Công thức tài chính doanh nghiệp – SV: Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH – StuDocu

SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chƣơng I : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Phƣơng pháp xác định giá thành sản phẩm.

STT Công thức Đơn vị Chú giải

1 Đồng

Z : Giá thành tổng sản phẩm. Cđk : Ngân sách chi tiêu dở dang đầu kỳ. Ctk : Chi tiêu dở dang trong kỳ. Cck : Chi tiêu dở dang cuối kỳ .
2

Z

z Q.
 Đồng / sp
z : Giá thành đơn vị chức năng mẫu sản phẩm. Q : Khối lượng SP hoàn thành xong trong kỳ .
3 Đồng
ZSX : Giá thành sản xuất. CVC : Ngân sách chi tiêu luân chuyển. CNC : Chi tiêu nhân công trực tiếp. CVC : giá thành sản xuất chung .
4 ZTB    ZSX CBH CQL Đồng
ZTB : Giá thành hàng loạt. CBH : giá thành bán hàng. CQL : Chi tiêu quản trị doanh nghiệp. 2. Hạ giá thành mẫu sản phẩm .
STT Công thức Đơn vị Chú giải

1

 1 1   1 0 

1
n Z i i i i i
M Q. z Q z 
         Đồng
MZ : Mức hạ giá tiền SP, HH so sánh được. Qi1 : Số lượng SP thứ i sản xuất năm nay. zi1 : Giá thành đvsp thứ i năm nay. zi0 : Giá thành đvsp thứ i năm trước. i : Sảm phẩm so sánh thứ i ( i = 1 n ) .

2

 10 

1
Z n Z 100 ii i
M T Qz 
   

%

TZ : Tỷ lệ hạ giá tiền mẫu sản phẩm so sánh được .

 1. Phƣơng pháp xác định doanh thu bán hàng.

STT Công thức Đơn vị Chú giải

1  

1 i
n bh tt i i
DT Q P 
   Đồng
DTBH : Doanh thu bán hàng trong kỳ. Qtti : Khối lượng SP-HH loại thứ itiêu thụ trong kỳ. Pi : Giá bán đvsp loại thứ i. in   1 : Số loại SP tiêu thụ trong kỳ .
2 Đồng
Qtt : Khối lượng mẫu sản phẩm tiêu thụ trong kỳ. Qđk : Khối lượng loại sản phẩm tồn dư đầu kỳ. Qtk : Khối lượng mẫu sản phẩm sản xuất trong kỳ. Qck : Khối lượng mẫu sản phẩm tồn dư cuối kỳ .
3 DTT   DTBH GT Đồng
DTT : Doanh thu thuần bán hàng. GT : Các khoản giảm trừ lệch giá. ( gồm có : Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán, Giá trị hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế GTGT nộp theo PP trực tiếp ) 4. Điểm hoà vốn .
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI
STT Công thức Đơn vị Chú giải
1 hvkt

FC

Q

P AVC

Sản phẩm
Qhvkt : Sản lượng hoà vốn kinh tế tài chính. FC : Tổng chi phí cố định và thắt chặt. AVC : Biến phí đvsp. P : Giá bán đvsp .
2 hvkt

FC I

Q

P AVC

Sản phẩm
I : Lãi vay vốn của doanh nghiệp .

3

DThv   Qhv P

1

FC FC

P

P AVC AVC

P

  

 

TH : Có nhiều loại sản phẩm :
1
hv
tt
FC DT AVC DT
   
Đồng
DThv : Doanh thu hoà vốn. DTtt : Doanh thu tiêu thụ .

4

 

100 CSTK
FC h P AVC Q
   
TH : Có nhiều loại sản phẩm : hv 100 tt
DT h DT



%

h : Công suất hoà vốn. QCSTK : Sản lượng theo hiệu suất phong cách thiết kế .
5 kh   100 % k : Khoảng cách bảo đảm an toàn .

6

hv CSTK

Q

t Q.

hv 12 CSTK

Q

t Q.



TH : Có nhiều mẫu sản phẩm : hv tt
DT t DT

Năm
tháng
t : Thời gian hoà vốn .

 1. Lợi nhuận của doanh nghiệp.

STT Công thức Đơn vị Chú giải
1 EBIT   DTT ZTB Đồng EBIT : Lợi nhuận trước thuế và lãi vay .
2 EBT   EBIT I Đồng EBT : Lợi nhuận trước thuế. I : Lãi vay trong kỳ .

3

 ST EBT T TNDN

 1 

TNDN TNDN
EBT EBT t EBT t
     
Đồng
 ST : Lợi nhuận sau thuế. TTNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp. tTNDN : Thuế suất thuế thu nhập Doanh Nghiệp .
4  or  OS ST 100
EBT R DTT
   %
ROS : Tỷ suất lợi nhuận trên lệch giá .

5

 or  Z ST 100 TB
EBT T Z
   % Z
T : Tỷ suất lợi nhuận trên giá tiền .
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI
a. TH trao đổi tương tự như : Trao đổi TSCĐ có hiệu quả tương tự như trong cùng 1 nghành kinh doanh thương mại và có giá trị tương tự :
Nguyên giá = Giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi b. TH trao đổi không tương tự : Trao đổi TSCĐ không có cùng tác dụng tựa như trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại và không có giá trị tương tự :
Nguyên giá

=

Giá trị hài hòa và hợp lý của TSCĐ HH nhận về hoặc TSCĐ đem trao đổi

+

Các khoản thuế ( không gồm có thuế được hoàn trả )

+

giá thành tương quan trực tiếp khác trước khi đưa vào sử dụng 2.1. TSCĐ HH tự kiến thiết xây dựng hoặc tự sản xuất : a. TSCĐ HH tự kiến thiết xây dựng :
Nguyên giá = Giá trị quyết toán khu công trình khi đưa vào sử dụng b. TSCĐ HH tự sản xuất :
Nguyên giá

=

Giá thành thực tiễn của TSCĐ HH

+

Chi tiêu lắp ráp, chạy thử

+

giá thành tương quan trực tiếp khác ( trừ những khoản lãi nội bộ, giá trị SP tịch thu được trong QT chạy thử, SX thử, ngân sách tiêu tốn lãng phí NVL, LĐ, những khoản ngân sách vượt định mức, .. ) 2.1. TSCĐ HH do góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng a. TSCĐ HH do góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo phương pháp giao thầu :
Nguyên giá = Giá quyết toán khu công trình góp vốn đầu tư XDCB duyệt lần cuối

Xem thêm  Hướng Dẫn Cách Nạp Thẻ Coin Master X 300% Giá Trị Thẻ Nạp, Nạp Coin Master X 300% Giá Trị Thẻ Nạp

+

giá thành tương quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ ( nếu có ) b. TSCĐ là súc vật thao tác hoặc cho SP, vườn cây nhiều năm :
Nguyên giá = Chi tiêu trong thực tiễn đã chi ra từ lúc hình thành đến thời gian đưa vào khai thác, sử dụng 2.1. TSCĐ HH được hỗ trợ vốn, được biếu, được khuyến mãi ngay, do phát hiện thừa :
Nguyên giá = Giá trị theo nhìn nhận thực tiễn của Hội đồng giao nhận ( or Tổ chức định giá chuyên nghiệp ) 2.1. TSCĐ HH được cấp, được điều chuyển đến :
Nguyên giá

=

Giá trị còn lại ở đv cấp, đv chuyển đến ( or Giá trị theo nhìn nhận thực tiễn của tổ chức triển khai định giá chuyên nghiệp )

+

giá thành bên nhận chi ra trước khi sử dụng 2.1. TSCĐ HH nhận góp vốn, nhận lại vốn góp :
Nguyên giá =
Giá trị do những thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí ; hoặc giá trị do Doanh Nghiệp và người góp vốn thoả thuận ; hoặc giá trị do tổ chức triển khai chuyên nghiệp định giá theo lao lý của PL và được những thành viên, cổ đông sáng lập đồng ý chấp thuận. 2.2 Đ vô hình dung 2.2. Đối với TSCĐ mua riêng không liên quan gì đến nhau :
Nguyên giá

=

Giá mua thực tiễn

Chiết khấu thương mại, giảm giá

+

Các khoản thuế ( không gồm có thuế được hoàn trả )

+

giá thành tương quan trực tiếp khác trước khi đưa vào sử dụng 2.2. Các TH mua TSCĐ VH theo phương pháp trả chậm, trả góp, trao đổi ( tựa như TSCĐ HH )
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI
2.2. TSCĐ VH là Quyền sử dụng đất có thời hạn hoặc giá trị Quyền sử dụng đất, nhận góp vốn liên kết kinh doanh :
Nguyên giá = Giá trị quyền sử dụng đất được giao hoặc tiền phải trả khi nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác 2.3 Đ thuê tài chính. 2.3. TH hợp đồng thuê ghi tỷ suất lãi suất vay :
Nguyên giá

=

 

 

1
11 1
n n t t
P i P i i


    

Trong đó :
P : Số tiền thuê phải trả đều đặn vào cuối mỗi năm theo hợp đồng thuê. i : Lãi suất vay vốn tính theo năm. n : Số năm thuê tài chính. t : Thời điểm trả tiền thuê. 2.3. TH hợp đồng thuê không ghi tỷ suất lãi suất vay :
Tỷ lệ lãi suất vay được tính theo tỷ suất lãi suất vay ngầm định ( không vượt quá lãi suất vay do Ngân hàng quy
định ), ..  Nguyên giá được xác lập như công thức trên .
2.3. Nếu hợp đồng tài chính đã ghi rõ : Số nợ gốc phải trả bằng giá hài hòa và hợp lý của tiến sỹ thuê thì :
Nguyên giá = Giá trị hài hòa và hợp lý ( không gồm có thuế GTGT ) 2.3. Nếu giá trị hài hòa và hợp lý tiến sỹ thuê cao hơn giá trị hiện tại của những khoản giao dịch thanh toán tiền thuê tối thiểu thì :
Nguyên giá = Giá ghi theo giá trị hiện tại của khoản giao dịch thanh toán tiền thuê tối thiểu 2. Nguyên giá TSCĐ biến hóa trong những TH được pháp luật tại khoản 4 Điều IV – thông tư 203 / 2009 / TT-BTC. 3. Cách xác lập NG của TSCĐ theo những phƣơng pháp tính thuế GTGT của Doanh Nghiệp 3.1 ính thuế GTGT theo PP khấu trừ :
Nếu Doanh Nghiệp nộp thuế theo PP khấu trừ thì NGTSCĐ sẽ không gồm có thuế GTGT nguồn vào ( trừ TH TSCĐ
dùng cho mục tiêu phúc lợi )
a. TH so với những HH mua trong nước :
Nguyên giá

=

Giá mua ( hoá đơn ) không tính thuế

+

Các khoản thuế ( không gồm có thuế được hoàn trả )

+

giá thành tương quan trực tiếp ( lãi vay góp vốn đầu tư XDCB, ngân sách luân chuyển, bốc dỡ, tăng cấp, lắp ráp, chạy thử, lệ phí trước bạ, … ) b. TH so với những HH nhập khẩu :
Nguyên giá = Giá CIF

+

Thuế nhập khẩu

+

Thuế TTĐB ( nếu có )

+

Thuế, phí khác

+

Ngân sách chi tiêu khác Trong đó :
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI
Phương pháp Công thức Chú giải

1

khấu hao theo đường thắng
nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullTH : GKTL, CTLƯT nhỏ, or GSTL = CTL thì vận dụng công thức :

 , đồng/năm 

     ,đồng/tháng

̅ ̅ ̅ ̅ ̅
, %
̅ ̅ ̅ ̅ ̅, %
Cách 1 : 1 TH
n KH i i i
T f t 



Cách 2 : 1
1
i TH i
n KH i KH n TSCD i
M T NG

CL KH CL
G M Tg

MKH năm : Mức khấu hao năm. GTL : Giá trị thanh lý ước tính. GKTL : Giá trị thu được khi thanh lý ước tính. CTLƯT : Chi tiêu thanh lý ước tính. CTL : Chi tiêu thanh lý. GKH : Giá trị phải khấu hao. GSTL : Giá trị tịch thu sau thanh lý. MKH tháng : Mức khấu hao tháng. ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ : Tỷ lệ khấu hao trung bình hàng năm. NGTSCĐ : Nguyên giá TSCĐ. TKHTH : Tỷ lệ khấu hao trung bình tổng hợp. fi : Tỷ trọng giá trị TSCĐ của nhóm, loại thứ i. ti : Tỷ lệ khấu hao riêng biệt của nhóm TSCĐ thứ i. n : Loại, nhóm TSCĐ phải tính khấu hao. MKHi : Mức khấu hao của từng nhóm, loại TSCĐ i .
NGTSCDi : Nguyên giá của từng nhóm, loại TSCĐ i .
MKH : Mức khấu hao TB của TSCĐ. GCL : Giá trị TSCĐ còn lại trên sổ kế toán. TgCL : Thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ. TgSD : Thời gian sử dụng .

2

khấu hao theo số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh
+ ) Những năm đầu :
MKH   GCL Tnhanh
Tnhanh   TKH hc
+ ) Những năm cuối : khi
MMKH  KHGCLthì :
, đồng / năm
̅ ̅ ̅ ̅ ̅, %
MKH : Mức khấu hao năm. GCL : Giá trị TSCĐ còn lại trên sổ kế toán. Tnhanh : Tỷ lệ khấu hao nhanh. ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ : Tỷ lệ khấu hao trung bình hàng năm. hc : Hệ số kiểm soát và điều chỉnh, được tra trong bảng sau :
Thời gian sử dụng của TSCĐ ( N ) hc N  4 năm 1, 46   N năm 2 N  6 năm 2, MKHGCL : Mức khấu hao tính trung bình giữa giá trị
còn lại của TSCĐ. TgCL : Thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ. TgSD : Thời gian sử dụng .
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI

Xem thêm  Tổng hợp các kiến thức về kinh doanh trên internet hiệu quả nhất cho bạn

3

khấu hao theo số lượng, khối lượng mẫu sản phẩm

MKHmKH Q

 , đồng/sản phẩm

MKH : Mức khấu hao trong kỳ. Q : Sản lượng ( khối lượng ) hoạt động giải trí thực tiễn trong kỳ. mKH : Mức khấu hao trên 1 đv sản lượng. NGTSCĐ : Nguyên giá TSCĐ. QCSTK : Sản lượng theo hiệu suất phong cách thiết kế .

 1. Lập kế hoạch khấu hao:

+ ) Bƣớc 1 : Xác định phạm vi tính khấu hao TSCĐ .
+ ) Bƣớc 2 : Xác định nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đầu năm kế hoạch ( ) :
Nguyên giá phải tính khấu hao đầu năm kế hoạch

=

NG TSCĐ cần khấu hao thực tiễn đến 30 / năm báo cáo giải trình

+

NG TSCĐ tăng cần khấu hao quý IV năm báo cáo giải trình

+

NG TSCĐ giảm cần thôi tính khấu hao quý IV năm báo cáo giải trình + ) Bƣớc 3 : Xác định nguyên giá trung bình tăng, nguyên giá trung bình giảm của TSCĐ cần tính hoặc
thôi tính khấu hao trong năm KH :
Nguyên giá phải tính khấu hao đầu năm KH

=

Tổng nguyên giá của TSCĐ vào thời gian đầu năm KH

Nguyên giá của TSCĐ thôi ( ko ) tính khấu hao năm KH .
 Khi TSCĐ  
{ }

 {

NGKH

 Khi TSCĐ   { }  {  NG  KH

 

1 12
i i
n KH SD i KH
NG Tg NG
  
 

 

1
12
12
i i
n KH SD i KH
NG Tg NG
  
      

TgSD : Thời gian sử dụng TSCĐ ( lấy tròn tháng ) .
( 12 – TgSD ) : Thời gian thôi sử dụng TSCĐ ( lấy tròn tháng ) .
TH tính thời hạn theo ngày thì thay 12 bằng 360 ( năm KH lấy tròn là 360 ngày ) vào 2 công thức trên .
+ ) Bƣớc 4 : Xác định nguyên giá tăng trung bình TSCĐ phải tính khấu hao trong kỳ :
̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅
+ ) Bƣớc 5 : Xác định số tiền khấu hao trung bình năm KH :

MKHNG TKH

SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI
Khả năng giao dịch thanh toán nhanh

=

TSLĐ  ĐTNH  Hàng tồn dư Nợ thời gian ngắn
Khả năng thanh toán giao dịch tức thời

=

Tiền Nợ thời gian ngắn
b / Thông số năng lực hoạt động giải trí :
 Thông số về hàng tồn dư
Số vòng xoay hàng tồn dư

=

Giá vốn hàng bán ( ngày / vòng ) Số dư trung bình hàng tồn dư
Số ngày 1 vòng xoay hàng tồn dư

=

Số dư bình qụân hàng tồn dư  360 ( ngày / vòng ) Giá vốn hàng bán
 Thông số về khoản phải thu người mua
Số vòng xoay khoản phải thu

=

Doanh thu ( vòng / kỳ ) Số dư trung bình nợ phải thu
Số ngày 1 vòng xoay nợ phải thu

=

Số dư trung bình nơ phải thu  360 ( ngày / vòng ) Doanh thu
 Tốc độ lưu chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp
Số vòng xoay vốn lưu động

=

Doanh thu thuần ( vòng / kỳ ) Vốn lưu động trung bình
Số ngày 1 vòng xoay vốn lưu động

=

Số dư trung bình nơ phải thu  360 ( ngày / vòng ) Doanh thu thuần
Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động

=

Vốn lưu động trung bình trong kỳ Doanh thu thuần
 Thông số về năng lực sinh lợi của vốn lưu động
Mức doanh lợi của vốn lưu động

=

Lợi nhuận sau thuế  100 % Vốn lưu động trung bình trong kỳ
Tỷ suất lợi nhuận VLĐ =
Lợi nhuận trước ( hoặc sau thuế ) VLĐ trung bình trong kỳ
Hiệu suất sử dụng VLĐ = Doanh thu tiêu thụ SP trong kỳ
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI
VLĐ trung bình trong kỳ
Hàm lượng VLĐ =

1

=

VLĐ trung bình trong kỳ Hiệu suất sử dụng VLĐ Doanh thu tiêu thụ SP trong kỳ
Trong đó :

̅̅̅̅̅̅

nullnullnullnullnullnull Mức tiết kiệm chi phí VLĐ do tăng vận tốc luân chuyển VLĐ
STT Công thức Đơn vị Chú giải

1

̅̅̅̅̅̅ ̅ ̅̅̅̅̅̅ ̅

null

̅̅̅̅̅̅ ̅

nullĐồng
Mtđ : Mức tiết kiệm chi phí tương đối VLĐ. M 1 : Tổng mức luân chuyển VLĐ kỳ KH. K 1 : Kỳ luân chuyển VLĐ kỳ KH. ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ : VLĐ bình quân kỳ KH, kỳ BC. 2
nullnullĐồng
Mtgđ : Mức tiết kiệm ngân sách và chi phí tương đối VLĐ. K 0 : Kỳ luân chuyển VLĐ kỳ báo cáo giải trình. 2. Phƣơng pháp xác lập nhu yếu VLĐ 2.1 trực tiếp :
STT Công thức Chú giải  Nhu cầu VỐN LƢU ĐỘNG trong khâu dự trữ sản xuất :
1 VNVLC   NNVLC mNVLC
VNVLC : Nhu cầu vốn NVL chính năm KH. NNVLC : Số ngày dự trữ thiết yếu về NVL chính. mNVLC : Ngân sách chi tiêu NVL chính trung bình mỗi ngày trong kỳ KH .

2 VVTMVT T

VVT : Nhu cầu vốn trong khâu dự trữ của những loại vật tư #. MVT : Tổng mức luân chuyển những loại VT # trong kỳ KH. T : Tỷ lệ nhu yếu vốn so với  mức luân chuyển vốn của những VT trong năm BC. ( % ) 3 VDT     VNLVC VVT VDT : Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất.  Nhu cầu VỐN LƢU ĐỘNG trong khâu sản xuất :

4 VDD  CSX CK HS

VDD : Nhu cầu vốn loại sản phẩm dở dang. CSX : Ngân sách chi tiêu sx sp trung bình 1 ngày năm KH. CK : Chu kỳ sx sp. HS : Hệ số SP dở dang .

5

VTTr : Nhu cầu về vốn ngân sách trả trước trong kỳ. VĐK : Số ngân sách trả trước dư đầu kỳ. VPS : Số ngân sách trả trước phát sinh trong kỳ. VPB : Số ngân sách trả trước dự kiến phân chia trong kỳ. 6 VSX   VDD VTTr VSX : Vốn lưu động trong khâu sản xuất.  Nhu cầu VỐN LƢU ĐỘNG trong khâu tiêu thụ loại sản phẩm :

7 VTPZSP NTP

VTP : Nhu cầu vốn thành phẩm trong kỳ KH. ZSP : Giá thành SP hàng hoá trung bình mỗi ngày trong kỳ. NTP : Số ngày dự trữ thành phẩm .
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI

6

nullnullQđh : Điểm đặt hàng. Tc : Số ngày chờ đặt hàng. 4. Vốn bằng tiền và những khoản phải thu. 4.1 ản trị vốn bằng tiền trong Doanh Nghiệp .
STT Công thức Chú giải

Xem thêm  Top 10+ cách kiếm tiền cho học sinh cấp 3, sinh viên 2021

1 * 2

1
2 QCn Q C
  
Q. * : Lượng tiền mặt dự trữ hài hòa và hợp lý. Qn : Lượng tiền mặt chi dùng trong 1 năm. C 1 : giá thành sử dụng tiền mặt. C 2 : giá thành cho 1 lần bán sàn chứng khoán .
2
* tb 2
Q Q 
Qtb : Mưc tiền mặt dự trữ trung bình .
4.2 ản trị những khoản phải thu .
STT Công thức Chú giải
1 h Pth n
N K DT

Kh : Kỳ thu tiền trung bình. NPth : Số dư trung bình những khoản phải thu. DTn : Doanh thu tiêu thụ trung bình 1 ngày

2

360360
t t h PTh
h
DT DT K N
K
  
NPTh   DTn Kh
NPTh : Số nợ phải thu dự kiến trong kỳ. DTt : Doanh thu tiêu thụ dự kiến trong kỳ. DTn : Doanh thu tieu thụ dự kiến trung bình ngày. Kh : Kỳ thu tiền trung bình .
Chƣơng IV : NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
 Vốn chủ sở hữu của Doanh Nghiệp tại 1 thời gian hoàn toàn có thể được xác lập theo công thức :
Vốn chủ sở hữu = Giá trị tổng tài sản – Nợ phải trả  Nguồn vốn trong thời điểm tạm thời – Nguồn vốn tiếp tục :
Nguồn vốn trong thời điểm tạm thời = Nợ thời gian ngắn
Nguồn vốn liên tục = Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu = Giá tri tổng tài sản – Nợ thời gian ngắn
 Xác định nguồn vốn lưu động tiếp tục ( NWC ) :
NWC = Nguồn vốn liên tục – Tài sản dài hạn
= Tài sản thời gian ngắn – Nợ thời gian ngắn
= Nguồn vốn dài hạn – Tài sản dài hạn
= Tài sản thời gian ngắn – Nguồn vốn thời gian ngắn
= Tổng NV liên tục của Doanh Nghiệp – Giá trị còn lại của TSCĐ
Chƣơng V : CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

 1. Một số chi tiêu đặc trƣng

SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI
STT Công thức Chú giải

1 N

NPT H NV
 
HN : Hệ số nợ. NPT : Nợ phải trả của doanh nghiệp. ∑ NV : Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp .

2 VCSH

VCSH H NV
 
HVCSH : Hệ số vốn chủ chiếm hữu. VCSH : Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. ∑ NV : Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. 3 HHN   1 VCSH VCSH    NV NPT
4 2. Hệ thống đòn kích bẩy trong doanh nghiệp 2. Đòn bẩy hoạt động giải trí

DOL =

Tỷ lệ % đổi khác doanh thu trước lãi vay và thuế Tỷ lệ % biến hóa lệch giá ( sản lượng ) tiêu thụ

 

 

10 0 10 0
EBIT EBIT EBIT Q P AVC DOL QQ Q P AVC FC Q
        
Trong đó : DOL : Mức độ của đòn kích bẩy hoạt động giải trí. Q : Số lượng mẫu sản phẩm tiêu thụ. P : Giá bán đvsp. AVC : Biến phí đvsp. FC : Tổng chi phí cố định và thắt chặt ( ko tính lãi vay ). EBIT : Lợi nhuận trước thuế và lãi vay. 2. Đòn bẩy tài chính

DFL =

Tỷ lệ % đổi khác thu nhập mỗi CP hoặc của tỷ suất lợi nhuận VCSH Tỷ lệ % đổi khác doanh thu trước lãi vay và thuế

 

 

10 0 10 0
ROE ROE ROE Q P AVC FC DFL EBIT EBIT Q P AVC FC I EBIT
          
Trong đó : DFL : Mức độ của đòn kích bẩy tài chính. Q : Số lượng loại sản phẩm tiêu thụ. P : Giá bán đvsp. AVC : Biến phí đvsp. FC : Tổng chi phí cố định và thắt chặt ( ko tính lãi vay ). EBIT : Lợi nhuận trước thuế và lãi vay. I : lãi vay. ROE : Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ chiếm hữu. 2. Đòn bẩy hoạt động giải trí

DTL =

Tỷ lệ % biến hóa thu nhập mỗi CP hoặc của tỷ suất lợi nhuận VCSH Tỷ lệ % biến hóa lệch giá ( sản lượng ) tiêu thụ
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI
nullnullTrong đó : e : Tỷ lệ ngân sách phát hành tính theo giá phát hành, %. Pưđr : Giá thành hành thuần CP khuyễn mãi thêm. 4.2 phí sử dụng doanh thu để lại  PP quy mô đinh giá gia tài ( PP CAPM )
ri   rf  i  rM  rf 
ri : Chi tiêu sinh lời yên cầu của nhà đầu tư so với CP i. rf : Tủ suất sinh lời phi rủi ro đáng tiếc, thường được tính bằng lãi suất vay trái phiếu của cơ quan chính phủ. rM : Tỷ suất sinh lời kỳ vọng thị trường.  i : Hệ số rủi ro đáng tiếc của CP i.  PP theo quy mô tăng trưởng cổ tức
nullnullnull

nullnullnullnullnullTrong đó : dt : Cổ tức dự trù nhận được trong năm thứ t .
P 0 : Giá thị trường hiện hành của CP thường .
rđl : Chi tiêu sử dụng doanh thu để lại .
Với mức tăng trưởng cống phẩm CP hàng năm đều đặn là g và khi n    thì :

Trong đó : d 0 : Cổ tức nhận được ở năm trước .
d 1 : Cổ tức mong đợi được trả vào cuối năm thứ 1 .
P 0 : Giá hiện hành của CP thường .
g : Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm .
 PP theo lãi suất vay trái phiếu cộng thêm mức bù rủi ro đáng tiếc .
rđl = rtp + rr rđl : Chi tiêu sử dụng doanh thu để lại. rtp : Lãi suất trái phiếu. rr : Mức bù rủi ro đáng tiếc. 4.3 phí sử dụng CP thường mới.  Giá thuần của mỗi CP mới Doanh Nghiệp thu được :
Pn = P 0. ( 1 – e )
Pn : Giá phát hành ròng. P 0 : Giá phát hành của 1 CP mới thường mới. e : Tỷ lệ ngân sách phát hành so với giá cả.  giá thành sử dụng CP thường mới :

 

1 0 1
tm
d rg Pe
  
rtm : Ngân sách chi tiêu sử dụng CP thường mới. d 1 : Cổ tức mong đợi trong năm thứ 1. g : Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm .
SV : Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D – QUI

 1. Chi phí sử dụng vốn bình quân.

 

11
W, %
nn i i i i ii
V ACC r f r   NV
        



WACC : Ngân sách chi tiêu sử dụng vốn trung bình. ri : giá thành sử dụng nguồn vốn thứ i. Vi : Số vốn được kêu gọi từ nguồn thứ i. NV : Tổng số vốn kêu gọi từ những nguồn vốn khác nhau. fi : Tỷ trọng của nguồn vốn thứ i trong tổng số vốn kêu gọi. Chú ý : Các ngân sách được tính đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp .

 1. Chi phí sử dụng vốn cận biên

W

ji ji j
AC BP 
BPji : Điểm gãy của nguồn hỗ trợ vốn j với ngân sách sử dụng vốn  i. ACji : Tổng số vốn kêu gọi từ nguồn hỗ trợ vốn j với ngân sách sử dụng vốn  i. Wj : Tỷ trọng nguồn hỗ trợ vốn j trong cơ cấu tổ chức tổng những nguồn hỗ trợ vốn .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *