Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của 11 doanh nghiệp tuần tới

BNEWS
Trong tuần từ 18/1-23/1, có 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt và 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

*Doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt: 
1. Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán BMC) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 0,8% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/1. Ngày chốt quyền trả cổ tức: 19/1. Ngày thanh toán: 28/1.
2. Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (mã chứng khoán FUCTVGF2)
tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 50% mệnh giá (1 chứng chỉ quỹ được hưởng 5.000 đồng).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/1. Ngày chốt quyền trả cổ tức: 19/1. Ngày thanh toán: 27/1.
3. Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (mã chứng khoán TUG)
trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 6% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/1/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/1/2022. Thời gian thực hiện: 10/2/2022.
4. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán ABT) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/1. Thời gian thực hiện: 27/1.
5. Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (mã chứng khoán BLT) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 9,7% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 970 đồng).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01. Thời gian thực hiện: 15/02.
6. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1. Thời gian thực hiện: 27/1.
*Doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu:
1. Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (mã chứng khoán EVG) trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1.
Bên cạnh đó, EVG bán ưu đãi với tỷ lệ 1:1(người sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Xem thêm  Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý - Kiểm toán

Xem thêm: CÁCH LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 26/1-21/2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 26/1-11/2.
2. Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (mã chứng khoán VDB) trả cổ tức bằng cổ phiếu  với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
Bên cạnh đó, VDB cũng trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi được chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022. 
3. Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã chứng khoán DAT)
trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi được chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022. 
4. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán NHT) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2022. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2022. 
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi được chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
5. Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã chứng khoán SAM) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10.000:439 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 439 cổ phiếu mới).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2022. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2022. 
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi được chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Xem thêm  3 cách quản lý nhân viên bán hàng hiệu quả doanh nghiệp nên áp dụng

Bạn đang đọc: Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của 11 doanh nghiệp tuần tới

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *