phổ thông: Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông.

– Cổ đông ưu đãi: Người sở hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông ưu đãi.

Xem thêm: Phân biệt cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, cổ đông trong công ty cổ phần

Về vốn điều lệ và khả năng huy động vốn của công ty

Vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần, việc mua cổ phần là chính là cách để góp vốn vào công ty cổ phần ;
Công ty cổ phần có năng lực kêu gọi vốn linh động. Giống như những mô hình công ty khác, công ty cổ phần hoàn toàn có thể kêu gọi vốn từ những khoản vay tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước. Ngoài ra công ty cp hoàn toàn có thể kêu gọi vốn bằng cách phát hành CP, trái phiếu, đơn cử :
+ Cổ phiếu là chứng từ do công ty cp phát hành, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc 1 số ít cổ phần của công ty đó. Việc phát hành CP là một điểm mạnh mà công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn không có được .
+ Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu quy đổi và những loại trái phiếu khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ công ty .

Về cơ cấu tổ chức của công ty

Theo lao lý của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần hoàn toàn có thể được tổ chức triển khai dưới 02 quy mô sau :

Mô hình 1

Mô hình 2

– Đại hội đồng cổ đông ;
– Hội đồng quản trị ;
– Ban trấn áp và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .
– Đại hội đồng cổ đông ;
– Hội đồng quản trị ;
– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .
Lưu ý : Trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông và những cổ đông là tổ chức triển khai chiếm hữu dưới 50 % tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban trấn áp Lưu ý : Trường tối thiểu 20 % số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban truy thuế kiểm toán thường trực Hội đồng quản trị

cơ cấu tổ chức công ty cổ phầnMô hình tổ chức triển khai của công ty cổ phần ( Ảnh minh hoạ )

Về Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị là hai cơ quan đặc trưng và bắt buộc phải có trong công ty cổ phần, đơn cử :

– Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng có thể họp bất thường.

Xem thêm  Tiền Việt Nam đứng thứ mấy thế giới? Tại sao giá trị lại thấp?

– Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ công ty, trừ các quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị HĐQT có từ 03 đến 11 thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên.

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị là hai cơ quan chính quản lý hoạt động giải trí của công ty cổ phần. Giữa hai cơ quan này có sự link và trấn áp nhau, không có ai có quyền lực tối cao cao hơn ai .

Xem chi tiết: Phân biệt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

chuyển nhượng cổ phầnTự do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của công ty cổ phần ( Ảnh minh hoạ )

Về chuyển nhượng cổ phần 

Về nguyên tắc những cổ đông được tự do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của mình. Tuy nhiên vẫn có trường hợp hạn chế chuyển nhượng ủy quyền :
– Bị hạn chế chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật của Điều lệ công ty và phải ghi rõ việc hạn chế đó trên CP tương ứng ;
– Cổ phần của cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng ủy quyền cho cổ đông sáng lập khác trong vòng 03 năm đầu sau xây dựng, nếu chuyển cho người không phải cổ đông sáng lập thì phải được sự đồng ý chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ;
– Cổ phần khuyến mại biểu quyết không được chuyển nhượng ủy quyền .
Việc chuyển nhượng ủy quyền cổ phần được triển khai tương đối linh động, hoàn toàn có thể triển khai trải qua hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hoặc thanh toán giao dịch trên đầu tư và chứng khoán .

Xem chi tiết: Cập nhật: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần 2020 mới nhất

3. Phân tích ưu, nhược điểm của công ty cổ phần

 

Ưu điểm

Nhược điểm

– Công ty cổ phần là mô hình doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro đáng tiếc không cao ;
– Quy mô hoạt động giải trí lớn, không số lượng giới hạn số lượng cổ đông tối đa thuận tiện khi lan rộng ra kinh doanh thương mại ;
– Cơ cấu vốn, năng lực kêu gọi vốn cao trải qua phát hành CP – đây là ưu điểm điển hình nổi bật của mô hình doanh nghiệp này so với những mô hình khác .
– Công ty có tính độc lập cao giữa quản trị và chiếm hữu, việc quản trị sẽ đạt hiệu suất cao cao hơn
– Số lượng cổ đông hoàn toàn có thể rất lớn, việc quản trị, điều hành quản lý công ty tương đối phức tạp đặc biệt quan trọng trong trường hợp Open những nhóm cổ đông trái chiều về quyền lợi ;
– Khả năng bảo mật thông tin kinh doanh thương mại, kinh tế tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai minh bạch và báo cáo giải trình với những cổ đông .

ưu nhược điểm công ty cổ phần

Ưu điểm yếu kém công ty cổ phần ( Ảnh minh họa )


 

4. Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất

Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Điều 23 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP, hồ sơ xây dựng công ty cổ phần gồm có :
– Giấy đề xuất ĐK doanh nghiệp theo Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT
– Điều lệ công ty .
– Danh sách cổ đông sáng lập và list cổ đông là nhà đầu tư quốc tế so với công ty cổ phần .
– Bản sao những sách vở sau đây :
+ Giấy tờ pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ;
+ Giấy tờ pháp lý của cá thể so với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là cá thể ; Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai ; Giấy tờ pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền .
+ Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;
+ Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo lao lý tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành .

Nơi nộp hồ sơ

Có 02 phương pháp để nộp hồ sơ, đơn cử :
Cách 1 : Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính .

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.
(Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ bắt buộc phải nộp qua mạng)

Thời gian giải quyết

03 ( ba ) ngày thao tác, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Phí, lệ phí cần nộp

– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí so với hồ sơ ĐK qua mạng điện tử .
Ngoài những điểm đã nêu trên, để khám phá thêm về quy mô công ty cổ phần bạn đọc xem thêm tại đây1900.6192 để được hỗ trợ chi tiết.

Nếu còn do dự, Quý khách sung sướng liên hệ : để được tương hỗ cụ thể .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *