Coinone khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Bitcoin

BTC/KRW ₫ 981,663,771. 86 ₫12,768,979,814.49 ₫11,709,475,551.79 ₫ 590,815,685,648 17.82 % 640 Gần đây 2 SIX SIX/KRW ₫ 4,475. 85 ₫81,371,634.35 ₫29,063,512.34 ₫ 178,848,109,702 5.40 % 307 Gần đây 3 Ethereum ETH/KRW ₫ 67,951,111. 93 ₫9,959,270,390.93 ₫7,701,404,081.35 ₫ 419,451,770,751 12.65 % 571 Gần đây 4 XRP XRP/KRW ₫ 18,535. 57 ₫5,578,556,890.20 ₫5,033,877,597.24 ₫ 399,279,857,776 12.05 % 442 Gần đây 5 RUSH COIN RUSH/KRW ₫ 616.21 ₫205,357,539.05 ₫488,202,795.59 ₫ 169,162,336,085 5.10 % 319 Gần đây 6 Artube ATT/KRW ₫ 337.82 ₫47,505,463.24 ₫102,440,114.34 ₫ 98,918,883,004 2.98 % 301 Gần đây 7 Klaytn KLAY/KRW ₫ 27,879. 33 ₫13,480,043,893.81 ₫2,969,559,692.00 ₫ 134,032,360,095 4.04 % 463 Gần đây 8 KStarCoin KSC/KRW ₫ 723.88 ₫115,677,907.45 ₫154,401,334.12 ₫ 145,459,333,870 4.39 % 303 Gần đây 9 CELEBPLUS CELEB/KRW ₫ 2,804. 76 ₫89,439,966.59 ₫423,760,283.85 ₫ 92,619,135,739 2.79 % 373 Gần đây 10 Mineral MNR/KRW ₫ 137.05 ₫166,877,078.16 ₫264,555,654.00 ₫ 80,636,870,108 2.43 % 412 Gần đây 11 MeconCash MCH/KRW ₫ 1,409. 73 ₫110,975,617.06 ₫261,731,458.44 ₫ 80,157,956,444 2.42 % 254 Gần đây 12 Ludena Protocol LDN/KRW ₫ 10,618. 79 ₫402,577,012.81 ₫140,845,619.44 ₫ 63,035,152,743 1.90 % 415 Gần đây 13 DRC Mobility DRC/KRW ₫ 378.46 – ₫56,919,489.86 ₫ 79,735,002,865 2.41 % 203 Gần đây 14 ASTA ASTA/KRW ₫ 261.49 ₫362,687,798.12 ₫45,063,961.53 ₫ 77,477,212,908 2.34 % 364 Gần đây 15 Cardano ADA/KRW ₫ 24,192. 73 ₫1,912,921,491.75 ₫2,407,638,110.56 ₫ 48,084,268,054 1.45 % 443 Gần đây 16 Solana SOL/KRW ₫ 2,210,125. 75 ₫2,077,098,972.25 ₫2,191,847,407.53 ₫ 42,475,076,057 1.28 % 432 Gần đây 17 The Sandbox SAND/KRW ₫ 92,859. 08 ₫2,135,377,494.30 ₫1,895,547,384.77 ₫ 37,106,655,932 1.12 % 418 Gần đây 18 Ethereum Classic ETC/KRW ₫ 736,865. 05 ₫837,717,058.47 ₫720,202,165.21 ₫ 37,846,000,778 1.14 % 444 Gần đây 19 Terra LUNA/KRW ₫ 1,239,186. 71 ₫6,101,782,292.21 ₫2,989,580,938.40 ₫ 41,024,459,568 1.24 % 405 Gần đây 20 Brother Music Platform BMP/KRW ₫ 52.11 ₫49,856,691.03 ₫17,392,245.21 ₫ 32,687,069,260 0.99 % 283 Gần đây 21 Avalanche AVAX/KRW ₫ 1,879,969. 20 ₫1,197,744,375.45 ₫955,498,067.04 ₫ 22,947,240,454 0.69 % 428 Gần đây 22 Filecoin FIL/KRW ₫ 473,980. 11 ₫714,958,650.45 ₫1,050,755,028.44 ₫ 22,852,772,284 0.69 % 426 Gần đây 23 Cosmos ATOM/KRW ₫ 615,130. 38 ₫2,073,524,267.32 ₫2,278,821,367.71 ₫ 27,827,677,787 0.84 % 507 Gần đây 24 TRON TRX/KRW ₫ 1,502. 22 ₫1,789,995,359.51 ₫1,245,795,856.35 ₫ 15,879,316,079 0.48 % 434 Gần đây 25 Polkadot DOT/KRW ₫ 431,823. 23 ₫582,589,400.58 ₫880,472,893.84 ₫ 17,252,234,812 0.52 % 446 Gần đây 26 EOS EOS/KRW ₫ 54,980. 01 ₫644,309,687.88 ₫1,000,157,384.45 ₫ 13,118,190,227 0.40 % 455 Gần đây 27 Orbit Chain ORC/KRW ₫ 6,959. 68 ₫182,009,425.88 ₫180,136,551.76 ₫ 14,454,840,867 0.44 % 222 Gần đây 28 BORA BORA/KRW ₫ 22,124. 94 ₫93,920,348.28 ₫1,032,536,160.45 ₫ 17,682,567,020 0.53 % 391 Gần đây 30 Chainlink LINK/KRW ₫ 369,347. 48 ₫621,465,370.19 ₫1,232,589,345.89 ₫ 12,304,180,492 0.37 % 467 Gần đây 31 Innovation Blockchain Payment IBP/KRW ₫ 1,017. 84 ₫8,158,453.32 ₫12,846,465.32 ₫ 9,526,776,946 0.29 % 229 Gần đây 32 Polygon MATIC/KRW ₫ 38,039. 71 ₫1,133,991,952.79 ₫1,174,851,745.29 ₫ 8,686,716,204 0.26 % 428 Gần đây 33 Decentraland MANA/KRW ₫ 64,832. 87 ₫339,854,954.27 ₫274,645,498.76 ₫ 9,391,876,952 0.28 % 375 Gần đây 34 TriumphX TRIX/KRW ₫ 66.33 ₫53,907,795.26 ₫11,533,685.40 ₫ 7,954,981,835 0.24 % 189 Gần đây 35 Dogecoin DOGE/KRW ₫ 3,385. 84 ₫1,573,003,287.43 ₫1,705,443,220.62 ₫ 86,391,306,686 2.61 % 445 Gần đây 36 Stellar XLM/KRW ₫ 4,903. 57 ₫624,314,579.55 ₫751,796,615.11 ₫ 7,841,983,173 0.24 % 451 Gần đây 37 PIBBLE PIB/KRW ₫ 40.83 ₫277,469,075.95 ₫166,426,646.81 ₫ 7,247,039,775 0.22 % 319 Gần đây 38 Stream Protocol STPL/KRW ₫ 268.13 ₫29,192,977.21 ₫29,530,335.41 ₫ 6,018,390,695 0.18 % 221 Gần đây 39 Tezos XTZ/KRW ₫ 91,538. 39 ₫615,843,866.34 ₫517,042,508.17 ₫ 6,216,268,555 0.19 % 401 Gần đây 40 Gala GALA/KRW ₫ 6,724. 67 ₫262,247,854.66 ₫151,744,534.56 ₫ 6,272,028,026 0.19 % 341 Gần đây 41 WEMIX WEMIX/KRW ₫ 124,083. 85 ₫393,369,970.66 ₫371,967,973.11 ₫ 5,903,623,485 0.18 % 365 Gần đây 42 DoDreamChain DRM/KRW ₫ 250.85 ₫8,959,366.49 ₫36,947,955.14 ₫ 4,654,931,895 0.14 % 164 Gần đây 43 Bitcoin Cash BCH/KRW ₫ 7,545,270. 20 ₫666,491,791.00 ₫595,911,276.58 ₫ 4,577,855,990 0.14 % 420 Gần đây 44 Idavoll Network IDV/KRW ₫ 221.61 ₫190,835,748.88 ₫477,138,221.22 ₫ 3,947,526,137 0.12 % 132 Gần đây 45 Litecoin LTC/KRW ₫ 2,915,174. 87 ₫1,221,500,848.94 ₫1,221,594,406.25 ₫ 3,641,156,986 0.11 % 439 Gần đây 46 FLETA FLETA/KRW ₫ 934.00 ₫191,189,703.84 ₫329,715,121.47 ₫ 3,393,611,770 0.10 % 346 Gần đây 47 MAP Protocol MAP/KRW ₫ 470.56 ₫55,996,900.02 ₫58,213,263.54 ₫ 3,140,943,030 0.09 % 127 Gần đây 48 KLAYswap Protocol KSP/KRW ₫ 130,838. 26 ₫72,876,652.78 ₫1,005,810,329.27 ₫ 3,011,436,529 0.09 % 201 Gần đây 49 PicaArtMoney PICA/KRW ₫ 188.57 ₫2,604,137.98 ₫8,463,091.94 ₫ 2,347,903,572 0.07 % 153 Gần đây 50 eCash XEC/KRW

₫1.88

₫315,731,873.59 ₫263,870,137.27 ₫ 2,750,061,042 0.08 % 330 Gần đây 51 ISTARDUST ISDT/KRW ₫ 19.01 ₫79,915,650.65 ₫74,059,619.98 ₫ 2,552,372,126 0.08 % 110 Gần đây 52 Handy HANDY/KRW ₫ 153.09 ₫26,587,455.87 ₫44,442,755.56 ₫ 2,246,603,611 0.07 % 264 Gần đây 53 Cloudbric CLB/KRW ₫ 368.05 ₫80,703,508.69 ₫35,034,749.45 ₫ 1,972,535,734 0.06 % 202 Gần đây 54 Swipe SXP/KRW ₫ 31,560. 69 ₫172,384,912.99 ₫469,621,322.73 ₫ 1,859,215,436 0.06 % 312 Gần đây 55 Paycoin PCI/KRW ₫ 17,358. 11 ₫156,952,151.75 ₫241,374,628.50 ₫ 1,935,515,261 0.06 % 329 Gần đây 56 Airbloc ABL/KRW ₫ 420.09 ₫10,987,873.41 ₫31,045,257.55 ₫ 1,722,130,190 0.05 % 66 Gần đây 57 CryptoBank CBANK/KRW ₫ 37.81 ₫132,483,809.74 ₫61,926,955.63 ₫ 2,211,899,542 0.07 % 261 Gần đây 58 BaaSid BAAS/KRW ₫ 37.15 ₫16,424,998.21 ₫175,473,712.54 ₫ 1,798,921,270 0.05 % 124 Gần đây 59 Ontology Gas ONG/KRW ₫ 21,840. 07 ₫12,474,556.40 ₫60,398,676.88 ₫ 1,697,353,292 0.05 % 165 Gần đây 60 TOM Finance TOM/KRW ₫ 5,917,155. 57 ₫19,724,911.06 ₫81,088,013.42 ₫ 1,684,276,141 0.05 % 196 Gần đây 61 BioPassport Token BIOT/KRW ₫ 679.83 ₫192,861,573.69 ₫153,954,707.60 ₫ 1,758,797,072 0.05 % 150 Gần đây 62 Metis MTS/KRW ₫ 396.12 ₫3,336,915.09 ₫168,396,653.00 ₫ 1,695,435,152 0.05 % 181 Gần đây 63 Treecle TRCL/KRW ₫ 207.20 ₫8,106,370.33 – ₫ 1,647,862,801 0.05 % 23 Gần đây 64 Axie Infinity AXS/KRW ₫ 1,321,675. 31 ₫585,623,252.52 ₫284,195,873.88 ₫ 1,324,657,368 0.04 % 367 Gần đây 65 Quiztok QTCON/KRW ₫ 186.88 ₫40,935,319.25 ₫45,428,712.84 ₫ 1,460,515,737 0.04 % 225 Gần đây 66 AnimalGo GOM2/KRW ₫ 922.70 ₫9,320,243.08 ₫300,619,224.58 ₫ 1,178,005,654 0.04 % 314 Gần đây 67 MiL. k MLK/KRW ₫ 19,559. 28 ₫5,896,332.64 ₫3,803,787.98 ₫ 1,299,548,073 0.04 % 169 Gần đây 69 Lux Bio Cell LBXC/KRW ₫ 6.76 ₫93,160,968.87 ₫20,568,789.56 ₫ 1,078,656,224 0.03 % 106 Gần đây 70 Flow FLOW/KRW ₫ 158,404. 92 ₫184,998,173.01 ₫217,006,626.83 ₫ 1,129,804,128 0.03 % 321 Gần đây 71 Ontology ONT/KRW ₫ 12,591. 28 ₫55,745,170.03 ₫235,617,504.36 ₫ 1,052,912,252 0.03 % 211 Gần đây 72 Puriever PURE/KRW ₫ 1,386. 24 ₫3,256,059.60 ₫545,944,328.36 ₫ 951,896,265 0.03 % 110 Gần đây 73 IOTA IOTA/KRW ₫ 19,561. 11 ₫436,383,633.08 ₫455,800,267.50 ₫ 1,084,872,135 0.03 % 389 Gần đây 74 Bitcoin SV BSV/KRW ₫ 2,155,520. 18 ₫205,354,310.63 ₫383,740,148.14 ₫ 936,824,232 0.03 % 372 Gần đây 75 Assemble Protocol ASM/KRW ₫ 1,226. 73 ₫7,087,503.60 ₫8,269,454.99 ₫ 871,654,521 0.03 % 156 Gần đây 76 Neo NEO/KRW ₫ 494,535. 20 ₫111,825,294.99 ₫268,015,972.43 ₫ 845,235,235 0.03 % 349 Gần đây 77 DAO Maker DAO/KRW ₫ 48,997. 73 ₫89,484,349.27 ₫88,357,133.18 ₫ 630,979,864 0.02 % 263 Gần đây 78 Crypto. com Coin CRO/KRW ₫ 11,070. 93 ₫191,563,785.85 ₫248,779,037.14 ₫ 749,351,632 0.02 % 249 Gần đây 79 Fantom FTM/KRW ₫ 45,218. 45 ₫132,141,945.26 ₫74,652,049.85 ₫ 736,129,709 0.02 % 259 Gần đây 80 Standard Protocol STND/KRW ₫ 5,144. 28 ₫11,695,796.85 – ₫ 702,486,272 0.02 % 18 Gần đây 81 OMG Network OMG/KRW ₫ 107,491. 14 ₫316,929,674.15 ₫501,544,164.55 ₫ 610,179,126 0.02 % 392 Gần đây 82 Misbloc MSB/KRW ₫ 1,828. 70 – ₫4,051,973.09 ₫ 630,714,716 0.02 % 41 Gần đây 83 Kava KAVA/KRW ₫ 76,250. 34 ₫125,181,936.66 ₫170,688,414.27 ₫ 585,480,417 0.02 % 249 Gần đây 84 TECHNOLOGY INNOVATION PROJECT TIP/KRW ₫ 7,628. 12 ₫15,100,265.96 ₫34,143,838.44 ₫ 522,022,672 0.02 % 220 Gần đây 85 Serum SRM/KRW ₫ 52,487. 22 ₫140,226,108.30 ₫207,541,318.61 ₫ 512,416,381 0.02 % 263 Gần đây 86 Hiblocks HIBS/KRW ₫ 58.58 ₫723,992,437.89 ₫67,704,732.04 ₫ 493,329,777 0.01 % 139 Gần đây 87 Nestree EGG/KRW ₫ 126.48 ₫7,276,392.84 ₫3,722,621.00 ₫ 436,442,549 0.01 % 46 Gần đây 88 Humanscape HUM/KRW ₫ 5,516. 99 ₫290,603,469.70 ₫154,227,697.94 ₫ 437,189,618 0.01 % 257 Gần đây 89 Curve DAO Token CRV/KRW ₫ 64,754. 49 ₫34,055,879.44 ₫136,980,794.77 ₫ 472,800,425 0.01 % 107 Gần đây 91 Ren REN/KRW ₫ 8,070. 57 ₫68,108,838.13 ₫102,483,608.37 ₫ 395,599,564 0.01 % 113 Gần đây 92 FTX Token FTT/KRW ₫ 1,022,589. 31 ₫589,949,969.39 ₫373,649,066.12 ₫ 408,388,568 0.01 % 407 Gần đây 93 Alchemy Pay ACH/KRW ₫ 1,012. 09 ₫215,145,494.43 ₫26,835,531.09 ₫ 422,142,824 0.01 % 214 Gần đây 94 MOTIV Protocol MOV/KRW ₫ 354.92 – – ₫ 284,632,112 0.01 % 18 Gần đây 95 Band Protocol BAND/KRW ₫ 101,214. 50 ₫34,198,630.54 ₫103,758,999.34 ₫ 394,951,956 0.01 % 144 Gần đây 96 Zilliqa ZIL/KRW ₫ 1,101. 50 ₫66,692,511.11 ₫269,357,181.05 ₫ 388,052,522 0.01 % 292 Gần đây 97 Dvision Network DVI/KRW ₫ 15,210. 66 ₫33,246,318.01 ₫13,228,282.60 ₫ 311,129,961 0.01 % 169 Gần đây 98 Basic Attention Token BAT/KRW ₫ 18,687. 51 ₫73,404,821.64 ₫104,217,882.21 ₫ 328,944,989 0.01 % 273 Gần đây 99 Anchor Protocol ANC/KRW ₫ 43,922. 92 ₫9,385,021.69 ₫240,004,922.47 ₫ 366,533,235 0.01 % 234 Gần đây 100 Qtum QTUM/KRW ₫ 150,981. 37 ₫523,559,126.24 ₫631,791,249.14

₫3,505,630,348

0.11 % 387 Gần đây

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *