Cổ Phiếu Ngân Quỹ Là Gì? Có Vai Trò Như Thế Nào? Cổ Phiếu Quỹ Là Gì

Bạn đang xem:

Cổ phiếu quỹ là gì?

Tùy theo tình hình thực tiễn của thị trường, những công ty phát hành sẽ triển khai việc mua và bán cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỹ là cách tạo kênh góp vốn đầu tư cho chính công ty phát hành và cũng hoàn toàn có thể là cách mà công ty đó điều tiết giá cổ phiếu. Bạn đang xem : Cổ phiếu ngân quỹCổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu được công ty CP phát hành và được chính công ty phát hành mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp .

Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ được mua lại bởi công ty phát hành sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường.Cổ phiếu quỹ không được trả cổ tức, không có quyền biểu quyết, quyền mua cổ phiếu mới.Số cổ phiếu quỹ nắm giữ bởi công ty phát hành hạn chế theo luật quy định.Cổ phiếu quỹ được mua lại bởi công ty phát hành sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Cổ phiếu quỹ không được trả cổ tức, không có quyền biểu quyết, quyền mua cổ phiếu mới. Số cổ phiếu quỹ nắm giữ bởi công ty phát hành hạn chế theo luật pháp luật .

 

Cổ phiếu quỹ là gì ?

Quy định mua bán cổ phiếu quỹ

Công ty có quyền mua lại không quá 30 % tổng số CP đại trà phổ thông đã bán, một phần hoặc hàng loạt CP khuyến mại cổ tức đã bán theo những pháp luật :Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày.

Xem thêm  Cardano (ADA) là gì? Tìm hiểu thông tin về dự án Cardano 2021

Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ

Có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định.Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.Trường hợp nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng để mua lại cổ phiếu thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty mẹ chỉ được dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị có quyền quyết định hành động mua lại không quá 10 % tổng số CP của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Hội đồng quản trị quyết định hành động giá mua lại CP. Đối với CP đại trà phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời gian mua lại. Công ty hoàn toàn có thể mua lại CP của từng cổ đông tương ứng với tỷ suất CP của họ trong công ty, quyết định hành động mua lại CP của công ty phải được thông tin bằng phương pháp bảo vệ đến được tổng thể cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định hành động đó được trải qua. Cổ đông đồng ý chấp thuận bán lại CP phải gửi chào bán CP của mình bằng phương pháp bảo vệ đến được công ty trong thời hạn 30 ngày. Có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu địa thế căn cứ vào báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất được truy thuế kiểm toán theo lao lý. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn CP, quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực thi được địa thế căn cứ trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty mẹ. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn doanh thu sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn triển khai không được vượt quá mức doanh thu sau thuế chưa phân phối trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất được truy thuế kiểm toán. Trường hợp nguồn doanh thu sau thuế chưa phân phối dùng để mua lại cổ phiếu thấp hơn doanh thu sau thuế chưa phân phối trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất và cao hơn mức doanh thu sau thuế chưa phân phối trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty mẹ, công ty mẹ chỉ được dùng doanh thu sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu sau khi đã điều chuyển doanh thu từ những công ty con về công ty mẹ .Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán làm cổ phiều thưởng cho người lao động trong công ty hoặc công ty sàn chứng khoán mua lại CP của mình để sửa lỗi thanh toán giao dịch .Bên cạnh đó, việc bán cổ phiếu quỹ phải có quyết định hành động của Hội đồng quản trị trải qua giải pháp bán đơn cử và nêu rõ thời hạn triển khai, nguyên tắc xác lập giá. Thêm nữa, công ty đại chúng khi bán cổ phải quỹ phải có công ty sàn chứng khoán được chỉ định triển khai thanh toán giao dịch .

Xem thêm  Hướng dẫn chuyển tiền từ Vietcombank sang Agribank đơn giản

Nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ như thế nào?

Cách thức thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán khi thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các quy định về giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Xem thêm: Địa Điểm Ở Gần Sacombank Lý Thái Tổ, Chi Nhánh Lý Thái Tổ

Với trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu chưa niêm yết thanh toán giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán khi mua lại cổ phiếu chỉ được thực thi trải qua công ty sàn chứng khoán được chỉ định .

Nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ

Việc mua và bán cổ phiếu quỹ sẽ thực thi theo phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận hợp tác theo nguyên tắc tính như sau :Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + ( Giá tham chiếu * 50 % Biên độ giao động giá cổ phiếu ) Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – ( Giá tham chiếu * 50 % Biên độ xê dịch giá cổ phiếu )Trong mỗi ngày thanh toán giao dịch, công ty ĐK thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương pháp khớp lệnh chỉ được đặt lệnh thanh toán giao dịch với tổng khối lượng tối thiểu 3 % và tối đa 10 % khối lượng thanh toán giao dịch đã ĐK .Hai mặt của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư cổ phiếuSo sánh tín phiếu kho bạc và trái phiếu kho bạc

Xem thêm  Chính sách tài chính là gì? Vai trò của chính sách tài chính?

Mua bán cổ phiếu quỹ để làm gì?

Việc mua và bán cổ phiếu quỹ sẽ được những công ty thực thi tùy vào tình hình hiện tại của cổ phiếu trên thị trường hoặc điều tiết theo chủ trương riêng của công ty đó .

Theo đó, các công ty mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ để hướng tới tối ưu khoản đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi bằng chính cổ phiếu công ty mình vào thời điểm dự báo giá có thể tăng mạnh.

Ở một góc nhìn khác, mua cổ phiếu quỹ cũng là cách mà những công ty đứng lên bảo vệ cho quyền lợi cổ đông khi giá cổ phiếu đi xuống. Lúc này, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường sẽ giảm, hạ nguồn cung tạo động lực cổ phiếu tăng giá trở lại. Việc giảm số lượng cổ phiếu lưu hành cũng là cách tăng giá trị CP của mỗi cổ đông .

Các công ty cũng thường thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động (thông thường là các lao động đã nghỉ việc) trong công ty làm cổ phiếu quỹ hoặc thực hiện dùng số cổ phiếu quỹ để bán lại cho người lao động trong công ty với mức giá ưu đãi nhằm tạo động lực cho người lao động.

Xem thêm: “Control Definition Language ( Cdl Là Gì ? Cđl: Lý Do Người Việt Ăn Thịt Chó

Trên đây là bài viết về cổ phiếu quỹ để giúp những bạn có cái nhìn rõ hơn về loại cổ phiếu này. Nếu có những yếu tố vướng mắc và cần tư vấn không tính tiền, hãy liên hệ với chúng tôi theo đường dẫn dưới đây.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *