Coinlist Pro khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 USD Coin

USDC/UST ₫ 22,719. 03 ₫3,658,825,486.24 ₫5,061,051,083.33 ₫ 22,054,452,318 10.47 % 561 Gần đây 2 Bitcoin BTC/USD ₫ 960,228,674. 79 ₫19,556,644,397.41 ₫25,433,142,885.25 ₫ 18,471,769,988 8.77 % 652 Gần đây 3 Bitcoin BTC/USDT ₫ 960,150,235. 97 ₫14,206,674,643.80 ₫13,864,488,573.63 ₫ 18,807,035,828 8.93 % 627 Gần đây 4 Solana SOL/USDT ₫ 2,106,852. 87 ₫1,237,265,222.08 ₫1,036,491,888.21 ₫ 15,338,225,789 7.28 % 486 Gần đây 5 Immutable X IMX/USDT ₫ 50,789. 57 ₫2,080,393,124.13 ₫1,639,334,561.08 ₫ 8,751,801,233 4.15 % 424 Gần đây 6 Algorand ALGO/USD ₫ 20,070. 46 ₫1,443,400,660.71 ₫1,237,083,298.78 ₫ 10,820,914,630 5.14 % 505 Gần đây 7 Ethereum ETH/USDT ₫ 65,304,868. 47 ₫9,229,771,175.77 ₫9,390,588,282.31 ₫ 9,816,402,910 4.66 % 607 Gần đây 8 Filecoin FIL/USDT ₫ 458,684. 33 ₫4,394,245,913.33 ₫4,624,489,900.72 ₫ 6,666,617,846 3.16 % 497 Gần đây 9 Solana SOL/USD ₫ 2,107,444. 06 ₫1,108,127,876.13 ₫1,096,862,370.19 ₫ 7,826,329,880 3.72 % 495 Gần đây 10 Ethereum ETH/USD ₫ 65,304,467. 26 ₫13,225,494,908.55 ₫14,748,677,661.90 ₫ 5,838,046,314 2.77 % 627 Gần đây 11 Internet Computer ICP/USDT ₫ 449,735. 78 ₫853,403,276.68 ₫830,264,725.22 ₫ 8,257,109,505 3.92 % 423 Gần đây 12 Algorand ALGO/USDT ₫ 20,089. 33 ₫340,651,537.61 ₫430,355,152.24 ₫ 6,402,485,309 3.04 % 350 Gần đây 13 Filecoin FIL/USD ₫ 458,688. 49 ₫4,176,235,976.41 ₫4,993,269,358.87 ₫ 5,326,476,645 2.53 % 493 Gần đây 14 NuCypher NU/USD ₫ 11,580. 86 ₫73,468,048.40 ₫57,462,267.10 ₫ 3,803,925,130 1.81 % 270 Gần đây 15 Biconomy BICO/USDT ₫ 40,469. 74 ₫160,060,360.06 ₫202,913,017.70 ₫ 3,850,617,183 1.83 % 359 Gần đây 16 Oasis Network ROSE/USD ₫ 6,471. 19 ₫532,733,878.04 ₫1,169,986,988.28 ₫ 3,489,971,735 1.66 % 390 Gần đây 17 Oasis Network ROSE/USDT ₫ 6,469. 79 ₫762,680,862.43 ₫1,226,184,622.26 ₫ 4,100,878,835 1.95 % 409 Gần đây 18 Immutable X IMX/USD ₫ 50,787. 59 ₫2,004,172,497.92 ₫1,594,586,987.56 ₫ 3,223,066,609 1.53 % 423 Gần đây 19 Internet Computer ICP/USD ₫ 449,614. 73 ₫809,105,227.09 ₫815,199,093.44 ₫ 3,573,776,974 1.70 % 424 Gần đây 20 Flow FLOW/USDT ₫ 154,197. 07 ₫5,184,213,256.12 ₫6,069,894,897.99 ₫ 3,346,758,258 1.59 % 528 Gần đây 21 Efinity Token EFI/USDT ₫ 9,401. 10 ₫166,177,559.00 ₫166,556,056.34 ₫ 1,128,031,416 0.54 % 339 Gần đây 22 Braintrust BTRST/USDT ₫ 83,522. 85 ₫1,142,659,509.18 ₫1,195,158,093.11 ₫ 1,616,995,874 0.77 % 397 Gần đây 23 Gods Unchained GODS/USDT ₫ 41,247. 48 ₫1,157,648,343.40 ₫1,150,779,251.90 ₫ 2,359,976,451 1.12 % 394 Gần đây 24 Guild of Guardians GOG/USD ₫ 16,210. 93 ₫458,264,293.53 ₫432,884,264.37 ₫ 1,181,630,898 0.56 % 343 Gần đây 25 Casper CSPR/USDT ₫ 1,878. 40 ₫846,742,058.81 ₫1,528,116,189.25 ₫ 2,057,367,576 0.98 % 393 Gần đây 26 Celo Dollar CUSD/USD ₫ 22,577. 57 ₫1,418,957,240.81 ₫1,372,023,132.46 ₫ 2,489,115,631 1.18 % 481 Gần đây 27 Mina MINA/USDT ₫ 53,620. 81 ₫212,169,996.54 ₫161,576,715.84 ₫ 1,793,075,937 0.85 % 343 Gần đây 28 Celo Dollar CUSD/USDC ₫ 22,557. 84 ₫1,604,782,064.40 ₫777,708,117.00 ₫ 1,880,435,032 0.89 % 450 Gần đây 29 Polkadot DOT/USD ₫ 416,140. 48 ₫814,358,662.98 ₫810,944,444.68 ₫ 2,140,622,432 1.02 % 475 Gần đây 30 Flow FLOW/USD ₫ 154,049. 33 ₫6,308,899,179.61 ₫5,860,068,011.81 ₫ 1,370,888,604 0.65 % 536 Gần đây 31 Dogecoin DOGE/USDT ₫ 3,288. 34 ₫441,129,862.40 ₫1,046,792,440.24 ₫ 1,965,289,584 0.93 % 371 Gần đây 32 Wrapped Bitcoin WBTC/BTC ₫ 959,866,783. 48 ₫14,386,376,054.96 ₫14,369,899,339.29 ₫ 1,130,882,905 0.54 % 1 Gần đây 33 Polkadot DOT/USDT ₫ 416,106. 51 ₫810,944,444.68 ₫817,051,556.42 ₫ 2,023,402,276 0.96 % 480 Gần đây 34 Biconomy BICO/USD ₫ 40,493. 24 ₫148,595,814.12 ₫159,989,913.96 ₫ 1,248,888,252 0.59 % 344 Gần đây 35 Avalanche AVAX/USDT ₫ 1,786,531. 11 ₫711,060,541.44 ₫1,387,492,963.47 ₫ 1,726,655,850 0.82 % 474 Gần đây 36 Casper CSPR/USD ₫ 1,882. 03 ₫1,512,148,212.56 ₫1,466,770,073.64 ₫ 1,160,950,387 0.55 % 371 Gần đây 37 Origin Protocol OGN/USD ₫ 8,110. 01 ₫434,367,818.04 ₫485,686,521.90 ₫ 60,734,582 0.03 % 411 Gần đây 38 Covalent CQT/USDT ₫ 8,884. 88 ₫609,397,744.59 ₫476,374,018.21 ₫ 296,333,508 0.14 % 386 Gần đây 39 Braintrust BTRST/USD ₫ 83,518. 58 ₫1,092,677,108.05 ₫1,161,631,340.77 ₫ 583,240,849 0.28 % 401 Gần đây 40 Polygon MATIC/USDT ₫ 36,651. 54 ₫2,407,252,858.68 ₫3,036,089,247.04 ₫ 880,108,854 0.42 % 262 Gần đây 41 Guild of Guardians GOG/USDT

₫16,212.00

₫400,094,635.15 ₫306,390,046.03 ₫ 934,041,686 0.44 % 342 Gần đây 42 Clover Finance CLV/USDT ₫ 9,125. 93 ₫16,652,128.93 ₫160,381,199.91 ₫ 435,590,436 0.21 % 197 Gần đây 43 Polygon MATIC/USD ₫ 36,658. 71 ₫102,339,217.17 ₫79,505,245.70 ₫ 1,079,343,665 0.51 % 467 Gần đây 44 Covalent CQT/USD ₫ 8,885. 10 ₫567,481,519.37 ₫477,299,409.24 ₫ 79,698,960 0.04 % 386 Gần đây 45 Wrapped Centrifuge WCFG/USD ₫ 11,689. 96 ₫102,079,933.57 ₫166,957,349.46 ₫ 297,679,745 0.14 % 338 Gần đây 46 Avalanche AVAX/USD ₫ 1,786,391. 66 ₫540,572,707.54 ₫1,439,165,770.23 ₫ 371,535,111 0.18 % 473 Gần đây 47 Tezos XTZ/USD ₫ 88,721. 45 ₫692,508,735.70 ₫898,703,313.13 ₫ 215,951,074 0.10 % 448 Gần đây 48 Dogecoin DOGE/USD ₫ 3,289. 01 ₫454,056,189.24 ₫1,165,483,458.25 ₫ 910,942,940 0.43 % 332 Gần đây 49 Human HMT/USDT ₫ 10,455. 73 ₫323,085,373.66 ₫320,028,483.90 ₫ 266,529,826 0.13 % 349 Gần đây 50 Gods Unchained GODS/USD ₫ 41,243. 32 ₫1,157,809,261.87 ₫1,168,078,815.90 ₫ 534,487,778 0.25 % 395 Gần đây 51 Chainlink LINK/USDT ₫ 354,219. 37 ₫390,394,735.50 ₫401,826,040.14 ₫ 113,554,157 0.05 % 405 Gần đây 52 Swarm BZZ/USD ₫ 38,606. 66 ₫536,687,732.99 ₫330,011,070.59 ₫ 95,708,831 0.05 % 234 Gần đây 53 SKALE Network SKL/USD ₫ 3,270. 83 ₫383,559,881.53 ₫483,740,309.04 ₫ 54,429,256 0.03 % 388 Gần đây 54 Mina MINA/USD ₫ 53,665. 19 ₫125,066,714.86 ₫388,172,143.23 ₫ 819,295,898 0.39 % 321 Gần đây 55 Clover Finance CLV/USD ₫ 9,126. 04 ₫27,064,460.98 ₫160,722,598.80 ₫ 54,460,111 0.03 % 267 Gần đây 56 Rally RLY/USD ₫ 5,182. 41 ₫242,796,589.51 ₫195,014,007.72 ₫ 39,039,966 0.02 % 353 Gần đây 57 Axie Infinity AXS/USDT ₫ 1,283,326. 89 ₫235,871,658.10 ₫269,872,437.36 ₫ 977,424,027 0.46 % 396 Gần đây 58 Aave AAVE/USDT ₫ 3,545,436. 56 ₫349,182,512.13 ₫336,946,606.64 ₫ 773,031,482 0.37 % 422 Gần đây 59 Centrifuge CFG/USDT ₫ 11,679. 74 ₫125,119,174.27 ₫159,218,957.49 ₫ 169,968,900 0.08 % 299 Gần đây 60 Celo CELO/USD ₫ 65,059. 67 ₫533,741,946.15 ₫535,695,759.16 ₫ 472,676,371 0.22 % 411 Gần đây 61 Orchid OXT/USD ₫ 6,039. 32 ₫574,605,469.57 ₫929,896,121.35 ₫ 98,810,782 0.05 % 397 Gần đây 62 Efinity Token EFI/USD ₫ 9,398. 80 ₫167,240,793.44 ₫167,663,524.06 ₫ 882,395,801 0.42 % 330 Gần đây 63 Vega Protocol VEGA/USDT ₫ 129,732. 39 ₫187,008,406.50 ₫147,747,030.51 ₫ 302,559,866 0.14 % 351 Gần đây 64 Vega Protocol VEGA/USD ₫ 129,744. 29 ₫174,196,714.23 ₫180,731,547.37 ₫ 515,316,882 0.24 % 357 Gần đây 65 SKALE Network SKL/USDT ₫ 3,272. 42 ₫399,353,196.64 ₫517,035,054.35 ₫ 296,655,221 0.14 % 390 Gần đây 66 Rally RLY/USDT ₫ 5,182. 66 ₫233,388,104.33 ₫201,954,298.37 ₫ 221,309,267 0.11 % 347 Gần đây 67 Aave AAVE/USD ₫ 3,544,939. 24 ₫349,188,187.90 ₫336,960,086.60 ₫ 245,781,604 0.12 % 422 Gần đây 68 Origin Protocol OGN/USDT ₫ 8,111. 69 ₫422,883,783.85 ₫483,806,926.29 ₫ 210,440,768 0.10 % 405 Gần đây 69 SushiSwap SUSHI/USDT ₫ 91,998. 39 ₫386,058,463.50 ₫400,740,202.84 ₫ 50,872,679 0.02 % 416 Gần đây 70 Enjin Coin ENJ/USDT ₫ 38,977. 93 ₫502,376,817.15 ₫1,164,348,363.61 ₫ 75,475,636 0.04 % 449 Gần đây 71 Celo CELO/BTC ₫ 65,088. 57 ₫524,720,230.39 ₫504,457,917.47 ₫ 55,276,427 0.03 % 412 Gần đây 72 Ocean Protocol OCEAN/USD ₫ 12,540. 06 ₫538,070,225.85 ₫422,547,306.91 ₫ 61,898,717 0.03 % 376 Gần đây 73 Ethereum ETH/BTC ₫ 65,270,941. 28 ₫5,205,870,337.80 ₫4,959,562,222.84 ₫ 81,305,394 0.04 % 565 Gần đây 74 Axie Infinity AXS/USD ₫ 1,283,432. 22 ₫194,549,299.47 ₫251,671,795.13 ₫ 58,324,343 0.03 % 387 Gần đây 75 Uniswap UNI/USDT ₫ 235,957. 50 ₫302,123,990.39 ₫335,445,153.05 ₫ 20,412,955 0.01 % 397 Gần đây 76 Enjin Coin ENJ/USD ₫ 38,974. 88 ₫469,304,503.14 ₫1,100,697,283.29 ₫ 10,586,893 0.01 % 447 Gần đây 77 Swarm BZZ/USDT ₫ 38,602. 71 ₫512,301,577.29 ₫318,658,921.95 ₫ 76,858,861 0.04 % 257 Gần đây 78 SushiSwap SUSHI/USD ₫ 91,990. 00 ₫394,835,160.73 ₫408,890,907.80 ₫ 463,605 0.00 % 417 Gần đây 79 Wrapped Centrifuge WCFG/USDT ₫ 11,691. 11 ₫81,466,220.36 ₫184,252,235.34 ₫ 7,153,969 0.00 % 339 Gần đây 80 Chainlink LINK/USD ₫ 354,267. 53 ₫401,806,780.68 ₫401,826,500.39 ₫ 6,770,645 0.00 % 407 Gần đây 81 Centrifuge CFG/USD ₫ 11,676. 33 ₫125,123,946.21 ₫167,984,008.19

₫105,933,114

0.05 % 318 Gần đây

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *