Cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phần được quyền kiểm soát công ty?

Trong công ty CP, cổ đông hoàn toàn có thể nắm quyền kiểm soát công ty bằng cách chiếm hữu một số lượng CP nhất định. Việc chi phối này có rất có lợi so với cổ đông trong việc tổ chức triển khai và điều hành quản lý công ty .

Như thế nào là quyền kiểm soát công ty?

Tính chất đặc trưng của công ty cổ phần là vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ phần sẽ thuộc sở hữu của cổ đông – là những cá nhân, tổ chức góp vốn vào công ty.

Việc chiếm hữu CP sẽ được tính theo tỷ suất Phần Trăm. Cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy quản trị, những yếu tố quản trị nội bộ, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cổ đông được xử lý đa phần dựa trên giá trị CP mà những cổ đông nắm giữ .
Người chiếm hữu số lượng CP càng cao ( tỷ phần Xác Suất CP càng cao ) thì sẽ có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cao hơn .

Quyền kiểm soát công ty không được định nghĩa cụ thể trong Luật Doanh nghiệp. Có thể hiểu, quyền kiểm soát công ty được thể hiện qua các quyền của cổ đông trong công ty. Theo đó, cổ có tỷ lệ sở hữu cổ phần càng cao thì quyền kiểm soát công ty càng lớn.

Xem thêm  Top 50 Cryptocurrency Prices, Coin Market Cap, Price Charts And Historical Data | https://wikifin.net

Đối với công ty CP, quyền kiểm soát công ty được biểu lộ qua một số ít quyền cơ bản sau :
– Quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ;
– Quyền trải qua nghị quyết của ĐHĐCĐ ;
– Quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .

Sở hữu bao nhiêu cổ phần thì có quyền kiểm soát công ty?

* Quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ

Theo khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và không bình thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp không bình thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây :
– Hội đồng quản trị xét thấy thiết yếu vì quyền lợi của công ty ;
– Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo lao lý của pháp lý ;
– Theo nhu yếu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông lao lý tại khoản 2 Điều 115 của Luật này ;
– Theo nhu yếu của Ban kiểm soát ;

– Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Như vậy, theo điểm b khoản 1 Điều 48, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ sẽ có quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường nhưng chỉ trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.

Xem thêm  Asset - Tài sản là gì và tại sao chúng quan trọng cho bạn?

quyen kiem soat cong tyQuyền kiểm soát công ty của cổ đông (Ảnh minh hoạ)
 

* Quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 lao lý, cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 10 % tổng số CP đại trà phổ thông trở lên hoặc một tỷ suất khác nhỏ hơn theo lao lý tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .
Tuy nhiên, đây chỉ là quyền đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát, việc quyết định hành động thành phần của những cơ quan này thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trên cơ sở trải qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ .

* Quyền thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Theo khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 pháp luật : Các nghị quyết ĐHĐCĐ được trải qua khi được số cổ đông chiếm hữu trên 50 % tổng số phiếu biểu quyết của toàn bộ cổ đông dự họp đống ý, trừ trường hợp lao lý tại những khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này ; tỷ suất đơn cử do Điều lệ công ty lao lý .

Như vậy, cổ đông sở hữu trên 50% có quyền thông qua gần như tất cả các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Quyền này rất quan trọng so với cổ đông, chính do địa thế căn cứ Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, ĐHĐCĐ là cơ quan quyết định hành động cao nhất, quyết định hành động những yếu tố quan trọng nhất của công ty trải qua nghị quyết như :
– Thông qua xu thế tăng trưởng của công ty ;
– Quyết định loại CP và tổng số CP của từng loại được quyền chào bán ; quyết định hành động mức cổ tức hằng năm của từng loại CP ;
– Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ;

Xem thêm  Tổng hợp điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế 2021

Tóm lại, cổ đông có thể kiểm soát công ty theo các mức độ khác nhau, cụ thể:

– Sở hữu từ 05% cổ phần: có quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp HĐQT hoặc Ban kiểm soát vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình;

– Sở hữu từ 10 % CP : có quyền đề cử người vào HĐQT, Ban kiểm soát ;
– Sở hữu từ 50 % tổng số CP trở lên : Có quyền trải qua nghị quyết của ĐHĐCĐ .

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề này, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được giải đáp chi tiết.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *